Katalog

Joanna Wróblewska, 2020-05-21
Nowe Lipiny

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Innowacja Pedagogiczna "Mogę Pomóc"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Imię i nazwisko autora:
Joanna Wróblewska

Temat innowacji:
„Mogę pomóc”


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
Autor: Joanna Wróblewska
Temat: „Mogę pomóc”
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 1.10.2019r.
Data zakończenia: 31.05.2020r.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas I – III.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą jako element godziny lekcyjnej w klasach III b i III a.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych technik resuscytacji krążeniowo oddechowej.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do pomagania potrzebującym.
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Mogę pomóc” jest moją odpowiedzią na potrzebę, aby każde dziecko znało podstawy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje pewności siebie w sytuacji zagrożenia życia oraz umiejętności prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego zakresu była potrzeba przeszkolenia uczniów w tym zakresie.


Opis innowacji:
I. Wstęp
Coraz częściej jesteśmy świadkami różnych zdarzeń losowych, podczas których musimy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Często od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie. Aby nasza pomoc była skuteczna musimy posiadać wiedzę, co zrobić w danej sytuacji, nie ulegać emocją i bez wahania przystąpić do działania. Im więcej społeczności będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym większa szansa na ocalenie ludzkiego życia. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym mówi nam o tym, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu jest naszym obowiązkiem, a jej zaniechanie grozi karą.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat wspiera działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności społeczeństwa z zakresu elementów pierwszej pomocy. Organizuje szkolenia dla nauczycieli w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować", który ukończyłam w 2017 roku. dzięki temu mogę dzielić się zdobytą widzą z uczniami, jak również wdrażać ją do procesu nauczania w klasach I-III.
Program innowacyjny „Mogę Pomóc” prowadzony będzie w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu w nauczaniu początkowym. Jego realizacja będzie trwała w okresie o października do maja w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu. Koszty i źródła finansowania działalności innowacyjnej pochodzą z darowizny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przekazała naszej placówce fantomy, płyty dvd, telefony, książeczki i dyplomy. Innowacja opiera się na ogólnopolskim programie „Ratujemy i Uczymy Ratować” w ramach ww. fundacji.
II. Założenia ogólne
1. Innowacja „Mogę pomóc” skierowana jest do uczniów klas I – III
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
• wykorzystanie materiałów przekazanych przez Fundację WOŚP
• zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• wykształcenie postawy gotowości niesienia pomocy innym
3. Treści innowacji zostaną oparte o:
• program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”
• program „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• poszerzone o treści rozwijające podstawę programową
III. Cele innowacji
Cel główny:
• ukształtowanie u uczniów postawy zastosowania pierwszej pomocy w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną
• zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, numerami telefonów służb ratowniczych
Cele szczegółowe:
• kształtowanie postawy zapewnienia sobie bezpieczeństwa i dbania o zdrowie swoje i innych w sytuacji zagrożenia życia
• zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ich nazewnictwa
• ukształtowanie niezbędnych umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
• zapamiętanie numerów telefonów służb ratunkowych obowiązujących w naszym kraju
• umiejętność właściwej rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych
• umiejętność wdrożenia wszystkich elementów składających się na łańcuch przeżycia
• kształtowanie postawy gotowej do niesienia pomocy innym
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresującejIV. Metody i formy
Nauczyciel raz w miesiącu w klasach III realizuje zadania wynikające z tematów zajęć innowacji „Mogę pomóc” wykorzystując materiały otrzymane od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: fantomy, płyty dvd, telefony, książeczki oraz materiały dostępne na stronie internetowej fundacji.
Na zajęciach zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz czynności ratujące życie. Uczniowie na fantomach będą w sposób praktyczny uczyć się jak prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę.
V. Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
• zdobywają wiedzę teoretyczną i potrafią nazwać wykonywane czynności
• wykorzystują zdobytą wiedzę w sposób praktyczny, gdyż mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce
• potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych w sytuacji zagrożenia życia
• znają na pamięć numery telefonów służb ratunkowych obowiązujących w naszym kraju
• potrafią właściwie poinformować dyspozytora o zdarzeniu
• zachowują godną postawę w sytuacji zagrożenia życia, nie wpadają w panikę
• prezentują godną postawę do niesienia pomocy innym
VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”, program „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przewidziano realizację 4 bloków tematycznych:
1. łańcuch przeżycia
2. bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności i wezwanie pomocy
3. pozycja boczna i resuscytacja krążeniowo – oddechowa
4. podstawowe czynności ratujące życieVII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
• obserwacja postępów dzieci w czasie zajęć, informacja zwrotna
• rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
• egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy i certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy programu „Ratujemy i uczymy ratować” w klasach trzecich
Szczegółowa analiza przeprowadzonych obserwacji, rozmów, egzaminów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów:
• rozwój kompetencji dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy
• zaangażowanie uczniów na zajęciach z pierwszej pomocy
• ukierunkowanie uczniów na gotowość niesienia pomocy innym
• poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób
Wpływ na pracę szkoły:
• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez propagowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk szkolnych w zakresie nauki dzieci udzielania pierwszej pomocy
• promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskimIX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z nauki dzieci w wieku wczesnoszkolnym pierwszej pomocy przedmedycznej w celu ratowania życia.
Założenia programu pomogą wdrożyć uczniów do reagowania, wezwania i udzielania pomocy, realizując cele zajęć metodami aktywnymi oraz współdziałania w grupie. Dzięki tym zajęciom zdobędą wiedzę teoretyczną, ale również co najważniejsze będą potrafiły zastosować ją w praktyce, która pozwoli im w razie zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu drugiego człowieka skutecznie działać.


Bibliografia:
• program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”
• Program Fundacji WOŚP: „Ratujemy i uczymy ratować”
• E. Brandl, E. K. Pfennich, I. Reindl, D. Metschutzer: „Ratowniczek pomaga ci ratować”, wyd. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża , Warszawa 2010
• Słoma Jarosław: „Żyję i działam bezpiecznie”, Wyd. Nowa Era 2011


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.