Katalog

Monika Curyło - Drabek, 2020-05-22
Tarnowiec

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 6 letnich na grudzień.

- n +

Tematyka:


1.Czekamy na Mikołaja.

2.W dawnych czasach.

3.Coraz bliżej święta.

4.Witamy białą zimę.Cele ogólne:

- kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów związanych z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia, sprawianie radości innym poprzez wręczanie prezentów, kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów;
- rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i uczenia się z różnych źródeł;
- wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i obecnością bliskich osób;
- budzenie zainteresowania przyrodą, obserwowanie i nazywanie zmian w otoczeniu związanych z porą zimową;
- poznanie liter: „l, L, y, i ,I,”, cyfr: 4,5;
- czytanie prostych tekstów z poznanymi literami.

1 Tydzień: CZEKAMY NA MIKOŁAJA

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Co było na obrazku?” – zabawa dydaktyczna, budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie, odtwarzanie z pamięci treści i szczegółów obrazka po zasłonięciu jego fragmentów.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, samoocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 1/XII/19.
- „Mikołajki” − wysłuchanie opowiadania L. Bardijewskiej, poznanie bajkowej krainy Mikołaja, rozmowa na temat treści opowiadania i ilustracji, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej”, czytanie prostych tekstów z poznanymi literami.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/16, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa, wprowadzenie zestawu, prawidłowe zakładanie stroju.
- Spacer w okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na elementy związane z Mikołajkami na wystawach sklepowych.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Po śliskim lodzie”
- Zabawa słowna „Worek Mikołaja”, rozwijanie uwagi i pamięci.
- Zabawa dydaktyczna „Ile głosek?”, podział słów na głoski.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poznanie własnej wartości.
Cele operacyjne:
- utrzymuje porządek wokół siebie
- dopasowuje ilustracje
- pełni dyżury w sali
- rozwija sprawność ruchową
- uważnie słucha opowiadania
i odpowiada na pytania nauczyciela
- dzieli słowa na sylaby i na głoski
- czyta proste teksty
- rozpoznaje litery
- ćwiczy zwinność całego ciała
- porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- dodaje nowy wyraz do poprzedniego
- dzieli słowa na głoski
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby

Obszar z pp.
I,7 IV,2 III,5 I,8 IV,5 IV,2 IV,4 I,5 II,7 IV,4 III,1

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy według zainteresowań dzieci, wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym tonem głosu .
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Prezenty:, grupowanie i szeregowanie przedmiotów wg dwóch cech, tworzenie zbiorów.
- „Jedzie do nas Mikołaj”, ćwiczenia ortofoniczne, wyrabianie mięśni narządów mowy na zgłoskach: „dzyń, szuru, szu, deń”.
- Ćwiczenia poranne 1/XII/19.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe w sali i łazience.
- „Obrazek dla Mikołaja”, malowanie farbami plakatowymi, rozwijanie twórczej wyobraźni.
- „Idzie Święty Mikołaj”, sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka – Sypko, słuchanie i nauka piosenki, taniec do piosenki, rozpoznawanie refrenu i zwrotek, rozwijanie umiejętności tanecznych i poczucia rytmu.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy: „Elfy szukają Mikołaja”, „Ślady Mikołaja”.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Jedzie Mikołaj”.
- Oglądanie książek o Mikołaju, zorganizowanie wystawki, wypowiedzi na temat ilustracji.
- Zabawa dydaktyczna „Ile słyszysz wyrazów?”, rozwijanie percepcji słuchowej.
- Zabawy inicjowane przez dzieci, rozpoznawanie emocji swoich i innych.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- rozpoznaje uczucia swoje i innych
- tworzy zbiory
- klasyfikuje przedmioty wg 2 cech
- dokładnie wymawia zgłoski patrząc w lusterko
- rozwija sprawność ruchową
- prawidłowo planuje prace na kartce
- zna słowa piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- bawi się z kolegami
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat ilustracji
- przelicza wyrazy w zdaniu
- rozwija percepcję słuchową
- sprząta po zabawie
Obszar z pp.
III,9 II,1 IV,3 IV,12 I,8 IV,8 IV,7 I,5 II,7 IV,5 IV,15 IV,7 I,7

