Katalog

Katarzyna Gontarz, 2020-05-21
Lubaczów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - stażysta

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL STAŻYSTA


mgr Gontarz KatarzynaLubaczów 2019
Podstawa prawna:
Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany:
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)
na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 730 i 1287)

Imię i nazwisko: Katarzyna Gontarz

Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Lubaczowie,
ul. M. Konopnickiej 9, 37 – 600 Lubaczów

Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie: wykształecnie wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna; specjalność: Psychopedagogika – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna
w Łodzi

Dyrektor placówki: mgr Teresa Nadstawna

Opiekun stażu: mgr Ewa Zielińska

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz w ramach samokształcenia).


§6 ust.2 pkt.1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Działania i zadania nauczyciela
Formy
realizacji
Sposób
dokumentacji
Termin
realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawnych, dotyczących awansu zawodowego:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 730
i 1287)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)

– śledzenie w Internecie i prasie informacji poświęconych oświacie

– krótkie notatki
z analizy przepisów

– napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2019
i na bieżąco przez okres stażu
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
– rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu

– zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem

– opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań


– opracowanie zasad współpracy, konsultacje oraz harmonogram spotkań

– podpisany kontrakt

– zatwierdzony przez opiekuna plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2019r.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola. 

– zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola
– poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2019r.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
Analiza dokumentacji przedszkola:
– Statut Przedszkola

– Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”

– Program profilaktyczny – „Przedszkolak zdrowy i bezpieczny”

– Procedury obowiązujące w placówce

– Koncepcja pracy przedszkola „Tęczowe Przedszkole”

– Regulamin Rady Pedagogicznej i inne regulaminy obowiązujące w placówce

– Zarządzenia Dyrektora
– Roczny Plan Pracy
– sporządzenie notatki
z dokumentacji przedszkola

– czynny udział
w zebraniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Poznanie podstawowych przepisów prawa regulujących pracę przedszkola

Analiza dokumentów:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 730
i 1287)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2019r. poz. 323)

– Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. poz. 1679)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. poz. 2140)

– notatki własne
Wrzesień 2019r.
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy

– udział w szkoleniu BHP

– praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy
– zaświadczenie
o odbytym szkoleniu lub kserokopia
W wyznaczonym terminie
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji
– zapoznanie się ze sposobami tworzenia
i gromadzenia dokumentacji
w przedszkolu

– poznanie sposobu dokonywania zapisów w dzienniku zajęć, ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w placówce, planowania pracy, dokumentowania współpracy z rodzicami

– dokonywanie samodzielnych wpisów
w dziennikach zajęć

– przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych

– wypełnianie arkusza obserwacji dzieci

– zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu

– zapoznanie się z rocznym planem pracy przedszkola

– rzetelne wypełnianie dokumentacji przedszkolnej

– poprawne dokonywanie wpisów w dziennikach zajęć

– wydruki planów miesięcznych

– scenariusze
z przeprowadzonych zajęć

Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego– gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
– sprawozdania, świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, notatki itp.
Cały okres stażu
Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego

– przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju
– pisemne sprawozdanie
Maj 2020r.
Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
– sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
– pisemny wniosek,

– dokumentacja potwierdzająca realizację stażu

Maj 2020r.
§6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
– przygotowanie i analiza scenariuszy
prowadzonych zajęć z opiekunem stażu

– zgromadzone scenariusze
Systematycznie
przez cały rok
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym
i samokształceniu
– uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego m.in.:
w kursach, szkoleniach, warsztatach

– udział w radach pedagogicznych

– czytanie różnych pozycji książkowych
i artykułów pedagogicznych

– konsultacje z innymi nauczycielami
pracującymi w szkole jak i poza nią

– zaświadczenia
o ukończonych kursach

– potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

– bibliografia

Cały okres
stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.
– publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie

– scenariusze zajęć

– artykuły o tematyce psychologiczno –
pedagogicznej
– portal internetowy

– plan, scenariusze zajęć i artykuły dostępne
w dokumentacji przedszkola

Na bieżąco,
przez okres stażu


Samodzielne
studiowanie literatury
pedagogicznej i kierunkowej,
konsultacje, wymiana
doświadczeń i poszukiwanie
rozwiązań napotkanych
problemów.

