Katalog

Teresa Pogorzelec, 2019-08-22
Kalisz

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy Koła Małego Matematyka dla uczniów kl. II - III

- n +

Plan pracy Koła Małego Matematyka dla uczniów kl. II - III

Dodatkowe zajęcia matematyczne to oferta dla uczniów, którzy:
- lubią rozwiązywać zagadki logiczne,
- chcą rozwijać zdolności matematyczne,
- pragną poszerzyć swoje wiadomości w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób,
- rozwiązywać nietypowe i niezwykłe zadania matematyczne (bawić się liczbami i figurami),
Cele zajęć:
- rozwijanie umiejętności pracy zespole,
- rozwijanie zdolności matematycznych,
- poszerzanie wiadomości uczniów,
- ćwiczenie rachunku pamięciowego,
- nauczenie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
- kształcenie umiejętności wykonywania podstawowych działań, arytmetycznych, rozumienia elementarnych pojęć matematycznych,
- stymulowanie logicznego myślenia,
- wyrabianie umiejętności koncentracji, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności,
- rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków,
- umiejętności przetwarzania zdobytych wiadomości,
- szybkości podejmowania decyzji,
- wdrażanie do prawidłowego współdziałania w grupie,
- rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów
- przygotowanie do zdobycia umiejętności czytania i rozumienia tekstów matematycznych
- rozwijanie wyobraźni geometryczne
Tematyka zajęć:
I. Działania arytmetyczne na liczbach
1. Badanie własności dodawania i odejmowania
2. Grupowanie liczb według podanego kryterium
3. Obliczenia z wykorzystywaniem osi liczbowej
4. Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym
5. Graficzne rejestrowanie sposobu rozumowania
6. Budowanie kwadratów magicznych
7. Porównania różnicowe
8. Kolejność wykonywania działań
9. Praktyczne stosowanie związków między dodawaniem, a odejmowaniem
II. Mnożenie i dzielenie
1. Wielokrotność liczb
2. Przemienność mnożenia i rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania
3. Porównania ilorazowe
4. Wzajemna odwrotność mnożenia i dzielenia
5. Dzielenie jako mieszczenie i podział
III. Figury geometryczne
1. Konstruowanie figur z patyczków. Rysowanie figur
2. Przesuwanie równoległe figur na sieci kwadratowej
3. Pomiary odcinków łamanej. Obliczanie obwodów wielokątów
4. Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku
IV. Matematyka w życiu codziennym
1. Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość
2. Ćwiczenia w mierzeniu długości
3. Mierzenie pojemności
4. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
5. Termometr – temperatura
6. Ważenie – porównywanie masy
7. Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek
IV. Liczby w zakresie miliona
1. Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym
2. Ułamki o mianownikach 2, 3, 4 - porównywanie
3. Zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie 1.000.000
4. Porównywanie liczb wielocyfrowych
5. Zadania związane z opłatami za usługi telefoniczne i pocztowe
V. Rozwiązywanie zadań tekstowych
1. Przechodzenie od zadań na przedmiotach poprzez zadania słowno-rysunkowe
2. Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko, równania)
3. Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków
4. Przekształcenie i schematyzowanie treści zadań
5. Zapisywanie rozwiązania zadania za pomocą jednego równania
Metody pracy:
• gry dydaktyczne
• problemowa
• „burza mózgów”
• ćwiczeniowa i inne
Środki dydaktyczne:
• gry, zagadki geometryczne, domina, loteryjki, łamigłówki,
• karty pracy, zadania tekstowe,
• testy wyboru: MAT, Kangur matematyczny
Oczekiwane efekty:
Uczniowie potrafią:
- wykonywać w pamięci proste obliczenia,
- poprawnie zapisywać przeprowadzone obliczenia,
- posługiwać się działaniami odwrotnymi przy rozwiązywaniu zadań,
- wykorzystywać własności działań przy wykonywaniu obliczeń,
- analizować i rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe,
- dobierać działania odpowiednie do warunków zadania,
- stosować algorytmy pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
- wykonywać obliczenia kalendarzowe, zegarowe,
- rozwiązywać zagadki, logogryfy
Realizacja celów:
Zakładane cele będą realizowane przez:
- prace z tekstem zadania
- ćwiczenie techniki rachunkowej
- rozwiązywanie zadań kilkoma sposobami
- układanie zadań do danej formuły
- zabawę
- naukę
- udział w konkursach matematycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią
Praca uczniów w czasie zajęć matematycznych nie podlega ocenie.
Najlepszym sprawdzeniem efektów pracy ucznia będzie zdobycie wyróżnienia w konkursie szkolnym oraz satysfakcja z samodzielnego wykonania zadania.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.