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa, zachęcanie do zabaw w kąciku matematycznym, porównywanie, mierzenie i ważenie podczas zabaw.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Prace porządkowo – gospodarcze w kąciku przyrody, podlewanie kwiatków, obrywanie suchych liści ścieranie kurzu.
- W zabawie „Chłodzimy mleko dla Mikołaja”, wdech powietrza nosem, wydech ustami.
- Ćwiczenia poranne 1/XII/19.
- Praca z obrazkiem, odsłanianie części ilustracji, „Lilka i jej lalka”, omówienie ilustracji przewodniej, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów z głoską l, L, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów, poznanie litery „l, L”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/19, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa, ćwiczenie mięśni nóg.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Marsz z krążkiem na głowie”
- „Szukamy prezentów” – rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller, rozwijanie logicznego myślenia, pomysłowości i wyobraźni.
- „Gdzie się ukryło l? , odszukiwanie w tekście litery l, L.
- Zabawy dowolne dzieci, wczuwanie się w emocje innych.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- porównuje, mierzy, waży podczas zabaw
- sprząta w kąciku przyrody
- wdycha powietrze nosem, wydycha ustami
- skacze obunóż
- wypowiada się na temat obrazka
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- rozpoznaje literę „l, L”
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- obserwuje przyrodę
- utrzymuje równowagę
- rozwiązuje zagadki
- rozpoznaje i, L
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
II,2 IV,13 I,7 IV,2 I,5 IV,5 IV,2 IV,4 II,7 IV,4 III,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, posługiwanie się głosem umiarkowanym.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Prezenty od Mikołaja” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie słuchu fonematycznego.
- Ćwiczenia poranne 1/XII/19.
- „Mikołaj” – praca przestrzenna, wycinanie i składanie wg wzoru.
- Zajęcia rytmiki, zabawa inscenizowana do piosenki „Idzie Święty Mikołaj”, zagadki słuchowe połączone z zabawa ruchową „Prezenty od Mikołaja”, uwrażliwienie na różne barwy dźwięku, doskonalenie orientacji w przestrzeni.
- Spacer w okolicy przedszkola – cel zdrowotny.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Skoki zająca”.
- „Literki ” – praca z tekstem, rozpoznanie poznanych liter.
- Zabawy i gry stolikowe kształtujące umiejętność zdrowej rywalizacji, przestrzeganie reguł gry, szanowanie emocji swoich i innych, uczenie się szacunku do innych osób.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- respektuje w czasie zabawy prawa i obowiązki swoje i innych
− tworzy wyrazy z sylab
- rozwija sprawność ruchową
- rozwija wyobraźnię
- wykazuje pomysłowość podczas tworzenia ruchu
- bezpiecznie porusza się w parach
- skacze obunóż
- zakreśla znane litery
- przestrzega reguł gry

Obszar z pp.
IV,2 II,7 IV,5 I,5 IV,8 IV,7 IV,2 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych w kąciku klocków, budowanie i nazywanie budowli.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Układamy zdania”, układanie zdań z podanym wyrazem.
- Ćwiczenia poranne 1/XII/19.
- „Prezenty” – zabawy matematyczne, zapoznanie z cyfrą 4, nauka rymowanki o cyfrze 4, wskazywanie i łączenie właściwego zbioru z cyfrą 4.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/19, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa, doskonalenie mięśni grzbietu.
- Zabawy na placu przedszkolnym – „Berek”, „Dwa ognie”.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku – muzyka poważna „Mozart”.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Zmierz skakankę stopami”.
- Zabawa dydaktyczna „Cyferki”.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, podczas zabaw wdrażanie i respektowanie wartości uniwersalnych.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- bierze udział a zabawach konstrukcyjnych i nazywa budowle
- układa zdania
- rozwija sprawność ruchową
– doskonali umiejętność przeliczania z przestrzeganiem koniecznych reguł
- rozpoznaje cytrę 4
doskonali sprawność ruchową
- zgodnie bawi się z kolegami
- zna potrzebę odpoczynku
- utrzymuje równowagę
- rozpoznaje cyfry 1 - 4
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,1 IV,1 IV,15 I,5 III,7 I,4 I,8 III,5