– lektura prasy specjalistycznej
i opracowań z zakresu rozwiązywania
współczesnych problemów
wychowawczych

– udział w warsztatach metodycznych

– konsultacje z opiekunem stażu

– konsultacje metodologiczne
z dyrektorem placówki

– notatki własne
Cały okres
stażu
Doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych
– kontakty i wymiana doświadczeń
z opiekunem stażu i innymi
nauczycielami

– notatki własne
Cały okres
stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
– przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej

– przygotowanie materiałów na zajęcia
dydaktyczne

– wykorzystywanie Internetu jako źródła
pomocy dydaktycznych

– płyty CD
z zapisem elektronicznym

Cały okres
stażu
§6 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Działania i zadania nauczyciela
Formy
realizacji
Sposób
realizacji
Termin
realizacji
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
– przygotowanie scenariuszy zajęć

– prowadzenie zajęć
w obecności dyrektora lub opiekuna stażu

– omówienie wniosków z zajęć

– scenariusze zajęć

– notatki opiekuna stażu na scenariuszach zajęć
Raz w miesiącu wrzesień 2019r.
– maj 2020r.
Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

– obecność i obserwacja zajęć

– omawianie zajęć
– notatki własne

– scenariusze zajęć

– wnioski
z obserwacji

Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola.
– opracowanie scenariuszy zajęć
i samodzielne prowadzenie zajęć

– scenariusz zajęć
Cały okres stażu, zgodnie
z terminem wyznaczonym przez dyrektora

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

– uwzględnienie opinii opiekuna
w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy
z dziećmi
– wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć
Cały okres
stażu
Analiza i samoocena swoich zachowań
– analiza własnych zajęć, notatek, rozmów
poobserwacyjnych

– analiza przyczyn niepowodzeń podczas
prowadzenia zajęć i poszukiwanie
rozwiązań

– akcentowanie mocnych stron i ich
wzmacnianie

– wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć

– prawidłowy sposób prowadzenia zajęć, stosowanie odpowiednich metod pracy
z dziećmi

– notatki własne

Cały okres stażu

§6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem lokalnym

Działania i zadania nauczyciela
Forma
realizacji
Sposób
dokumentacji
Termin
realizacji
Współpraca
z rodzicami


– organizacja spotkań
z rodzicami

– indywidualne rozmowy mające na celu
lepszą współpracę

– organizowanie
i udział w imprezach i uroczystościach
dla rodziców

– współpraca przy organizowaniu
wycieczek, imprez
– notatki z zebrań
i rozmów indywidualnych

– lista obecności

– harmonogram imprez
i uroczystości
przedszkolnych

– plan wycieczki
Cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
– stała obserwacja dziecka

– rozmowy indywidualne
z dzieckiem

– czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej
– notatki

– arkusze obserwacji

– rejestr przeczytanych pozycji
Cały okres stażu
Organizacja i udział
w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych
i otwartych

– włączenie się do organizacji imprez
okolicznościowych
w przedszkolu

– udział w wycieczkach przedszkolnych
z dziećmi i rodzicami
– potwierdzenie nauczyciela współpracującego

– zdjęcia
Cały okres stażu
Zaznajomienie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dzieci oraz ich problemów
– wywiad z rodzicami

– współpraca ze specjalistami
zatrudnionymi w placówce
– kwestionariusz wywiadu
z rodzicami

– notatki własne

Wrzesień 2019r.
w razie potrzeby,
w trakcie okresu stażu..….............................................
Podpis stażysty


…..…………...…......................
Podpis opiekunaZatwierdzam do realizacji: …..............…........................................
Podpis dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.