AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Adamcio, 2019-08-22
Chojnice

Język angielski, Sprawozdania

sprawozdanie z realizacji planu zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Justyny Adamcio
nauczyciela kontraktowego
Zespół Szkół Agrobiznesu w CzłuchowieRozpoczęcie stażu: 1 września 2016
Zakończenie stażu: 31 maja 2019

W Zespole Szkół Agrobiznesu pracuję od prawie sześciu lat jako nauczyciel języka angielskiego. Pracę rozpoczęłam we wrześniu 2013 roku.
W chwili obecnej jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 03.07.2014 roku.
Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeanalizowaniem przeze mnie odpowiednich dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
Na podstawie tych dokumentów złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, który został pozytywnie rozpatrzony przez Dyrektora. Następnie zatwierdzono przygotowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz ich rodziców. Realizacja tych zadań pozwoliła mi sprostać wymaganiom umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
W miesiącu maju przygotowałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, czego efektem jest to sprawozdanie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty.
Wrzesień 2016 - prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji,
- systematyczna realizacja założonych celów oraz ewaluacja planu w różnych okresach stażu,
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Odbyłam rozmowę wstępną z opiekunem stażu oraz określiłyśmy zasady współpracy.
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu. Wrzesień
2016 - ustalenie jasnych zasad współpracy z opiekunem stażu oraz opracowanie harmonogramu współpracy pozwoliło na systematyczność spotkań i omawianie realizowanych działań
Obserwacja zajęć prowadzonych zajęć przez opiekuna stażu i in. nauczycieli • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Omawiałam obserwowane zajęcia. Okres stażu - wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody,
- poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia zajęć (na temat prawidłowego przebiegu zajęć i sprawną realizację kluczowych elementów lekcji),
- właściwe planowanie zajęć,
- porównanie zajęć opiekuna i swoich oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy,
- skonfrontowanie teorii z praktyką
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
• Przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrekcji szkoły.
• Omawiałam przeprowadzone zajęcia w obecności opiekuna. Konsultowałam zajęcia z opiekunem, opracowywałam konspekty i analizowałam przeprowadzone zajęcia.
Zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu:
o Tworzenie i użycie przymiotników w stopniu wyższym. (październik 2016, klasa druga)
o Słownictwo związane z problematyką społeczną, relacje dziennikarskie. (listopad 2016, klasa druga)
o Wyrażanie preferencji, życzeń i próśb. (styczeń 2017, klasa pierwsza)
o Opisywanie wydarzenia z przeszłości. (luty 2017, klasa trzecia)
o Jak mieszkają bogaci ludzie? – tworzymy wpis na blogu w oparciu o przeczytany tekst „Living the High Life”. (listopad 2017, klasa czwarta)
o Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy? – ćwiczenia w mówieniu i rozumieniu ze słuchu. (grudzień 2017, klasa czwarta)
o Reguły obowiązujące w szkole – wyrażanie obowiązków i zakazów. (luty 2018, klasa pierwsza)
o Kraje i narodowości. Wyrażanie opinii dotyczącej podróżowania. (kwiecień 2018, klasa pierwsza)
o Ustalamy szczegóły remontu i przeprowadzki – ćwiczenia w mówieniu i rozumieniu ze słuchu. (październik 2018, klasa trzecia)
o Rozmawiamy na temat pracy i różnych zawodów z zastosowaniem poznanego słownictwa. (listopad 2018, klasa trzecia)
o Zastosowanie zaimków względnych: who, which, whose, where, when, that (styczeń 2019, klasa pierwsza)
o Prowadzenie prostych negocjacji związanych z podróżowaniem i planowaniem podróży. Tworzenie wpisu na blogu poświęconym podróżom. (marzec 2019, klasa czwarta)

• Omawiałam zajęcia obserwowane przez dyrekcję szkoły i dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć.
Zajęcia obserwowane przez dyrekcję w okresie stażu:
o Opisywanie zdjęć – wypowiedź ustna (październik 2017, klasa trzecia)
o Słownictwo dotyczące elementów krajobrazu i zagrożeń i ochrony środowiska (kwiecień 2018, klasa pierwsza)
o Powtórzenie czasów present perfect i past Simple. Opisywanie obrazka, sceny. (kwiecień 2019, klasa pierwsza
• Prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli (głównie języków obcych):
o Problemy w pracy w kontekście wysłuchanych wypowiedzi. Ćwiczenia w opisywaniu ilustracji z zastosowaniem czasów teraźniejszych. (grudzień 2018, klasa czwarta)
o Planowanie przyjęcia- proponowanie, zgadzanie się i odrzucanie propozycji. (styczeń 2019, klasa trzecia)
• Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny. Okres stażu - efektywna realizacja podstawy programowej,
- uświadomienie sobie swoich słabych i mocnych stron, skonstruowanie wniosków na przyszłość,
- poczucie pewności, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem merytorycznym i metodycznym,
- doskonalenie umiejętności i motywacja do dalszej pracy,
- doskonalenie umiejętności planowania zajęć i ich realizacji,
- uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących efektywnie podstawę programową oraz w zajęciach skonstruowanych prawidłowo, a także osiągają lepsze wyniki uczenia się,
- uzyskanie stałej, wzajemnej współpracy z innymi nauczycielami,
- poczucie pewności, że moje działania przynoszą pozytywne efekty i służą innym,
- osiągnięcie przez szkołę wyższego poziomu nauczania danego przedmiotu, lepszych wyników oraz wyższej zdawalności na egzaminach zewnętrznych