2 Tydzień: W DAWNYCH CZASACH

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, pomaganie kolegom w codziennych sytuacjach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Dokończ i zrób”, dopowiadanie rymującego się zakończenia i wykonywanie podanych czynności.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, ocena dyżurnych minionego tygodnia.
- Ćwiczenia poranne 2/XII/19.
- „Co jadły dinozaury, gdzie mieszkały i gdzie żyły”, rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania ilustracji w różnych źródłach, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie współpracy w grupie.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/19, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa, rozwijanie mięśni stóp i prawidłowej postawy.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Popraw czapkę”.
- „Zagadki o dinozaurach”, rozwiązywanie zagadek, doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji obrazowej.
- „Dziesięć pomponów”, zabawa oddechowa i artykulacyjna, wydłużenie fazy wydechowej.
- Zabawy dowolne, sprzątanie po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- pomaga kolegom w czasie zabawy
- dopowiada rymy, wykonuje własne eksperymenty językowe
- pełni dyżury
- doskonali zmysł równowagi
- umiejętnie pracuje w grupie
- utrzymuje równowagę
- organizuje sobie zabawy w ogrodzie przedszkolnym
- ćwiczy sprawność ruchową
- rozwiązuje zagadki
- wydłuża fazę wydechową
- zgodnie bawi się z kolegami
- używa grzecznościowych słów podczas zabawy

Obszar z pp.
III,1 IV,2 I,2 I,8 III,7 I,5 II,7 IV,5 IV,2 III,5 III,4

Formy i metody pracy:
WTOREK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw w kąciku przyrody, sprzątanie, okazjonalne tworzenie różnych kompozycji z materiałów przyrodniczych zgromadzonych w kąciku.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Słuchanie opowiadania „Muszka w bursztynie”, H. Zdzitowiecka, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu, zapoznanie z procesem powstawania bursztynu..
- Ćwiczenia poranne 2/XII/19.
- „Dinozaur”, praca metodą collage, wycinanie, wydzieranie i naklejanie.
- Słuchanie piosenki „Dinozaury ”, zb. wł., zabawa ilustrująca śpiew piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, kształcenie wyobraźni twórczej podczas doboru dźwięków z uwzględnieniem dynamiki i tempa, granie na bębenku poprzez pocieranie palcami.
- Spacer, obserwacja krajobrazu.
- Zabawa ruchowa z elementem rzutu. „Złap kamień”.
- „Zakodowana wiadomość”, doskonalenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter, rozwijanie zdolności odczytywania kodów i symboli.
- „Plątaninka”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami innych
- wypowiada się na temat wpływu rozwoju przyrody na życie ludzi
- doskonali prawidłową postawę ciała
- wykonuje prace metodą collage
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- gra na bębenku pocierając palcami
- nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla zbliżającej się zimy
- rzuca prawą i lewą ręką
- rozwiązuje zagadki
- łączy kropki
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy

Obszar z pp.
III,1 IV,18 I,5 IV,8 IV,7 IV,5 I,9 II,4

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Idą dinozaury”, ćwiczenia ortofoniczne, rozwijanie wszystkich narządów mowy na zgłoskach „drop – drop, szu, tup, tur – tur”.
- „Tworzymy pismo obrazkowe”, rozwijanie umiejętności wykorzystania symboli w komunikacji.
- Ćwiczenia poranne 2/XII/19.
- „Rysunki z jaskiń”, historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania nauczycielki, poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej kultury człowieka, zapoznanie z literą „y”, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów z głoską y, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów, rozwijanie zainteresowania czytaniem.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/19, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, rozwijanie mięśni tułowia.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na urządzeniach ogrodowych.
- Zabawa ruchowa z elementem wyprostnym pt. „Jak najwyżej ”.
- „Zakreśl y”, rozpoznawanie y w tekście drukowanym.
- Zabawa dydaktyczna „ Odszukaj dinozaura”, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- poznaje prawa i obowiązki swoje i innych
- dokładnie wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczycielkę
- odtwarza rytmy słuchowo - ruchowe
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- rozpoznaje literę „y”
- umiejętnie wypowiada się na określony temat
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawią się w ogrodzie
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia wyprostne
- rozpoznaje literę y
- dobiera dinozaura do cienia
- uczy się zasad zgodnego współżycia społecznego
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,1 IV,1IV,2 IV,7 I,5 IV,5 II,7 III,7 III,5

