Katalog

Agnieszka Zasuwa, 2020-05-21
Sandomierz

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Agnieszka Zasuwa
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
Sandomierz, maj 2019


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: Agnieszka Zasuwa
Nazwa i adres przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
Nauczany przedmiot: Edukacja przedszkolna
Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjackie na kierunku pedagogika. Specjalizacja: Rewalidacja z terapią pedagogiczną. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

• Studia magisterskie na kierunku pedagogika. Specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opiekun stażu: mgr Edyta Czajka - Łukawska
Okres trwania stażu:01.09.2016 – 31.05.2019
Cel główny: uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo –wychowawczych oraz dydaktycznych. Podczas odbywanego stażu, staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Był to dla mnie czas wytężonej pracy nad realizacją założeń zawartych w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z wszelkimi niezbędnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym starałam się jak najlepiej uwzględnić potrzeby dzieci uczęszczających do przedszkola w którym pracuję. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2016 r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu, pani Iwonie Korczyńskiej – Sapielak. Został on zatwierdzony. Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego oraz systematyczne uaktualnianie mojej wiedzy, w tym również śledzenie strony internetowe MEN, pozwoliło mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego i zarazem stało się pomocne w przygotowaniu do egzaminu pozwalającego mi uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego.
Efekty realizacji: Analiza powyższych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Jednym z pierwszych kroków, podjętych w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie i określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, którym była pani mgr Edyta Czajka – Łukawska, pedagog specjalny. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady naszej pracy, które realizowałyśmy przez cały okres stażu. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Nasza współpraca oparta na wzajemnej obserwacji zajęć oraz wymianie swoich doświadczeń i spostrzeżeń w czasie konsultacji znacznie ułatwiło mi realizację postawionych sobie celów w planie rozwoju.
Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami zyskałam wiele cennych doświadczeń zawodowych. Bardzo ważna była dla mnie współpraca z opiekunem stażu, gdyż dzięki niej poznałam wiele nowych dla mnie metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogłam dzięki temu doskonalić swój warsztat pracy, zyskując nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i co najważniejsze włączający do działania wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
W trakcie odbywanego przeze mnie stażu zgodnie z opracowanym harmonogramem dokonywałam obserwacji zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. Po każdej obserwacji zajęć wraz z opiekunem odbywało się ich szczegółowe omówienie. Dokonałam obserwacji poniższych zajęć:
• „Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych” – 13.10.2017 r.
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Idzie zima”. - 03.12.2018
• „Terapia ręki” – zajęcia rozwijające motorykę małą - 24.09.2018 r.

Podczas trwania stażu dokonywałam obserwacji zajęć również innych nauczycieli.
Były to:
• zajęcia dydaktyczno –wychowawcze „Świecimy na niebiesko – Światowy Dzień Autyzmu” (prowadzone przez nauczyciela wspomagającego –panią Monikę Dąbrowską) – 03.04.2017
• zajęcia muzyczno – ruchowe „Maszeruje wiosna” ( prowadzone przez nauczyciela rytmiki – panią Renatę Woźniak) - 15.05.2017
• zajęcia logopedyczne mające na celu korygowanie wady wymowy (prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierz - panią pedagog Małgorzatę Chorzępę) - 23.11.2017
• zajęcia prozdrowotne „Zdrowe odżywianie” (prowadzone przez nauczyciela wychowania przedszkolnego - panią Karolinę Pragę) – 12.12.2018
Efekty realizacji: Dzięki tym obserwacjom rozwinęłam własny warsztat pracy o nowe, ciekawe i efektywne metody i formy pracy dydaktyczno–wychowawczej, które wdrożyłam do codziennej pracy z dziećmi.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Przeprowadzanie poniższych zajęć poprzedzało przygotowanie przeze mnie konspektu zajęć oraz zatwierdzenie go do realizacji.
• „Wielkanocny koszyczek” – 05.04.2016
• ”W krainie owoców i warzyw”– 15. 09.2017
• „Figury geometryczne wokół nas” – 22.02.2018
• „Wróżby i zabawy Andrzejkowe” – 28.11.2018.
• „Światowy Dzień Autyzmu” – 03.04.2019

Efekty realizacji: Wszystkie zajęcia, które prowadziłam w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, były analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie konsultacji z opiekunem stażu na podstawie przeprowadzonych przeze mnie zajęć dokonywałam analizy moich mocnych i słabych stron. Bardzo istotne były wszelkie uwagi dzięki którym mogłam udoskonalić i uatrakcyjnić własny warsztat pracy.
5. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Poddałam analizie swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć przedszkolaków oraz rozmowy z ich rodzicami. Systematycznie dokonywałam także autorefleksji i samooceny.
