AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Szymańska, 2019-08-22
Kęty

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontarkowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel kontraktowy –bibliotekarz:
Miejsce odbywania stażu:
Data rozpoczęcia: 1 września 2017 roku
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:CELE OPRACOWANEGO PLANU ROZWOJU:

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
- poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
§ 7 ust.1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.§ 7 ust.1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez
aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.


2. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach.

3. Udział w różnych zewnętrznych formach
doskonalenia zawodowego: radach szkoleniowych, kursach.

3. Prowadzenie dokumentacji przeczytanych pozycji z zakresu psychologii, dydaktyki i metodyki.

4. Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy:

• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych.

• Wykorzystywanie nowych metod, wdrażanie nowatorskich form pracy.§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego
prawa oświatowego.


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i
omówienie zasad współpracy (przygotowanie harmonogramu współpracy).
b. Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
c. Konsultacje z opiekunem.
d. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji.
e. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
f. Określenie mocnych i słabych stron własnej
działalności.


2. Publikowanie własnych prac:
a. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
na stronie internetowej.
b. Publikacja konspektów lekcji w Internecie.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

4. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w gronie
nauczycieli – dzielenie się wiedzą.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
- planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
biblioteki,
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych przy
uwzględnieniu dezyderatów czytelniczych, wymagań
programowych i znajomości rynku wydawniczego,
- udział w szkoleniowych posiedzeniach rady
pedagogicznej.

6. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych cywilizacyjnych.

1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
- kontakt z księgarniami


2. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie
podniesienia czytelnictwa uczniów w szkole.
- informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów.

3. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym,
logopedą, pielęgniarką, wychowawcami klas w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.


4. Diagnozowanie potrzeb uczniów z zakresu czytelnictwa: - rozmowy z uczniami.

4. Propagowanie czytelnictwa wśród
młodzieży: - przygotowanie gazetek
tematycznych.

5. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej
tematyce.

6. Organizowanie kiermaszów:
- zawiadomienie uczniów o kiermaszach,
- zorganizowanie sprzedaży podręczników w bibliotece
szkolnej.


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie
prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu
portali edukacyjnych, publikowanie konspektów
lekcji w Internecie

2. Przygotowanie konspektów lekcji przy użyciu komputera i
Internetu.

3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej
awansu zawodowego przy użyciu komputera.

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności
w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. Doskonalenie umiejętności
obsługi komputera:
- korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii
i słowników multimedialnych, edytora tekstu, Internetu,
- samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych
przy wykorzystaniu Internetu, skanera, baz danych biblioteki szkolnej,
- publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie
internetowej.

6. Stosowanie w pracy biblioteki szkolnej
programu mobibiblioteka:
- zapoznanie się z programem,
- ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- sporządzanie opisów bibliograficznych zbiorów
- rejestr i aktualizacja bazy czytelników,
- wypożyczanie zbiorów czytelnikom, z wykorzystaniem komputera,
- kodowanie zbiorów bibliotecznych.§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- uczestniczenie w konferencjach i warsztatach metodycznych.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). Szukanie informacji w internecie. Praca nad samokształceniem.
- korzystanie z fachowej literatury, czasopism oraz
edukacyjnych serwisów internetowych podczas
przygotowanie się do zajęć bibliotecznych.

3. Wykorzystywanie zasad i metod
nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej
i wychowawczej:
- analizowanie poziomu czytelnictwa uczniów,
- podejmowanie działań wzbudzających
zainteresowanie książką.

4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych:
- wskazanie uczniom odpowiedniej literatury
i czasopism,
- rozmowy z uczniami.
§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach

nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego. Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty oraz z rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego.

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji:

• statut szkoły,
• wewnątrzszkolny system oceniania,
• program wychowawczy,
• program profilaktyki.

3. Analiza przepisów prawa oświatowego.

4. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

Zatwierdzam do realizacjidata i podpis Dyrektora
podpis nauczyciela


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.