Katalog

Anita Swoboda, 2019-07-04
Rydułtowy

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko: Anita Swoboda
2. Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie
3. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2011 - 2013)
- studia wyższe licencjackie, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2008- 2011)

II. STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2021
3. Opiekun stażu: mgr Czesława Tosta
4. Dyrektor przedszkola: mgr Renata Gerlich

III. CELE STAŻU

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola,
opanowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
opanowanie umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia,
opanowanie umiejętności dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy,
opanowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
opanowanie umiejętności uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
opanowanie umiejętności posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola,
opanowanie umiejętności korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć , z narzędzi multimedialnych i informatycznych.


IV. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)

V. PLAN DZIAŁANIAUzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Poznanie przepisów i procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego oraz napisanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie przebiegu stażu, omówienie zasad współpracy, ustalenie harmonogramu spotkań, rozmowy, konsultacje. Korzystanie z pomocy opiekuna.
notatki własnenotatki własne9.20189.2018

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych, warsztatach prowadzonych przez firmy zewnętrzne, udział w szkoleniach w ramach WDN.
Samokształcenie - czytanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, czasopism, obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Indywidualne konsultacje z doświadczonymi nauczycielami. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli:
www.blizejprzedszkola.pl
www.lepszastrona.edu.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl

zaświadczenianotatki

cały okres stażuwg potrzeb
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzprzed-szkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.

Opieka nad salą (gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali). Samodzielne przygotowywanie dekoracji.
Przygotowywanie imprez wewnątrzgrupowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopca i Kobiet, Światowego Dnia Pluszowego Misia z udziałem Misia Uszatka, urodzin wg ustalonego rytuału (stworzenie odznaki – dziś są moje urodziny).

Współudział w organizacji przedstawień.

Realizacja zadań zespołu nauczycielskiego w zakresie promocji przedszkola:
- współredagowanie gazetki „Przedszkolaczek”
- współtworzenie broszury informacyjnej o przedszkolu
- wysyłanie informacji o ciekawych wydarzeniach w przedszkolu do lokalnych gazet oraz stron internetowych


dekoracje, gazetkizdjęcia z imprez

gazetka, broszura, informacje w gazetach i na stronach internetowych
cały okres stażu

rok szk. 2018/2019

Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez realizację projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach charytatywnych.
Napisanie programu autorskiego dotyczącego programowania.

Podjęcie studiów podyplomowych: diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Zgłoszenie przedszkola i koordynacja międzynarodowego projektu: ”Piękna nasza Polska cała”
oraz międzynarodowego programu „Dwujęzyczne dzieci” (BILINGUAL FUTURE)
Zorganizowanie zbiórki pt. „100 książek na Stulecie Odzyskania Niepodległości” dla dzieci z domów dziecka.

Realizacja projektu „Laboratorium przedszkolaka”

Zgłoszenie przedszkola i realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz „Kids&Sport”.

Zgłoszenie przedszkola i realizacja programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” (RECAL).

Zbiórka darów w ramach akcji „Szlachetna Paczka”

Zbieranie karmy dla zwierząt przebywających w schroniskach.

program autorski


dyplom ukończenia studiówdokumentacja przedszkolna, certyfikaty
rok szk. 2020/2021


rok szk. 2018/20199 – 12.2018


rok szk. 2018/2019


10 – 11.2018rok szk. 2018/2019


rok szk. 2019/2020


rok szk. 2020/2021


grudzień 2018, 2019, 2020

luty 2019 i 2020
Organizowanie konkursów.
Zorganizowanie konkursów:
- fotograficznego „ To wszystko Polska”


- miejskiego plastycznego „Moja mała Ojczyzna”

- plastycznego „Bohater – Miś”


dokumentacja przedszkolna

9.2018rok szk. 2018/2019

rok szk. 2019/2020

 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI
Aktualizacja wiedzy poprzez aktywne samokształcenie w zakresie


Studiowanie literatury przedmiotu na temat:
- autyzmu
- zespołu aspargera
- bajkoterapii


notatki własne
7.2019
2.2020
7.2020
Poznanie potrzeb
i predyspozycji każdego dziecka oraz rozpoznawanie problemów środowiska dziecka.
Analiza ankiet wypełnianych przez rodziców informujących
o możliwościach i upodobaniach dzieci.

