AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Rudzka, 2019-08-22
Terespol

Historia, Plany rozwoju zawodowego

awans § 8 ust. 3 pkt 4a

- n +

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Od początku swojej pracy w szkole, także w okresie stażu prowadziłam pozalekcyjne koła zainteresowań dla uczniów chcących poszerzyć swoje zainteresowania. Podejmowałam na nich różnorodną tematykę, która dotyczyła zarówno historii powszechnej, historii Polski jak i historii regionu oraz Terespola. Poniżej zamieszczam dwa programy realizowane przeze mnie w okresie stażu.


I. Program Koła Historycznego przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego.


Wstęp
Opracowany przez mnie program koła historycznego powstał jako reakcja na potrzeby uczniów, którzy w ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na lekcji historii pod koniec roku szkolnego, wskazali potrzebę uczestnictwa w takich zajęciach, w celu przypomnienia i usystematyzowania wiadomości z historii. Ponadto była to moja odpowiedź na wyniki egzaminów gimnazjalnych z lat ubiegłych. Istotna rolę odegrała również chęć podzielenia się z młodzieżą moimi pasjami historycznymi.
Program koła był skierowany do uczniów klas III gimnazjum i zatwierdzony na radzie pedagogicznej. Przeznaczony był do realizacji w roku szkolnym 2016/2017, ale koło historyczne prowadziłam też w latach wcześniejszych, podczas jednej godziny tygodniowo. Pozwalało ono uporządkować i pogłębić wiedzę, którą uczniowie zdobywali na lekcjach. Zakładał dwutorowe działania: przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i poszerzanie zakresu wiadomości z historii uczniów, którzy wybierali się na profil humanistyczny.
Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną oraz wyrobić w nich „naukowe podejście” do przeszłości. Według mnie umiejętności te są tak samo ważne, jak zdobywana wiedza. Dzięki temu uczniowie będą zdolni do obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości krytycznego stosunku do źródeł informacji, a także aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. W swoim dorosłym życiu będą w stanie pogodzić role Europejczyka, Polaka i obywatela lokalnej społeczności.

Cele główne
• Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami.
• Pomoc w unikaniu niepowodzeń szkolnych.
• Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
• Wyrabianie szacunku dla osiągnięć ludzkości.
• Pogłębienie postaw historycznych; poszanowania tradycji i symboli narodowych.
• Próby wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.
• Przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie gimnazjalnym.

Cele szczegółowe
• Przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie gimnazjalnym.
• Ćwiczenie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.
• Utrwalenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy zdobytej na lekcjach.
• Wykorzystywanie do zdobywania wiedzy różnorodnych źródeł (filmy dokumentalne, programy komputerowe, książki popularnonaukowe, gazety, ale przede wszystkim Internet).
• Ćwiczenie umiejętności rozumienia pojęć czasowych.
• Ćwiczenie umiejętności poruszania się i lokalizowania w czasoprzestrzeni historycznej.
• Utrwalanie chronologii historycznej.
• Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków i swobodnego poruszania się w narracji historycznej.
• Kształtowanie umiejętności pracy z mapą.
• Zachęcanie do samodzielnego rozszerzania wiedzy historycznej.
Procedury osiągania celów
Założone cele miały być realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy, które zostały opisane niżej. Z ich pomocą nauczyciel szczególny nacisk kładł na:
• czytanie i interpretowanie tekstów kultury, w tym przede wszystkim tekstów źródłowych;
• analizę map;
• odróżnianie faktów od opinii, prawdy historycznej od fikcji;
• odnajdywanie informacji zawartych w tekstach źródłowych, mapach, wykresach, diagramach;
• wyszukiwanie związków przyczynowo – skutkowych w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata;
• lokalizowanie przez ucznia wydarzeń w czasoprzestrzeni historycznej.