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę

Ukończyłam następujące formy doskonalenia:
- szkolenie dla nauczycieli j. angielskiego: Refleksyjny nauczyciel (21.09.2017)
- kurs: Google jako narzędzie wspomagające tworzenie programów profilaktyczno-wychowawczych (17.10.2017)
- szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego organizowane przez OKE w Gdańsku (24-26.11.2017; 2-3.12.2017)
- konferencja: Strategie zaradcze- wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (17.11.2017)
- konferencja: Jak oswoić nowe media w szkole? – pomiędzy zagrożeniami a szansami do wykorzystania (7.12.2017)
- kurs: Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym modelu oceniania (13.09.2018)
- warsztaty: Dane korpusowe w nauczaniu angielskiego słownictwa (13.12.2018)
- webinarium: „Kompetencje kluczowe” – pojęcie nie nowe! (10.12.2018)
- warsztaty: Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego (23.01.2019)
- warsztaty: Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego (12.03.2018)
- szkolenie: Krajobraz z dwiema podstawami w tle – praktyczny zastrzyk wiedzy o pracy nauczyciela opartej na dwóch podstawach programowych (28.02.2019)
- webinarium szkoleniowe: Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe, czyli jak rozwijać kompetencje uczniów na języku obcym (27.04.2019)
- webinarium szkoleniowe: Mózg nastolatka bez tajemnic, czyli co pomaga a co szkodzi w pracy z nastoletnim uczniem (07.05.2019)
- szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:
• Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
• Procedury egzaminu zawodowego.
• Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego.
• Jak motywować ucznia do nauki?
• Szkolenie „Nowoczesny edukator”
• Prawidłowe konstruowanie tematu lekcji.
• Praca z uczniem dyslektycznym i uczniem z dyskalkulią.
• Kompetencje kluczowe.
• Jak postępować z uczniem pod wpływem alkoholu?
• Procedury i zasady bezpieczeństwa w szkole.
• Szkolenie dla nauczycieli języków obcych z obsługi systemu MENTOR do nauki w pracowniach językowych.
• Podstawy prawne oceniania szkolnego CEN Gdańsk
- przeprowadziłam szkolenie na radzie pedagogicznej dotyczące kompetencji kluczowych (30.05.19)
- w roku 2018 i 2019 byłam powołana do pracy jako egzaminator sprawdzający i punktujący maturalne zestawy egzaminacyjne w Starogardzie Gdańskim.
- co roku pełnię funkcję egzaminatora podczas matur ustnych (jako Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego i jako członek ZP). Okres stażu
2016-2019
Rok 2018, 2019

Okres stażu - wzbogacenie warsztatu pracy, zastosowanie poznanych metod na lekcjach,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- polepszenie jakości zajęć oraz pracy uczniów, zwiększenie aktywności uczniów na lekcji,
- trwała wiedza uczniów,
- podniesienie efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce,
- zapoznanie się z nowymi pozycjami wydawniczymi na rynku i wykorzystanie ich na lekcjach,
- dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń podczas szkoleń,
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, wyższy poziom nauczania w szkole oraz lepsze osiągnięcia uczniów
- zapoznanie się z dokładnymi wytycznymi sprawdzania prac maturalnych i zastosowanie ich w swojej pracy,
- zdobywanie doświadczenia jako egzaminator sprawdzający prace maturalne z j. angielskiego oraz egzaminator podczas matur ustnych, wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas pracy z uczniami,
- dokładna znajomość wymogów egzaminacyjnych wpływa na polepszenie wyników uczniów na lekcjach i podczas egzaminów.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy Rozbudowałam warsztat pracy:
- dokonałam analizy i wybrałam program nauczania, opierając się na jego merytorycznych wartościach,
- gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową (podręczniki, ćwiczenia, oprogramowanie do podręczników na tablicę interaktywną)
- wykorzystywałam podczas zajęć prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej, platformy LearningApps (aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania oparty na interaktywnych modułach)
- opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, karty pracy, gazetki, plakaty, flashcardy,
- sporządziłam scenariusze zajęć, plany pracy, sprawozdania z wykorzystaniem komputera,
- prowadziłam dokumentację z mojego przedmiotu: sporządziłam rozkłady nauczania dla każdej klasy, opracowałam przedmiotowe zasady oceniania,
- stosowałam na lekcji zróżnicowane metody pracy z uczniem (metody aktywne, indywidualizacja procesu nauczania),
- samodzielnie studiowałam literaturę. Okres stażu - wzbogacenie zajęć lekcyjnych o atrakcyjne i efektywne metody pracy,
- stosowanie metod, które rozwijają w uczniach samodzielność, kreatywność, poczucie wartości, umiejętność komunikowania się z innymi oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy tj. zaplecza pomocy dydaktycznych,
- zainteresowanie uczniów zajęciami, lepsze i szybsze opanowanie wiadomości i umiejętności,
- efektywna praca na lekcji poprzez odpowiednio dobrane materiały, podręczniki.

Współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
• Przygotowywałam co roku egzaminy próbne z języka angielskiego. Sprawdzałam arkusze.
• Dokonywałam analizy wyników próbnych egzaminów z języka angielskiego i opracowywałam wnioski.
• Brałam udział w wyznaczonych spotkaniach zespołu przedmiotowego. Wspólnie konstruowałyśmy plan pracy na dany rok szkolny. Okres stażu - dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami języków obcych, poszerzanie własnej wiedzy, lepsza współpraca z nauczycielami przekłada się na lepszą pracę szkoły,
- umiejętność dzielenia się własnym dorobkiem,
- analiza i wnioski próbnych egzaminów pozwoliły na skupieniu się zadaniach, które przyszłym maturzystom poszły najgorzej (większy nacisk na te zadania podczas zajęć lekcyjnych),
- wzajemne motywowanie się do dalszej pracy na rzecz szkoły,
- udział w życiu szkoły (udział w uroczystościach, apelach, konkursach)
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Systematycznie gromadziłam dokumenty mające znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Okres stażu - usystematyzowanie pracy
- skuteczna realizacja założeń planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Dokonałam podsumowania swoich działań oraz autorefleksji dotyczącej swojej pracy.
• Przeanalizowałam i opisałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego. Maj 2019 - ewaluacja działań,
- wyodrębnienie działań, które miały największy wpływ na moją pracę, uczniów i szkołę oraz tych, które spełniają wymagania ujęte w rozporządzeniu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej;

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Poznawanie środowiska uczniowskiego - diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami uczniów, które zostały wydane przez Poradnię-Psychologiczno-Pedagogiczną. Realizowałam wskazania i zalecenia poradni dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. Dostosowywałam metody i formy pracy z danym uczniem. Jako wychowawca przekazywałam innym nauczycielom informację dotyczącą wydanej przez poradnię opinii na temat moich wychowanków.
• Obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze, oceniałam ich relacje z rówieśnikami i pełnione role w zespole klasowym.
• Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami w celu zapoznania się z sytuacja rodzinną, omówienia bieżących sytuacji problemowych.
• Obejmowałam opieką uczniów z trudnościami w nauce. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy w celu zrozumienia przyczyn trudności.
• W celu lepszego zrozumienia potrzeb rozwojowych uczniów nawiązałam stałą współpracę z rodzicami. Oprócz zebrań ze wszystkimi rodzicami, organizowałam też rozmowy indywidualne, byłam w stałym kontakcie telefonicznym. Informowałam o frekwencji, osiągnięciach edukacyjnych, konfliktach, problemach zdrowotnych. Sporządzałam na bieżąco notatki ze spotkań, rozmów telefonicznych.
• Współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, rodzicami. Dzieliliśmy się informacjami na temat sukcesów, porażek, sytuacji problemowych oraz formy pomocy, jakiej potrzebują uczniowie. Koordynowałam współdziałanie pedagoga z rodzicami. Okres stażu
- lepsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów,
- doskonalenie umiejętności właściwego interpretowania zapisów w opiniach,
- wdrażanie wniosków i realizacja wskazań ujętych w opinii PPP przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się,
- indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie dobrych stron uczniów i stymulowanie tych wymagających poprawy,
- dobra znajomość środowiska uczniów,
- eliminowanie niewłaściwych zachowań,
- prawidłowe rozplanowanie pracy z uczniami wykazującymi trudności w nauce, obserwacja efektywności wdrażanych metod (postępów bądź porażek),
- poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi między nimi a nauczycielem,
- zbudowanie relacji dom-szkoła,
- doskonalenie swoich umiejętności jako wychowawca,


Uwzględnienie i realizacja potrzeb rozwojowych uczniów • Wprowadzam indywidualizację nauczania. Ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wykazujących trudności w nauce, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych (wspólne z uczniami ustalenie celu lekcji, refleksja końcowa, przedyskutowanie kryteriów sukcesu, stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, udzielanie informacji zwrotnej, organizowanie pracy w parach/grupach – jako forma wzajemnego nauczania, stosowanie na lekcji zróżnicowanych zadań i ćwiczeń dostosowanych do indywidualnego poziomu ucznia)
[realizacja potrzeb poznawczych]
• Opracowywałam opinie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat poszczególnych uczniów, opinię na temat ucznia dla Sądu Rejonowego.
[realizacja potrzeby samorealizacji]
• Obejmowałam opieką uczniów z trudnościami w nauce. (Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, konsultacji).
[realizacja potrzeby samorealizacji, potrzeb poznawczych]
• Organizowałam dodatkowe zajęcia, konsultacje dla uczniów zdolnych. Motywowałam do dalszej pracy, zachęcałam do poszerzania wiedzy, udziału w konkursach, pożyczałam im literaturę anglojęzyczną.
[realizacja potrzeby samorealizacji]
• Dawałam informację zwrotną uczniom po zaliczeniach pisemnych, ustnych. Wskazywałam szczególnie mocne strony ucznia, aspekty nad którymi warto popracować, zachęcałam do dalszej pracy.
[realizacja potrzeby samorealizacji]
• Zbierałam informację od uczniów na temat ich sposobu uczenia się i pokazywałam im inne sposoby na skuteczną naukę (mnemotechniki, fiszki) podczas lekcji, czy zajęć dodatkowych.
[realizacja potrzeby samorealizacji, potrzeb poznawczych]
• Dawałam uczniom poczucie bezpieczeństwa na wycieczkach, wyjściach poprzez ustalenie jasnych reguł i przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
[realizacja potrzeby bezpieczeństwa] Okres stażu - Większa odpowiedzialność uczniów za proces swojej nauki (rozumienie celu lekcji),
- motywacja uczniów do nauki,
- lepsze wyniki edukacyjne uczniów,
- podniesienie poczucia wartości uczniów,
- informacja zwrotna adekwatna do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
- zastosowanie zróżnicowanych zadań dostosowanych do ucznia,
- wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów,
- spełnianie naturalnej potrzeby wiedzy uczniów, rozumienia zjawisk, ciekawości świata,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz poza nią.Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki
• Co roku dokonywałam ewaluacji planu wychowawczego. Wprowadzałam niezbędne zmiany.
• Zgodnie z jednym z najważniejszych celów szkolnego programu wychowawczego tworzyłam więź pomiędzy szkołą, uczniami i rodzicami poprzez współorganizowanie rożnych uroczystości szkolnych:
- tydzień skandynawski (od 20.02.2017-24.02.2017)
- kiermasz świąteczny (co roku)
- apel z okazji Dnia Niepodległości (11.11.2017 wspólnie z klasą)
- uroczyste pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego 2018/2019
- Dni Otwarte Szkoły (co roku)
- Dzień Kobiet i Szkolne Walentynki (wraz z Samorządem Uczniowskim)
[realizacja potrzeby przynależności, szacunku i uznania]