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Powitanka”, integracja grupy.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Nasza wiedza o wulkanach”, samodzielne wyszukiwanie informacji w książkach i albumach przyrodniczych, rozwijanie mowy i myślenia.
- Ćwiczenia poranne 2/XII/19.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- „Tworzymy wulkan ” – wykonywanie makiety wulkanu, prac zbiorowa.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Dinozaury”, śpiew poznanej piosenki, przydzielanie roli do zabawy, kształcenie estetyki ruchów i pomysłowości podczas tworzenia, kształcenie reakcji na sygnały dźwiękowe niskie –wysokie, szybkie –wolne, ciche – głośne.
- Spacer – rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Stój”.
- „W dawnych czasach”, zabawa tematyczna, odzwierciedlenie swoich doświadczeń w zabawie.
- Zabawa dydaktyczna „Głoski”, podział słów na głoski.
- Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

Cele operacyjne:
- dzieli radość ze spotkania z kolegami i nauczycielką
- prawidłowo stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- samodzielnie wyszukuje informacje
- skacze obunóż w miejscu
- jest samodzielne
- wykonuje makietę wulkanu
- ilustruje treść piosenki ruchem
- doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny
- rozumie znaczenie spacerów dla zdrowia
- prawidłowo reaguje na sygnał
- wspólnie bawi się z kolegami
- dzieli słowa na głoski
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,1 IV,2 IV,1 I,5 I,1 IV,8 IV,7 IV,18 I,4 IV,5 III,4

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań, wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Badacze przeszłości”, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych, zapoznanie z pracą paleontologa i archeologa..
- Zabawa dydaktyczna „Ile wyrazów w zdaniu”, układanie pasków na podstawie usłyszanego zdania.
- Ćwiczenia poranne 2/XII/19.
- „Spotkanie z dinozaurami”, tworzenie zbiorów dinozaurów i przeliczanie ich w zakresie 8 i więcej, utrwalenie cyfr 1 – 4.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XII/19, pomoce: piłeczki, metoda: zadaniowa,, rozwijanie mięśni nóg.
- Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawa tropiąca, dokarmianie ptaków w karmniku.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Koty”.
- Zabawa dydaktyczna „Pokaż obrazek, o którym mówiłam”, kojarzy opis słowny z obrazkiem.
- Zabawy dowolne, posługiwanie się umiarkowanym głosem.

Cele operacyjne:
- posługuje się umiarkowanym tonem głosu
- wie, czym zajmuje się paleontolog i archeolog
- układa prawidłową ilość pasków
- biega na paluszkach
- tworzy zbiory
- zna cyfry 1 - 4
- rozwija zwinność całego ciała
- kulturalnie spożywa posiłki
- bawi się z kolegami
- dokarmia ptaki
- prawidłowo czworakuje
- wybiera prawidłowe obrazki
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy

Obszar z pp.
III,1IV,1 IV,5 I,5 IV,15 I,2 III,5 IV,18 IV,2

3 Tydzień: CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających Święta Bożonarodzeniowe.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Ćwiczenia ortofoniczne „Choinkowe ozdoby”, ćwiczenie narządów mowy w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, ćwiczenia wszystkich narządów artykulacyjnych.
- „Jaki dzisiaj dzień?”, uczenie się dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu.
- Wybór dyżurnych, ocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 3/XII/19.
- „Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia”, historyjka obrazkowa, doskonalenie syntezy sylabowej, rozwijanie mowy i logicznego myślenia, opowiadanie historyjki obrazkowej, przedstawienie przez dzieci tradycji Świąt Bożego narodzenia obchodzonych w ich domu.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XII/19 metodą W. Sherborne, wprowadzenie zestawu, zgodne współdziałanie z partnerem.
- Spacer w okolicy przedszkola – oglądanie świątecznych wystaw.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Slalom między choinkami”
- „Choinka”, rozwiązanie zagadki M. Platy, poznanie sposobów dekorowania choinek i ozdabiania mieszkań dawniej i dziś.
- Zabawa tematyczna „Przygotowania do Świąt”, odzwierciedlenie w zabawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń.

Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat ilustracji
- dokładnie wymawia zgłoski
- uczy się dostrzegać powtarzalność układów i czasu
- pełni dyżury
- reaguje na sygnał wzrokowy
- wypowiada się pełnymi zdaniami
- szanują przynależność do rodziny
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- poprawnie porusza się w parach
- prawidłowo czworakuje
- wypowiada się na temat ozdób choinkowych
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
IV,5 IV,2 IV,16 II,7 I,5 IV,2 IV,10 I,5 II,1

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zachęcanie do konstruowania budowli z różnego rodzaju klocków.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Bombki”, grupowanie i szeregowanie przedmiotów wg kilku cech, tworzenie zbiorów.
- W zabawie pt. „Plątaninka”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Ćwiczenia poranne 3XII/19.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Moja wymarzona choinka”, malowanie farbami plakatowymi.
- Słuchanie i nauka piosenki „Już blisko kolęda” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak, poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, tworzenie radosnego nastroju oczekiwania na Święta.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Zamieniamy się miejscami”.
- „Idą Święta”, wiersz T. Chudego, nauka na pamięć.
- „Ozdoby choinkowe”, analiza i synteza sylabowa i głoskowa nazw ozdób choinkowych.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli przedstawiających Mikołaja i choinkę.

Cele operacyjne:
- bawi się wspólnie z kolegami
- tworzy zbiory
- łączy kropki, koloruje rysunek
- biega na paluszkach
- rozwija wyobraźnię
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- nazywa zjawiska atmosferyczne pogody
- biega bez potrącania
- recytuje wiersz
- dzieli słowa na sylaby i głoski
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija percepcję wzrokową

Obszar z pp.
IV,19 IV,15 I,8 IV,16 IV,7 IV,18 I,5 IV,5 IV,2 II,1

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Wesołych Świąt”, słuchanie wiersza D. Gellnerowej, ubieranie choinki przez dzieci, wprowadzenie radosnego nastroju w oczekiwaniu na święta.
- Ćwiczenia poranne 3/XII/19.
- „Moja choinka”, teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania nauczycielki, wskazywanie elementów, w których słychać głoskę i, wprowadzenie litery „i, I”, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów „igła”, „Iwona” .
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XII/19 prowadzony metodą W. Sherborne prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, wyrażanie swoich emocji.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „Po wąskiej kładce”.
- „Szukamy i, I”, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, globalne czytanie wyrazów: bombka, Inka, Irek.
- Lepienie z plasteliny i ciastoliny ciasteczek bożonarodzeniowych.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dokładnie wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczycielkę
- ubierają choinkę
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat teatrzyku
- rozpoznaje literę „i, I”
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- czyta proste wyrazy
- lepi z plasteliny i ciastoliny różne form
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,8 IV,2 IV,18 I,5 IV,5 II,7 IV,5 IV,8 II,6