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Zakładałam, że uczniowie uczęszczający na zajęcia wykażą się wyższymi kompetencjami w zakresie analizy tekstów historycznych oraz będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę podczas egzaminu. Ponadto nabędą umiejętność sprawnego poruszania się w czasoprzestrzeni historycznej, pogłębią znajomość chronologii i lepiej opanują ćwiczenia z mapą. Oprócz tego chciałam zachęcić uczniów do poszerzania wiadomości z historii za pomocą technologii informacyjnej, zwłaszcza Internetu, który stał się dla nich naturalnym środowiskiem. Według tych założeń uczeń po realizacji programu:
• poprawnie rozumie i interpretuje teksty kultury, szczególnie teksty źródłowe;
• analizuje mapy;
• rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu i rekonstruowaniu historii;
• potrafi powiązać dzieje Polski z dziejami Europy i świata;
• oddziela opinie od faktów;
• poprawnie umieszcza fakty w czasie i przestrzeni;
• potrafi odczytywać mapy, wykresy, diagramy i wykorzystuje jako źródło informacji;
• buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym.

Metody pracy
W zależności od realizowanych treści stosowałam różne metody nauczania, by zainteresować ucznia omawianymi zagadnieniami. Były to następujące metody pracy: dyskusja, rozmowa nauczająca, wywiad, interpretacja różnych źródeł informacji, wycieczka. Metody aktywizujące i odkrywające pozwoliły tworzyć sytuacje problemowe, w których uczeń będzie dochodził do różnych wniosków.

Środki dydaktyczne
Środki i pomoce dydaktyczne: arkusze egzaminacyjne, teksty źródłowe, mapy i atlasy historyczne, źródła ikonograficzne, karty pracy, eksponaty i pamiątki historyczne, filmy dokumentalne i fabularne o treściach historycznych, programy i pokazy multimedialne, zasoby internetowe, słowniki i encyklopedie, wspomnienia, fragmenty pamiętników.

Formy pracy
• praca zbiorowa (całą grupą),
• praca indywidualna
• praca w parach,
• praca w grupach.

Zakres tematyczny
1. Największe religie świata.
2. Kultura i sztuka: od starożytności po modernizm.
3. Prehistoria i początki ludzkości.
4. Cywilizacje starożytne.
5. Rola Kościoła w średniowieczu - jego wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę europejską.
6. Organizacja i umocnienie państwa polskiego w czasie Piastów. Sytuacja społeczno - polityczna i gospodarcza Polski w XIII i XIV wieku.
7. Relacje polsko- krzyżackie.
8. Zmiany w Polsce, w Europie i na świecie w XVI i XVII wieku.
9. Unie polsko – litewskie.
10. Wielkie odkrycia geograficzne.
11. Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - sytuacja państwa, społeczeństwa.
12. Dzieje Europy i narodu polskiego w czasach napoleońskich.
13. Walka Polaków o niepodległość - od insurekcji Kościuszkowskiej do powstania styczniowego.
14. Wielkie rewolucje.
15. Przemiany społeczne i cywilizacyjne w XIX w.
16. Losy i postawy Polaków w warunkach utraty niepodległości.
17. I wojna światowa.
18. Egzaminy - co zrobić aby się dobrze przygotować? Analiza arkuszy egzaminacyjnych.
19. Praca z arkuszami z ubiegłych lat.


Ewaluacja programu
Podstawowym narzędziem ewaluacji miała być przede wszystkim obserwacja postępów uczniów, analiza ich osiągnięć na egzaminie gimnazjalnym z historii. Jednak źródłem informacji o skuteczności programu byli także jego odbiorcy, cenne były formułowane przez nich opinie po przeprowadzeniu programu o jego skuteczności, użyteczności i atrakcyjności. W celu ich pozyskania wykorzystałam przygotowane przeze mnie ankiety dla uczniów uczestniczących na zajęciach pozalekcyjnych kółka historycznego. Sugestie i wnioski płynące z ankiet uwzględniłam w toku dalszej pracy dydaktycznej.

