AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Michalak-Zaremba, 2019-08-22
warszawa

Przyroda, Sprawozdania

sprawozdanie ze stażu na dyplomowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres stażu wrzesień 2016 – maj 2019
Alicja Michalak-Zaremba nauczyciel przyrody/wychowawca świetlicy

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
3. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.
• W okresie stażu pracowałam w Zespole do Spraw Monitorowania i Ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły; współtworzenie planu pracy i sprawozdań;
• zmiany Statutu w roku szkolnym 2018/2019 skutkowały zmianą Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz zaktualizowaniem PSO z przyrody i biologii.
• we wrześniu opracowałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę, opracowałam program pracy i plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy- profilaktyczny naszej szkoły.
• Pracowałam również w komisji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego Irbis; listopad 2018
• W maju 2017 roku przygotowałam test diagnozujący z przyrody dla klas piątych oraz opracowałam jego wyniki.
4. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej
• Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości wyszukanych w Internecie np. www.edukacja.edux.pl . Na zajęciach wykorzystuję podręcznik multimedialny, przygotowane przeze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z gier przyrodniczych Fundacji Chlorofil, filmów edukacyjnych jak również prezentacji multimedialnych
● wewnątrzszkolne formy doskonalenia - rady pedagogiczne-szkoleniowe:Szkolenia i warsztaty:
• Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie; marzec 2017
• Pierwsza pomoc przedmedyczna; październik 2017
• Niebieska karta; listopad 2017
• Otwórz się na mnie – uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym; marzec 2018
• Film instruktażowy – „Wtargnięcie napastnika”; marzec 2018
• „Dziecko z cukrzycą w szkole”; marzec 2018
• Doradztwo zawodowe; kwiecień 2018
• Szkolenie z RODO; maj 2018
• Szkoła przyjazna prawom człowieka; sierpień 2018
• Szkolenie z systemu Nuadu; wrzesień 2018
• Jak chronić swoje dzieci przed pornografią? Grudzień 2018
• Wykorzystanie interaktywnej tablicy i monitora w nauczaniu; styczeń 2019
• Szkoła przyjazna prawom człowieka – podsumowanie projektu; styczeń 2019
• Ochrona danych osobowych; styczeń 2019
• Pierwsza pomoc przedmedyczna; marzec 2019
• Szkolenie z obsługi Librusa; maj 2019
● zewnętrzne formy doskonalenia:
Szkolenie:
• Przyrodnicy w zreformowanej szkole podstawowej biologia/przyroda; kwiecień 2017
Studia podyplomowe:
• Geografia w szkole ; rok szkolny 2018/2019 (zakończenie lipiec 2019)
• Edukacja w zakresie nauczania chemii ; rok szkolny 2018/2019 (zakończenie czerwiec/lipiec 2019)
5.Doskonalenie kompetencji wychowawczej
W okresie stażu zostałam wychowawcą klasy Vb (organizowanie imprez i wycieczek integracyjnych, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, zebrania).
6. Przygotowanie uczniów do konkursów
• Ogólnopolskiego konkursu „Mistrz recyklingu – Maks porządkuje odpady” zorganizowanym przez fundację Chlorofil - IV i V edycja.
Konkurs składał się z kilku części:
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w klasach 6-tych (rok szkolny 2017/2018) oraz w klasach 4-tych i 5-tych 2018/2019 n.t.” Mamy tylko jedną Ziemię. Oszczędzaj zasoby naturalne, stawiaj na recykling”;
- multimedialne gry ekologiczne „Liga elektro recyklingu”;
- test ekologiczny (pytania zamknięte);
- przygotowanie prezentacji multimedialnych (pytania otwarte).
Niestety w obu edycjach mieliśmy brak wyróżnień;
• konkursu dzielnicowego (między świetlicowego) „Mikołaju nasz” grudzień 2017; wyróżnienie;
• I-ego Warszawskiego konkursu przyrodniczo-informatycznym „Multimedialne nauki przyrodnicze” – etap szkolny z przyrody;
• „Świetlika „ z przyrody - pomoc w przygotowaniu doświadczeń do konkursu – w roku szkolnym 2017/2018 nagroda główna oraz wyróżnienia; w roku szkolnym 2018/2019 nagroda i wyróżnienie;
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej
1. Korzystałam z urządzeń multimedialnych: komputer, rzutnik podczas lekcji;
2. Na zajęciach z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu;
3. Byłam z klasą na zajęciach w MDK Ochota na temat „Fonoholizmu” - korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu oraz korzystania z telefonu i komputera
4. Za pomocą e – maili wymaniałam swoje poglądy, spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi z innymi nauczycielami oraz prowadziłam korespondencję z rodzicami uczniów;
5. Robiłam wpisy wraz ze zdjęciami na stronie internetowej dotyczące ważnych wydarzeń w szkole;
6. Zapisanie się na szkolenia za pomocą strony internetowej.
7. Korzystanie z dziennika elektronicznego Librus
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych w świetlicy oraz z przyrody, biologii a także geografii (w ramach praktyk pedagogicznych) w obecności dyrektora szkoły, innych nauczycieli, pedagoga, psychologa.
2. Prowadzenie zabawy karnawałowej w obecności kierownika świetlicy oraz wychowawcy klasy.
Wykorzystanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, dyskotek, konkursów, wycieczek. Cały okres stażu.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych
1.Współpraca w ramach zespołu nauk przyrodniczych ( ustalanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny)
2. Współpraca w ramach zespołu klasowego oraz zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu koła przyrodniczego Rok szkolny 2018/2019.
2. Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczennicy z orzeczeniem (upośledzenie w stopniu lekkim i zagrożenie niedostosowaniem społecznym)
3. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu zajęć wyrównawczych.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu pracy z uczniem słabym w klasie III

