AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Paś, 2019-08-22
Jaczów

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014 – 2018

- n +

Wprowadzenie

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnianiem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i doskonaliłam umiejętności dydaktyczne i opiekuńcze. Udoskonalałam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
Cele stażu:
- Poszerzanie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- Osobisty rozwój zawodowy
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie zawierające opis i analizę realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2014 r., poz. 191),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 Stycznia 2013 r. Dz. U. poz.267),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2013 r. poz. 393),
_ Statut Szkoły Podstawowej im . Henryka Sienkiewicza w Jaczowie
- Plan Pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji wczesnoszkolnej§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2014r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Czas 2 lat i 9 miesięcy był dla mnie okresem intensywnej pracy związanej z pogłębianiem swojej wiedzy oraz umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie trwania stażu podejmowałam szereg działań określonych w planie rozwoju zawodowego, który sporządziłam po przeanalizowaniu własnych kompetencji zawodowych i umiejętności, wzięłam również pod uwagę potrzeby placówki, w której byłam zatrudniona. Podjęte przeze mnie działania są zgodne z §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Mój staż dobiegł końca, jednak jestem przekonana, że jeszcze wielu rzeczy będę musiała się nauczyć. W okresie stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, które przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły, w dużej mierze udoskonaliły mój warsztat pracy, pogłębiły wiedzę i umiejętności zawodowe. Większość z nich zamierzam w przyszłości kontynuować.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Agnieszką Weinert – Piotrowską oraz mgr Elżbietą Urbanowicz - Przysiężną. We wrześniu 2014r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2014/15 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Zgodnie z przepisami we wrześniu 2014r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:
- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- prawidłowe opracowywanie dokumentów szkolnych
- plan pracy rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.
2) przygotowałam scenariusze zajęć i uroczystości.
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe. Przygotowywałam wiele prezentacji multimedialnych, interaktywnych tablic demonstracyjnych.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły:
• „Doświadczenia z wodą w różnej postaci. Dlaczego lód jest zimny?” – zajęcie te miały na celu pokazać uczniom niezwykłość wody w trzech stanach skupienia.

Zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności dokształcałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć. Poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz następujących konferencjach i warsztatach metodycznych:
• warsztaty “Po co nam rodzice naszych uczniów, czyli o (trudnej?) współpracy rodzice-nauczyciel” (12 października 2015r.),
• szkolenie „ Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?” ( 30 października 2015 )
• szkolenie „ O duszy nauczycielstwa – pięć faz wypalenia zawodowego” ( 08 grudnia 2016 )
• szkolenie „ Śmiechoterapia na lekcji” ( 13 styczeń 2016 )
• szkolenie „Ewaluacja w pracy nauczyciela i funkcjonowaniu szkoły” (18 lutego i 4 kwietnia 2016r.)
• rada szkoleniowa „ Ocenianie kształtujące w nauczaniu”, „ Dziecko w sieci” ( 24 luty 2016 )
• e-konferencja „ Karta nauczyciela 2018 w ujęciu praktycznym: Ogólnopolska Konferencja Online ( 14 grudnia 2017 )

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam autorem, współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych.
Samodzielnie przygotowane uroczystości szkolne i klasowe:
Rok szkolny 2014/2015
• Jasełka – grudzień 2014
• Spotkanie z górnikiem – grudzień 2014
• Bal Karnawałowy – „ W krainie bajek” luty 2015
• Szkolny Konkurs Recytatorski – marzec 2015
• Zabawa andrzejkowa – listopad 2015 ( jako opiekun SU)
• Spotkanie z górnikami – grudzień 2015Rok szkolny 2015/2016
• Apel „ Bezpieczne ferie” styczeń 2016
• Bal karnawałowo – walentynkowy – luty 2016

Współorganizowałam wiele uroczystości szkolnych:

Rok szkolny 2014/2015
• Pasowanie klas 1 – listopad 2014
• „ Nie pal przy mnie proszę” – akcja edukacyjna – kwiecień 2015
• Współorganizacja kiermaszu charytatywnego „ Pomóżmy Hani” na rzecz mieszkanki Jaczowa – grudzień 2014
Rok 2015/2016
• Bal karnawałowy – styczeń 2016
• Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej „ Gramy dla Marcina” – marzec 2016
• Apel „ Bezpieczne wakacje” czerwiec 2016


Efekty realizacji
- rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych
- planowanie i organizacja zajęć
- poznanie nowych metod nauczania
- organizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych

3. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl

Efekty realizacji:
- umiejętność biegłego obsługiwania komputera
- wykorzystanie technologii informatycznej w pracy dydaktycznej4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć :dziennik lekcyjny, dziennik wychowawczy, dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzałam również dzienniki w wersji elektronicznej tj. Fronter oraz Vulcan. Gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałam w zespole samokształceniowym, gdzie na bieżąco analizowałam zapisy w dokumentach szkolnych oraz brałam czynny udział w ich nowelizacji. Zakładałam oraz na bieżąco uzupełniam arkusze ocen oraz wystawiam oceny opisowe śródroczne oraz na koniec roku szkolnego. Przy okazji każdego wyjazdu czy wycieczki sporządzam karę wyjazdu. Wystawiałam opinie o wychowankach do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Efekty realizacji:
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
- umiejętność tworzenia dokumentów szkolnych: karty wycieczek, wyjazdów, opinie, arkusze ocen, świadectwa