ANKIETA EWALUACYJNA
Odpowiedz na pytania
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
2. Czy odniosłeś/aś korzyści z uczestnictwa w zajęciach (jakie)?
3. Czy treści były według, Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa?
5. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
6. Czy łączenie teorii z praktyką sprawiło, że omawiany materiał był przez Ciebie bardziej zrozumiały?
7. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie zdobywać wiedzę?
8. Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
9. Wymień zagadnienia, które sprawiły Ci najwięcej trudności.
10. Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
11. Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program.Wyniki ankiety pokazały m.in, że:
• Około 90 % uczniów było zadowolonych z form i metod prowadzonych zajęć
i chętnie uczestniczyło w zajęciach ( także w okresie ferii, mimo iż były dobrowolne),
• zdecydowanej większości podobały się metody używane podczas realizacji programu,
• treści były podane w sposób adekwatny do ich możliwości,
• uczniom podobały się zajęcia z wykorzystaniem technologii, zwłaszcza z użyciem map interaktywnych i tablicy interaktywnej.

Ponadto
• Kilkoro z uczniów stwierdziło, iż najwięcej problemów sprawia im praca z mapą oraz opanowanie chronologii.
• Uczniowie w większości stwierdzili, iż tematyka zajęć była odpowiednio dobrana, nie wskazali tematów zbędnych.
• Najbardziej podobał się temat dotyczący religii.

Po przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych i analizie wyników egzaminów oceniłam skuteczność, przydatność i atrakcyjność programu. Wyciągnęłam z nich wnioski, że o ile program był atrakcyjny w swojej formie, to w przyszłości muszę zwiększać zarówno na lekcjach, jak i zajęciach pozalekcyjnych ilość ćwiczeń z mapą, a także powtarzać daty. Zauważyłam, że bardzo ważne jest uczyć dzieci „uczenia się”, dlatego w bieżącym roku szkolnym w klasie, w której jestem wychowawcą zorganizowałam warsztaty psychologiczne z tego zakresu.Program Koła Historycznego
Rozwijający zainteresowania i przygotowujący do udziału w konkursach

Wstęp
W wyniku obserwacji dzieci, które uczę zauważyłam, że są wśród nich tacy, którzy wiedzą historyczną wynikającą z ich zainteresowań znacznie przekraczają ramy przyjętego programu nauczania. Należało więc rozważyć, jak zachęcić ich do dalszej pracy, a niekiedy także zmobilizować. W tej sytuacji stwierdziłam, że najprostszą metodą będzie stworzenie koła historycznego. Wobec tego, już na początku roku szkolnego 2018/2019 określiłam cele pracy koła, a następnie stworzyłam jego plan pracy.
Program był skierowany do uczniów klas V- VIII szkoły podstawowej . Przeznaczony był do realizacji podczas jednej godziny tygodniowo. Pozwalał on na uporządkowanie, ale przede wszystkim na pogłębienie wiedzy uczniów.
Przeznaczony był dla wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką historyczną. Program koła miał przygotować dzieci i młodzież do odkrywania historii, obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości, krytycznego stosunku do źródeł informacji, a także aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowywał też uczniów do udziału w konkursach historycznych, co ze względu na sporą ilość dzieci z klas szóstych, okazało się sporym wyzwaniem.

Cele główne
• Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami.
• Emocjonalne związanie ucznia z przedmiotem.
• Planowanie i organizowanie własnego uczenia się.
• Przygotowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.
• Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
• Wyrabianie szacunku dla osiągnięć ludzkości.
• Pogłębienie postaw historycznych; poszanowania tradycji i symboli narodowych.
Cele szczegółowe
• Utrwalenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy zdobytej na lekcjach.
• Wykorzystywanie do zdobywania wiedzy różnorodnych źródeł (filmy dokumentalne, programy komputerowe, książki popularnonaukowe, gazety itp.).
• Ćwiczenia umiejętności pracy z mapą.
• Przybliżenie wątków biograficznych.
• Rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu prehistorii, starożytności, średniowiecza i nowożytności.
• Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami dziejów politycznych, gospodarczych i społecznych Polski w średniowieczu i w nowożytności.
• Przedstawienie dziejów Polski w połączeniu z dziejami Europy i świata.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków między historią ojczystą a powszechną.
• Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i „małej ojczyzny”.
• Przygotowanie do udziału w konkursach historycznych.

