AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Drawert, 2019-07-23
Ełk

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 01.09.2016 r.

Mgr Marta Drawert

Nauczyciel mianowany

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych
im św. Filipa Smaldone w Olecku
ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.
Dyskusje na temat awansu z nauczycielami i wychowawcami.
IX/X 2016r.
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Poprawne sformułowanie wniosku o otwarcie stażu, wszczęcie postępowania.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacja zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć.
W ciągu stażu.
Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Konspekt zajęć, arkusz hospitacji.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W ciągu stażu.
Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
Plan rozwoju, gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, zdjęć.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu oraz metod pracy.
Udział w formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: warsztatach szkoleniowych, kursach, radach szkoleniowych zgodnie z planem placówki.
Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika – edukacja i terapia”
W ciągu stażu.
Podniesie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń.
Lektura i analiza lektury fachowej:
- poradniki metodyczne pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
- powiększenie własnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury
Udział w dyskusjach.
W ciągu stażu.
Lepsza organizacja pracy i wyższy poziom przygotowanie merytorycznego.
Wykaz przeczytanej literatury.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena.
Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
W ciągu stażu.
Efektywniejsze rozwiązywanie różnych spraw i problemów. Podniesienie jakości pracy Ośrodka.
Zaświadczenia.
Podejmowanie dodatkowych zadań:
a. Opracowanie i wdrożenie nowatorskich programów zajęć w internacie.


b. Organizowanie imprez dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


Cykliczne spotkania podczas, których będą realizowane programy.
Wykorzystanie różnych technik komunikacyjnych.
Wizyty w miejscach związanych z realizowanymi programami.


Przygotowanie i aktywne uczestniczenie w imprezach oraz uroczystościach szkolnych.
W ciągu stażu.

W ciągu stażu.


Rozwój zdolności zainteresowań wychowanków.
Motywacja do samodzielnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.


Integracja społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły.


Scenariusze zajęć, sprawozdania.Scenariusze imprez, sprawozdania.

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby własnej pracy i pracy z uczniami.
Wykorzystanie komputera do wykonywania ankiet kwestionariuszy, dyplomów i innych pomocy dydaktycznych.
Przygotowanie dokumentacji grupy wychowawczej.
W ciągu stażu.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwyższenie jakości pracy Ośrodka.
Prowadzenie ciekawszych zajęć.
Spis wykorzystywanych programów, konspekty, dyplomy.
Przykłady ankiet i kwestionariuszy.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
W ciągu stażu.
Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej.
Kompleksowe opracowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W ciągu stażu.
Wyższe kwalifikacje.
Teczka z dokumentami.

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego i zadaniowego.
Udział w zebraniach zespołów. Wspólne rozwiązywanie problemów.
W ciągu stażu.
Ustalenie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców w zakresie pomocy edukacyjno – terapeutycznej do IPET.
Opracowanie programów aktywizujących wychowanków.
Notatki służbowe, zapisy w dzienniku, protokoły spotkań.
Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
W ciągu stażu.
Pomoc w pracy innym nauczycielom.
Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. ( § 8 ust. 2 pkt 4a)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu „Poznajemy bajki polskie i nie tylko...”
Cykliczne spotkania raz w miesiącu.
Praca z książką, zapoznanie wychowanków z wybranymi bajkami polskimi.
Wizyty w bibliotece oraz księgarni.
Wykorzystanie technik darmowych, multimedialnych i innych.
Listopad 2016 – maj 2017 r.
Rozwój zdolności poznawczych oraz emocjonalno – społecznych.
Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
Przygotowanie do nauki czytania.
Zgłębienie kultury i tradycji polskiej.
Gotowy program.
Opracowanie i wdrożenie programu „Akademia aktywnego dzieciaka, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Systematyczne spotkania na których będzie realizowany program.
Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i zajęć kultury fizycznej.
Zajęcia na powietrzu, sali gimnastycznej, stadionie, basenie.
Październik 2017 – maj 2018 r.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni.
Usprawnianie funkcji psychomotorycznych.
Integracja grupy rówieśniczej.
Chronienie przed uzależnieniem od telewizji i komputera.
Gotowy program.

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. ( § 8ust. 2 pkt 4c)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów
Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Wywiady środowiskowe.
Kontakty z psychologiem i dyrektorem ośrodka.
Kontakty z nauczycielami. Opieka lekarska – konsultacje ze specjalistami
W ciągu stażu.
Wzrost poziomu wiedzy rodziców i opiekunów

Lepsze wyniki wychowawcze. Lepsze poznanie dzieci.
Notatki służbowe

Arkusz wywiadu środowiskowego.

Potwierdzenia
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
W ciągu stażu.
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.
Spis przeczytanej literatury.
Prowadzenie zajęć z języka migowego w Miejskim Przedszkolu „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku.
Zajęcia z języka migowego w formie zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące pojęcia i zwroty życia codziennego.
Przygotowanie bajki w języku migowym z udziałem dzieci i rodziców.
W ciągu stażu.
Promocja szkoły oraz języka migowego.
Poznanie specyfiki komunikacji z osobami niesłyszącymi.
Wyposażenie dzieci w dodatkową wiedzę i kompetencje językowe.
Oswojenie dzieci z osobami niepełnosprawnymi.
Podziękowania i zaświadczenie o dyrekcji przedszkola.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust 2 pkt 4e)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Współpraca z psychologiem szkolnym
Konsultacje, rozmowy.
W ciągu stażu.
Pogłębienie wiedzy o wychowankach, efektywniejsza praca.
Notatki, sprawozdania.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Rozmowy, wymiana informacji.
W ciągu stażu.
Zapewnienie lepszego bezpieczeństwa wychowankom.
Promocja zdrowia i wykształcenie u wychowanków prawidłowych nawyków higienicznych.
Notatki.
Współpraca z Asystentem Rodziny przy Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bakałarzewie.
Rozmowy telefoniczne, spotkania.
W ciągu stażu.
Pomoc w zakresie pedagogizacji rodziców.
Wspólne ustalenie potrzeb danej rodziny i w miarę możliwości udzielenie wsparcia.
Notatki.
Współpraca z Policją i Strażą Pożarną.
Konsultacje, pogadanki.
W ciągu stażu.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz uświadomienie zagrożeń wychowankom.
Notatki.

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony. (§8 ust.2 pkt 5)
Zadanie/przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego Szkoły Podstawowej.
Spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Analiza dokumentacji indywidualnej wychowanków, tworzenie dokumentów IPET.
W ciągu stażu.
Wspólne wypracowywanie ustaleń dotyczących wychowanków w sytuacjach wymagających szczególnych oddziaływań wychowawczych.
Opracowanie tematyki lekcji wychowawczych.
Współpraca z wychowankiem i jego rodzicami.
Sprawozdania, protokoły spotkań.
Udział w pracach zespołu zadaniowego.
Spotkania, rozmowy, opracowywanie programów względem wychowanków.
W ciągu stażu.
Opracowanie programu aktywizującego wychowanków do samodoskonalenia się.
Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Przygotowywanie programu przygotowania wychowanków do funkcjonowania po opuszczeniu ośrodka
Protokoły spotkań, sprawozdania.


Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.