Katalog

Renata Drebschok, 2020-05-21
Stronie Śląskie

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 mies.


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Renata Drebschok
Stanowisko: nauczyciel świetlicy
Nazwa placówki: Zespół Szkół Samorządowych
Stronie Śląskie
ul. Kościelna 12
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.


CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwój osobisty;
• Pogłębianie wiadomości i umiejętności w pracy zawodowej;
• Podnoszenie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Zdobywanie doświadczenia w działaniach na rzecz szkoły;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych pozwalających na uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się. § 8 ust.3 pkt. 1
1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
- Pogłębianie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji: internet, biblioteka własna i szkolna;
Cały okres stażu
- Systematyczne powiększanie zasobów własnej biblioteczki dydaktycznej;
Cały okres stażu
-Systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Cały okres stażu
2.Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
o szkoleniowe rady pedagogiczne;
Cały okres stażu
- Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
o udział w kursach i szkoleniach doskonalących warsztat pracy nauczyciela świetlicy,
o udział w kursach i szkoleniach wynikających z bieżących potrzeb szkoły;
Cały okres stażu
3. Urozmaicanie metod stosowanie w czasie zajęć świetlicowych:
- Stosowanie metod aktywizujących, usprawniających proces uczenia się:
o aktywność plastyczna,
o aktywność muzyczna,
o aktywność czytelnicza;
Cały okres stażu
- Zrealizowanie projektu edukacyjnego:
o zaplanowanie projektu,
o Przeprowadzenie projektu,
o Dokonanie ewaluacji projektu.
Do ustalenia w trakcie stażu. Trzy projekty w trakcie całego stażu.
4. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
- Komunikowanie się przez e-dziennik, e-mail;
- Opracowywanie niezbędnych dokumentów w pracy nauczyciela świetlicy;
- Kompletowanie przepisów prawa oświatowego i materiałów związanych
z awansem zawodowym;
- Gromadzenie materiałów pomocnych w pracy nauczyciela świetlicy;
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych, materiałów na gazetki, elementów wystroju świetlicy, dekoracji na apele szkolne, dyplomów, zaproszeń, podziękowań;
- Wykorzystywanie komputera jako nośnika płyt CD i DVD, rzutnika podczas zajęć;
- Dokumentowanie realizacji planu awansu zawodowego.
Cały okres stażu
5. Poszerzanie wiedzy informatycznej:
- Systematyczne samokształcenie w zakresie obsługi komputera.
Cały okres stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8 ust. 3 pkt. 2
1.Udostępnianie własnych prac w Internecie:
- Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym;
Listopad 2019
- Opublikowanie realizowanej innowacji na portalu internetowym.
Styczeń 2020
2. Współpraca z nauczycielami:
- Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami;
- Wspólne planowanie działań, przygotowywanie dokumentów, rozwiązywanie problemów;
- Stała współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania zaistniałych trudności dydaktycznych i wychowawczych.
Cały okres stażu
3. Dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami z nauczycielami:
- Dzielenie się zdobytą wiedzą podczas kursów i szkoleń;
- Udostępnianie materiałów ze szkoleń;
- Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu. Po kursie/szkoleniu
4. Uczestniczenie w pracach zespołów nauczycieli:
- Współpraca z nauczycielami w ramach pracy zespołów nauczycieli. Realizowanie planu pracy zespołu.
Cały okres stażu. Zgodnie z planem pracy zespołu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. § 8 ust. 3 pkt. 3
1. Poszerzanie oferty zajęć świetlicowych:
- Wzbogacanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów:
o plastyczno – techniczne,
o muzyczne,
o czytelnicze,
o matematyczne.
Rok szkolny 2019/2020
- Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach zajęć świetlicowych
„Poznajemy zawody”
Rok szkolny 2020/2021
2. Prowadzenie działań mających na celu lepsze funkcjonowanie szkoły.
- Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych:
o Dzień Edukacji Narodowej,
o Dzień Papieski,
o Jasełka;
Według kalendarza imprez
- Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów:
o Szkolny Konkurs Kolęd,
o Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych,
o Konkurs Ozdób Wielkanocnych;
Według kalendarza imprez
- Organizowanie wystaw prac wykonanych przez uczniów;
Cały okres stażu
- Opieka nad świetlicą szkolną, gazetkami w świetlicy i przed świetlicą.
Cały okres stażu
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- Udział w kiermaszach organizowanych w CETiK-u:
- Stoły Bożonarodzeniowe,
- Stoły Wielkanocne;
Według kalendarza imprez
- Wykonywanie dla MOPS-u kart z życzeniami świątecznymi dla samotnych;
Grudzień każdego roku
- Wykonywanie kart z życzeniami świątecznymi do instytucji współpracujących ze szkołą.
Grudzień każdego roku
4. Współpraca z instytucjami:
-Spotkania z przedstawicielami np. Policji, Straży Miejskiej, wynikające z realizacji planu dydaktyczno –wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
W trakcie trwania stażu
5. Włączanie się w działania o charakterze charytatywnym:
- Współorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie;
Styczeń 2020
- Włączanie się w akcje i zbiórki charytatywne.
W trakcie stażu
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. § 8 ust.3 pkt. 4a
1.Wdrożenie innowacji pedagogicznej:
- Opracowanie i zrealizowanie innowacji pedagogicznej „Rękodzieło nie ma ceny”:
o opracowanie innowacji - XI 2019
o przeprowadzenie innowacji - XII 2019 – V 2020
o dokonanie ewaluacji innowacji - VI 2020
Innowacja może być realizowana w kolejnym roku szkolnym
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,§ 8 ust. 3 pkt. 4b
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli:
- Współpraca w ramach pracy zespołu, koordynowanie pracy zespołu:
-opracowanie planu pracy zespołu,
- analizowanie pracy zespołu i formułowanie wniosków do dalszej pracy,
- sporządzanie sprawozdań z prac zespołu.
W trakcie stażu
Opracowała: Renata Drebschok

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.