AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Cichońska, 2019-08-22
Nowy Sącz

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Cichońska
Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
Adres:
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
Kwalifikacje:
Studia Licencjackie: Pedagogika szkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studia Magisterskie: Pedagogika szkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studia Podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


W okresie całego stażu starałam się realizować wszystkie założone cele w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb pracy oddziału przedszkolnego.
Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy, a tym samym pracy przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych
i opiekuńczych w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego sporządzone na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 1 dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Śledzenie strony internetowej MEN
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
• Złożyłam wniosek do Pani Dyrektor o rozpoczęcie stażu
• Napisałam i złożyłam plan rozwoju zawodowego razem z wnioskiem do Pani Dyrektor o zaakceptowanie tego planu
• Złożyłam podanie o wyznaczenie dla mnie opiekuna stażu

Uzyskane efekty:
• Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację

3. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarłam z opiekunem „Kontrakt”, w którym zawarte są ustalone wspólnie warunki współpracy
• Analiza planu rozwoju zawodowego z opiekunem stażu
• Przeprowadziłam wiele rozmów z opiekunem stażu: konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, omawianie zajęć i imprez okolicznościowych itp.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu:
- „Domy w mojej okolicy”
- „Rodzinny krąg”
- „Czy znamy te baśnie?”
- „W zegarze mieszka czas”
- „T jak telewizor, telefon”
- „Jedzenie dla ptaków”
- „Orzeł biały”
- „Jesteśmy tolerancyjni”
- „Dzień pluszowego misia”
- „Dzień rodziny”
- „Jasełka”
• W ostatnim roku szkolnym 2018/2019 w którym odbywałam staż udało mi się pracować w jednej grupie z moim opiekunem stażu. Pozwoliło to na częstsze spotkania i rozmowy dotyczące wspólnej pracy i rozwoju dzieci.

Uzyskane efekty:
• Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy
• Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych
• Rozmowy i spotkania z opiekunem stażu umożliwiły mi na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi

4. Uczestniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, umiejętności i kwalifikacje.
Od początku swojej pracy w przedszkolu systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, sympozjum, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności
i atrakcyjności. Poszerzałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział
w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
W trakcie trwania stażu ukończyłam:
Szkolenia
- „Co nowego w edukacji przedszkolnej?
- „Multisensoryczne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu”
- „Współpraca z konfliktowym rodzicem”
- „Aktywność teatralna w wieku przedszkolnym”
- „Rozwój umysłowy dziecka – przygotowanie do nauki w szkole”
- „Wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na rozwój, naukę i zachowanie dziecka”
- „Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu”
- „Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej”
- „Nauka czytania metodą sylabową poprzez znaczenia”
- „Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające rozwój języka i komunikację”
- „Jak pracować z emocjami dzieci?”
- „Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu”
- „Wychowanie kształtujące a kompetencje kluczowe w przedszkolu. Jak chronić dzieci przed anemią emocjonalną, samotnością i płytkim umysłem współczesności?”
Sympozja:
- „Gdy dziecko nie słucha, nie rozumie, nie koncentruje się…”
- „Milczące – krzyczące dziecko. Jak odróżnić mutyzm, autyzm i zaburzenia językowe”
- „Dziecko z autyzmem w świetle współczesnych praktyk”
Seminarium:
- „Przewodnik po ochronie danych osobowych oraz RODO – vademecum dyrektora, nauczyciela i pracownika administracji placówki oświatowej”
Warsztaty:
- „Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”
E – konferencje:
- „Język angielski w przedszkolu”
- „Tutoring w szkole oraz przedszkolu. Geneza i zastosowanie”
- „Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym”
- „Logopedia w pracy nauczyciela”
- „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”
- „Jak zachęcić dzieci do czytania książek?”
- „Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej”
- „Ja i moja szkoła – cykl zainspirowany teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera”
- „Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?”
- „O języku współczesnej młodzieży”
- „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju”
- „Gra w kolory – radość ze zdobywania wiedzy”
- „Poznajemy tajemnice przyrody”
- „O nauczaniu plastyki na nowo”
- „10 kroków do nauczania języka angielskiego w przedszkolu”
- „Wybieraj z głową – jak świadomie wybierać publikacje dla dziecka?”
- „Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu – jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności?”
- „Charakteryzacja przedszkolnego aktora”
- „Nowa podstawa programowa – nowy rozdział w życiu przedszkola”
- „Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów”
- „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego”
- „Jak wychować mola książkowego?”