Efekty realizacji: Dokonanie analizy własnych mocnych i słabych stron ukierunkowało mnie na poszukiwanie określonych: szkoleń i warsztatów oraz literatury, mogącej pomóc mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z dziećmi.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Chcąc rozwijać swój dotychczasowy warsztat pracy szukałam form doskonalenia zawodowego ukierunkowanych na grupę wiekową dzieci z którymi pracuje po to, aby móc wykorzystać zdobyte informacje podczas codziennej pracy z dziećmi. Brałam udział w następujących szkoleniach i warsztatach:
• „Nauczanie i uczenie przyjazne dla mózgu” – Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 01.2017,
• „Podstawy programowania w języku Scratch dla nauczycieli” - Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 05.2017,
• „Zasady prawidłowej prezentacji danych” - Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 05.2018.
• Warsztatach metodyczne dla nauczycieli „Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania” – Ośrodek Doradztwa Metodycznego Mertis - 11.2018
• Szkolenie dla rodziców i nauczycieli dotyczące gotowości szkolnej prowadzone przez z pedagogiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierzu (panią Lucją Strużyk) – 11.2018
• „Realizacja podstawy programowej w twórczych i nowatorskich rozwiązaniach, przykłady atrakcyjnych zajęć” – Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 04.2019
Uczestniczyłam także w prowadzonym przez mojego opiekuna stażu szkoleniu rady pedagogicznej. Dotyczyło ono zmiany przepisów w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sama również przeprowadziłam podczas zebrania rady pedagogicznej (08. 2016) szkolenie dla nauczycieli, dotyczące zmiany rozporządzenia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzbogacając je przygotowaną uprzednio prezentację multimedialną. Ponad to, wraz z moim opiekunem stażu wzięłam udział w przygotowanych dla dzieci z grupy wiekowej w której obecnie jestem wychowawcą zajęciach praktycznych, odbywających się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sandomierz. Zostałam również wdrożona do współtworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego. W trakcie trwania mojego stażu dużym doświadczeniem był dla mnie udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Uczestniczyłam w:
• zajęcia otwarte z języka angielskiego „Mikołajowe zajęcia” -prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego – panią Katarzynę Jarecką – 12. 2016
• zajęcia otwarte z robotyki – prowadzone przez dr inż. Dominikę Gołuńską – 09.2018
Efekty realizacji: Szkolenia, warsztaty i doświadczenie zebrane podczas różnych form mojej aktywności zawodowej stanowiły dla mnie solidną podbudowę teoretyczną tym samym podnosząc jakość pracy przedszkola, a otrzymane na szkoleniach materiały i pomoce dydaktyczne dostarczyły mi nowych pomysłów, wzbogacając moje zajęcia i czyniąc je ciekawszymi.
7. Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.
Ważnym punktem podczas trwania mojego stażu było organizowanie uroczystości przedszkolnych i współorganizowanie imprez, akademii, przeglądów i konkursów w których brały udział przedszkolaki z prowadzonej przeze mnie grupy wiekowej. Każda uroczystość była poprzedzona przygotowaniem scenariusza, podziału zadań występu artystycznego przedszkolaków, dekoracji a nierzadko również przygotowywanych przeze mnie prezentacji multimedialnych.
Prócz dużych uroczystości przedszkolnych w trakcie trwania mojego stażu odbywało się także wiele mniejszych imprez wewnątrz przedszkolnych, wymagających ode mnie dużego wkładu pracy w ich przygotowanie zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Dodatkowo podczas trwania mojego stażu bardzo ważne były dla mnie liczne konkursy, przeglądy i akademie w których brały udział przedszkolaki. Zawsze starałam się podczas tych wydarzeń pokazać jak największy potencjał poszczególnych dzieci, rozbudzać w nich poczucie własnej wartości i pewności siebie, bardzo istotna była dla mnie również współpracy z rodzicami przedszkolaków i innymi instytucjami (przedszkolami, szkołami, biblioteką, społecznością lokalną). Dowodem na dobre wywiązanie się z tych zadań były liczne sukcesy dzieci, ich pierwsze miejsca i wyróżnienia zdobywane w konkursach. Wśród uroczystości, imprez i ważnych wydarzeń uważam, że wymienić należy:
• Zabawy Andrzejkowe – przygotowanie dekoracji w sali, atrybutów niezbędnych do przeprowadzenia wróżb andrzejkowych, prezentacja piosenek i rymowanek.
• Spotkanie z Mikołajem - przygotowanie dzieci poprzez prezentację wierszy i piosenek oraz przygotowanie dekoracji
• Paczka dla zwierząt– przygotowanie dekoracji i ulotek informacyjnych, nadzorowanie przedświątecznej akcji charytatywnej zbiórki karmy dla zwierząt z Sandomierskiego Przytuliska.
• Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – przygotowanie występu artystycznego dzieci poprzez prezentację wierszy, piosenek, tańców i scenek teatralnych. Przygotowanie wspólnie z dziećmi prezentów dla oraz zaproszeń dla Dziadków, przygotowanie dekoracji oraz prezentacji multimedialnej.