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Witam was”, zabawy w kąciku teatralnym, przygotowanie własnej inscenizacji według wybranego utworu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-Zabawa dydaktyczna „Literowe prezenty”, rozwiązywanie zagadek, wyodrębnianie głosek w słowach.
- „Pajacyki”, układanie z figur geometrycznych pajacyków na choinkę.
- Ćwiczenia poranne 3/XII/19
- Czynności higieniczno - obsługowe.
- „Łańcuch na choinkę”- wykonanie łańcucha wg instrukcji ustnej i pokazu.
- Zajęcia rytmiki, zabawa z instrumentami połączona z układem choreograficznym do piosenki „Już blisko kolęda”, zachęta do samodzielnych działań ruchowych, wspólne śpiewanie kolęd, podział na chłopców i dziewczynki podczas śpiewu.
- W ogrodzie przedszkolnym – dokarmianie ptaków.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Schowaj się szybko”.
- „Mój wymarzony prezent”, odgrywanie przez dzieci scenek dramowych.
- Zabawa „Jaka to litera?”, rozpoznawanie liter.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- przygotowuje inscenizację
- rozwiązuje zagadki
- wyodrębnia głoski w słowach
- nazywa figury geometryczne
- rozwija zwinność całego ciała
- dokładnie łączy materiały klejem
- bezpiecznie posługuje się nożyczkami
- ilustruje treść piosenki ruchem
- wysypuje pokarm do karmnika
- biega bez potrącania
- odgrywa scenki dramowe
- rozpoznaje litery
- zgodnie bawi się z kolegami
- respektuje zasady zabawy w grupie

Obszar z pp.
III,4 IV,19 IV,5 IV,2 IV,12 I,5 IV,8 IV,7 II,7 IV,18 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Nasze ulubione zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw w sklep, podczas zabaw rozpoznawanie modeli monet i banknotów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Przedświąteczne porządki”, w kąciku przyrody , czynności gospodarczo – porządkowe, podlewanie, obrywanie suchych liści, wycieranie kurzu.
- „Kartki świąteczne”, swobodne wypowiedzi dzieci, nazywanie osób, zwierząt i rzeczy na kartkach świątecznych, podział na głoski.
- Ćwiczenia poranne 3/XII/19.
- „Układamy prezenty”, zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 5, nauka rymowanki o cyfrze 5, porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie występujących między nimi różnic, budowanie szeregu.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XII/19 prowadzony metodą W. Sherborne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, ćwiczenia mięśni brzucha.
- Spacer, obserwacja zimowej aury, cel zdrowotny.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- Zabawa dydaktyczna „Gdzie się ukryły cyfry?”, rozpoznawanie cyfry 5.
- „Życzenia”, składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- rozpoznaje modele monet i banknotów
- wykonuje czynności porządkowe i gospodarcze w kąciku przyrody
- nazywa rzeczy na obrazkach
- doskonali zmysł równowagi
- przelicza przedmioty
- rozpoznaje cyfrę 5
- buduje szeregi w trakcie działania
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zjawiska przyrodnicze
- skacze obunóż
- rozpoznaje poznane cyfry
- układa życzenia
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni

Obszar z pp.
I,7 IV,17 IV,5 I,8 IV,15 IV,18 IV,2

4 Tydzień: WITAMY BIAŁĄ ZIMĘ

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne, zachęcanie do oglądania książek i albumów w kąciku książki. Czytanie prostych tekstów.
- Zabawy „Ciepło, zimno”, „Szukaj a znajdziesz”, stosowanie określeń położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Pierwszy Dzień Zimy, wypowiedzi dzieci na temat „Po czym poznajemy, że jest Zima?”
- W zabawie pt. „Dmuchamy na gwiazdki śniegowe”, ćwiczenia oddechowe, zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień ocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 4/XII/19.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Do czego potrzebny jest śnieg?”, teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania E. Barskiej, określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, doskonalenie liczenia do 8 i więcej.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XII/19 metodą W. Sherborne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, zgodne współdziałanie z partnerem.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja zimowej pogody, nazywanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla zimy.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Po śliskim lodzie”
- „Lodowe zabawy”, zabawy badawcze, poznanie właściwości lodu na podstawie przeprowadzonych obserwacji, rozumienie określeń: kra, góra lodowa.
- „Rozgrzewka”, zapoznanie z różnymi sposobami przeciwdziałania marznięciu.
- Zabawy inicjowane przez dzieci, zachęcanie do rysowania kredkami ołówkowymi i woskowymi.


