Katalog

Anna Goliszek, 2019-07-04
Wąwolnica

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego

w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Od 01.09.2016 do 31.05.2019 r.


Kwalifikacje zawodowe: magister filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – specjalizacja pedagogiczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.Czynności Organizacyjne


Lp. Zadania do realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
-analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
-wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju


§ 8 ust. 1, pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnejZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności Warsztaty i konferencje metodyczne
Kursy doskonalące
Studia podyplomowe
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Udostępnianie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej
Stworzenie bazy materiałów w wersji papierowej i elektronicznej Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczka, wyjście)

Na bieżąco i w okresie stażu Opracowane materiały i scenariusze
Zdjęcia, sprawozdania

3.Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez kontakt z mediami pkt1ust1
Informacje prasowe Okres stażu Relacje w mediach (prasa, telewizja, radio i Internet)
§ 8 ust. 1, pkt. 2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA


Udział w pracach Komisji Przedmiotów Humanistycznych Opracowanie WSO, PSO, Okres stażu dokumenty szkolne
Udział w pracach Zespołu ds. Organizacji Pracy Szkoły Współtworzenie planu zajęć dydaktycznych, arkusza organizacyjnego szkoły, planu dyżurów nauczycieli Współprzygotowanie Dni Otwartych szkoły Okres stażu dokumenty szkolne
§ 8 ust. 1, pkt. 3
Pognębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu
jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia


ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Lista obecności
Protokoły z posiedzeń rady, zaświadczenia
Samokształcenie
Studia podyplomowe - ,,Nauczanie języka polskiego jako obcego”,
Udział w konferencjach, szkoleniach.
Studiowanie fachowych czasopism metodycznych i pedagogicznych oraz źródeł internetowych w celu poznania nowych metod pracy na lekcjach języka polskiego oraz rozwiązywania problemów wychowawczych Okres stażu
Dyplom ukończenia studiów,
Zaświadczenia,
Scenariusze lekcji

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (…)


ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych (również jako nauczyciela – wychowawcy klasy)
Kontakt z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami (w miarę potrzeb)

Organizowanie wycieczek i wyjść kulturalnych z uczniami Okres stażu Zapis w dzienniku lekcyjnym, zaświadczenia z poradni
Wypełniona dokumentacja wycieczki

Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły

Współtworzenie uroczystości i imprez szkolnych Okres stażu
Sprawozdania z imprez. Dokumentacja zdjęciowa
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego Fakultety dla maturzystów, zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy Okres stażu
Opracowany program

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Organizacja konkursów Konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze

Okres stażu
Sprawozdania, testy

Opieka nad pracownią polonistyczną Dbanie o atrakcyjny wygląd pracowni, gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie gazetek ściennych itp.

Okres stażu
Wykaz ulepszeń pracowni

Wzbogacanie metod i
form pracy o nowe
metody aktywizujące.
Wykorzystanie metod
aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Tworzenie pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
Materiały, spis pomocy i literatury.
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Organizacja własnego warsztatu pracy Opracowywanie testów, scenariuszy zajęć i imprez szkolnych, dokumentacji oraz przedmiotowych prezentacji multimedialnych Na bieżąco Opracowane materiały w formie elektronicznej


Korzystanie z Internetu na lekcjach języka polskiego Korzystanie ze stron internetowych i przydzielanie uczniom zadań z wykorzystaniem danej strony
Okres stażu Adresy stron

Scenariusze lekcji

Prowadzenie dziennika elektronicznego Informowanie rodziców i uczniów o postępach w nauce.
Okres stażu
Poprawnie działające moduły

Wymiana informacji, doświadczeń i poglądów z innymi za pomocą narzędzi komunikacyjnych Korzystanie z e-dziennika, poczty e-mailowej i serwisów społecznościowych w celu sprawnego komunikowania się z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.
Udział w forach dyskusyjnych na internetowych portalach edukacyjnych Okres stażu Adresy stron

Opracowane materiały w formie elektronicznej
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA


Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli

Zajęcia otwarte z języka polskiego
Dokonywanie ewaluacji własnych działań dydaktycznych W miarę potrzeb
Scenariusze zajęć
Udział w pracach Komisji Przedmiotów Humanistycznych Prezentowanie swoich propozycji organizacji zajęć oraz opracowanych materiałów Okres stażu Protokoły z posiedzeń zespołu

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Hospitacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli

Uczestniczenie w pracach Komisji Przedmiotów Humanistycznych, Zespołu Wychowawców

Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych.

