Katalog

Małgorzata Jędrzejak, 2020-05-21
Franklinów

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel:
Stanowisko: nauczycielka wychowania przedszkolnego
Miejsce odbywania stażu:
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2019 roku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019-31.05.2022)§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięDoskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące dziecko.
• Modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, lekturę prasy i literatury fachowej.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną poprzez samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentów przedszkolnych i innych materiałów np. dyplomów, zaproszeń czy materiałów związanych z awansem zawodowym.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów.
• Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, księgarniami itp.
• Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego.
• Korzystanie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów
i pomysłów na zajęcia edukacyjne jak również do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
• Przygotowanie artykułów na temat ważnych wydarzeń z życia przedszkola i zamieszczanie ich wraz ze zdjęciami na stronie internetowej placówki.

Wykorzystanie narzędzi multimedialnychi komunikacyjnych w pracy dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczej.
• Korzystanie z aparatu cyfrowego oraz programu do obróbki zdjęć.
• Wykorzystanie technologii komunikacyjnej (telefon, poczta elektroniczna) podczas współpracy z placówkami oświatowymi
i rodzicami.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.


§ 8 ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli


Praca na rzecz rady pedagogicznej.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady.
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów.


Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla młodszych stażem nauczycieli.
• Uczestnictwo w zajęciach otwartych innych nauczycieli.

Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Udostępnianie scenariuszy zajęć oraz scenariuszy imprez przedszkolnych edukacyjnych innym nauczycielom.
• Współorganizowanie uroczystości i konkursów przedszkolnych.

Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych.
• Umieszczanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez przedszkolnych i innych materiałów edukacyjnych na portalach internetowych.§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych

Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców
• Prowadzenie imprez okolicznościowych.
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

Organizacja imprez, akcji grupowych i przedszkolnych.
• Opracowanie scenariuszy uroczystości.
• Przygotowanie dzieci do uroczystości.
• Zachęcanie rodziców we włączanie się w organizację uroczystości, grupowych i przedszkolnych.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Organizowanie konkursów grupowych i przedszkolnych.
• Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.


Organizacja wycieczek przedszkolnych. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
• Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych.
• Wyjazdy do kina i teatru.


Udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych.
• Propagowanie idei akcji charytatywnych wśród dzieci i dorosłych poprzez udział w akcji „Góra Grosza”, zbiórce nakrętek plastikowych dla osób chorych i niepełnosprawnych.
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Współpraca z Powiatową Komendą Policji.
Zorganizowanie spotkań z policjantem celem zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeństwa.

Współpraca ze Strażą Pożarną.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek niebezpieczeństwa.

Współpraca z logopedą przedszkolnym.
Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy.

Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych np. promujących czytelnictwo.
• Udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Wdrożenie innowacji pedagogicznej.
• Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Opracowanie programu autorskiego.
• Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji.
§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji ArtystycznejPraca w zespole zadaniowym.
• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego.
• Opracowanie planów pracy zespołu zadaniowego oraz sprawozdania.

Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
• Wyszukiwanie ciekawych projektów edukacyjnych wykonywanie zadań koordynatora.


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
Opracowała:


…………………………………………..….…..
podpis nauczyciela

………………………………………...……..…
Miejscowość i data
Zatwierdzam do realizacji:


…..…………………………………………….
data i podpis Dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.