• Walentynki –przygotowanie dekoracji w Sali, prezentacja piosenek i wierszy o miłości.
• Dzień wiosny - przygotowanie Marzanny, prezentacja wierszy piosenek.
• Kiermasz kartek z okazji świąt Wielkanocnych – nadzorowanie w przygotowaniu kartek wielkanocnych na kiermasz (zysk ze sprzedaży wspiera Sandomierskie Przytulisko dla Zwierząt).
• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - współudział w organizowaniu wraz z Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Portowej imprezy dla dzieci, przygotowanie dekoracji, prezentacja piosenek.
• Dzień Dziecka – zorganizowanie atrakcji z okazji święta Dzieci, prezentacja piosenek, przygotowanie konkursów i zabaw, nagród i upominków dla dzieci.
• Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego – przygotowanie występu artystycznego dzieci, wierszy, piosenek. Przygotowanie dekoracji w sali oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej całoroczną pracę dzieci z uwzględnieniem ich sukcesów.
• Współudział w organizowaniu wycieczki do ZOO w Zamościu,
• Współudział w organizowaniu wycieczki do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie
• Organizacja wyjazdu do gabinetu stomatologa w celu profilaktycznych badań zębów dzieci z okazji „Światowego Dnia Jamy Ustnej”
• Organizacja wycieczki po Sandomierza w celu poznania do najstarszych i najpiękniejszych zabytków miasta z okazji „Dnia Turysty”
• Współudział w organizowaniu wraz z Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Portowej „Dnia Pluszowego Misia” – przygotowanie dekoracji, prezentacja wierszy i piosenek.
Nie sposób pominąć tu również licznych konkursów, przeglądów i akademii w których prowadzona przeze mnie grupa przedszkolaków zawsze aktywnie uczestniczyły.
Do najważniejszych z nich zaliczyć mogę:
• Udział w uroczystej Akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – 2016
(Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu)
• Udział w VII Między przedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Siedem kolorów tęczy” – 25.04.2017 (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu
• Udział w Między przedszkolnym Konkursie wiedzy „O życiu i działalności Jana Pawła II ” – 18.05.2017
(Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu)
• Udział w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych - 15.12.2017 (Organizator :Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sandomierzu)
• Przegląd Dziecięcych Kolęd i Pastorałek – 20.01.2017,12.01.2018, 11.01.2019 (Organizatorzy: Szkołą Podstawowa nr 2 w Sandomierzu, Przedszkole nr 3 w Sandomierzu, Parafia św. Józefa)
• Udział w III Między przedszkolnym mini przeglądzie piosenki angielskiej „I can sing!” – 27.04.2017,29.05.2018 (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu)
• Udział w Między przedszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Polska moja ojczyzna” – 26.04.2018 (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu)
• Udział w Między przedszkolnym Konkursie plastycznym „Jan Pawła II Polak” – 18.05.2018
(Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu)
• Udział w ekologicznych konkursach plastycznych – 2017,2018, 2019 (Organizator: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu)
• Akademia z okazji 11 listopada „Dla Ciebie Polsko” , Dom Katolicki w Sandomierzu –08.11.2018 (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu)
• Udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony lizak” – 30.04.2019 (Organizator: Muzeum Lizaka w Jaśle)
• Udział w Między przedszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „ Zielono mi – dziecięce fantazje” – 17.04.2019 (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu)
• Udział w konkursie plastycznym „ Wizyta Jana Pawła II w Sandomierzu – fotograficzne wspomnienie” (Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu)
Ponad to opracowałam oraz przeprowadziłam w prowadzonej przeze mnie grupie przedszkolaków cykl zajęć dodatkowych (wykorzystujących pracę z tablicą interaktywną, laptopem, rzutnikiem oraz multimedialnymi grami edukacyjnymi), mających na celu rozbudzanie wśród dzieci ciekawości otaczającym je światem, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności. Były to zajęcia o następującej tematyce:
• „Mały Europejczyk” - cykl zajęć podczas których dzieci poznawały wybrane kraje Unii Europejskiej. Celem zajęć było kształtowanie poczucia przynależności do Europy, świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem. (Czas realizacji: styczeń 2016 – czerwiec 2017)
• „Siedem kolorów tęczy” - zajęcia w oparciu o koncepcję Celestyna Frainet’a, rozwijanie twórczego działania i wyobraźni dzieci. (Czas realizacji: wrzesień 2016 – czerwiec 2017).