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W trakcie trwania stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Bardzo pomocne okazały się rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem oraz innymi nauczycielami. Zauważone problemy rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy w dwóch oddziałach klasowych, starałam się być stale obserwującą i wspierającą wychowawczynią. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan pracy wychowawczej zgodny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Te wspólne chwile pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. Nawiązałam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych. Współpracowałam również z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli o analizę i wspólne wnioski dotyczące problemów klasowych. Intensywnie współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów w celu zwrócenia szczególnej uwagi na uczniów mających trudności oraz analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowania środków zaradczych. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do mojej, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Wraz z dziećmi przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ, papierosów, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły. Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez; Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Życzliwości, Walentynki. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Wspólnie z panią dyrektor Wiolettą Olejnik i innymi nauczycielami wspierałam akcję charytatywną dla chorej na nowotwór małej mieszkanki Jaczowa oraz dla ucznia naszej szkoły.
Organizowałam i współorganizowałam wycieczki dla uczniów oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę:

• Spacery po miejscowości – zapoznanie uczniów z miejscowością
• Zwiedzanie Zakładów Górniczych ZG Polkowice – Sieroszowice – poznanie miejsca pracy wielu rodziców uczniów jak i poznanie pracy górnika
• Wyjazd do kina w Lubinie na bajkę „ Wielka szóstka” -
• Wyjazdy do Moku w Gogowie na spektakl teatralny – poszerzanie wiedzy o teatrze
• Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów – zapoznaje uczniów z ciekawymi zawodami tj. : piekarz, górnik , bibliotekarz, stomatolog
• Wyjazd do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie na wystawę dotyczącą drukarstwa – poszerzanie wiedzy uczniów, zapoznaje z historią piśmiennictwa
• Wyjazd do Poznania do Muzeum Literackiego i ZOO w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły
• Wyjazd do Leszna do centrum rodzinnego „ Zaczarowana kraina” – integracja klasowa
• Wycieczki do Szklarskiej Poręby i „ Nenufar Park” – poznanie obyczajów Indian
• Wycieczka do Zielonej Góry – Planetarium oraz Muzeum Przyrodnicze – zapoznaje uczniów z kosmosem oraz aktywny udział w eksperymentach przyrodniczych wyjaśniających procesy zachodzące w przyrodzie i życiu codziennym
• Dni Turystyki Pieszej – spacer do Smardzowa – poznanie okolicy Jaczowa i zapoznanie się z historią Smardzowa

Efekty realizacji:
- propagowanie w świadomości uczniów aktywnego wypoczynku
- wzbogacenie wiedzy uczniów
- integracja klasowa
- zainteresowanie uczniów kulturą wyższą jaka jest teatr, wystawa

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do diagnozy końcoworocznej. Kwalifikowałam uczniów do zespołów dydaktyczno - wyrównawczych w oparciu o diagnozy przeprowadzane na początku roku szkolnego jaki i po pierwszym semestrze oraz na koniec roku. Zachęcałam uczniów do udziału w licznych kołach zainteresowań aby mogli rozwijać swój talent oraz zainteresowania. Abu uczniowie mogli realizować swoje szkolne zadanie bez zakłóceń zadbałam o odpowiednie przygotowanie sali lekcyjnej. Uczniowie mieli swoje szafeczki, w których przechowywali wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do pracy na zajęciach. Systematyczne sprawdzaliśmy czy zgromadzone materiały nie wymagają uzupełnienia. Dzięki temu uczniowie był zawsze przygotowani do lekcji. Dawało im to komfort pracy oraz satysfakcję z wykonywanych zadań.

Efekty realizacji:

- różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej i matematycznej. Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez dostosowanie wymagań, tempa pracy i metod nauczania do aktualnych możliwości edukacyjnych każdego dziecka. Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osiągnięcie sukcesu, który powoduje zmniejszenie napięć i lęków i jest motorem dalszych działań. Właściwe gospodarowanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym zasobami psychicznych i fizycznych sił dziecka. Rozbudzanie zainteresowania otaczającymi zjawiskami, wywoływanie aktywności poznawczej oraz motywacji do nauki. Stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się u uczniów napięć i zaburzeń emocjonalnych. Tworzenie na zajęciach lekcyjnych klimatu bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

Efekty realizacji:
- uczniowie systematycznie poprawiali umiejętność czytania, pisania i liczenia,
- dzięki systematycznym ćwiczeniom kształtującym i utrwalającym umiejętności czytania, pisania i liczenia uczniowie nabierali większej pewności siebie na zajęciach lekcyjnych,
- uzyskałam satysfakcję z własnych przedsięwzięć dydaktycznych

