AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Michalak-Zaremba, 2019-08-22
warszawa

Przyroda, Sprawozdania

Arkusz samooceny nauczyciela awans zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Alicja Michalak-Zaremba
Nauczyciel przyrody/biologii/wychowawca świetlicy
Kryteria oceny pracy określone w rozporządzeniu MEN w sprawie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133 ze zm.)

1) Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- znam podstawę programową, warunki i sposób jej realizacji (zapisy w dzienniku, rozkłady materiału/plany wynikowe) - prawidłowo planuję i realizuję program;
- posługuję się językiem dostosowanym do możliwości odbioru przez dzieci (ani zbyt infantylny, ani za trudny);
- korzystam z różnych pomocy przy wprowadzaniu nowych pojęć - przekazuję nowe wiadomości korzystając z różnych źródeł zdobywania wiedzy – programy multimedialne, prezentacje multimedialne, filmy i gry edukacyjne ( „Liga elektrorecyklingu”, „Elektro-gry”, „Kahoot”, doświadczenia, pokazy;
- opracowuje pomoce dydaktyczne i wykorzystuje je we własnej pracy, jak również udostępnia je innym nauczycielom (karty pracy, scenariusze);
- wykorzystuje zasoby szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej (rzutnik, komputer, środki dydaktyczne – okazy, plansze);
- stosuje formy i metody pracy odpowiednie do prowadzonych zajęć – układam scenariusze zajęć (metody aktywizujące – Burza mózgów, meta plan, pogadanki, praca w grupie;
- w pracy opieram się na zaleceniach w opinii lub orzeczeniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydłużony czas pracy, dodatkowe pytania i podpowiedzi);
- poszerzam wiedzę i doskonalę umiejętności związane z nauczaniem, obserwując zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli (np.: w ramach praktyk z geografii i chemii); Korzystam z różnych portali internetowych np.: WWW.wsip.pl; WWW.nowaera.pl,
- podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości wyszukanych w Internecie np. www.edukacja.edux.pl. Na zajęciach wykorzystuję podręcznik multimedialny, przygotowane przeze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z gier przyrodniczych Fundacji Chlorofil, filmów edukacyjnych jak również prezentacji multimedialnych
- moje lekcje i zajęcia także były kilkakrotnie obserwowane przez dyrektora, kierownika świetlicy i innych nauczycieli;
- znam poszczególne elementy struktury lekcji, przestrzegam odpowiedniego czasu kolejnych ogniw(scenariusze zajęć, wnioski dyrektora po obserwacji zajęć);
- wdrażam w pracy z uczniem wnioski poobserwacyjne –jeśli takie występują;

- organizuje uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej
- organizuje działania wzbogacające życie społeczne uczniów (dzień chłopaka i dzień kobiet, wigilia klasowa, mikołajki, wyjście do kina, teatru, udział w akcji Sprzątanie świata);

2) Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
– znam przepisy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, procedury radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych – ukończyłam kurs BHP oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) – zapewniam uczniom właściwą opiekę podczas zajęć szkolnych, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą, prowadzonych w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
– dyżuruję w/g. harmonogramu dyżurów;
- dokumentuję wycieczki – karty wycieczki – przestrzegam bezpiecznych warunków pracy uczniów(omawiam zasady bezpieczeństwa przed wyjściem);
- regulamin pracowni omawiam na początku roku szkolnego i powtarzam w trakcie roku.
– zapoznałam uczniów z zasadami bezpieczeństwa - jak zachować się w sytuacji zagrożenia, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje – na godzinie wychowawczej i w świetlicy (np.: Kulturalny na co dzień, zasady savoir- vivre - zapisy w dzienniku;
- wg programu wychowawczo-profilaktyczngo ułożyłam plan pracy wychowawcy;
- opieka nad salą przyrodniczą;
- organizowanie w świetlicy wypoczynku przed i po skończonych zajęciach (pobyt na świeżym powietrzu, zabawy sportowe, ruchowe, integrujące grupę i wyjścia na basen);

3) Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526) ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
– znam i przestrzegam prawa dziecka zawarte w Konwencji – podczas lekcji, przerw, w świetlicy, na wycieczkach;
- omawiam z dziećmi na świetlicy i podczas lekcji wychowawczych prawa i obowiązki ucznia;
- interweniuję jak coś się dzieje z dzieckiem (zgłaszam sprawę do pedagog);

4) Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
– dokonuję analizy opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
- napisałam dla uczennicy IPET i zaplanowałam dla wszystkich potrzebujących uczniów z mojej klasy zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednie do potrzeb każdego ucznia ;
- jako wychowawca organizuję spotkania zespołu klasowego, gdzie omawiamy opinie oraz orzeczenia, ustalamy pomoc uczniom a potem podsumowujemy efekty pracy (analizuję efektywność oddziaływań, formułuję i wdrażam wnioski z tych analiz – modyfikuję IPET);
- biorę udział w takich spotkaniach także w innych klasach - uczestniczę w planowaniu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i sporządzam załączniki do IPETU (zasady i formy pracy na moich lekcjach z uczniem posiadającym orzeczenie);
– systematycznie rozpoznaję potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy i wsparcia – napisałam wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia;
- indywidualizuję metody i formy pracy z uczniami;
- uwzględniam różnice w uzdolnieniach i zainteresowaniach poszczególnych uczniów;
- rozpoznaję i analizuję przyczyny trudności edukacyjnych swoich uczniów ( rozmowy z pedagogiem , psychologiem, rodzicami);
- moi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim
• W Ogólnopolskim Konkursie „Świetlik”:
- w roku szkolnym 2017/ 2018 :
uczennica z klasy Va zdobyła nagrodę główną ;
uczennica z klasy Va oraz z IVa otrzymały wyróżnienia ;
- w roku szkolnym 2018/2019:
uczennica z klasy Va zdobyła nagrodę;
uczennica z klasy IVb zdobyła wyróżnienie.

• W poprzednim roku szkolnym w I-szym Warszawskim Konkursie przyrodniczo-matematycznym mój uczeń klasy IV najlepiej wypadł w etapie szkolnym.
• W 2017 r. w dzielnicowym konkursie plastycznym „Mikołaju nasz” moje dwie uczennice z świetlicy z klasy IIIa zdobyły wyróżnienie.
- stwarzam warunki, aby uczniowie odnosili sukcesy (chwalę za drobne sukcesy, zachęcam do dalszej pracy, organizuję konkursy);

5) Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
– zachęcam uczniów do podejmowania działań społeczno-obywatelskich i patriotycznych na terenie szkoły – np.: uczniowie współtworzą gazetki szkolne na temat symboli narodowych i świąt narodowych;
- robią kotyliony, flagi, uczą się hymnu, biorą udział w apelach ( z okazji święta Niepodległości, świąt majowych – dzień flagi, Konstytucji 3 Maja);
– prowadzę zajęcia wychowawcze promujące wartości obywatelskie, patriotyczne i prospołeczne – na godzinie wychowawczej oraz na świetlicy;
- w ramach współpracy ze strażą miejską i policją - lekcje wychowawcze z „Pierwszej pomocy” oraz „Odpowiedzialności nieletnich wobec prawa”.

6) Współpraca z innymi nauczycielami;
– Współpraca w ramach zespołu nauk przyrodniczych ( ustalanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny);
- Wspólne opracowywanie dokumentów szkoły (np.: planu pracy dydaktyczno- wychowawczego świetlicy);
- Współpraca w ramach zespołu klasowego oraz zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej poszczególnym uczniom - wspólnie z innymi nauczycielami wypracowuje i modyfikuje dokumentację, rozwiązuje bieżące problemy itp.);
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
- Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych (np.: koncert świąteczny), dyskotek, konkursów (np.. W świetlicy – organizacja konkursów międzyświetlicowych), wycieczek (np.: wyjazd na zieloną szkołę).
- W lipcu 2017 roku aktywnie uczestniczyłam wraz z nauczycielami innych szkół w konsultacjach prowadzonych przez Wydawnictwo Nowa Era na temat najważniejszych aspektów nauczania biologii oraz ocenie podręczników do tego przedmiotu dla zreformowanej szkoły podstawowej.

7) Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
- przestrzegam dyscypliny prac - systematyczne dokumentuję pracę (dzienniki zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych), terminowo oddaję wypracowane dokumenty, uczestniczę systematycznie w radach pedagogicznych ;
- znam, przestrzegam i stosuję się do wewnętrznych uregulowań prawa szkoły – biorę udział w dniach otwartych szkoły, prowadzę zebrania z rodzicami;
- prowadzę dokumentację pedagogiczną zgodną z wymaganiami określonymi w prawie oświatowym – dzienniki zajęć, arkusze ocen, arkusze WOPFU, IPET itp.;
- właściwie przechowuję dokumentację szkolną (zgodnie z ustaleniami – bez możliwości dostępu osób trzecich);
- stosuję się do zapisów w Statucie Szkoły oraz do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
- punktualnie rozpoczynam zajęcia jak również dyżury w szkole;
- realizuję obowiązujący program nauczania;
- w pełni wykorzystuję czas lekcji;
- wypełniam obowiązki wynikające z programu szkoły;
- chętnie wypełniam obowiązki powierzone przez dyrekcję szkoły;
- przygotowuję materiały związane z realizacją programu nauczania (rozkłady materiałów, programy nauczania, materiały dla uczniów: sprawdziany itp.)
- systematycznie oceniam wyniki prac uczniów;

8) Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
1. Zapoznałam się z publikacjami:
• „Efektywne nauczanie” Elizabeth Perrott
• „Jak zachować porządek w klasie” Hans Peter Nolting
• „Szkolne gry uczniów” Ken Ernst

2. Uczestniczyłam w :
● wewnątrzszkolnych formach doskonalenia - rady pedagogiczne-szkoleniowe:
Szkolenia i warsztaty:
• Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie; marzec 2017
• Pierwsza pomoc przedmedyczna; październik 2017
• Niebieska karta; listopad 2017
• Otwórz się na mnie – uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym; marzec 2018
• Film instruktażowy – „Wtargnięcie napastnika”; marzec 2018
• „Dziecko z cukrzycą w szkole”; marzec 2018
• Doradztwo zawodowe; kwiecień 2018
• Szkolenie z RODO; maj 2018
• Szkoła przyjazna prawom człowieka; sierpień 2018
• Szkolenie z systemu Nuadu; wrzesień 2018
• Jak chronić swoje dzieci przed pornografią? Grudzień 2018
• Wykorzystanie interaktywnej tablicy i monitora w nauczaniu; styczeń 2019
• Szkoła przyjazna prawom człowieka – podsumowanie projektu; styczeń 2019
• Ochrona danych osobowych; styczeń 2019
• Pierwsza pomoc przedmedyczna; marzec 2019
• Szkolenie z obsługi Librusa; maj 2019

● zewnętrznych formach doskonalenia:
Szkolenie:
•Przyrodnicy w zreformowanej szkole podstawowej biologia/przyroda; kwiecień 2017
Studia podyplomowe:
•Geografia w szkole ; rok szkolny 2018/2019 (zakończenie czerwiec/lipiec 2019)
•Edukacja w zakresie nauczania chemii ; rok szkolny 2018/2019 (zakończenie czerwiec/lipiec 2019)

3.Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych np. www.nowaera.pl, www.wsip.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl i www.profesor.pl., www.edux.pl, www.eduseek.pl, www.portaloswiatowy.pl.


9) Współpraca z rodzicami;
Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. Poznanie środowiska i współpraca z rodzicami do podstawowy krok do sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Działania podjęte przeze mnie w tym zakresie zaowocowały efektywną współpracą z rodzicami, którzy chętnie angażowali się w działania na rzecz klasy, uczniów. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc. Atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku sprzyjała pokonywaniu różnych trudności. Dobre relacje z rodzicami zaowocowały lepszym poznaniem przeze mnie uczniów. Realizowane przeze mnie działania przyniosły wymierne efekty dla mnie, ucznia i szkoły.
W pracy wychowawczo - opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy
– poznałam środowisko rodzinne i sytuację życiową uczniów – kontaktowałam się z rodzicami osobiście, zapraszając na rozmowy, telefonicznie, przez Librusa lub mailowo;
- organizowałam zebrania oraz zespoły klasowe;
- angażowałam rodziców do opieki podczas wyjść oraz organizowania imprez (wigilia, piknik rodzinny);
Podobnie wyglądała współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy;

10) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
- Przez cały czas starałam się o podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości wyszukanych w Internecie np. www.edukacja.edux.pl
– samodzielnie planuję, organizuję i prowadzę proces dydaktyczny;
– znam i stosuję różne metody, w tym metody aktywizujące – dostosowuję je do potrzeb i możliwości uczniów z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć;
– wykorzystuję narzędzia multimedialne - na zajęciach wykorzystuję podręcznik multimedialny, przygotowane przeze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z różnych pomocy przy wprowadzaniu nowych pojęć - przekazuję nowe wiadomości korzystając z różnych źródeł zdobywania wiedzy – programy multimedialne, prezentacje multimedialne, filmy i gry edukacyjne - („Liga elektrorecyklingu”, „Elektro-gry”, „Kahoot”,;
- robię doświadczenia, pokazy;
– stwarzam sytuacje zachęcające uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności;
–stwarzam warunki do rozwoju zainteresowań – organizacja wystaw prac uczniów, dodatkowe prace domowe;
- korzystam z pomocy dydaktycznych zgromadzonych w sali;
- modyfikuję rozkłady materiału;
- jako, że w tym roku pełniłam funkcję wychowawcy klasy musiałam opracować i zrealizować plan/program pracy wychowawczej;
Na początku każdego roku szkolnego taki plan układam w świetlicy szkolnej;

11) Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
1. Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów:
- kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
- redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
W roku szkolnym 2018/2019 pisałam 5 opinii o swoich uczniach, którzy mają specyficzne kłopoty w nauce (uwzględniając funkcjonowanie dziecka w grupie klasowej, stosunek dziecka do obowiązków szkolnych, ewentualne nieprawidłowości i niepokojące zachowania, współprace z rodzicami, frekwencje, oceny, korzystanie z zajęć dodatkowych);
- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce – we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Praca z uczniami z Ukrainy:
- podniesienie poziomu umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu;
- podniesienie poziomu umiejętności pisania;
- utrwalenie zasad ortografii;
- ćwiczenie tabliczki mnożenia;

3. Objęcie uczniów pomocą specjalistyczną, eliminowanie ich dysfunkcji wg wskazań Poradni - dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów;
4. Współpraca z panią pedagog .
W mojej pracy wychowawczej w roku szkolnym 2018/19 kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
• rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
• pomocy w kontaktach z rodzicami;
4. Współpraca z wychowawcami z Domu Dziecka;
Współpraca była potrzebna ze względu na problemy wychowawcze, z nauką oraz organizacyjne. Najczęściej organizowałam dzieciom odrabianie prac domowych, dopilnowanie zjedzenia śniadania.
5. Opracowałam opis i analizę przypadku pracy z uczniem zdolnym.
Oraz opis i analizę przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego – dziecko z trudnościami w nauce.
6. Napisanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia w szkole z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

12) Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
Aktywnie włączanie się wychowawcy do poszczególnych akcji na terenie szkoły to nie tylko dawanie przykładu ale i naśladownictwo przez dzieci jak również zachęcanie i motywowanie uczniów i rodziców do wszelkich działań. Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest organizowanie akcji charytatywnych i udział w akcjach. Zachęcałam uczniów i włączałam się z nimi w akcje charytatywne na terenie szkoły: zbiórka kosmetyków dla dzieci z Domu Dziecka, w ramach edukacji ekologicznej zbierałam z dziećmi baterie, wspólnie z dziećmi i ich rodzicami zbieraliśmy plastikowe nakrętki w akcji „Korek dla Stasia”, w ramach akcji „Ochota robi z makulatury wodę dla Afryki” zbieraliśmy makulaturę;
By skłonić do przemyśleń uczniów na temat potrzeby dbania o środowisko organizowałam pogadanki na temat segregacji śmieci, dbania o czystość powietrza i środowiska, przeprowadzałam też akcję Sprzątania świata; Uczniowie coraz bardziej są świadomi negatywnego wpływu człowieka na środowisko;
Analizowanie ocen śródrocznych oraz ocen z zachowania podczas godzin wychowawczych, indywidualnych rozmów z uczniami oraz zebrań z rodzicami poskutkowało i na koniec roku nie ma w klasie żadnej jedynki z przedmiotu oraz obniżonej oceny z zachowania a średnia klasy podniosła się mimo napływu w drugim semestrze słabszych uczniów do klasy.
Na zakończenie koła przyrodniczego w tym roku szkolnym w ramach ewaluacji przeprowadziłam ankietę z której wynika, że zajęcia podobają się uczniom i liczą na kolejną edycję w przyszłym roku.
W 2017r. ułożyłam zadania i przeprowadziłam diagnozę dla uczniów po klasie piątej z przyrody. Dzięki opracowanym wynikom miałam możliwość porównać zasób wiedzy i umiejętności w dwóch różnych klasach. Dowiedziałam się co jest mocną a co słabą stroną – nad czym trzeba bardziej popracować na lekcji w tej klasie ale i też w następnych rocznikach.
W tym roku szkolnym miałam jedną słabszą intelektualnie (słabo zmotywowaną do pracy) klasę. Musiałam wiele razy przemyśleć pracę w tym zespole, dostosować pracę do ich możliwości i zakres treści. Sprawdziły się karty pracy i gry dydaktyczne.
Jako, że mam kilku bardzo uzdolnionych i chętnych do pracy (szczególnie tej dodatkowej )uczniów , poszerzałam z nimi na kole przyrodniczym i konsultacjach materiał z przyrody i biologii. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, robili plakaty tematyczne i brali udział w konkursach. W poprzednim roku były bardzo dobre wyniki w świetliku więc w tym roku także wzieliśmy udział i powtórzyliśmy sukces.
Pracujemy nadal nad dobrymi wynikami w ogólnopolskim konkursie „Mistrz recyklingu”;
Wystawy prac uczniów motywują ich do działania.

13) Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
Tematyka przeprowadzonych szkoleń Rady Pedagogicznej była dostosowana do sytuacji, rożnych problemów i potrzeb naszej placówki. Każde doświadczenie wykorzystałam w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Szczególnie ważne uważam szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej bo w każdej chwili może stać się potrzebne. Bardzo cenne okazało się szkolenie „Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym”. Pogłębiłam znacznie wiedzę w tym temacie, ponieważ tych dzieci jest coraz więcej w szkołach (również w naszej). Poznałam sposoby radzenia sobie z dzieckiem w różnych sytuacjach, otworzyć się na jego problemy, wspierać i akceptować, wzmacniać oraz chwalić nawet za najdrobniejsze starania. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego uświadomiło mi, że „doradzamy zawodowo” na każdej lekcji. Szkolenia z obsługi Librusa i systemu Nuadu umożliwiły mi korzystanie z nich na co dzień. Szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej „ oraz „Rodo” uczuliły mnie na skrupulatną ochronę danych moich uczniów.
Dzięki szkoleniu - Wykorzystanie interaktywnej tablicy i monitora w nauczaniu , poznałam ciekawe pomysły, aplikacje na interesujące lekcje. Korzystam z aplikacji do quizów, robienia krzyżówek. Wspieram też pomocą inne koleżanki, które nie były obecne na szkoleniu.

14) Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela.
1.W okresie stażu pracowałam w Zespole do Spraw Monitorowania i Ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły; współtworzenie planu pracy i sprawozdań;
2.Zmiany Statutu w roku szkolnym 2018/2019 skutkowały zmianą Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz zaktualizowaniem PSO z przyrody i biologii.
3. We wrześniu opracowałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę, opracowałam program pracy i plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy- profilaktyczny naszej szkoły.
4.Pracowałam również w komisji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego Irbis; listopad 2018
5.W maju 2017 roku przygotowałam test diagnozujący z przyrody dla klas piątych oraz opracowałam jego wyniki.
6.Prowadziłam zajęcia dodatkowe:
- Praca z uczniem zdolnym- zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, które adresowane były do uczniów wykazujących zainteresowanie pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przyrody nabytych w czasie lekcji.
- zajęcia wyrównawcze – 1 godz. tygodniowo (2016-2018);
- koło przyrodniczo-ekologiczne – 1 godz. tygodniowo;

15) Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

1.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
Oddział Promocji Zdrowia przysyła do szkół informacje o różnych akcjach profilaktycznych wraz z materiałami do wykorzystania na lekcji (foldery, plakaty, prezentacje multimedialne). Na lekcjach przyrody omawiałam z uczniami zagadnienia dotyczące:
• Światowego Dnia Gruźlicy
• Zbierania i spożywania grzybów, objawy zatrucia oraz jak się zachować w takiej sytuacji
• Europejskiego Tygodnia Szczepień
• Światowego Dnia Wody - 22 marca
2.Prowadzenie zajęć bibliotecznych w świetlicy z uczniami klasy I i 0. Celem tych zajęć było rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym poprzez czytanie baśni i bajek. Czytaliśmy m.in. Kopciuszka, Piękną i bestię, Królową Śniegu oraz Baśnie braci Grimm. Na zakończenie zajęć zorganizowałam quiz na temat przeczytanych pozycji. Najlepsi otrzymali w nagrodę drobiazgi – gadżety.
3.W maju 2017 r. zorganizowałam wyjście z ówczesną klasą piątą do Ogrodu Botanicznego, gdzie przeprowadziłam zajęcia nt.: Różnorodność gatunków roślin i ich siedlisk;
4. Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu koła przyrodniczego;
5.Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczennicy z orzeczeniem (upośledzenie w stopniu lekkim i zagrożenie niedostosowaniem społecznym);
6.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu pracy z uczniem słabym w klasie III
7.Pomoce dydaktyczne, dokumenty opracowuję za pomocą komputera:
• scenariusze imprez – np. scenariusz zabawy karnawałowej, scenariusz z okazji Dnia Dziecka , scenariusz Dnia Ziemi;
• scenariusze lekcji,
• karty pracy,
• sprawdziany z przyrody, biologii,
• konkursy i quizy
• ogłoszenia o konkursach i akcjach
• prezentacje – głównie na lekcje przyrody (wykonane przeze mnie i przez uczniów)
• ankiety – np. w ramach ewaluacji wewnętrznej ,
• sprawozdania – np. z zajęć dodatkowych, czy sprawozdanie z awansu zawodowego,
• dyplomy za udział w konkursach, akcjach czy aktywny udział w pracach koła przyrodniczego
• informacje na gazetki klasowe,
• informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
• dokonując analiz diagnozy przedmiotowej z przyrody dla klas piątych również korzystałam z komputera, sporządzam wykresy, tabele, opisy
8.Korzystanie z edukacyjnych gier komputerowych
9. Korzystanie z podręcznika multimedialnego
10.Wyszukuję w Internecie pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Sieć Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło mi na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, testów z przyrody a także konspektów lekcji.
11. W codziennej pracy korzystam z systemu Nuadu do zadawania prac domowych przez internet oraz korzystam ze służbowej poczty elektronicznej.
12.Od roku szkolnego 2018 / 2019 w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, którym posługuję się codziennie, kontrolując frekwencję swoich uczniów, wpisując oceny oraz tematy zajęć, wymieniam korespondencję z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami.
13.Współpraca ze strażą miejską i policją - współpraca w zakresie organizacji lekcji wychowawczej w klasie, dbając o dobór tematu do aktualnych problemów grupy. Ostatnio były to zajęcia poświęcone „Pierwszej pomocy” oraz „Odpowiedzialności nieletnich wobec prawa”.

16) Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
1.Przygotowywanie uczniów do konkursów:
• Ogólnopolskiego konkursu „Mistrz recyklingu – Maks porządkuje odpady” zorganizowanym przez fundację Chlorofil - IV i V edycja.
Konkurs składał się z kilku części:
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w klasach 6-tych (rok szkolny 2017/2018) oraz w klasach 4-tych i 5-tych 2018/2019 n.t.” Mamy tylko jedną Ziemię. Oszczędzaj zasoby naturalne, stawiaj na recykling”;
- multimedialne gry ekologiczne „Liga elektro recyklingu”;
- test ekologiczny (pytania zamknięte);
- przygotowanie prezentacji multimedialnych (pytania otwarte).
Niestety w obu edycjach mieliśmy brak wyróżnień;
• konkursu dzielnicowego (między świetlicowego) „Mikołaju nasz” grudzień 2017; wyróżnienie;
• I-ego Warszawskiego konkursu przyrodniczo-informatycznym „Multimedialne nauki przyrodnicze” – etap szkolny z przyrody;
• Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik „ - pomoc w przygotowaniu doświadczeń do konkursu – w roku szkolnym 2017/2018 nagroda główna oraz wyróżnienia; w roku szkolnym 2018/2019 nagroda i wyróżnienie;