• Integrowałam zespół klasowy poprzez następujące imprezy klasowe i wycieczki:
- ognisko integracyjne i otrzęsiny (wrzesień 2016)
- wigilia klasowa, jasełka (co roku)
- wyjazd do Bydgoszczy do Manufaktury Słodyczy oraz kina (30.11. 2016)
- wycieczka do Bydgoszczy do parku trampolin (28.04.2017)
- spływ kajakowy Brdą (22.06.2017)
- wycieczka do Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (12.10.2017)
- wycieczka do Muzeum Wody w Koszalinie (18.12.2017)
- biwak w Rzewnicy (13.06 - 16.06.2018)
[realizacja potrzeb poznawczych, estetycznych, przynależności] Okres stażu - zaangażowanie uczniów w życie szkoły, wzrost poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
- integracja zespołu klasowego,
- zapobieganie izolowaniu uczniów,
- poznanie przez uczniów najbliższych okolic oraz nauka poszanowania środowiska naturalnego,
- pokazanie uczniom form aktywnego spędzania czasu wolnego, nawiązanie serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych,
- doskonalenie przez uczniów umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz propagowanie czytelnictwa,
- efektywna współpraca z rodzicami i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych,


Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• Przygotowywałam uczniów do konkursów z języka angielskiego:
- ogólnopolski konkurs FOX
- IX ogólnopolski konkurs językowy na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika DAY by DAY (28.02.17)
• Współorganizowałam i koordynowałam następujące konkursy języka angielskiego:
- ogólnopolski konkurs j. angielskiego FOX (28.02.17)
- ogólnopolski konkurs POKAŻ NAM JĘZYK
(06 -13.04.17)
• Zorganizowałam w szkole następujące konkursy:
- podczas tygodnia skandynawskiego:
Konkurs wiedzy o wikingach
Konkurs wiedzy o krajach nordyckich
- konkurs wiedzy o kulturze amerykańskiej (co roku w październiku)
- konkursy fotograficzne:
„Jesień w obiektywie” 02.02.17
„Mała, wielka miłość” 14.02.17
„Różne oblicza ogrodu” 22.04.17
• Współtworzyłam projekt „Matematyczno-językowy tydzień przygodowy” za pomocą platformy eTwinning promującej współpracę szkół w Europie przy użyciu TIK. Do projektu została zaproszona Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich z Koźmina Wlkp. (26-30.03.18)
• Za pomocą eTwinning współtworzyłam projekt Teen Talk, realizowany w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim u nastolatków, polegający na wideokonferencjach w języku angielskim uczniów mojej szkoły z uczniami szkoły zaprzyjaźnionej (27-31.05.19).
• Prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
• Prowadziłam kółko fotograficzno-filmowe (organizowanie warsztatów fotograficznych, zapoznanie uczniów ze sprzętem do fotografowania, tworzenie filmików na różne uroczystości szkolne, organizowanie konkursów fotograficznych, udział w spotkaniu z fotografem Filipem Springerem w Bibliotece Miejskiej w Człuchowie 5.04.17).
[realizacja potrzeby samorealizacji, potrzeb poznawczych, estetycznych, przynależności, szacunku i uznania]
Okres stażu - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
- poszerzanie wiedzy uczniów z języka angielskiego,
- aktywny udział w życiu szkoły,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów,
- kształtowanie umiejętności reagowania językowego uczniów,
- rozwinięcie pozytywnych postaw wobec nauki języka i zdobywania wiedzy,
- przełamanie bariery komunikacyjnej wśród nastolatków,
- otrzymanie Krajowej Odznaki Jakości eTwinning - Quality Label za współtworzone projekty,
- współpraca z nauczycielami z innej szkoły w ramach eTwinning, zdobywanie nowego doświadczenia,
- umiejętność nauczania kompetencji interdyscyplinarnych (takich jak praca zespołowa, kreatywność, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji) oraz umiejętności w zakresie nauczania metodą projektów
- promocja szkoły
- prezentowanie umiejętności językowych uczniów w szkole i poza nią,
- zacieśnienie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniami poprzez wykonywane projekty,- dokumentowanie najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły, dzięki prowadzonemu kółku fotograficznemu (zdjęcia dostępne na stronie szkoły),
- rozwój własnych umiejętności z zakresu fotografowania i obróbki zdjęć,
- rozwijanie zainteresowań uczniów fotografią,
- uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego świata,
- rozwijanie umiejętności uczniów pracy w zespole, terminowej realizacji zadań, rozwijania twórczych pomysłów i negocjacji.
- prezentacja uzdolnień uczniów na forum szkoły (prezentacja wyników konkursów)
Wzbogacenie swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej • Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam literaturę psychologiczna i pedagogiczną.
- „Psychologia nauczania” Mateusz Grzesiak
-„Superskuteczne strategie opanowania języków obcych” Ewa Zaremba
-„Włam się do mózgu” Radosław Kotarski
-„Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem” Miłosz Brzeziński
• Zdobytą wiedzę wykorzystywałam podczas zajęć:
- mnemotechniki
- mapy myśli
- umiejętność zarządzania czasem
- umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy
• Wzięłam udział jako respondent w badaniu naukowym z zakresu oświaty w celu identyfikacji wyzwań stojących przed nauczycielami wdrażającymi kooperatywne metody uczenia się/nauczania. Dzięki udziałowi w tym badaniu otrzymywałam na bieżąco materiały prezentujące metody kooperatywnego uczenia się. Okres stażu
Rok 2018/2019 - wzbogacenie warsztatu pracy,
- lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,
- zdobycie nowych kompetencji,
- stosowanie ciekawych i skutecznych metod w pracy dydaktycznej,
- stałe doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy, praca nad sobą