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń zespołu nauczycieli uczących w klasach I - III, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych i dyplomów na różne uroczystości szkolne, a także wykorzystywałam programy do elektronicznego sporządzania i drukowania świadectw.
Przez cały okres stażu, podczas przygotowywania się do zajęć, korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw .
Mając na względzie konieczność umiejętności zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela, wzięłam udział w szkoleniach z zakresu zastosowania komputera i tablicy interaktywnej na lekcjach Bardzo często w procesie dydaktycznym wykorzystywałam umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej oraz projektora, w celu uatrakcyjnienia zajęć przygotowywałam prezentacje multimedialne, testy i stosowałam interaktywne gry dydaktyczne na bazie bieżącego materiału. Codzienne zajęcia wspomagam multimedialnym podręcznikiem, który zdecydowanie podnosi atrakcyjność zajęć.
Na bieżąco poznawałam nowe metody pracy z e-dziennikiem, uczestniczyłam w szkoleniu i konsultacjach poświęconym temu zagadnieniu. Dzięki wcześniejszej platformie Fronter jaki i obecnej Vulcan Jestem również współmoderatorem strony internetowej szkoły, opracowuję i zamieszczam artykuły wraz z oprawą fotograficzną różnorodnych uroczystości szkolnych.

Efekty realizacji:
- umiejętność organizacji pracy
- umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
- doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów szkolnych

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp.;
• Systematycznie korzystam ze stron takich jak: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.superkid.pl, www.mac.pl, www.portaloswiatowy.pl
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.

Przygotowując i prowadząc zajęcia dydaktyczne wykorzystuję komputer do takich przedsięwzięć , jak:
-opracowanie materiałów dydaktycznych, którymi są: testy, sprawdziany, kartkówki, wszelkie ćwiczenia, sprawdziany pierwszoklasisty i drugoklasisty,
-przygotowanie gier i zabaw,
-sporządzanie scenariuszy zajęć,
-opracowywanie ankiet,
-korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu przygotowania się do zajęć, polegających na wyszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu i informacji na potrzebne tematy ,
-wzbogacanie mojego warsztatu pracy o pomoce przygotowane przy pomocy komputera np. prezentacje multimedialne, słowniczek wizualny,
-wykorzystanie gier i zabaw oraz ciekawostek
Od początku swojej pracy pełnię rolę wychowawcy klasowego. Pełniąc tę rolę nie wyobrażam sobie nie mieć do dyspozycji komputera osobistego, który jest niezbędny w takich czynnościach, jak:
-prowadzenie zajęć komputerowych z udziałem całej klasy ,
-korespondencja z rodzicami,
-opracowywanie ankiet dla uczniów i rodziców umożliwiających poznanie ich opinii na wiele tematów,
-przygotowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych i uroczystości,
-sporządzanie ocen śródrocznych,
-wypisywanie świadectw

Efekty realizacji:
- uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
- możliwość korzystania z niewyczerpanego źródła informacji, jakim jest Internet
- możliwość szybkiego kontakt z rodzicami§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie oraz korzystałam z czasopism metodycznych. Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam. Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci. Podczas zebrań klasowych poruszałam kwestie nie tylko związane z zachowaniem czy postępami w nauce uczniów ale również omawiane były tematy wynikające z aktualnych wydarzeń czy problemów klasowych. W obecnych czasach zadania wychowawców, pedagogów czy rodziców różnią się od idei stosowanych w dawnym modelu wychowania. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że muszą oni zmierzyć się z szeregiem nowych problemów. Pedagogizacja bowiem to coś więcej niż tylko przekazywanie wiedzy ex cathedra. Należy ją postrzegać jako okazję do wymiany informacji o dziecku i wspólnych poszukiwań rozwiązań problemów wychowawczych,
które mają w rezultacie doprowadzić do usprawnienia wychowawczej działalności rodziny i jej ogólnego właściwego funkcjonowania. Niektóre tematy poruszone na zebraniach : „ Dlaczego dzieci kłamią?’, „Kształtowanie zainteresowań nauką szkolną dzieci przez dom rodzinny”,. „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie” czy „W co się bawić, czyli o zabawach edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców”.

Efekty realizacji:
- dobry kontakt z rodzicami i uczniami
- umiejętność szybkiego reagowania nam problemy w klasie
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne.

Efekty realizacji:
- dobra organizacja pracy
- znajomość środowiska lokalnego
- wdrażanie poprawnych postaw wśród uczniów

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej w Jaczowie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


PODSUMOWANIE

Przez cały okres trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy – rozwijałam swoje umiejętności wychowawcze i pedagogiczne oraz uczyłam się systematyczności, cierpliwości, planowania i usprawniania własnego warsztatu pracy. Nie ukrywam, że korzystałam z wiedzy i doświadczeń dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi doskonalić pracę z dziećmi.
Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podnosząc własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Wiem, że praca w szkole daje mi dużo satysfakcji, a wyniki osiągane przez moich uczniów dają mi ciągłą motywację do pracy. Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego, nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam stale podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość swojej pracy tak, aby w zadowalającym stopniu realizować zadania szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.