Udostępnianie młodszym nauczycielom dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Współpraca z nauczycielami/wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa

Opieka nad nauczycielem stażystą lub kontraktowym, starającym się o wyższy stopień awansu zawodowego Wzajemne hospitowanie swoich lekcji; pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego; sporządzenie oceny nauczyciela W miarę potrzeb
Zaświadczenie dyrektora szkoły dot. pełnienia funkcji opiekuna stażu


Zamieszczenie własnych publikacji na portalach
edukacyjnych i w mediach Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym Zamieszczenie na portalu edukacyjnym lub w czasopiśmie scenariusza imprezy Okres stażu
Publikacja w Internecie, kserokopie artykułów§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań wychowawczych Opracowanie programu działań wychowawczych.
Opracowanie autorskich scenariuszy lekcji wychowawczych.
Cały okres stażu Scenariusze lekcji, dokumentacja szkolna
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań dydaktycznych Przygotowanie i wdrożenie programu nauczania języka polskiego jako obcego Cały okres stażu Scenariusze lekcji, dokumentacja szkolna
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań dydaktycznych Przygotowanie i wdrożenie programu pracy z uczniami klasy maturalnej przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości Cały okres stażu Scenariusze lekcji, dokumentacja szkolna§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (…)

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Rozwiązywanie quizów na platformie Moodle OKE
Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez OKE
Cały okres stażu Zaświadczenia wydane przez OKE
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE Czynny udział w pracach Zespołów Sprawdzających maturę z języka polskiego
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE poprzez ocenianie wewnętrznej części egzaminu – udział w pracach przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z języka polskiego w części ustnej, w charakterze przewodniczącej PZE W miarę potrzeb Zaświadczenia wydane przez OKE, dokumentacja szkolna§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Podniesienie atrakcyjności oferty szkoły

Organizacja akademii i imprez okolicznościowych, połączona z promowaniem szkoły w środowisku
Opracowywanie i realizowanie autorskich scenariuszy uroczystości
Okres stażu
Sprawozdania/scenariusze imprez i uroczystości
Organizowanie szkolnych konkursów języka polskiego,
przygotowanie ewentualnych uczniów chętnych do udziału w konkursach lokalnych

Zaangażowanie uczniów do konkursów rozwijających ich zainteresowania, prezentacja ich dokonań na forum szkoły i na stronie internetowej szkoły
Okres stażu
Wyróżnienia i nagrody dla uczniów

Podziękowania od organizatorów

Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów Współorganizowanie wyjść do kina lub teatru oraz wycieczek szkolnych.
Okres stażu Dokumentacja wycieczek

Sprawozdanie z wycieczki§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA


Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
Udział w akcjach charytatywnych .


Okres stażu Zaświadczenia, opis działań zawarty w teczce wychowawcy
Współpraca z instytucjami:
MOPS, Policja, Staraż Miejska, PPP Współdziałanie w ramach pełnienia funkcji wychowawcy i realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego i wychowawczego szkoły W miarę potrzeb Wpisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy


Współpraca z pedagogiem, psychologiem Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym opinię / orzeczenie poradni pedagogiczno - psychologicznej W miarę potrzeb Wpisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy
Współpraca z instytucjami kulturalnymi Udział w projekcjach filmowych i imprezach kulturalnych organizowanych przez NOK, przygotowanie uroczystości na scenie NOKu

Współpraca z instytucjami teatralnymi i muzealnymi W miarę potrzeb Wpisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – pomoc uczniom słabym
Dodatkowe zajęcia z uczniem słabym
Konsultacje
Okres stażu Opis przypadku

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w rozwiązywaniu trudnych przypadków wychowawczych Okres stażu Dziennik klasowy
Zaświadczenie pedagoga
Opis przypadku


Sporządziła:
......................Zatwierdzam do realizacji
…………………………… ………………………………..
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.