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów, akcji i imprez szkolnych
1. Akcje i imprezy szkolne:
• Sprzątanie terenu wokół szkoły podczas akcji „Sprzątanie świata”; przeprowadzenie lekcji nt. akcji i zasad segregacji odpadów na lekcjach przyrody oraz w świetlicy szkolnej - co roku;
• Coroczny Koncert świąteczny – obsługa stołówki (przygotowanie poczęstunku dla gości) - 2016; przygotowanie sali gimnastyczne do występów - 2017, przygotowanie uczniów do zaśpiewania wspólnie przez klasę kolędy- 2018;
• Udział w przygotowaniu imprezy oraz prezentów (kwiatki wykonane techniką orgiami, laurki) z okazji Dnia Babci i Dziadka - (corocznie);
• Dzień Mamy i Taty w świetlicy szkolnej – przygotowanie prezentów ( torby na zakupy ozdobione przez dzieci, laurki) oraz wierszy - co roku;
• Coroczna zabawa karnawałowa w świetlicy szkolnej dla klas II-IV – przygotowanie i przeprowadzenie;
• 21 marca 2018 roku byłam organizatorem powitania Pierwszego Dnia Wiosny. Nasi uczniowie zaprezentowali się w licznych konkurencjach między-klasowych (IV-VII) i indywidualnych. Konkurencjami były: wiosenny wystrój sali, wiosenny pokaz mody oraz przygotowanie zdrowych wiosennych kanapek. Najlepsi otrzymali dyplomy. Zrobiłam także wpis na temat imprezy na stronie internetowej szkoły;
• W marcu 2018 wybrałam się z klasą VIa na Wiosenne porządki na boisku szkolnym (wpis na stronie internetowej szkoły);
• w czerwcu 2017 roku zorganizowałam przedstawienie ekologiczne pt.: „Wybory miss drzewa”- uczniowie prezentowali wybrane drzewa, opisując wygląd zewnętrzny oraz formy wykorzystania przez człowieka. Cały okres stażu stażu
• coroczny Piknik Rodzinny – podczas tej imprezy dzieci zaliczają różne dyscypliny sportowe. Nauczyciele biorący udział w pikniku nadzorują dane punkty w których dzieci zaliczają dyscyplinę. Uczniowie za wszystkie możliwe do zdobycia punkty otrzymują nagrodę. W poprzednim roku szkolnym podczas pikniku zorganizowałam we współpracy z Ogólnopolskim programem edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci” zbiórkę zużytego elektrosprzętu oraz baterii. Za zebrane elektrośmieci zdobywa się punkty, a te wymienia się na nagrody. W tym roku ze względu na zmianę regulaminu Elektro Eko, firmy odpowiedzialnej za program „Moje miasto bez elektrośmieci” zbieraliśmy tylko zużyte baterie. Na terenie szkoły zbiórkę baterii prowadzimy przez cały rok.
W tym roku na Piknik wraz z panią Małgorzatą Milewską przygotowałyśmy wystawę prac konkursowych „Lecą bociany” oraz zorganizowałyśmy warsztaty malowania na szkle (drugie życie butelki);
• Przeprowadzenie lekcji poświęconych międzynarodowej akcji Godzina dla Ziemi – pogadanki na temat działalności fundacji WWF oraz stworzenie gazetki ściennej w sali przyrodniczej (corocznie);
• Projekt „Bezkręgowce” – uczniowie klas szóstych wykonywali plakaty obrazujące przedstawicieli różnych grup bezkręgowców, następnie przedstawiali swoje prace i zawiesiliśmy wystawę (listopad 2017);
• Projekt „Rośliny wokół nas” – przygotowanie przez uczniów klas czwartych plakatów na temat pospolitych roślin doniczkowych
prezentacja oraz wystawa prac uczniów (grudzień 2017, grudzień 2018);
• Przygotowywanie uczniów do Przeglądu Talentów w świetlicy (prace plastyczne o tematyce wiosennej, jesiennej, zimowej, świątecznej) - kilka razy w roku;
• Udział w akcji „Rowerowy maj” klasy Vb (maj 2019)
• Rozpoczęcie projektu „Drzewa” – zapoznanie uczniów z gatunkami drzew wokół szkoły i przydział drzewa każdej klasie(maj 2019)
2.Organizacja konkursów:
• z okazji "Sprzątania świata” - „Rzeźba recyklingowa” – uczniowie wykonali roboty i stworki z gazet, tektur, plastikowych butelek, guzików i kredek ( wrzesień 2016);
• z okazji „Sprzątania świata” - „Drugie życie śmieci” – uczniowie robili przedmioty codziennego użytku ze śmieci np.: zabawki z pudełek tekturowych i zakrętek od butelek, karmnik z plastikowej butelki (wrzesień 2017);
• wiedzy o grzybach – konkurs składał się z dwóch części - test wiedzy oraz wykonanie plakatu nt. : Grzyby jadalne i trujące (październik 2016);
• z okazji Dnia Praw Zwierząt -„Mój pupil”. Uczniowie mieli za z zadanie wykonać plakat na temat swojego zwierzaka lub gdy go nie posiadają swojego wymarzonego pupila (maj 2017);
• Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w przyrodzie”- uczniowie robili ciekawe zdjęcia przyrody w różnych porach roku ( rok szkolny 2018/2019);
3.Współorganizacja międzyświetlicowego dzielnicowego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej:
• „Mój wymarzony Eko-ogród” (maj 2018);
• „Lecą bociany” (kwiecień 2019);
Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego
Organizacja wyjścia do kina i do teatru.
Jako wychowawca klasy 5b byłam współorganizatorem wyjazdu uczniów z klas piątych i szóstych na trzydniową zieloną szkołę do Wrocławia. Podczas wycieczki zwiedziliśmy Ludkoland, Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski, Muzeum Etnograficzne oraz Zoo z Afrykarium. Uczniowie podczas wyjazdu nie tylko zapoznali się z historią i znaczeniem zwiedzanych miejsc ale także nauczyli się samodzielności oraz kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym, daleko od domu.
W maju 2017 r. zorganizowałam wyjście z ówczesną klasą piątą do Ogrodu Botanicznego, gdzie przeprowadziłam zajęcia nt.: Różnorodność gatunków roślin i ich siedlisk;
Przez dwa lata wychodziłam z dziećmi klas II-III na basen.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Praca z uczniem zdolnym- zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, które adresowane były do uczniów wykazujących zainteresowanie pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przyrody nabytych w czasie lekcji.
Zorganizowanie zajęć pod tytułem „Bajkowe spotkania”
Prowadzenie zajęć bibliotecznych w świetlicy z uczniami klasy I i 0. Celem tych zajęć było rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym poprzez czytanie baśni i bajek. Czytaliśmy m.in. Kopciuszka, Piękną i bestię, Królową Śniegu oraz Baśnie braci Grimm. Na zakończenie zajęć zorganizowałam quiz na temat przeczytanych pozycji. Najlepsi otrzymali w nagrodę drobiazgi – gadżety.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć umuzykalniających „Rozśpiewana świetlica”. Napisałam wstępny plan pracy ale ze względów organizacyjnych nie udało mi się przeprowadzić cyklu tych zajęć. Planuję w przyszłości powrócić to tego pomysłu.