2.Organizacja konkursów:
• z okazji "Sprzątania świata” - „Rzeźba recyklingowa” – uczniowie wykonali roboty i stworki z gazet, tektur, plastikowych butelek, guzików i kredek ( wrzesień 2016);
• z okazji „Sprzątania świata” - „Drugie życie śmieci” – uczniowie robili przedmioty codziennego użytku ze śmieci np.: zabawki z pudełek tekturowych i zakrętek od butelek, karmnik z plastikowej butelki (wrzesień 2017);
• wiedzy o grzybach – konkurs składał się z dwóch części - test wiedzy oraz wykonanie plakatu nt. : Grzyby jadalne i trujące (październik 2016);
• z okazji Dnia Praw Zwierząt -„Mój pupil”. Uczniowie mieli za z zadanie wykonać plakat na temat swojego zwierzaka lub gdy go nie posiadają swojego wymarzonego pupila (maj 2017);
• Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w przyrodzie”- uczniowie robili ciekawe zdjęcia przyrody w różnych porach roku ( rok szkolny 2018/2019);

3.Współorganizacja międzyświetlicowego dzielnicowego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej:
• „Mój wymarzony Eko-ogród” (maj 2018);
• „Lecą bociany” (kwiecień 2019);

4.Promocja szkoły w środowisku lokalnym:
Przez cały okres stażu na bieżąco pisałam krótkie informacje o podjętych przeze mnie działaniach między innymi: udziale w konkursach, przygotowanych imprezach, relacji z akcji Sprzątania świata. Napisane tzw. artykuły zamieszczane były na stronie internetowej szkoły.

- udział w akcji „Świąteczna bombka”- bombki dla wszystkich rodzin dzieci 3b, 4a i 4b zapisanych do świetlicy; dzieci wspólnie z wychowawcami tworzyły dekoracje świąteczne; grudzień 2017.
- przekazywanie informacji o sukcesach edukacyjnych i wzorowych postawach uczniów podczas zebrań z rodzicami.

17) Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
- Prowadziłam trzykrotnie zajęcia z przyrody/biologii obserwowane przez Dyrektora szkoły.
W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, robiłam doświadczenia oraz prace w grupie a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
- Poprowadziłam zabawę karnawałową (konkursy, zabawy) w obecności kierownika świetlicy oraz wychowawcy klasy III. Kilka razy pani kierownik uczestniczyła jako obserwator na moich świetlicowych zajęciach.
Moje zajęcia wielokrotnie były obserwowane przez innych nauczycieli (młodszych stażem). Nauczyciele uczestniczący w zajęciach otrzymali scenariusze, które mogli wykorzystać w swojej pracy. Przeprowadzenie zajęć otwartych z przyrody, biologii a także geografii (w ramach praktyk pedagogicznych) w obecności dyrektora szkoły, innych nauczycieli, pedagoga, psychologa.
Nadzorowanie doświadczeń podczas Dnia Otwartego szkoły.18) Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;
Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie.
Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierają i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
Szkolenie z systemu Nuadu oraz z obsługi dziennika elektronicznego wykorzystuję na co dzień.
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w każdej chwili może być użyteczne.
Studia podyplomowe, które kończę mogą mi się przydać w przyszłych latach.
Wszystkie szkolenia wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły.
19) Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
W okresie trwania mojego stażu aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu następujących
imprez:
 Coroczny Koncert świąteczny – obsługa stołówki (przygotowanie poczęstunku dla gości) - 2016; przygotowanie sali gimnastyczne do występów - 2017, przygotowanie uczniów do zaśpiewania wspólnie przez klasę kolędy- 2018;
 Udział w przygotowaniu imprezy oraz prezentów (kwiatki wykonane techniką orgiami, laurki) z okazji Dnia Babci i Dziadka - (corocznie);
 Dzień Mamy i Taty w świetlicy szkolnej – przygotowanie prezentów (torby na zakupy ozdobione przez dzieci, laurki) oraz wierszy - co roku;
 Coroczna zabawa karnawałowa w świetlicy szkolnej dla klas II-IV -przygotowanie i przeprowadzenie;
 21 marca 2018 roku byłam organizatorem powitania Pierwszego Dnia Wiosny. Nasi uczniowie zaprezentowali się w licznych konkurencjach międzyklasowych (IV-VII) i indywidualnych. Konkurencjami były: wiosenny wystrój sali, wiosenny pokaz mody oraz przygotowanie zdrowych wiosennych kanapek. Najlepsi otrzymali dyplomy. Zrobiłam także wpis na temat imprezy na stronie internetowej szkoły;
 W marcu 2018 wybrałam się z klasą VIa na Wiosenne porządki na boisku szkolnym (wpis na stronie internetowej szkoły);
 W czerwcu 2017 roku zorganizowałam przedstawienie ekologiczne pt.: „Wybory miss drzewa”- uczniowie prezentowali wybrane drzewa, opisując wygląd zewnętrzny oraz formy wykorzystania przez człowieka. W tym roku szkolnym pracowaliśmy nad inscenizacją z okazji Dnia Ziemi ale z powodu przerwy kwietniowej wystawienie przedstawienia przesunięte jest na jesień 2019.
 Coroczny Piknik Rodzinny – podczas tej imprezy dzieci zaliczają różne dyscypliny sportowe. Nauczyciele biorący udział w pikniku nadzorują dane punkty w których dzieci zaliczają dyscyplinę. Uczniowie za wszystkie możliwe do zdobycia punkty otrzymują nagrodę. W poprzednim roku szkolnym podczas pikniku zorganizowałam we współpracy z Ogólnopolskim programem edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci” zbiórkę zużytego elektrosprzętu oraz baterii. Za zebrane elektrośmieci zdobywa się punkty, a te wymienia się na nagrody. W tym roku ze względu na zmianę regulaminu Elektro Eko, firmy odpowiedzialnej za program „Moje miasto bez elektrośmieci” zbieraliśmy
tylko zużyte baterie.
Na terenie szkoły zbiórkę baterii prowadzimy przez cały rok.

akcji i projektów:
 Sprzątanie terenu wokół szkoły podczas akcji „Sprzątanie świata”; przeprowadzenie lekcji nt. akcji i zasad segregacji odpadów na lekcjach przyrody oraz w świetlicy szkolnej - co roku;
 Przeprowadzenie lekcji poświęconych międzynarodowej akcji Godzina dla Ziemi – pogadanki na temat działalności fundacji WWF oraz stworzenie gazetki ściennej w sali przyrodniczej (corocznie);
 Projekt „Bezkręgowce” – uczniowie klas szóstych wykonywali plakaty obrazujące przedstawicieli różnych grup bezkręgowców, następnie przedstawiali swoje prace i zawiesiliśmy wystawę ( listopad 2017);
 Projekt „Rośliny wokół nas” – przygotowanie przez uczniów klas czwartych plakatów na temat pospolitych roślin doniczkowych; prezentacja oraz wystawa prac uczniów (grudzień 2017, grudzień 2018);
 Przygotowywanie uczniów do Przeglądu Talentów w świetlicy (prace plastyczne o tematyce wiosennej, jesiennej, zimowej, świątecznej) - kilka razy w roku;
 Rozpoczęcie projektu „Drzewa” – zapoznanie uczniów z gatunkami drzew wokół szkoły i przydział drzewa każdej klasie(maj 2019)
 Udział w akcji „Rowerowy maj” klasy wychowawczej (maj 2019);

Zostałam opiekunem sali przyrodniczej i przez cały czas staram się dbać o jego wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby klasa swoim wyglądem przypominała klasopracownię przyrodniczą. Razem ze swoimi uczniami zmieniamy tematykę gazetek przyrodniczych, wieszamy wykonane przez uczniów plakaty i co roku robimy wystawę zielników uczniów klas czwartych.

Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość współudziału w życiu szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.