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
• W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej
• Sumiennie i estetycznie tworzyłam własny warsztat pracy i materiały dydaktyczne
• Dekorowałam sale i inne pomieszczenia przedszkole zgodnie z porami roku
• Studiowałam samodzielnie literaturę fachową:
- A. Donelly „Gry i zabawy dla dzieci w wieku 4-8 lat”
- A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
- B. Kubiczek „Metody aktywizujące – jak nauczyć uczniów uczenia się?”
- B. Tadla „Kto pyta, nie błądzi – rozmowy wielkich i niewielkich”
- D. Carnegie „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”
- J. Silberg „Poznawanie zmysłów przez zabawę”
- K. Turek „Niekończąca się historia…”
- K. Turek „Wkrótce będę przedszkolakiem”
- K. Turek „Nauczycielka przedszkola – pomiędzy pasją a zagubieniem”
- T.B. Brazelton, J.D. Sparrow „Dzieci pełne złości”
- W. Papugowa „Przedszkolak – książka dla nauczycieli i rodziców”

Uzyskane efekty:
• Wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe
• Zdobytą wiedzę podczas szkoleń, warsztatów, sympozjum, seminariów wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami
• Dzięki literaturze wzbogaciłam swój warsztat pracy i wpłynęło to na jakość mojej pracy

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Regularnie opracowywałam miesięczne plany pracy
• Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć
• Uzupełnianie arkuszy obserwacji pedagogicznej dziecka- dwa razy w roku
• Uzupełnianie arkuszy obserwacji do badania dojrzałości szkolnej dziecka – dwa razy w roku
• Sporządziłam plan współpracy z rodzicami
• Dokonałam okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków - sprawozdanie półroczne i końcowe
• Opracowywałam scenariusze do zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych
• Program adaptacyjny – opracowałam wspólnie z innymi nauczycielami
• Program wychowawczo-profilaktyczny – opracowałam wspólnie z innymi nauczycielami
• Dokumentowałam kontakty z rodzicami przedszkolaków w Kartach Kontaktów Indywidualnych z Rodzicami.
• Sporządzałam notatki z przebiegu zebrań z rodzicami.
Uzyskane efekty:
• znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola
• prowadzenie dokumentacji grupy dała mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy


7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Uporządkowanie zgromadzonych podczas stażu dokumentów
• Napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu
• Dokonanie samooceny za okres stażu – autorefleksja

Uzyskane efekty:
• Systematyczne uzupełnianie dokumentacji pracy nauczyciela
• Samodyscyplina w przygotowaniu dokumentów i pilnowaniu terminów dotyczących ich składania u dyrektora
• Napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu


W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 2 dotyczących umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Analiza kart zgłoszeniowych służyła temu, aby przybliżyć mi sytuację rodzinną dziecka i relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej poruszane były zagadnienia pedagogizujące rodziców. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z rodzicami, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Swoją postawą starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiałam z nimi indywidualnie, składałam podziękowania za współpracę.
Systematycznie przygotowywałam informacje dla rodziców nt. zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych na tablicę ogłoszeń oraz na stronę internetową przedszkola udostępniałam zdjęcia z wszystkich wydarzeń przedszkolnych. Ponadto w trakcie stażu przygotowywałam wiele gazetek pedagogizujących rodziców, które były wywieszane na tablicy ogłoszeń. W swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych promowałam zdrowy i aktywny styl życia. Organizowałam zajęcia, w których dzieci mogły wykonać sałatkę owocową, sałatkę jarzynową oraz zdrowe kanapki. Każdego roku uczestniczyłam z grupą w wydarzeniu „Dzień zdrowej żywności” organizowanym w szkole.
W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam również zajęcia otwarte połączone z przedstawieniem prezentowanym przez dzieci:
• Występ jesienny „Dary jesieni” i praca plastyczna „Sowy nocą”
• Występ jesienny „Co nam jesień w koszu niesie?” i „Szewczyk Dratewka” oraz praca plastyczna „Jesienne drzewo”
• Występ świąteczny „Wesołego Alleluja!” i praca plastyczna „Wielkanocne zwierzątka”
Rodzice chętnie uczestniczyli w współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych takich jak:
• Mikołajki
• Dzień Babci i Dziadka
• Jasełka
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka
• Uroczyste zakończenie roku
• Tłusty czwartek
• Dzień kobiet i mężczyzn

Licznie uczestniczyli w rodzinnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.
Rodzice wzięli udział w przeprowadzanych ankietach dotyczących:
- Informacji o dziecku
- Podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola – oczekiwania rodziców wobec przedszkola

Uzyskane efekty:
• Nawiązanie współpracy z rodzicami
• Wzbogacenie wiedzy o wychowankach
• Rozpoznanie potrzeb dziecka
• Poznanie słabych i mocnych stron dziecka
• Organizacja zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych, wycieczek, przyczyniły się do integracji grupy przedszkolnej, integracji ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych.
Dobro dziecka jest najważniejszym celem zarówno rodzica, jak i nauczyciela w przedszkolu. Aby dziecko dobrze się czuło w grupie, a także by prawidłowo się rozwijało i kształciło, niezbędna jest współpraca rodziny oraz nauczyciela. Zwłaszcza, jeśli pojawiają się problemy wychowawczo-dydaktyczne. Podczas realizacji stażu i jednocześnie pełniąc funkcje wychowawcy grupy, organizowałam zebrania z rodzicami na których omawiałam sprawy bieżące i rozwijałam zagadnienia służące pedagogizacji rodziców. Informowani byli o postępach edukacyjnych swoich dzieci oraz mieli możliwość otrzymywania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci. Każdy z rodziców miał dostęp do różnych artykułów o problematyce dydaktyczno-wychowawczej dziecka w wieku przedszkolnym i jego rozwoju, które były na tablicy ogłoszeń.
Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam karty pracy do zajęć i karty pracy do zajęć plastycznych dla dzieci. Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań. Uznając dobro dziecka za najwyższą wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy i jeśli dzieci tego potrzebowały wydłużałam czas pracy. W swoich działaniach kładłam nacisk na wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa oraz kształtowania u dzieci umiejętności właściwego zachowania się i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Uzyskane efekty:
• Rozpoznawanie potrzeb dziecka
• Pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczo-dydaktycznych dziecka

3. Organizowanie zajęć na interesujące tematy.
W ramach realizacji powyższego zadania organizowałam zajęcia na interesujące dzieci tematy:
• Dzień Pluszowego Misia
• Dzień Postaci z Bajek
• Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
• Światowy Dzień Oszczędzania
• Światowy Dzień Zwierząt
• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
• Międzynarodowy Dzień Ziemi
• Międzynarodowy Dzień Muzeów
• Dzień Zdrowej Żywności
• Dzień Tradycji
• Korowód Jesienny
• Korowód Wiosenny
• Malujemy na foli
• Rakietą w kosmos
Powyższe zajęcia stały się jednym ze źródeł radości u dzieci, przeprowadzone zabawy i zajęcia wyzwalały radość, ciekawość i kreatywność.
Udało mi się zorganizować w grupie warsztaty:
• Z firmą Fakro pt. „Pokonaj Smoga z Fakro”
• Z Panią Florystką pt. „Praca z gliną”
• Z właścicielem psów berneńskich
• W mobilnym planetarium
• Cyberbezpieczeństwo w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”
• Czyste powietrze w naszych rękach – spotkanie z ekspertem