Prowadzenie wstępnej i końcowej obserwacji pedagogicznej lub diagnozy przedszkolnej.

Prowadzenie kart obserwacji całorocznej.

Rozmowy z rodzicami podczas spotkań indywidualnych i zebrań ogólnych, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych (kontrakt z rodzicami).


dokumentacja przedszkolna


cały okres stażu
Poznanie sytuacji wychowanków.
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

Stały i systematyczny kontakt z rodzicami poprzez stronę internetową na portalu społecznościowym (facebook).

Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej.
Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci.

Organizowanie zebrań grupowych dla rodziców.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci.

Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, prezentowanie ciekawych zawodów, uczestnictwa w akcji „ 100 książek na Stulecie Odzyskania Niepodległości”, „Szlachetna Paczka”, „Pomoc zwierzętom”, „Zbieramy puszki aluminiowe”.


dokumentacja przedszkolna
wrzesień 2018, 2019, 2020
wg potrzebwg potrzeb


wrzesień 2018, 2019, 2020

listopad i maj
2018, 2019, 2020wg potrzeb

wg potrzebPraca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym.

Systematyczne prowadzenie stymulacji indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o plan pracy.
Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym.
Ewaluowanie rozwoju umiejętności dziecka.


dokumentacja przedszkolna


wg potrzeb
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.

Współpraca z logopedą, pedagogiem. Korzystanie ze wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy.
W porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ile wynika taka potrzeba.


dokumentacja przedszkolna


wg potrzeb
Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Diagnozowanie problemów środowiskowych.

Praca indywidualna z dzieckiem:
- dwupoziomowość,
- stopniowanie trudności,
- stymulacja rozwoju dziecka,
- rozwijanie uzdolnień.


dokumentacja przedszkolna


cały okres stażu
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez:
- wprowadzenie kontraktu grupowego oraz systematycznego monitorowania przestrzegania zasad przez dzieci,
- wprowadzenie systemu motywacyjnego określonego w programie wychowawczym
- systematyczne monitorowanie prowadzonych oddziaływań wychowawczych,
- rozmowy i konsultacje z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami,
- współpracę z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
- pedagogizację rodziców na temat:
- słów, które ranią dzieci (Chronimy dzieci)
- postaw rodziców wobec własnych dzieci
- nadmiernego korzystania z Internetu przez dzieci

Rozwiązywanie problemów dydaktycznych przez:
- wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej,
- rozmowy z konsultacje z rodzicami,
- zachęcanie rodziców do współpracy,
- udzielanie rodzicom wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i problemach dziecka,
- prowadzenie stymulacji indywidualnego rozwoju dziecka,
- kierowanie dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- współpracę ze specjalistami – logopedą i psychologiem.

9.2018/19/20
cały okres stażu


wg potrzeb

9.2018

9.2019

9.2020cały okres stażuwg potrzeb


Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci.
Prezentowanie referatów z zakresu wychowania. Stworzenie kącika dla rodziców i zamieszczanie w nim artykułów, bieżących i ciekawych informacji.
Redagowanie i publikowanie w Przedszkolaczku artykułów dla rodziców.


dokumentacja przedszkolnarok szk. 2019/2020rok szk. 2020/2021
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Korzystanie
z różnorodnych form, metod i środków dydaktycznych aktywizujących dzieci.
Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi: MDS, twórcze metody aktywności ruchowej: R. Labana, A.M. Kniessów, W. Sherborne, metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda projektów.

Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych na placówce (karty pracy, plansze edukacyjne, liczmany, pacynki, zabawki i gry edukacyjne, tacki z kaszą, książki z biblioteczki, tablica interaktywna.

Korzystanie z pomocy i sprzętu sportowego do zabaw na świeżym powietrzu (sprzęt sportowy – woreczki, szarfy, pachołki, obręcze, równoważnia, worki do skakania itp.).

Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka:
- karty pracy,
- pomoce do manipulacji,
- liczmany,
- plansze edukacyjne,
- obrazki z różnicami,
- kalendarz pogody,
- odznaki różnego rodzaju,
- litery i cyfry,
- dyplomy,
- kalendarz mycia zębów,
- naturalne eksponaty.