§ 8. ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów:
- kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
- redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
W roku szkolnym 2018/2019 pisałam 5 opinii o swoich uczniach, którzy mają specyficzne kłopoty w nauce (uwzględniając funkcjonowanie dziecka w grupie klasowej, stosunek dziecka do obowiązków szkolnych, ewentualne nieprawidłowości i niepokojące zachowania, współprace z rodzicami, frekwencje, oceny, korzystanie z zajęć dodatkowych);
- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce – we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- objęcie uczniów pomocą specjalistyczną, eliminowanie ich dysfunkcji wg wskazań Poradni.
- dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów
Współpraca z panią pedagog.
W mojej pracy wychowawczej w roku szkolnym 2018/19 kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
• rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
• pomocy w kontaktach z rodzicami;
Współpraca z wychowawcami z Domu Dziecka
2.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną .Oddział Promocji Zdrowia przysyła do szkół informacje o różnych akcjach profilaktycznych wraz z materiałami do wykorzystania na lekcji (foldery, plakaty, prezentacje multimedialne).
Na lekcjach przyrody omawiałam z uczniami zagadnienia dotyczące:
• Światowego Dnia Gruźlicy
• Zbierania i spożywania grzybów, objawy zatrucia oraz jak się zachować w takiej sytuacji
• Europejskiego Tygodnia Szczepień
• Dnia Wody