- poszerzenie wiedzy na temat kooperatywnego uczenia się/nauczania,
- poznanie metod stosowanych w kooperatywnym uczeniu.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących uczniów • Pogłębiałam swoją wiedzę na temat różnych metod aktywizujących podczas lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli, szkoleń.
• Świadoma faktu, że uczeń powinien być aktywnym współuczestnikiem procesu edukacyjnego wprowadzam na swoich zajęciach różne metody aktywizujące takie jak:
 Rozmowa dydaktyczna (wprowadzanie nowego materiału, utrwalenie poznanego materiału)
 Metoda projektów (w pracy dydaktycznej i wychowawczej)
 Gry dydaktyczne
 Metoda odwróconej klasy
 Mapy myśli
 Burza mózgów
 Drama, odgrywanie ról
 Metoda pro-contra (nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów)
 Muzyka i piosenka (ćwiczenie wymowy, praca z tekstem, poszerzanie słownictwa)
 Dyskusja
 Ankieta (zbieranie informacji o grupie, analiza wyników)
 Pisanie (indywidualne, grupowe)
• Staram się ograniczać podawanie gotowych wiadomości (metoda podająca) a skupić się na stwarzaniu możliwości poszukiwania rozwiązań przez uczniów.
• Organizowałam wyjazdy o charakterze edukacyjnym zgodnie z założeniem na podstawie którego uczniowie w procesie uczenia powinni wykorzystać jak najwięcej zmysłów (nie tylko zobaczyć, usłyszeć, ale też coś wykonać, doświadczyć).
 Zorganizowałam wyjazd do manufaktury słodyczy, aby moi wychowankowie, którzy byli w klasie technikum żywienia i usług gastronomicznych, mogli wziąć udział w pokazie i zobaczyć na własne oczy jak produkuje się słodycze, a następnie mogli wykonać je własnoręcznie.
 Zorganizowałam też wyjazd do Muzeum Wody w Koszalinie, gdzie podczas spotkania edukacyjnego uczniowie mogli poznać historię miasta i firmy wodociągowej, zobaczyć historyczne urządzenia, mapy.
 Wycieczka do Bydgoszczy, do biblioteki uniwersyteckiej była doskonałą okazją zapoznania z najcenniejszymi zbiorami oraz prezentacją możliwości korzystania z księgozbioru. Podczas zwiedzania biblioteki uczniowie mieli okazję wzięcia udziału w wystawie „Europa w rodzinie”. Mogli zapoznać się z historią polskiego ziemiaństwa w XX w.
• Wykorzystywałam na lekcjach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne (tablica interaktywna, nagrania audio i video, karty pracy, flashcardy)
Okres stażu - stwarzanie uczniom możliwości współdziałania w zespole, komunikowania się,
- rozwijanie własnych umiejętności organizatorskich,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- wzrost dyscypliny,
- porządkowanie i utrwalanie wiedzy uczniów,
- rozwijanie u uczniów umiejętności planowania i organizowania pracy, selekcjonowania informacji, twórczego rozwiązywania problemów,
- pobudzenie ambicji ucznia poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji ( przy gamifikacji)
- pobudzenie uczniów do aktywności, wzrost zainteresowania lekcją nawet uczniów słabych,
- nauka poszanowania pomysłów innych,
- umacnianie wiary w siebie uczniów, umiejętności prezentowania na forum klasy, pozbywania się tremy,
- tworzenie sytuacji, w których uczniowie stają się eksperymentatorami,§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wniosków do doskonalenia warsztatu pracy;