Uzyskane efekty:
• Zaspokojenie ciekawości dzieci i wzbudzenie nowych zainteresowań
• Pobudzenie dzieci do kreatywnego myślenia
• Wzbogacenie wiedzy i doświadczenia
• Wzbogacenie warsztatu pracy

4. Wspieranie uzdolnień dzieci.
W swojej pracy starałam się stworzyć dzieciom warunki do ich rozwoju. Angażowałam się w rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień oraz talentów. Uczenie kreatywności dzieci poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań, było głównym celem, który dostosowałam do rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego dziecka.
Starałam się w swojej pracy:
- stwarzać warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania i przeżywania w różnych formach
- kształtować u dzieci wiarę we własne możliwości
- stwarzać sytuacje doskonalące pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia oraz samodzielności
- kształtować rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności
Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, plastyczno-literackich organizowanych na terenie przedszkola i poza placówką pt.:
- „Odżywiam się zdrowo”
- „Moja ulubiona książeczka”
- Konkurs recytatorski „Imienia Elżbiety Kosińskiej”
- „Jak uchronić się przed smogiem z Fakro” – udział w konkursie zapewnił wygraną dla przedszkola w postaci ramek filtrujących na okna do sal – Firma Fakro
- „Woda na wesoło, czyli tradycja śmigusa-dyngusa” – Sądeckie Wodociągi
- „Najpiękniejsza zakładka do książki”
-„Z pieśnią Niepodległości przez stulecie” – przegląd pieśni patriotycznej organizowany przez SP nr 21 w Nowym Sączu
- XXIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – organizowany przez SP nr 18 w Nowym Sączu
Organizowałam wycieczki autokarowe, autobusowe i piesze o charakterze edukacyjno-kulturowym oraz rozrywkowym:
- Wycieczka na skrzyżowanie ul. Nadbrzeżna
- Wycieczka do lasku Szwertańskiego
- Wycieczka do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
-Wycieczka do Straży Granicznej w Nowym Sączu
- Wycieczka do Straży Pożarnej w Nowym Sączu
- Wycieczka do Miejskiej Komendy Policji w Nowym Sączu
- Wycieczka do biblioteki dla dzieci
- Wycieczka do kina Sokół w Nowym Sączu
- Wycieczka do kina Helios w Nowym Sączu
- Wycieczka do MOK
- Wycieczka do MPK
- Wycieczka do Bajkolandu
- Wycieczka do parku rozrywki „Rabkoland”
- Wycieczka do parku rozrywki i miniatur „Spiska kraina” w Niedzicy
- Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Owieczka” w Łukowicy

Uzyskane efekty:
• Pobudzenie do kreatywnego myślenia dzieci
• Rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach
• Przełamywanie barier nieśmiałości dzieci w czasie publicznych występów
• Zdobywanie przez dzieci nagród i wyróżnień w konkursach
• Promocja przedszkola5. Praca z dziećmi z trudnościami.
Każde dziecko jest inne, różniące się potrzebami i możliwościami rozwojowymi od rówieśników. W każdej społeczności przedszkolnej jest pewna liczba dzieci, które napotykają na swojej drodze edukacyjnej mniejsze lub większe niepowodzenia. Moim zadaniem jest udzielanie pomocy dziecku, ponieważ jest ono nierozerwalną częścią społeczności przedszkolnej i już od pierwszych dni pobytu w oddziale przedszkolnym można kształtować jego charakter, spojrzenie na świat i otaczającą rzeczywistość.
Każdy wychowanek wymaga od nauczyciela szczególnej uwagi, dlatego ważne jest planowanie zajęć, aby były interesujące i jednocześnie pozwoliły każdemu dziecku zrobić krok do przodu.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowałam działania edukacyjne do potrzeb dzieci:
• Do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania
• Zwracać uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosować skalę stopniowania trudności
• Prowadzić zabawy na wyciszenie, dla dzieci nieśmiałych, dla dzieci agresywnych
• Systematycznie prowadzić pracę indywidualną z dziećmi mającymi trudności w poszczególnych obszarach rozwoju