Organizacja wycieczek w ciekawe miejsca edukacyjne:
- Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu
- musicale i przedstawienia teatralne w Miejskich Ośrodkach Kultury
- wizyta w stadninie koni w Jejkowicach
- wizyta w klubie fitness w Rybniku i udział w zajęciach
- kino w Rybniku
- teatr w Będzinie
- Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Zaproszenie gości do poprowadzenia warsztatów:
- o tradycjach śląskich
- o zwierzętach leśnychdokumentacja przedszkolna
dokumentacja przedszkolna

dokumentacja przedszkolna

pomoce, liczmany itd.
zdjęcia, protokoły, dokumentacja wycieczkizdjęcia, protokoły


cały okres stażu

wg potrzebwg potrzebwg potrzeb
wg potrzebrok szk. 2018/2019

Organizowanie kącików zabaw stymulujących rozwój dziecka.

Organizacja stałych i okresowych kącików zabaw umożliwiających rozwój dziecka np. sklep, poczta, kącik lekarski, majsterkowicza, teatralny, atrakcyjnej książki, gimnastyki paluszkowej, plastyczny, tunel, jeżyki itp.


kąciki zabaw

cały okres stażu

Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci.

Prowadzenie zajęć:
- matematycznych
- ogólnointelektualnych.

dokumentacja przedszkolna

rok szk. 2018/2019
2019/2020
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Opracowanie narzędzi ewaluacji.
Opracowanie następujących narzędzi:
- karta oceny zajęć – opinie dzieci
- arkusz obserwacji zajęć przez dyrektora
- arkusz obserwacji zajęć przez opiekuna stażu
- karta samooceny
- ankieta dla rodziców na temat pracy nauczycieladokumentacja przedszkolna


10.2018

6.2019

5.2019
Przeprowadzenie ewaluacji.
Przeprowadzanie ewaluacji zajęć:
- informacja od dzieci
- prowadzonych w obecności opiekuna stażu
- prowadzonych w obecności dyrektora


Przeprowadzenie ewaluacji pracy nauczyciela w ramach samooceny.

Rozdanie ankiet rodzicom.


informacje pozyskane od dzieci, opiekuna stażu i dyrektorakarty samooceny


ankiety
raz w miesiącu

wg
harmonogram-mu spotkańczerwiec 2019, 2020, 2021

maj 2019, 2020, 2021
Dokonanie analizy, wyciąganie wniosków.

Analiza informacji od dzieci, ankiet od rodziców, wyciąganie wniosków i wykorzystanie ich do dalszej pracy.Omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem stażu oraz dyrektorem, analiza, wyciąganie wniosków i wykorzystanie ich w dalszej pracy.


opracowanie ankiet, notatki własne

raz w miesiącu

maj 2019, 2020, 2021

wg
harmonogram-mu spotkań


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Pomoc nauczycielom stażystom w tworzeniu scenariuszy zajęć, uroczystości (Pasowanie na przedszkolaka, DEN, Święto Rodziny, festyn przedszkolny, pożegnanie starszaków), konsultacje indywidualne.

Przeprowadzanie zajęć koleżeńskich.
Dzielenie się na radach pedagogicznych oraz indywidualnie nabytą wiedzą podczas warsztatów i szkoleń.

Przygotowywanie materiałów na szkoleniowe rady pedagogiczne.


Propagowanie wśród nauczycieli informacji o dostępnych ciekawych szkoleniach.scenariusze zajęć


notatki własne, materiały ze szkoleńwiadomości, maile

w miarę potrzeb
rok szk. 2019/2020 oraz 2020/2021w miarę potrzeb
cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych§ 7 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

Nawiązanie współpracy z biblioteką, kinami, teatrem, ze strażą pożarną, policją, wojskiem.

dokumentacja przedszkolna

cały okres stażu
Przygotowanie uroczystości.
Opracowywanie scenariuszy do imprez: „Pasowanie na przedszkolaka”, Dzień babci i dziadka” ,,Święto Rodziny”, z okazji festynu, zakończenia roku szkolnego, dla środowiska lokalnego w MOK, imprez miejskich.

Współtworzenie z innymi nauczycielami i organizacja:
- obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości
- Jasełek


scenariusze uroczystości

cały okres stażu


11.2018

12.2018
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Zaproszenie członków Towarzystwa Przyjaciół Pszowa by opowiedzieć o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnymi.


Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich – występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

Współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 2 – wspólne spotkanie i zabawy z okazji Dnia Ziemi


dokumentacja przedszkolnascenariusze uroczystości


dokumentacja przedszkolna


grudzień i kwiecień
2019, 2020, 2021


3.2019


4.2020
Podejmowane działania mające na celu zapobieganiu problemom społecznym i cywilizacyjnym.

Realizacja programu „Chronimy dzieci”,
zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza (smog), segregacja śmieci (sprzątanie świata), zapobieganie uzależnieniom, zwracanie uwagi na zagrożenia w Internecie (necio.pl), zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie się i zapobieganie otyłości.

Realizacja programu „Necio.pl”


Realizacja programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Tworzenie programu doradztwa zawodowego.


dokumentacja przedszkolnawg potrzeb


rok szk. 2019/2020

rok szk.
2020/2021

10.2018


Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż § 7 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018. 967 t.j.)

Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U.2018poz.1133)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996 t.j. ) – fragmenty dotyczące przedszkoli

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017, poz. 1611) – fragmenty dotyczące przedszkoli

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356) – fragmenty dotyczące przedszkoli

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz./U. 2018.1055)

Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017, poz. 1646) – fragmenty dotyczące przedszkoli

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591) – fragmenty dotyczące przedszkoli

Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003.6.69)

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593)


notatki własne
10.2018

5.2019
11.2019


1.2020

2.2020

3.2020


4.2020


7.2020


8.2020

10.202011.2020

1.20213.2021
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
Analiza:
Statutu Przedszkola,
Programu Wychowawczego,
Programu Profilaktyki,
Koncepcji Pracy Przedszkola,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Rady Pedagogicznej,
Zadań rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego,
Planu nadzoru pedagogicznego,
Regulaminu wycieczek.


notatki własne


5.2020
Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść.

Organizowanie wycieczek, spacerów.
Wypełnianie dokumentacji wycieczki.

dokumentacja przedszkolna

wg potrzeb
Posługiwanie się posiadaną wiedzą z prawa oświatowego w praktyce.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, pisanie opinii o dziecku do sądu, szerzenie wśród dzieci praw dziecka.

dokumentacja przedszkolna

wg potrzeb
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów przedszkolnych.

Współtworzenie dokumentacji przedszkola – koncepcja pracy przedszkola, roczny plan pracy.

dokumentacja przedszkolna

wg potrzeb


Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych§ 7 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)


ZADANIA

FORMY REALIZACJI


DOWODY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej przez:
- wyszukiwanie kart pracy, obrazków, pomysłów do prac plastycznych, eksperymentów,
- puszczanie filmów (np.jak powstaje…), bajek, piosenek, dźwięków, audiobooków z You Tube
- wirtualne spacery (np.muzeum, galerii)
- korzystanie z programów edukacyjnych:
www.pisupisu.pl
www.tablit.pl
www.ciufcia.pl
www.buliba.pl
www.eprzedszkolaki.pl
www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl

- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach, kursach i konferencjach ze stron www
- szkolenia online:
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kurs dla profesjonalistów.
- prowadzenia kursu z języka angielskiego dla dzieci Bilingual Future

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów:
www.panimonia.pl
www.eduzabawy.com
www.dzieckiembadz.blogspot.com
www.ztorbynauczycielki.pl
www.przedszkolnepomysly.blogspot.com
www.superkid.pl
www.kodowanienadywanie.blogspot.comnotatki własne


cały okres stażuwg potrzeb

6.2019

rok szk. 2018/2019
wg potrzebWykorzystanie komputera do pracy i prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
Korzystanie z komputera oraz tablicy interaktywnej podczas zajęć.
Pisanie sprawozdań, planów pracy itp.
Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point).dokumentacja przedszkolna


cały okres stażuGromadzenie i wykorzystanie wideoteki przedszkolnej na zajęciach.

Systematyczne gromadzenie płyt CD i DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć oraz korzystanie z nich.
Sporządzenie spisu płyt dostępnych na placówce.

płyty CD, DVD

wg potrzeb


7.2019

Publikacje w Internecie.

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych.( scenariusza zajęć i uroczystości szkolnej).
Prowadzenie strony informacyjnej dla rodziców na portalu społecznościowym .

Publikowanie artykułów na portalach informacyjnych w ramach promocji przedszkola.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola www.pp1.pszow.pl

publikacje w Internecie

10.2018

wg potrzeb

rok.szk. 2018/2019
oraz w dalszych latach wg potrzeb


rok.szk. 2018/2019……………………………………………… …………………………………………………..
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.