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Dokonywanie refleksji i analizy własnej pracy • Dokonywałam systematycznej autorefleksji, która jest elementem niezbędnym do dalszej pracy. Ustalam co robię dobrze, a co wymaga udoskonalenia.
• Podejmowałam działania samokształceniowe (udział w szkoleniach). Nabywałam wiedzę teoretyczną, którą później mogłam wykorzystać w praktyce i ulepszać stale swój warsztat pracy.
• Wdrażałam w życie uwagi opiekuna stażu oraz dyrekcji uczestniczącej w moich lekcjach.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i dokonywałam ich ewaluacji pod kątem doskonalenia swojego warsztatu pracy.
• Dokonywałam niezbędnych modyfikacji w dokumentacji swojej pracy, w planach pracy, programach, Przedmiotowych Zasadach Oceniania (zwłaszcza po wprowadzeniu e-dziennika).
• Przeprowadzałam na bieżąco rozmowy z uczniami dotyczące ich stosunku do przedmiotu, oczekiwań, sposobów nauki języka obcego. Dobierałam odpowiednie metody w zależności od specyfiki danego zespołu klasowego, podejmowałam działania motywujące i angażujące do pracy na lekcji (gry dydaktyczne, filmiki o ciekawej tematyce)
• Na bieżąco zbierałam informację zwrotną od uczniów, dzięki której mogę stale się rozwijać i poszukiwać nowych rozwiązań, wprowadzać pożądane zmiany w sposobach prowadzenia lekcji.
• Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, które dawały mi cenną informację na temat mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej.
• Analizowałam wyniki sprawdzianów, testów, próbnych egzaminów maturalnych, testów diagnozujących. Wyniki dawały mi jasną informację na temat skuteczności mojej pracy. Wiedziałam na jakie obszary położyć większy nacisk, dopracować (np. podczas analizy próbnych matur okazało się że zadania na czytanie ze zrozumieniem sprawiają uczniom największą trudność)
• Analizowałam własną osobę jako wychowawcę klasowego. Starałam się zbudować trwałą więź z wychowankami, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dokonywałam analizy sytuacji wychowawczej klasy. W swoje pracy opiekuńczo-wychowawczej stale poszukuje skutecznych metod oddziaływania na klasę i poszczególnych uczniów.
• Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach, a wyniki tej obserwacji wykorzystałam w celu wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego, rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowania pomocy materialnej potrzebującym uczniom (paczki na święta, pomoc w zbiórce pieniędzy dla wychowanka dotkniętego trudną sytuacją losową – pożar domu rodzinnego). Okres stażu - modyfikacja metod pracy, odpowiedni dobór form pracy i środków dydaktycznych,
- dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron, praca nad słabymi stronami,
- stałe podnoszenie jakości nauczania, większa efektywność procesu dydaktycznego,
- wdrażanie wyników analizy sprawdzianów, testów, egzaminów w celu poprawy wyników edukacyjnych,
- odpowiedni przydział uczniów klas pierwszych do grup o zbliżonym poziomie znajomości angielskiego dzięki analizie testów diagnozujących,
- wskazywanie uczniom skutecznych metod uczenia się,
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych,
- integracja zespołu klasowego,
- doskonalenie umiejętności kierowania zespołem uczniowskim

§ ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Współpraca i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami• Podejmowałam stałą współpracę z innymi nauczycielami. Korzystałam z ich pomocy podczas przygotowywanych imprez. Aktywnie włączałam się do ich działań, wspierając swoimi wiadomościami i pomysłami, a także umiejętnościami.
Ponadto, dzięki prowadzonemu kółku fotograficznemu dokumentowałam w formie zdjęć działania innych nauczycieli. Mogłam być w centrum wydarzeń życia szkolnego. Mogłam z bliska przyglądać się pracy innych nauczycieli.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrekcji, prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli.
• Przeprowadziłam szkolenie podczas obrad Rady Pedagogicznej na temat kompetencji kluczowych. Okres stażu30.05.2019
- czynne uczestnictwo w życiu i pracy szkoły,
- pozytywna atmosfera wśród członków społeczności nauczycielskiej. Przekłada się to na efektywną pracę na rzecz szkoły i ucznia,
- doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi,
- doskonalenie umiejętności przekazywania własnych pomysłów i prowadzenia merytorycznej dyskusji
Udział w pracach zespołu przedmiotowego • Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych. Wspólnie z nauczycielami sporządzałyśmy plan pracy na dany rok szkolny. Przeprowadzałyśmy matury próbne i dzieliłyśmy się pracą w celu efektywnego i sprawnego sprawdzenia arkuszy, dokonania analizy wyników. Na początku każdego roku przeprowadzałyśmy testy diagnozujące, poziomujące nowoprzybyłych uczniów. Przygotowywałyśmy uroczystości promujące, nie tylko języki uczone w naszej placówce, ale też języki z różnych stron świata (tydzień skandynawski). Aktywnie brałam udział w przygotowaniach tych imprez. Przygotowywałam quizy wiedzy, gry językowe.
Ponadto, dzieliłam się doświadczeniem z nauczycielami języka angielskiego. Na spotkaniach prezentowałam aktualną wiedzę z zakresu sprawdzania prac maturalnych, zdawałam relację i prezentowałam tematykę kursów, w których brałam udział (szczególnie dotyczących nowych aplikacji, nowych metod nauki języka angielskiego). Okres stażu - pozytywny wpływ na innych nauczycieli języka angielskiego poprzez udostępnianie im własnych materiałów, kart pracy, podręczników. Dzięki temu uatrakcyjniły się ich zajęcia,
- dostrzeganie swoich mocnych stron,
- pewność, że moje działania mają wpływ na innych,
- wspólne rozwiązywanie problemów,
- szkoła tętniąca życiem dzięki owocnej współpracy nauczycieli.§ ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Poznanie i analiza środowiska lokalnego oraz problemów społecznych, cywilizacyjnych • Co roku dokonywałam ewaluacji planu wychowawczego dla zespołu klasowego. W planie wychowawczym uwzględniłam cele, metody i formy pracy adekwatne do zespołu klasowego. Plan wychowawczy jest zgodny ze szkolnym programem wychowawczym.
• Prowadziłam stałą obserwację moich uczniów, stale monitorowałam ich zachowania. Starałam się poznać środowisko, z którego się wywodzą, ich sytuacje bytowe. Obserwowałam uczniów pod kątem szeroko pojętej profilaktyki (zachowania agresywne, uzależnienia). We współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadziłam liczne pogadanki dotyczące problematycznych aspektów.
W pracy wychowawczej zetknęłam się też z problemem mniejszości seksualnej oraz próbą samobójczą. Obie sytuacje stanowiły dla mnie nie małe wyzwanie, były sprawdzianem umiejętności prowadzenia rozmów na tematy bardzo delikatne.
• Prowadziłam pracę wychowawczą w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom poprzez realizację tematów promujących zdrowy tryb życia na lekcjach wychowawczych. Uczniowie wykazujący skłonności do uzależnień od nikotyny zostali przeze mnie poproszeni o przeprowadzenie zajęć o tematyce antynikotynowej. Natomiast uczniom wykazującym słabą odporność na stres poleciłam udział w warsztatach antystresowych organizowanych w szkole.
• Zapoznałam uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu i uzależnienia od technologii podczas zajęć z wychowawcą.
• Co roku współorganizowałam świąteczne akcje charytatywne na rzecz uczniów naszej szkoły (kiermasz świąteczny i zakup paczek dla najbardziej potrzebujących uczniów).
• Spotkania i rozmowy z rodzicami dawały mi szerszy obraz sytuacji życiowej swoich uczniów. Organizowałam spotkania zgodnie ze szkolnym harmonogramem spotkań.
• Byłam w stałym kontakcie z kuratorem sądowym swojej wychowanki. Zostałam zapoznana z jej sytuacją rodziną i bytową. Podczas spotkań z kuratorem omawialiśmy problemy edukacyjne uczennicy, frekwencję oraz możliwe sposoby poprawy sytuacji. Okres stażu


