Katalog

Sywia Kozicka, 2019-08-22
Lubartów

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego mianowanie

- n +

RODZAJ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 01.03.2013R.


§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
.

FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI

Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
• uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, konsultacje, porady.

zgodnie z harmonogramem
cały okres stażu
- protokolarz RP

- notatki

Poznawanie funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę dokumentów:
• Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, WSO.
wrzesień- październik 2016r.
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie dokumentów

Współpraca z Samorządem Szkoły:
• korzystanie z pomocy Samorządu Szkolnego w organizowaniu konkursów, wycieczek,
• współorganizacja zabaw dla dzieci i młodzieży,
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
cały okres stażu

- potwierdzenie opiekuna Samorządu
- potwierdzenia przez dyrektora szkoły

Współpraca z rodzicami:
• rozmowy indywidualne,
• kontakt telefoniczny.
według potrzeb

- zapisy w dzienniku


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, udział w radach szkoleniowych,

• udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszenie kompetencji nadających kwalifikacje doskonalące wiedzę i umiejętności.
cały okres stażu- zaświadczenia
- potwierdzenia

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej, poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.

cały okres stażu
- notatki
- ksero artykułów
- bibliografia

Tworzenie własnego warsztatu pracy ( budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism),

cały okres stażu
- spis zebranych pozycji

§ 7 ust. 1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela- ustawa z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2000r.,Nr 19, poz.239),
• Ustawa o systemie oświaty z 21 czerwca 1996r. (Dz.U. Z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr.228, poz.1487).

cały okres stażu
- teksty rozporządzeń
- notatki

Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
• analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

na bieżąco
- notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu Zawodowego nauczycieli. Zapoznanie z następującymi przepisami:
• rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
wrzesień 2016r.

2019r.
- napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,
- teczka „Awans Zawodowy”
- zaświadczenia
- napisanie wniosku

Współpraca z opiekunem stażu
• zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określające przejrzyste warunki współpracy,
• spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu,
• opracowanie planu współpracy z opiekunem stażu.
wrzesień 2016r.
- kontrakt,
- plan rozwoju zawodowego

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• omówienie obserwowanych zajęć,
• udział w lekcjach koleżeńskich.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna,
• przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
cały okres stażu
cały okres stażu
- potwierdzenie uczestnictwa
- scenariusze lekcji,
- karty obserwacji zajęć,

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:
• gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek.
na bieżąco
- zgromadzone dokumenty

Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu,
2019r.
- sprawozdanie

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów:
• współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród wychowanków).

Otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy:
• współpraca z OPS w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin.

cały okres stażu
- potwierdzenie współpracy

Uwzględnienie potrzeb rozwojowych wychowanków:
• angażowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, udziału w kołach zainteresowań ,
• motywowanie uczniów do współorganizowania kiermaszów szkolnych,
• organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych,
• organizowanie i współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych (turniej warcabowy, Andrzejki, powitanie wiosny, przegląd teatralny).

cały okres stażu

- sprawozdania z organizacji imprez
- zdjęcia
- zapisy w dziennikach

Uwzględnienie problemów społecznych i cywilizacyjnych:
• realizowanie zadań zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,
• realizowanie zadań zgodnie ze szkolnym programem profilaktycznym,
• prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami, rozwiązywanie problemów wychowawczych na bieżąco.

cały okres stażu
- sprawozdanie z realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Przygotowanie potrzebnych dokumentów np. planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów, planów, itp.

cały okres stażu
- dokumentacja

Opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia, narzędzi pomiaru dydaktycznego przy użyciu techniki komputerowej.

cały okres stażu
- zgromadzone materiały

Publikacja w Internecie - publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.

2016r.
- publikacja w Internecie

Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
• wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji, wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela,
• wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
cały okres stażu
- zgromadzone materiały

§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań.
Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
• korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
• korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej,
• korzystanie z publikacji w Internecie,
• poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń ( udział w warsztatach, wykładach, kursach).


cały okres stażu

- bibliografia

Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym:
• wdrażanie uczniów do przestrzegania praw i obowiązków ucznia,
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• objecie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce,
• opieka nad uczniami uzdolnionymi i motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy,
• przeciwdziałanie agresji, nałogom i uzależnieniom poprzez indywidualne rozmowy, pogadanki, systematyczną i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.

cały okres stażu
- zapisy w dzienniku

- potwierdzenia opiekuna stażu

Współpraca z rodzicami:
• pedagogizacja rodziców
• informowanie o postępach uczniów w nauce oraz funkcjonowaniu w szkole - konsultacje, rozmowy indywidualne, telefoniczne.

cały okres stażu
- zapisy w dzienniku

Współpraca z uczniem:
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów,
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
• objecie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce,
• motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień.
cały okres stażu
- zapisy w dzienniku

§ 7ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której zdobywał staż.


Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
• Statutu Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy,
Wewnątrzszkolny System Oceniania, regulaminy szkolne.
wrzesień 2016r.
- notatki

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
• analiza przepisów prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN).

cały okres stażu
- notatki

Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich:
• uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,
• uczestnictwo w spotkaniach zespołów klasowych,
• praca w komisjach powołanych w szkole.
cały okres stażu
- potwierdzenie przez dyrektora

Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela.

cały okres stażu
- potwierdzenie przez dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.