Uzyskane efekty:
• Rozpoznawanie potrzeb dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
• Pomoc rodzicom w trudnościach edukacyjno-wychowawczych
• Współpraca z pedagogiem szkolnym

6. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem.
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzebą działania jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
Priorytetowym zadaniem w tym zakresie powinno być permanentne stwarzanie sytuacji, w których dziecko znalazłoby źródło zaspokojenia własnych potrzeb, rozbudzanie zainteresowań, motywacji, aktywności, aranżowanie sytuacji wyzwalających napięcie psychoruchowe dziecka i działanie w kierunku jego redukcji. W swojej pracy wykorzystywałam metody m.in.:
- Pedagogika zabawy Klanza
- Edukacja przez ruch D. Dziamskiej
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Aktywne słuchanie muzyki
Najczęściej korzystam jednak z Metody Pedagogiki Zabawy Klanza. Opiera się ona na rozumieniu terminu "zabawa" pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata.
Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć dąży się do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

Uzyskane efekty:
• Uatrakcyjnienie zajęć
• Udział dzieci w zajęciach opartych na praktycznych, aktywnych działaniach
• Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie daje dzieciom możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności

7. Przygotowanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb zainteresowań dzieci.
W ramach realizacji powyższego zadania organizowałam i współorganizowałam następujące uroczystości i imprezy przedszkolne:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Światowy Dzień Przedszkolaka
- Celebrowanie urodzin dzieci
- Korowód jesienny – powitanie jesieni
- Owocowy dzień
- Dzień postaci z bajek – zabawa na auli
- Występ Jesienny pod tytułem „Dary Jesieni”
- Dzień Pluszowego Misia
- Zabawa Andrzejkowa – wróżby i zabawy
- Dzień Tradycji – występ grupy kolędniczej „Przedszkolna Pastorałka”
- Mikołajki – wizyta Mikołaja w przedszkolu
- Wspólna Wigilia wszystkich przedszkolaków
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka – występ Jasełkowy
- Dzień dziewczynek i chłopców
- Korowód wiosenny
- Dzień Zdrowej Żywności
- Święto Rodziny – Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Spotkania teatralne w przedszkolu i po za nim:
- Wycieczki do Kina Sokół w Nowym Sączu – „Akademia Filminek” spotkania odbywały się cyklicznie
- Festiwal talentów „Bajdurek”
- Występ teatrzyku „Tomcio” pod tytułem „Jaś i Małgosia w krainie ekologii”
- Przedstawienia w MOK „Wierszykowo”, „Bałwanek”
- Teatrzyk „Pinokio” w przedszkolu pt. „Koza kłamczucha”
- Teatr w przedszkolu „Don Kichot”
- Teatr „Artenes” w MOK „ Czarodziejskie słowa”, oraz „ Rycerz z lawendowego dworu”

Współpracowałam z innymi nauczycielami z grup przedszkolnych i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 20:
- Udział w przedstawieniu zorganizowanym przez zerówkę 0A „Na straganie”
- Udział w przedstawieniu zorganizowanym przez gr.0a pod tytułem „Śpiąca królewna”
- Udział w przedstawieniu kukiełkowym przygotowanym przez nauczycieli rewalidacji „Trzy Świnki”
- Występ grupy 5-latków (Motylki) którą prowadziłam dla wszystkich grup przedszkolnych i zerówek w szkole pt. „Jasełka”
- „Dzień postaci z bajek” – czytanie bajek dzieciom z przedszkola przez nauczycieli świetlicy
- Wspólne zabawy przedszkolaków z uczniami ze szkoły w ramach „Szkolnego koła wolontariatu”
- Wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych, strojów na występy z innymi nauczycielami
- Wspólne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych i Zespołach wychowawców
Uzyskane efekty:
• W wyniku pracy nad organizacją uroczystości wdrażałam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola
• Nabyłam umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w przedszkolu

8. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.
Pierwszy kontakt z rodzicami ma miejsce na początku roku szkolnego. Ma ono charakter informacyjno-organizacyjny. Atmosfera, z jaką spotykają się rodzice, przychylność i otwartość kompetentnego i zorganizowanego zespołu zaowocują pozytywnym nastawieniem do placówki. Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami jest dostrzeżenie w nich przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka.
Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.
Współpraca z rodzicami polegała m.in. na:
- Spotkaniach: informacyjnych, organizacyjnych, informacyjno-integracyjnych
- Uroczystościach przedszkolnych
- Rozmowach indywidualnych
- Konsultacjach
- Imprezach okolicznościowych
- Zajęciach otwartych
- Gazetkach dla rodziców

Rodzice angażowali się do różnych działań na rzecz przedszkola:
- Pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych
- Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć
- Pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości, bale i imprezy przedszkolne
- Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, kiermasze i przedsięwzięcia
- Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci
- Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów wśród rodziców
- Wideo-filmowanie i fotografowanie uroczystości przedszkolnych
- Zakupie prezentów dla dzieci np. na Mikołajki, Dzień kobiet i mężczyzn
W przedszkolu z udziałem rodziców zostały zorganizowane takie uroczystości jak:
- Mikołajki
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Rodziny
- Dzień Dziecka
- Uroczyste zakończenie roku

Rodzice aktywnie brali udział w konkursach dla dzieci i rodziców organizowanych na terenie przedszkola m.in.
- „Odżywiam się zdrowo” – konkurs plastyczny
- „Moja ulubiona książeczka” – konkurs plastyczny
- „Najpiękniejsza zakładka do książki” – konkurs plastyczno-techniczny
- „Jak uchronić się przed smogiem z Fakro” – konkurs plastyczno-techniczny
- „Woda na wesoło, czyli tradycja śmigusa-dyngusa” – konkurs plastyczno-techniczny
- „Marzanna” – konkurs plastyczno-techniczny
- „Koszyczek wielkanocny” – konkurs plastyczno-techniczny

Udział w akcjach charytatywnych:
- „Paczka dla zwierzaczka”
- „Paczka dla dzieciaczka”
- „Książka dla Przedszkola”
- „Zbieramy nakrętki”

Udział w kiermaszach świątecznych:
- Kiermasz Bożonarodzeniowy
- Kiermasz Wielkanocny
- Pomoc w przygotowaniu ozdób, wystawianych na kiermasz

Zaangażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola pomogło mi na zorganizowanie w grupie akcji „Poczytaj mi!” w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” spotkań z udziałem rodziców i dziadków. W ciągu roku szkolnego, raz w tygodniu odwiedzał nas ktoś z rodziny dzieci i czytał wybraną przez siebie bajkę.

Uzyskane efekty:
• Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z rodzicami
• Zdobywanie nowych doświadczeń oraz umiejętności
• Zadowolenie dzieci i chęć udziału we wszystkich formach spotkań z gośćmi
• Środki zdobyte z kiermaszów zostały przeznaczone za zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego oraz strojów na występy
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym


9. Współpraca ze specjalistami.
Dbając o prawidłowy rozwój dzieci moja praca głównie polegała na stałej i wnikliwej ich obserwacji. Potrzeby rozwojowe dzieci dokumentowałam w arkuszach obserwacji pedagogicznej i arkuszach obserwacji do badania dojrzałości szkolnej. Moje spostrzeżenia i działania po wnikliwej analizie osiągnięć dzieci były analizowane z rodzicami. W razie wątpliwości konsultowałam się z pedagogiem szkolnym, który mnie wspierał w różnorodnych działaniach i pomagał w rozwiązywaniu problemu.
W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostaje podjęta współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu.
Na terenie przedszkola zostały przeprowadzone badania logopedyczne, słuchu i wzroku przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