• „Palcem po mapie” - cykl zajęć podczas których przedszkolaki poznawały największe miasta Polski. Celem zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania dzieci do kraju ojczystego, wzbudzanie szacunku do polskiej kultury i tradycji. (Czas realizacji: wrzesień 2018 – grudzień 2018)
Oprócz wymienionych powyżej cyklicznie prowadzonych przeze mnie z zajęć wg samodzielnie opracowanych scenariuszy, zgłosiłam prowadzoną przez mnie grupę dzieci a następnie przeprowadziłam z nimi następujące programy edukacyjne:
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – 2018/2019
• „Ja i mój uśmiech” , zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż – 2017/2018
• Ogólnopolskiego Programu Edukacji zdrowotnej - „Akademia Aquafresh”. Wdrażanie dzieci do prawidłowego dbania o codzienną higienę jamy ustnej - 2017
• „Akademia Przyjaźni – My Little Pony” .Program dotyczący poznawania i praktycznego zastosowania w życiu dzieci wartości taki jak: uczciwość, szczodrość, lojalność, przyjaźń, życzliwość, uśmiech. - 2017
Efekty realizacji: Wiedza którą zdobyłam w trakcie prowadzenia dodatkowych zajęć dla przedszkolaków zwiększyła poziomu moich umiejętności zawodowych oraz dodała mi pewności siebie podczas pracy z dziećmi. Pomogły mi w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się podczas mojej codziennej pracy. Dzięki podejmowanym działaniom na rzecz integracji przedszkola ze środowiskiem lokalnym promowałam placówkę w której pracuje.
8. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Podczas odbywanego stażu na bieżąco dokumentowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego, gromadziłam dyplomy, zaświadczenia, świadectwa oraz inną dokumentację poczynionych działań. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej, korzystałam z fachowych materiałów prasowych dotyczących zagadnień z którymi spotykałam się na co dzień w mojej pracy (m.in. dotyczących Autyzmu, zespołu Aspergera).Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną. Stosowałam aktywne metody nauczania rozbudzające zainteresowania, motywację i aktywność przedszkolaków. Wśród nich znalazły się również metody aktywizujące, dzięki którym dzieci szybko przyswajały nowe informacje oraz trwałe je zapamiętywały. Wśród stosowanych przeze mnie aktywnych metod nauczania wymienić można m.in.: dramę, metodę twórczego myślenia - „burza mózgów”, teatrzyk pacynkowy, pantomima, „pajęczynka”, „mapa pojęciowa” „metoda malowania dziesięcioma palcami” , metoda opowieści ruchowej oraz gry dydaktyczne. Opracowywałam oraz uzupełniałam zaplecze pomocy dydaktycznych tj. gazetki, plakaty, teksty, prezentacje multimedialne itp. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
Efekty_realizacji:
Efektem wdrożenia aktywnych metod nauczania do mojej codziennej pracy z przedszkolakami było przede wszystkim zwiększenie aktywności dzieci podczas zajęć dydaktyczno –wychowawczych oraz chęć uczestnictwa w nich. Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości i innych spotkań (w tym z rodzicami), które odbywały się w przedszkolu oraz w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, oraz specjalistów m.in. psychologa, logopedy.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam także sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – VI 2019. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2019r.
Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania z realizacji mojego rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych przedszkolaków.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą, wspierającą i diagnozując sytuację rodzinną swoich wychowanków. Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi), a także z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich przedszkolaków. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności każdego dziecka, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Starałam się zawsze poprzedzać moje pogadanki ilustracjami, zdjęciami lub krótkimi filmami edukacyjnymi wykorzystując pracę z tablicą interaktywną. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu a znajdujące się w nich zalecenia skrupulatnie realizowałam. Szczególnie istotna była dla mnie ścisła współpraca z nauczycielem wspomagającym dotycząca w szczególności wspólnego opracowania zasady indywidualizacji procesu nauczania, wspólne przygotowywanie zajęć dydaktycznych, opracowywanie kart pracy, dzielenia się wynikami obserwacji dzieci, dotyczącymi ich możliwości i ograniczeń. Moja współpraca dotyczyła także całego zespołu terapeutyczno – wychowawczego (m.in. pedagoga specjalnego, logopedy, rodziców), aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wystawiałam również na prośbę rodzica informacje o dziecku niezbędne do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dokonywałam oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Na bieżąco informowałam rodziców nt. postępów edukacyjnych oraz wychowawczych ich dzieci, przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne których inicjatorką byłam ja bądź rodzice. Uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami, w których informowałam ich zarówno o tym co zostało zrealizowane w prowadzonej przeze mnie grupie (lekcje muzealne, wyjścia, wyjazdy, wycieczki, wydarzenia, wizyty innych, udział w konkursach, przeglądach, akademiach itp.) jak również o tym co mamy w planach zrealizować podczas kolejnych miesięcy. Konsultowałam z rodzicami rożne wydarzenia (np. miejsce i datę wycieczek, wyjść, zakończenia roku) dążąc do wzajemnej współpracy i zaangażowania w życie przedszkolne.
Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska przedszkolaków i ich rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych zarówno pomiędzy mną a dziećmi, jak również pomiędzy mną a rodzicami. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, dzięki której mogłam bliżej poznać problemy dzieci oraz uzyskanie informacji o ich zachowaniu poza przedszkolem, co ułatwiło mi codzienną pracę dydaktyczno – wychowawczą. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z przedszkolakami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich podopiecznych. Współpraca z nauczycielem wspomagającym i innymi specjalistami umożliwiłam mi dostrzeganie indywidualnych potrzeby każdego przedszkolaka po to, aby dostosować codzienne zajęcia dydaktyczno –wychowawcze do możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci. Nauczyłam się sposobów skutecznego gromadzenia i przekazywania informacji o prowadzonej przeze mnie grupie przedszkolaków, poszukiwania jak najlepszych sposobów integrowania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci a także możliwość indywidualizacji mojego procesu nauczania.
2. Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.
Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce często porozumiewając się z rodzicami przedszkolaków drogą mailową. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie. Wdrożyłam również do codziennych zajęć z dziećmi pracę z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz laptopa. Podczas odbywanego przeze mnie stażu uczestniczyłam wraz z wychowankami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Nawiązałam długofalową współpracowałam z:
• Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu przy ulicy Portowej. W ramach tej współpracy zorganizowany został Dzień Dziecka (czerwiec 2018), odbywały się zajęcia sportowe na boisku Orlik (2016,2017,2018), dzieci uczestniczyły także w zajęciach wspinaczki po ściance (2016).
• Instytucje kulturalne i oświatowe (m.in. Poczta, Fryzjer, Ośrodek Zdrowia „Eskulap”, Apteka, Sklep Spożywczy, Kwiaciarnia, Pizzernia).
• Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Przedszkolaki brały udział w lekcjach muzealnych (2016 r).
• Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Dzieci uczestniczyły w cyklu edukacyjnych spotkań dla przedszkolaków, które odbywały się w Zamku Królewskim w Sandomierzu (2019 r)
• Gabinetem stomatologicznym, w ramach tej współpracy przeprowadzone zostały profilaktyczne badania zębów dzieci (wrzesień: 2016, 2017,2018).
Efekty realizacji: Aktualizacja mojej wiedzy na temat nowych technologii oraz jej wykorzystywania w zakresie przekazu informacji umożliwiła mi szybki kontakt z rodzicami wychowanków oraz możliwość szybkiego i łatwego przekazu nie tylko informacji ale i innych danych (zdjęć, wzorów pism i innych danych). Dzięki uczestnictwu w życiu kulturalnym i środowisku lokalnym miałam szansę zapoznać moich wychowanków z różnymi zawodami, wdrożyć je do szacunku wobec pracy innych osób, nauczyć ich funkcjonowania wśród instytucji kulturalnych i oświatowych oraz a także promować przedszkole.
3. Podejmowanie prac na rzecz środowiska lokalnego.
W trakcie mojego stażu wielokrotnie pomagałam lub organizowałam w przedszkolu akcje charytatywne. Wśród nich wymienić można:
• Udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. „Gorączka złota i srebra”, polegająca na zbiórce monet o drobnych nominałach;
• Zbiórka plastikowych nakrętek w ramach pomocy autystycznemu chłopcu uczęszczającemu do przedszkola;
• W ramach tej współpracy przedszkolaki uczyły się niesienia pomocy potrzebującym poprzez organizowanie dwa razy w roku akcji charytatywnych: przed Świętami Wielkanocnymi - sprzedaż kartek wielkanocnych oraz przed Świętami Bożego Narodzenia - zbiórka karmy dla zwierząt oraz dostarczenia na licytację bożonarodzeniowej choinki. Cały zysk przekazany został dla Sandomierskiego Przytuliska dla zwierząt.
Podejmując powyżej opisane prace na rzecz środowiska lokalnego angażowałam zarówno innych nauczycieli przedszkola jak i rodziców dzieci zachęcając do wspólnego udziału w akcjach charytatywnych. Na co dzień współpracowałam z innymi pracownikami tj. z wychowawcami z drugiej sali, nauczycielami wspomagającymi, nauczycielem języka angielskiego, religii i rytmiki, pedagogiem specjalnym oraz logopedą. Angażowałam także rodziców dzieci do udziału w akcjach charytatywnych. Współpracowałam także z Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Portowej. Dzieci regularnie odwiedzały bibliotekę, ucząc się sposobu wyszukania i wypożyczenia potrzebnej im książki oraz właściwego zachować się w bibliotece. Przedszkolaki uczestniczyły w organizowanych przez bibliotekę wydarzeniach m.in. „Dniu Pluszowego Misia”, „Światowym Dniu Kota”, „Bajkowym Przemarszu” z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki, zajęciach „Zima w mieście” oraz akcji „Cała Polska czyta dzieciom” .Na uwagę zasługuje także moja wieloletnia współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sandomierzu w ramach której przedszkolaki odwiedzały warsztaty gdzie korzystać mogły z różnych pracowni m.in. pracowni plastycznej i ceramicznej. Efektem tej współpracy były piękne bożonarodzeniowe szopki wykonane przez dzieci, które kilkakrotnie zajęły pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą bożonarodzeniową szopkę zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” w Sandomierzu.
Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji różnych akcji i wydarzeń przedszkolnych układała się bardzo dobrze. Rodzice zawsze chętnie udzielali się oraz aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz grupy, przedszkola oraz wdrażania dzieci do udziału w akcjach charytatywnych. Dzięki organizowanym akcjom charytatywnym mogłam od najmłodszych lat wdrażać dzieci do zachowań altruistycznych i czerpania radości z niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną pozwoliła mi uatrakcyjnić codzienne zajęcia dydaktyczno –wychowawczą przedszkolaków, ale także ułatwiła mi wzbudzanie zainteresowania wśród dzieci literaturą, kształtowanie poczucia szacunku dla książek oraz wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki. Natomiast współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej umożliwiła mi integrację przedszkolaków z osobami niepełnosprawnymi ,dostrzeganie twórczości osób niepełnosprawnych oraz umożliwiła moim wychowankom udział w rozwijających wyobraźnię zajęciach prowadzonych w pracowniach dotąd dzieciom nieznanym.
4. Realizacja potrzeb rozwojowych dzieci wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
W trakcie trwania mojego stażu planowałam podejmowane przeze mnie działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mające na celu wyeliminowanie niepowodzeń i porażek dzieci w dalszej pracy. Zawsze pamiętałam o indywidualnym traktowaniu poszczególnych dzieci, dostosowując ich możliwości psychofizyczne i tempo pracy do prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych. Codzienne przygotowywanie się do zajęć poprzedzałam rozmową z nauczycielem wspomagającym. Zawsze skrupulatnie analizowałam uzyskane podczas rozmowy sugestie i uwagi po to, aby jak najlepiej dostosować realizowany materiał do wszystkich przedszkolaków, także tych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizowałam opiekę i pomoc przedszkolakom z trudnościami w nauce, przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, konsultacje z logopedą, pedagogiem, pracownikami z poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierzu, opracowywałam dodatkowe kart pracy. Podczas swojego stażu prowadziłam zajęcia wyrównawczych z sześciu - letnim chłopcem mającym trudności z opanowaniem umiejętności głoskowania i odczytywania krótkich sylab oraz myleniem obrazu graficznego podobnych do siebie liczb i cyfr (2018 rok). Wspomagałam także rozwój uczniów uzdolnionych zachęcając do wykorzystania ich talentu i wiedzy w praktyce. Zawsze starałam się motywować wychowanków do samodzielnego, oryginalnego prezentowania własnych pomysłów (np. metodą „burzy mózgów”), zachęcałam dzieci do rozwijania swoich zainteresowań ( udział w konkursach, przeglądach i akademiach), organizowałam lub współorganizowałam z innymi nauczycielami ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (zajęcia z robotyki, lekcje muzealne, udział w teatrzykach itp.) Wszystkie podejmowane przeze mnie działania miały na celu stwarzanie atmosfery akceptacji, rozwijanie twórczego myślenia dzieci, wyobraźni oraz radzenia sobie z niepowodzeniami. Jesienią i wiosną przeprowadzałam diagnozę gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich, aby na jej podstawie poznać obszary wymagające wzmożonej pracy dydaktycznej u poszczególnych dzieci w celu jak najlepszego przygotowania ich do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Efekty realizacji: Dzięki podjętym przeze mnie działaniom prowadzona przeze mnie grupa przedszkolaków zintegrowała się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie, chętne do podejmowania nieznanych im aktywności i działań. Zwiększyła się wśród moich wychowanków świadomość tego, że każdy jest inny, ale dzięki temu, każdy posiada własne, wyjątkowe talenty i zdolności. Dzięki temu dzieci zrozumiały jak ważny jest szacunek wobec drugiego człowieka. Podejmując pracę na rzecz środowiska lokalnego rozwijałam własne umiejętności i zdolności promując przedszkole w którym odbywałam staż. Nawiązałam kontakty z partnerami przedszkola, ucząc się korzystać oferowanej przez nich a także przez rodziców dzieci pomocy.