3.Zapoznanie dzieci z różnorodnymi zawodami
Współpraca w zorganizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi „Świetliczak poznaje zawody” np.: pielęgniarka, kosmetyczka, stomatolog. Cały okres stażu.
§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Uzyskanie znaczącego wyróżnienia w konkursie przedmiotowym z przyrody Corocznie moi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim konkursie „Świetlik” z przyrody. W roku szkolnym 2017/ 2018 moja uczennica z klasy VI zdobyła nagrodę główną a inna z klasy VI oraz z V otrzymały wyróżnienia. W roku szkolnym 2018/2019 uczennica z klasy V zdobyła nagrodę a z klasy IV wyróżnienie.
W poprzednim roku szkolnym w I-szym Warszawskim Konkursie przyrodniczo-matematycznym mój uczeń klasy IV najlepiej wypadł w etapie szkolnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
1. Praca z uczniami z Ukrainy:
- podniesienie poziomu umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu;
- podniesienie poziomu umiejętności pisania;
- utrwalenie zasad ortografii;
- ćwiczenie tabliczki mnożenia;
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem wspomagającym;
3. Organizowanie spotkań zespołów klasowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej (określenie sposobów realizacji zaleceń wynikających z opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w danym roku szkolnym, efektów pomocy oraz podsumowanie pracy z uczniem).
4. Opis, obserwacja i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
- opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
- opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego – dziecko z trudnościami w nauce
5. Napisanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia w szkole z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Opracowała
Alicja Michalak-Zaremba

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.