Przewidywane osiągnięcia ucznia
Zakładałam, że uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwiną swoje zainteresowania historyczne, poczują więź z przedmiotem, co w przyszłych latach zaowocuje podniesieniem kompetencji uczniów w tym przedmiocie i ich udziałem w różnych konkursach. Tworząc program zakładałam też bardziej szczegółowe osiągnięcia, które uczeń powinien nabyć w toku jego realizacji.

Według tych założeń uczeń po realizacji programu:
• potrafi powiązać dzieje Polski i świata;
• potrafi wymienić dokonania wybitnych osób;
• potrafi rozróżnić i korzystać z różnych źródeł informacji, rozumie ich rolę w poznawaniu historii;
• potrafi samodzielnie szukać informacji, pozyskiwać je z różnych źródeł, wyciągać wnioski;
• posiada umiejętność formułowania ocen, opinii i sądów;
• rozumie i interpretuje teksty kultury;
• analizuje mapy;
• potrafi powiązać dzieje Polski z dziejami Europy i świata;
• poprawnie umieszcza fakty w czasie i przestrzeni;
• interesuje się historią własnego regionu;
• buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym.

Przewidywałam również, że uczniowie rozwiną swoje zainteresowania czytelnicze, jak również wzmocnią poczucie własnej wartości i podniosą własne aspiracje edukacyjne.

Procedury osiągania celów
Warunkiem koniecznym pomyślnej realizacji programu było zapoznanie uczniów z podstawami warsztatu pracy historyka. Na tym etapie nauczyciel stosując rozmowę nauczającą, operując przykładami, zapoznawał uczestników koła ze sposobami poszukiwania informacji na dany temat, oceną ich autentyczności i rzetelności
Układając treści starałam się, aby były ciekawe i podane w jak najatrakcyjniejszy dla uczniów sposób. W tym celu przewidziałam na zajęciach stosowanie jak najszerszego spektrum metod aktywizujących oraz środków dydaktycznych, zwłaszcza tych nowoczesnych teleinformatycznych.
Założone cele były realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy:
• metody aktywizujące,
• metody audiowizualne i multimedialne,
• praca z tekstami źródłowymi, mapami, atlasami,
• metody podające.

Ponadto założone osiągnięcia miały być zrealizowane w wyniku:
• opracowywania przez nauczyciela specjalnych zestawów dla uczniów zdolnych,
• organizowania wewnątrzszkolnych konkursów historycznych,
• zachęcania uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych,
• wspierania ich przy rozwiązywaniu testów, doborze dodatkowej literatury itp.,
• przygotowywania przez uczniów dodatkowych informacji na określony temat,
• wykonywania plakatów, prezentacji multimedialnych itp.
Metody stosowane dla realizacji celów programu musiały być wspomagane środkami dydaktycznymi.


Środki dydaktyczne
Metody stosowane przeze mnie to: podręczniki do nauczania historii różnych wydawnictw, mapy, atlasy, schematy, wykresy , teksty źródłowe i teksty kultury, filmy dokumentalne i edukacyjne, programy komputerowe, Internet, tablica multimedialna, ilustracje, gazety i czasopisma, książki, testy, arkusze z zadaniami konkursowymi.

Metody pracy
W zależności od tematu i potrzeb grupy przewidziane były bardzo różnorodne metody pracy, m.in: metody audiowizualne i multimedialne (tablica interaktywna wyposażona w interaktywne mapy, programy, plansze, historyczne, , DVD – filmy biograficzne, nagrania, praca z testami na komputerze, Internet),

Formy pracy
• praca zbiorowa (całą grupą),
• praca indywidualna
• praca w parach,
• praca w grupach.