Rok szkolny 2016/2017 - doskonalenie umiejętności planowania pracy jako wychowawcy,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów na temat problemów i zagrożeń współczesnego świata oraz zdrowego trybu życia,
- promowanie i profilaktyka zdrowego trybu życia,
- wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacjach trudnych,
- wzrost zaufania rodziców do placówki szkolnej,
- systematyczna współpraca z rodzicami dzięki ustalonemu na cały rok szkolnemu harmonogramowi,
- poznanie sytuacji życiowej wychowanków dzięki spotkaniom z rodzicami,
- wzmacniałam wizję szkoły jako instytucji otwartej i wspierającej ucznia oraz przygotowującej go na zetknięcie z zagrożeniami świata zewnętrznego,
- pozyskanie zaufania rodziców, które jest warunkiem koniecznym sukcesu wychowawczego;


Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Podczas współorganizowania kiermaszu świątecznego w szkole nawiązałam współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Debrznie, dzięki której wychowankowie ośrodka mogli wesprzeć szkolny kiermasz wystawiając własnoręcznie wykonane ozdoby.
Za zebrane środki wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego zakupiłyśmy produkty na paczki świąteczne dla uczniów najbardziej potrzebujących tj. uczniów z trudną sytuacją finansową czy wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.
• Wraz z Samorządem Uczniowskim udałam się do Hospicjum w Człuchowie w celu podarowania pacjentom ośrodka przygotowanych przez uczniów przekąsek. Następnie zostałam zaproszona na uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Miejskim Domu Kultury(grudzień2017)
• W celu pozyskania sponsorów w akcji wspierającej szkolny kiermasz świąteczny nawiązałam współpracę z Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człuchowie.
• Jestem w stałej współpracy z Samorządem Uczniowskim. Wspólnie organizowaliśmy różne imprezy szkolne: dni kultury amerykańskiej, kiermasz. Brałam udział w zebraniach SU.
• W ramach współpracy z Radą Rodziców podczas kiermaszu świątecznego przekazano środki finansowe oraz wylicytowane przedmioty na najbardziej potrzebujących uczniów
• Co roku biorę udział w promocji szkoły w środowisku lokalnym, poprzez spotkania prezentujące ofertę edukacyjną mojej szkoły w gimnazjach, szkołach podstawowych. Okres stażu - kształtowanie właściwych postaw uczniów, poszanowanie drugiego człowieka, postawa otwartości na drugiego człowieka,
- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych,
- upowszechnianie postaw społecznie pożądanych,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym;

§ ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

• Dokonałam analizy następującej dokumentacji:
- Karta Nauczyciela,
- Konwencja o prawach dziecka,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- nowa podstawa programowa
• Dokonałam analizy dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły: Statutu Szkoły Programu wychowawczo-profilaktycznegoi, regulaminów obowiązujących w szkole, Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (BHP).

• Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym.
• Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych (maturalnych i zawodowych) jako przewodniczący lub członek, poznałam procedury przeprowadzania egzaminów, wypełniałam odpowiednią dokumentację (protokoły z egzaminów).
• Brałam udział w współtworzeniu tematyki zajęć wychowawczych w klasach pierwszych.

• Jako wychowawca sporządzałam klasyfikacyjne zestawienia ocen w swojej klasie

• Posługiwałam się przepisami bezpieczeństwa w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść, wycieczek.
• Posługiwałam się przepisami o ochronie danych
osobowych. okres stażuRok szkolny 2016/2017


Koniec I i II półrocza każdego roku szkolnego

Okres stażu - prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji
- systematyczność w pracy dzięki konieczności dokumentowania swoich działań,
- znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego
- poznanie aktualnych zasad funkcjonowania szkoły,
- praca zgodnie z podstawą programową, zapoznanie się ze zmianami w tej podstawie,
- współpraca z rodzicami i pomoc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji


- pewność działań własnych, umiejscowionych w odpowiednich ramach prawnych dzięki bieżącemu śledzeniu zmian w przepisach,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, korzystanie z e-dziennika,
- prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela i wychowawcy,
- uporządkowanie warsztatu pracy,
- umiejętność pracy w zespołach egzaminacyjnych, protokołowania egzaminów,
- prawidłowe przeprowadzenie egzaminów maturalnych (pisemnych i ustnych) i zawodowych (pisemnych i praktycznych) w mojej placówce oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej,
- przestrzeganie zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w szkole.