5. Poszerzałam wiedzę i umiejętności dzieci.
Dążąc do tego, aby poszerzać wiedzę i umiejętności przedszkolaków nie tylko w teorii ale także w praktyce, podczas odbywanego przeze mnie stażu współorganizowałam wycieczki przedszkolne: do ZOO w Zamościu oraz do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Organizowałam także cykliczne wyjazdy przedszkolaków do gabinetu stomatologa w celu profilaktycznych badań zębów dzieci z okazji „Światowego Dnia Jamy Ustnej” , wycieczki po Sandomierza w celu poznania najstarszych i najpiękniejszych zabytków miasta z okazji „Dnia Turysty”, wyjazdy podsumowujące konkursy w których przedszkolaki uczestniczyły (niejedno kotnie zajmując pierwsze miejsca lub wyróżnienia) oraz wyjazdy na lekcje muzealne do Muzeum Okręgowego i Muzeum Diecezjalnego Domu Długosza w Sandomierzu. Brałam aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych (m.in. „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Rodziny”, „Andrzejki”, „Mikołajki” itp.) Zawsze pamiętałam także o urodzinach przedszkolaków, dbając o dekoracji sali, odśpiewanie solenizantowi „Sto lat” w trzech językach (polskim, angielskim i francuskim) a przede wszystkim dbając o wyjątkowo ciepłą i życzliwą atmosferę panującą wśród dzieci tego dnia. Bardzo istotnym elementem w mojej pracy podczas odbywanego stażu było przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach. W celu poszukiwania indywidualnych talentów dzieci zachęcałam wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursach (plastycznych, recytatorskich, technicznych). Wspierałam dzieci w działaniu, motywując je oraz udzielając koniecznego wsparcia i pomocy przy wykonywaniu prac konkursowych.
Efekty realizacji: Organizowane i współorganizowane przeze nie wycieczki i wyjazdy stały się dla przedszkolaków źródłem wielu pozytywnych przeżyć i doświadczeń, dostarczając dzieciom wielu nowych informacji .Częsty udział w uroczystościach przedszkolnych, podczas których dzieci prezentowały wiersze, piosenki , tańce, układy choreograficzne zaowocował wiarą przedszkolaków we własne możliwości, oraz zniwelował lęk przed wystąpieniami publicznymi. Natomiast udział w konkursach wzbudzał w dzieciach motywację do samodzielnej pracy, odwagę do zaprezentowania własnych pomysłów oraz radość czerpaną ze zdrowej rywalizacji. Udział przygotowywanych przeze mnie w konkursach przedszkolaków wielokrotnie zaowocował licznymi nagrodami.
6. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych.
Cykliczne współorganizowanie przeze mnie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że dzieci poszerzały swoją wiedzę, nabywając pewności siebie, nie wstydziły się także zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją, aby w ten sposób jeszcze bardziej zainteresować dzieci poruszanym tematem. Ponad byłam inicjatorem uczestnictwa dzieci w lekcjach muzealnych odbywające się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Podczas spotkań przedszkolaki poznawały tajniki dawnych profesji, historyczne postacie i interesujące fakty z przeszłości. Miały możliwość zaznajomienia się z instytucją muzealną, rozwijania swoich zainteresowań i postrzegania muzeum jako miejsca atrakcyjnego, pełnego ciekawych tajemnic które czekają, aby je odkryć.

Efekty realizacji: Zarówno organizowane spotkania przedszkolaków z ciekawymi osobami jak i uczestnictwo w lekcjach muzealnych umożliwiło dzieciom poznanie dziedzictwa kulturowego zamieszkiwanego przez nie środowiska. Interesujące lekcje muzealne z pewnością w przyszłości będą miał wpływ na postrzeganie przez dzieci ośrodków kulturowych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
W trakcie odbywanego przeze mnie stażu korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej niemalże każdego dnia. Bardzo często korzystałam z tablicy interaktywnej oraz używałam Internetu nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy, również po to, aby maksymalnie uatrakcyjnić prowadzone na co dzień zajęcia dydaktyczno –wychowawcze. Wielokrotnie też przygotowywałam na zajęcia własne prezentacje multimedialne (m.in. na temat: „Światowy Dzień Praw Zwierząt”, „Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje”, „Wielkie koty”, „Paryż – stolica Francji” itd. ) Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów (uczestniczyłam w kursie „Podstawy programowania w języku Scratch dla nauczycieli”) poznając sposoby wykorzystywania programów komputerowych podczas pracy z dziećmi. Umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Opublikowałam na stornie internetowej www.profesor.pl powyższe sprawozdanie z odbytego stażu.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, arkusze gotowości szkolnej, pomoce naukowe, różne deklaracje na uroczystości przedszkolne
• Odwiedzałam strony internetowe z grami edukacyjnymi dla dzieci m.in. http://m.matzoo.pl, http://pisupisu.pl , https://planetaenergii.pl www.przedszkolaki.sieciaki.pl, http://www.bajka.pl
www.literka.pl itp.
• Przygotowywałam prezentacje multimedialne z okazji różnych uroczystości przedszkolnych m.in. z okazji „Dnia Babci i Dziadka” czy „Uroczystego zakończenia roku przedszkolnego”,
• Aktualizowałam stronę internetową przedszkola.
• Przesyłam rodzicom bieżące informacje drogą e-mailową.