Treści nauczania
• Podział źródeł historycznych i periodyzacja dziejów.
• Epoki geologiczne i rewolucja neolityczna.
• Osiągnięcia cywilizacji Dalekiego i Bliskiego Wschodu.
• Dzieje starożytnej Grecji.
• Kultura helleńska i hellenistyczna.
• Historia Rzymu – od powstania do cesarstwa.
• Cesarstwo – ewolucja ustroju państwa.
• Narodziny i rozkwit chrześcijaństwa.
• Przyczyny upadku Rzymu.
• Początki średniowiecza - Arabowie i Frankowie.
• Feudalizm.
• Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego.
• Wyprawy krzyżowe.
• Polska za panowania Piastów.
• Kryzys Kościoła – schizmy.
• Polska za panowania pierwszych Jagiellonów.
• Kultura średniowiecza.
• Wielkie odkrycia geograficzne.
• Humanizm i odrodzenie w Europie.
• Kultura Renesansu w Europie.
• Rozwój reformacji w Europie i kontrreformacja.
• Wojna trzydziestoletnia.
• Kultura Baroku.
• Absolutyzm we Francji.
• Rzeczpospolita szlachecka.
• Wojny XVII wieku i ich konsekwencje dla Polski.
• Kultura Oświecenia.
• Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
• Wielka rewolucja francuska.
• Rewolucja przemysłowa w Anglii.
• Rozbiory Polski.
• Epoka napoleońska.
• Kongres wiedeński.
• Wiosna Ludów w Europie.
• Walki narodowowyzwoleńcze Polaków.
• Germanizacja i rusyfikacja w Polsce.
• Przebieg I wojny światowej.
• Rewolucja w Rosji i jej konsekwencje.
• System wersalski w Europie i jego funkcjonowanie.
• Walka o granice II Rzeczpospolitej.
• II Rzeczpospolita w latach 1918-1939.
• Systemy totalitarne w dwudziestoleciu międzywojennym.
• Atak Niemiec i ZSRR na Polskę.
• Polska pod okupacją.
• Działania wojenne w czasie II wojny światowej.
• Wysiłek zbrojny narodu polskiego w kraju i poza jego granicami.
• Polska w czasach PRL – u.
• Europa w okresie „zimnej wojny”.
• Rozpad bloku komunistycznego.
• Powstanie Solidarności w Polsce.
• Początki III RP.


Ewaluacja programu
Dla dokonania ewaluacji programu zajęć koła historycznego wykorzystałam metodę obserwacji aktywności uczniów, frekwencji na zajęciach, pracy uczniów i ich zaangażowania. Ponadto oceniłam treść i formę wykonanych prac (m.in. prezentacja multimedialna o rozbiorach Polski).Wyznacznikiem efektywności i atrakcyjności zajęć był udział uczniów w konkursach.
Ważna dla mnie była również analiza wyników ankiety dla uczniów uczęszczających na zajęcia, dotyczącej oceny tychże zajęć i ewentualnych propozycji na przyszłość. Miała na celu udoskonalenie programu i wyeliminowanie niedociągnięć.


ANKIETA EWALUACYJNA

Odpowiedz na pytania: Ankieta ewaluacyjna jest anonimowa

Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną.