§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. • Korzystałam z Internetu i wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej (karty pracy, ćwiczenia, scenariusze lekcji, filmiki)
• Przygotowywałam własne materiały dydaktyczne na komputerze, budowałam systematycznie swój warsztat pracy:
- indywidualne karty pracy
- gry dydaktyczne
- prezentacje multimedialne
- testy, prace klasowe, sprawdziany
• Opracowywałam dokumentację szkolną tj. rozkłady materiały, plan pracy wychowawcy, przedmiotowe zasady oceniania, sprawozdania końcoworoczne.
• Prowadziłam lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Wykorzystywałam tablicę interaktywną w procesie nauczania. Używałam podręcznika multimedialnego oraz oprogramowania na tablicę.
- Podczas lekcji korzystałam z narzędzi do tworzenia quizów, testów tj. aplikacji Quizizz, Kahoot oraz Quizlet (narzędzie do powtarzania słownictwa), kreatorów krzyżówek, wykreślanek. Wykorzystywałam do tego celu tablety szkolne, na których były zainstalowane te aplikacje, a także słownik internetowy Diki.
- Używałam aplikacji internetowej Learning Apps umożliwiającej tworzenie interaktywnych zabaw i ćwiczeń wzbogacających treść lekcji.
- Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem Dysku Google.
- Wykorzystywałam Internet do poszerzenia swoich umiejętności dzięki udziałom w webinariach,
- Wykorzystywałam technologię komputerową do komunikacji z uczniami, rodzicami m.in. poprzez tworzenie grup tematycznych na Facebooku i Messengerze. Zamieszczałam ogłoszenia, przekazywałam informację jako wychowawca klasy, wysyłałam materiały dydaktyczne (bieżące, dodatkowe).
- Wzięłam udział w projektach eTwinning przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (wideokonferencja, nagrywanie filmików, przesyłanie materiałów)
- W ramach działalności kółka fotograficznego potrafię korzystać z programów do obróbki zdjęć, edytowania ogłoszeń. Okres stażu - atrakcyjne i trwałe pomoce dydaktyczne,
- systematyczne powiększanie swojej bazy materiałów
- uatrakcyjnienie zajęć;
- wiedza zdobywana w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób;
- trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć;


- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.


- wykorzystanie ciekawych metod podczas zajęć, przełamanie rutyny,
- zainteresowanie uczniów, wzbudzenie ich aktywności podczas zajęć,

- poszerzanie wiedzy dzięki udziałom w webinariach- sprawna komunikacja z uczniami, rodzicami
- szybki przepływ informacji,
- motywowanie uczniów do pracy,


Publikacje w Internecie • Dzieliłam się z in. nauczycielami swoimi materiałami dydaktycznymi
• Opublikowałam swój plan zawodowy oraz sprawozdanie
• Na portalu społecznościowym Facebook dołączyłam do grup zrzeszających nauczycieli, nauczycieli języka angielskiego, egzaminatorów oraz grupy dotyczącej awansu zawodowego. Okres stażu - aktywny udział w życiu społeczności nauczycielskiej w Internecie
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
- konsultowanie z innymi nauczycielami sytuacji problemowych związanych z zawodem,
- szybkie rozwiązywanie problemów,
Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych • Na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
• Korzystałam ze stron MEN, portali edukacyjnych dla nauczycieli takich jakich:
• www.literka.pl, www.profesor.pl, www.superbelfrzy.edu.pl, www.educarium.pl, www.etwinning.pl. Okres stażu - uaktualnianie informacji dotyczących oświaty i przepisów
- inspiracja do dalszej pracy


PODSUMOWANIE:
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem pracy zawodowej. Przyniósł mi wiele wyzwań i wzbogacił o nowe doświadczenia. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Dzięki nim poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Podejmowałam działania, które wzbogaciły mój dotychczasowy warsztat pracy oraz metody pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę
oraz dokumentować swoje działania. Analizuję ich skuteczność, a jeśli zachodzi konieczność, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Wszystkie moje działania były ukierunkowane na ucznia, rozwijanie jego zainteresowań, umiejętności oraz pomocy w sytuacjach koniecznych. Swoją pracę dostosowywałam do możliwości i potrzeb ucznia.
Korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty, szkolenia online, dzięki którym podwyższam swoje kompetencje zawodowe. Dały mi one możliwość wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z młodzieżą.
Systematycznie studiuję literaturę fachową i pogłębiam swoją wiedzę. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której pracuję.
W swojej pracy wykorzystuję metody aktywizujące ucznia, a także technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję przyniosła mi także praca wychowawcza
z zespołem klasowym. Dzięki niej nabyłam wiele przydatnych umiejętności.
Starałam się rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniać powierzone mi obowiązki, realizować zaplanowane zadania. Moje działania na rzecz szkoły zostały docenione poprzez przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2016 roku.
Realizowanie postawionych założeń nauczyło mnie wytrwałości w dążeniu do celu. Podejmowane działania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele przede mną. W ciągle zmieniającym się świecie samokształcenie staje się wymogiem, dlatego planuję dalej się uczyć i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie efektywne i przyczynią się do wzrostu jakości pracy szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.