Uzyskane efekty:
• Rozpoznawanie potrzeb dziecka
• Współpraca z Pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Pomoc rodzicom w trudnościach dydaktyczno-wychowawczych u dzieci
10. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Pełniąc funkcje wychowawcy grupy przedszkolnej starałam się stosować różne formy pracy mające na celu wszechstronny rozwój dzieci. Organizowałam wycieczki i pełniłam również funkcję kierownika lub opiekuna we wszystkich wyjazdach i wyjściach grupowych, jakie miały miejsce w czasie trwania stażu.
W okresie stażu podjęłam współpracę z instytucjami:
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu
- Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu (MOK)
- Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
- Sądecka Biblioteka Publiczna oddział dla dzieci
- Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu
- Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oddziały Miasteczko Galicyjskie i Skansen
- Teatr Pinokio
- Tatr Tomcio
- Kino Helios
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu (MORD)
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Nowym Sączu (MPK)
- Małopolski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu (MOSiR)
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
- Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
- Oddział Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
- Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
- Centrum Rozrywki „Bajkoland” w Nowym Sączu
- Park Rozrywki dla dzieci „Rabkoland” w Rabce Zdrój
- Park Rozrywki i Miniatur „Spiska kraina” w Niedzicy
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Owieczka w Łukowicy

Uzyskane efekty:
• Promowanie pozytywnego wizerunku przedszkola
• Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym
• Nabywanie umiejętności organizacyjnych
• Poznawanie nowych ciekawych miejsc

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 3 dotyczących umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego.
Podczas trwania stażu na bieżąco korzystałam ze stron internetowych w pozyskiwaniu wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego i awansu zawodowego.
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Organizowałam swoją pracę przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz wzbogacenia pracy pedagogicznej:
PowerPoint – do tworzenia prezentacji multimedialnej
OpenOffice – do tworzenia i opracowywania:
- Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z planu
- Planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i sprawozdań
- Scenariuszy zajęć i imprez, zaproszeń, podziękowań i dyplomów
- Gazetki ściennej dla rodziców, która służyła do informowania o aktualnych sprawach, umieszczania artykułów i dokumentów przedszkola (plan pracy wychowawczej, godziny dyżurów nauczycieli, ważne telefony, itp.)
W celu urozmaicenia zajęć sięgałam do nagrań dźwiękowych różnego typu, jak również do bajek i filmów edukacyjnych.
3. Wykorzystywanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
Plan rozwoju zawodowego zamieściłam na stronie internetowej www.profesor.pl pozwalając innym na skorzystanie z niego.
Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do portali edukacyjnych z których korzystałam:
www.mac.pl
www.przedszkolak.pl
www.blizejprzedszkola.pl
www.chomikuj.pl
www.edu.com.pl
www.profesor.pl
www.men.gov.pl
www.wychowanieprzedszkolne.pl
www.awans.net
www.kuratorium.krakow.pl
www.zdrowyprzedszkolak.pl
www.calapolskaczytadzieciom.pl
Korzystałam z publikacji internetowych innych nauczycieli do przeprowadzania zajęć oraz różnych propozycji gier i zabaw dla dzieci.
4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowałam dokumentację planu rozwoju zawodowego w formie elektronicznej.