1. Lekcja była: nudna mało interesująca średnio interesująca bardzo interesująca
2. Z tej lekcji najbardziej podobało mi się.......................................
3. Czy odpowiadało Ci tempo pracy? Tak Nie
4. Oceń swoją pracę na lekcji: 1 2 3 4 5 6
5. Jak oceniasz pracę kolegów?1 2 3 4 5 6
6. Czy podobały Ci się pomoce naukowe stosowane na lekcji? Tak Nie
7. Czy zadania były dostosowane do Twoich możliwości? Tak Nie
8. Czy nauczyciel był według Ciebie dobrze przygotowany do zajęć? Tak Nie
9. Czy odpowiadała Ci atmosfera na lekcji? Jeśli nie, to napisz dlaczego? Tak Nie
………………………………………………………………………………………………
10. Czy coś zmieniłbyś w lekcji? Jeśli tak, to co?
…………………………………………………………………………………………………
11. Jakie tematy chciałbyś poruszać w przyszłym roku szkolnym na kółku historycznym?
……………………………………………………………………………………………
Wyniki ankiety pokazały m.in, że:
• uczniowie w większości uznali zajęcia za bardzo interesujące;
• swoją aktywność ocenili średnio na 5 pkt., zaś kolegów na 4 pkt.;
• wszyscy byli zadowoleni z form i metod prowadzonych zajęć, atmosfery na lekcji i stwierdzili, że treści były podane w sposób dostosowany do ich możliwości;
• uczniowie są zainteresowani kółkiem, na którym byłyby realizowane treści dotyczące historii Terespola i okolic.
Ponadto uczniom podobała się atmosfera na zajęciach dodatkowych. Według nich są one o wiele ciekawsze niż zwykłe lekcje, ponieważ nauczyciel opowiada o wiele więcej ciekawostek, nie jest zmuszony do sztywnego trzymania się materiału i może poświęcić na jakieś zagadnienie o wiele więcej czasu niż w przypadku zajęć planowych. Kilkoro z uczniów stwierdziło, iż będą chodzić na nie także w przyszłym roku szkolnym.
O powadzeniu realizacji programu kółka świadczyły nie tylko wyniki ankiet, ale też wysoka frekwencja na zajęciach i duże zainteresowanie zagadnieniami, zaś wyższe oceny na lekcjach historii w kilku przypadkach są miernikiem skuteczności jego realizacji.

Efekty

Uczeń
• Programy wyzwoliły motywację uczniów do efektywniejszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Rozbudziły chęć wykazania się inicjatywą.
• W toku realizacji programów uczniowie nabyli umiejętności:
 krytycznego stosunku do źródeł informacji,
 aktywnej postawy wobec rzeczywistości,
 samodzielnego poszukiwania informacji,
 pracy metodą projektu,
 wzajemnego komunikowania się i współpracy w grupie,
 wyrażania opinii w oparciu o fakty.
• Uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawych, rozwijających zainteresowania zajęciach.
• Mieli do dyspozycji alternatywną formę spędzania czasu, która wpłynęła na ich rozwój intelektualny.
• Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie brali udział w konkursach i podwyższali swoje oceny z historii, uzyskiwali wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych z historii.

Nauczyciel
• Przygotowując się do napisania programów i podczas ich realizacji, pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, rozwijałam swoje umiejętności dydaktyczno- pedagogiczne.
• Zajęcia prowadzone w oparciu o przygotowane przeze mnie programy, mobilizowały mnie do ciągłej pracy, doskonalenia warsztatu i poszukiwania nowych rozwiązań, tak aby dzieci czerpały z wiedzy radość, rozwijały wyobraźnię i aktywność.
• Realizacja programów dała mi ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy oraz zacieśniła więzy z moimi uczniami.
• Ewaluacja programów nakreśliła kierunki mojej dalszej pracy. Uczniowie wysoko ocenili zajęcia pod względem atrakcyjności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, co jest cenną wskazówką do podjęcia decyzji o kontynuowaniu programu w kolejnych latach szkolnych. Wskazali tez tematykę, która należałoby podjąć w kolejnych latach.

Szkoła
• Realizacja programów:
 przyczyniła się do zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych;
 wpłynęła na atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły, przez co wzmocniła wizerunek szkoły na zewnątrz;
 wpłynęła na wzrost jakości pracy szkoły;
 pokazała uczniom i rodzicom, że nauczyciele to sprzymierzeńcy i doradcy w kształceniu i wychowaniu ich dzieci;
 wpłynęła na kierunki rozwoju uczniów, przez co podniósł się poziom nauczania w szkole i zwiększyła aktywność uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.