Wzięłam udział w premierowych, bądź późniejszych e-konferencjach zorganizowanych przez MAC: „Sensodydaktyka w przedszkolu” 31.01.2019, „Teatroterapia” – 29.11.2018, „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju” -09.05.2017.
Efekty realizacji: Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu, tablicy interaktywnej i laptopa jako narzędzia codziennej pracy wpłynęła na efektywność realizacji mojego stażu pracy. Uatrakcyjniało także prowadzone przeze mnie zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy.
2. Publikacje w Internecie.
Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Efekty realizacji: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby, ja również korzystałam.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela. Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.ucze.pl, , www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.
Efekty realizacji: Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia, często było dla mnie także inspiracja do nowych, innowacyjnych metod pracy z przedszkolakami.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, mojego opiekuna stażu –pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu.
Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy zwiększyła moją świadomość oraz podniosła jakość prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. Szczególnie istotne okazały się odbyte przeze mnie praktyczne warsztaty, kursy i szkolenia, gdyż pozwoliły mi one w praktyce zastosować nieznane dotąd metody i formy pracy z dziećmi czyniąc tym samym prowadzone przeze mnie zajęcia atrakcyjniejszymi.
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną, wyszukując głównie te pozycje, które mogłam wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi. Do najciekawszych należą: -I. Obuchowska (red). „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”, - Green Christopher, Chee Kit - „Zrozumieć ADHA”, -G. Jagielska – „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu” , - M. Jąder - „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”, - A. Jankowska – „Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela”, - A. Wentrych – „Zanim wkroczy specjalista... Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach. Poradnik dla nauczycieli i rodziców”.
Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do zwiększenia mojej kreatywności w trakcie codziennej pracy z przedszkolakami.
3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zapoznałam się z sytuacją rodzinną przedszkolaków, obserwowałam dzieci i ich codzienne postępy edukacyjne i wychowawcze. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne, głównie poprzez systematyczną rozmowę z rodzicami dzieci, jak również cenne uwagi mojego opiekuna stażu, logopedy i innych nauczycieli a także pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach i przeczytałam w książkach. Podejmowałam działania które miały na celu integrację wszystkich dzieci w prowadzonej przeze mnie grupie różnowiekowej z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadziłam pogadanki, wsparte konkretnymi przykładami oraz bajkami terapeutycznymi, tak aby dzieci same mogły dostrzec rozwiązanie poszczególnych problemów. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń, głównie w celu uatrakcyjnienia przedszkolakom zajęć dydaktycznych i skutecznej nauki przez zabawę. Bardzo często korzystałam z pracy z tablicą interaktywną, która była dla dzieci szczególnie atrakcyjną formą edukacji. Zawsze zachęcałam przedszkolaków do aktywnego udziału w konkursach, przeglądach między przedszkolnych oraz imprezach wewnątrz przedszkolnych. Starałam się także organizować jak najwięcej wspólnych wyjść i wycieczek.
Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród dzieci. Przedszkolaki stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych jak i podczas swobodnej zabawy. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji przedszkolnej.
Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
• Rozporządzenie MEN z dn. 26 sierpień 2018 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN. Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu. Dokonałam analizy dokumentacji przedszkolnej zwłaszcza:
• Statutu szkoły wraz z WSO
• Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Przedszkola
• Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
• Regulamin BHP.
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Analiza dokumentów przedszkola pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań placówki. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, przedszkola oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego bardzo pomogło mi w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz przedszkolnego.
W trakcie odbywanego przeze mnie stażu brałam udział w pracach nad modyfikacją dokumentów obowiązujących w przedszkolu oraz uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych. Tworzone przeze mnie dokumenty takie jak m.in. programy i plany nauczania dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych. Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Efekty realizacji: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Dzięki temu potrafię znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki przedszkolne od strony prawnej. Wiem, na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Podsumowanie
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu. W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne i innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi, na co dzień korzystając z nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. z tablicy interaktywnej. W trakcie stażu pracowałam zarówno z przedszkolakami zdolnymi jak i z dziećmi mającymi różne trudności . Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym zaangażowaniem w przydzielone mi zadania, będąc także inicjatorem wielu zadań z poza moich ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjno –wychowawcze, podchodząc do każdego dziecka indywidualnie. Do przedszkola zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę dzieci i uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Podczas realizacji wszelkich działań zawsze starałam się ściśle współpracować z nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków oraz poznając inny punkt widzenia. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie wielką radością. Cieszą mnie i motywują wszystkie sukcesy dzieci zarówno te w trakcie pobytu w naszych przedszkolu jak i późniejsze sukcesy dzieci podczas ich pobytu w szkole. Każdego dnia staram się stawiać sobie coraz to wyższą poprzeczkę, tak aby ciągle móc się rozwijać i stawać się jeszcze lepsza w tym co robię.

Autor: mgr Agnieszka Zasuwa
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu.
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.