Uzyskane efekty:
• Poznałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez w/w linki
• Zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli
• Podczas odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznałam nowe metody i formy pracy
• Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
• Pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach
• Zdobyłam umiejętności korzystania z programów komputerowych Open Office, Power Point


W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 4 dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W ramach realizacji powyższego działania:
• Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców
• Planowałam zajęcia i tworzyłam scenariusze w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
• Organizowałam i prowadziłam zebrania dla rodziców podczas których poruszane były zagadnienia wychowawczo – dydaktyczne
• Wspólnie z koleżankami z pracy opracowałyśmy ankietę dla rodziców na temat podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola oraz oczekiwań rodziców wobec przedszkola
• Prowadziłam codzienną obserwację zachowań i postępów dzieci, a w przypadku jakichkolwiek problemów edukacyjnych czy wychowawczych podejmowałam działania w celu ich wyjaśnienia i skutecznego rozwiązania
• Każdy problem zaistniały w grupie sygnalizowałam drugiemu nauczycielowi prowadzącego grupę. Rodzice byli informowani o naszych spostrzeżeniach i niepokojących sytuacjach, a następnie o poczynionych działaniach i ich rezultatach
• Poszerzałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które wymieniłam wcześniej
• W okresie stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism pedagogicznych m.in.: „Nauczycielka przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Hobby – Mały Artysta”. Korzystałam również z zasobów biblioteki pedagogicznej w Nowym Sączu.
• Pomocy w rozwiązaniu bieżących problemów szukałam w Internecie
• Zdobywałam wiedzę ze spotkań odbytych po obserwacjach zajęć prowadzonych i obserwowanych przeze mnie
• Współpracowałam z nauczycielami uczącymi w poszczególnych grupach w przedszkolu oraz z nauczycielami ze szkoły i pedagogiem szkolnym

Uzyskane efekty:
• Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i spotkaniami z rodzicami
• Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu
• Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
• Współpracowałam z innymi nauczycielami

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7, ust. 2, pkt. 5 dotyczących umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r.
• Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty 07.09.1991r.
• Rozporządzenie MEN z 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
2. Przeanalizowałam Konwencje Praw Dziecka, dzięki której opracowałam wspólnie z dziećmi z grupy „Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaka” oraz „Kodeks zachowań”
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań przedszkola:
- Statut Szkoły
- Roczne plany pracy
- Programy nauczania
- Regulaminy
- Procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Przepisy BHP
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym zarówno drogą elektroniczną jak i podczas kursów oraz szkoleń. Uwzględniłam obowiązujące przepisy i procedury w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Interesowałam się wszystkim tym co dotyczyło rozwoju, zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. Poszerzałam wiedzę poprzez rozmowy z dziećmi, innymi nauczycielami i rodzicami, również dzięki konkursom, szkoleniom, stronom internetowym, książkom i czasopismom.

Uzyskane efekty:
• Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy
• Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela
• Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach
• Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno–wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków

PODSUMOWANIE
W okresie od 01 września 2016 do 31 maja 2019 roku starałam się sumienie i z właściwym zaangażowaniem realizować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Uważam, że okres mojego stażu, został wypełniony realizacją zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego i prawidłowo wykorzystany. Mogłam również liczyć na pomoc i informację zwrotną dotyczącą podejmowanych przeze mnie działań. Współpracę z opiekunem stażu oceniam pozytywnie. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i jestem przekonana, że to co zrobiłam, przyczyniło się nie tylko do wzrostu jakości mojej pracy, ale i do jeszcze lepszego funkcjonowania przedszkola. Myślę, że coraz lepiej daję sobie radę w planowaniu zajęć, doborze i zastosowaniu ciekawych metod pracy, organizowaniu wycieczek, wypełnianiu zadań ogólnorozwojowych.
Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam, iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji. Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
W swojej pracy aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu szkoły. Wykorzystuję również technologię komputerową i informacyjną.
Praca jako nauczyciel sprawia mi dużo satysfakcji i radości. Każda spędzona chwila z dziećmi daje nowe doświadczenia i mnóstwo uśmiechu na twarzy. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwijać. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie i z zaangażowaniem. Aktywność w różnych obszarach działań dała mi dużo zadowolenia, dzięki temu chętniej podejmowałam zadania wynikające z potrzeb przedszkola i szkoły.
Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres stażu tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Uważam że to dopiero początek tego co jeszcze przede mną. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić mój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje by lepiej realizować zadania przedszkolne. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.