Cele operacyjne:
- ogląda książki i albumy
- stosuje określenia położenia przedmiotów w przestrzeni
- dmucha na gwiazdki: mocno, umiarkowanie, słabo
- pełni dyżury
- biega na paluszkach
- uważnie słucha opowiadania
- określa cechy charakterystyczne zimy
- uważnie słucha piosenki
-ilustruje treść piosenki ruchem
- utrzymuje równowagę
- wysuwa wnioski
- zna sposoby zapobiegania marznięciu
- zgodnie bawi się z kolegami
- rysuje kredkami i nazywa swoje prace

Obszar z pp.
IV,2 IV,14 I,5 IV,18 IV,7 I,5 II,11 I,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
-Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem, poszanowanie przynależności do grupy rówieśniczej.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Prawda, fałsz”, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych.
- W zabawie „Budujemy igloo”, ćwiczenie orientacji przestrzennej.
- Ćwiczenia poranne 4/XII/19.
- „Zimowy krajobraz”, zajęcie plastyczne, rozwijanie procesu percepcji inspirowanej w zakresie barwy białej i jej odcieni, dobór odpowiedniej gamy kolorystycznej dla zilustrowania zimy, wykonywanie eksperymentów graficznych.
- Słuchanie piosenki „Tęgi mróz” sł. A. Galica, muz T. Pabisiak, zapoznanie ze słowami i melodią, zabawa muzyczna „Śpiewamy samogłoski”, improwizacja ruchowa do piosenki.
- Spacer w okolicy przedszkola – rozumieją konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu pt. „ Na sankach”.
- Słuchanie fragmentu wiersza D. Wawiłow. „Śnieżysko”, połączone z obserwowaniem krajobrazu przez okno, uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.
- „Projektuję kartkę świąteczną”, rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami w małych grupkach
- rozróżnia prawdę od fałszu
- ćwiczy orientacje przestrzenną
- biega bez potrącania
- maluje zimowy krajobraz
- wykonuje eksperymenty graficzne
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- rozumie konieczność przebywania na powietrzu
- biega na palcach
- wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym na temat wiersza
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija percepcję wzrokową

Obszar z pp.
III,5 IV,3 I,5 IV,8 IV,7 II,11 IV,2

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Powitanie dzieci w zabawie „Przesyłam powitalny promyk uśmiechu”. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, uczenie się radzenia ze swoimi emocjami podczas zabaw.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Rozmowa przy tablicy graficznej „ Las zimą” – wypowiedzi na temat ilustracji, budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat, czytanie globalne wyrazów: las, lis, droga.
- „Zima”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, usprawnianie warg, języka i podniebienia miękkiego.
- Ćwiczenia poranne 4/XII/19.
- „1,2,3 – liczymy my”, zabawa matematyczna, rozwijanie umiejętności używania liczebników głównych i porządkowych, liczenie w zakresie 8 i w granicach możliwości, klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XII/19 metodą W. Sherborne , prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, opanowanie lęków i emocji.
- Spacer uliczkami Tarnowa, oglądanie architektury miasta.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- „Zimowy masażyk”, zabawa w parach, rozwijanie sprawności manualnej.
- „Taniec z termometrem”, słuchanie wiersza T. Śliwiaka, poznanie sposobu działania i odczytywania termometru zaokiennego, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury.
- „Pokaż cyfrę”, wyszukiwanie poznanych cyfr.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami, konstruowanie z różnorodnych materiałów.

Cele operacyjne:
- respektuje u siebie i innych wartości uniwersalne
- wypowiada się na zadany temat
- wykonuje ćwiczenia według instrukcji
- doskonali zmysł równowagi
- przelicza przedmioty
- klasyfikuje przedmioty
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zabytki Tarnowa
- skacze obunóż
- rozwija sprawność manualną
- potrafi odczytywać termometr
- wyszukuje podane cyfry
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,6 IV,5 IV,6 I,8 IV,15 I,5 IV,10 III,7 IV,18 III,1 I,7

Wiersz:
„Idą święta” T. Chudy

To już się wie.
Zawsze tak samo,
ze śniegiem i mrozem, grudniowa porą,
idą do nas święta.

Już się stoły niecierpliwią, już świerk przystrojony,
już zupa grzybowa pachnie z daleka.

Jeszcze tylko szukamy pierwszej gwiazdy na niebie:
niech jak najprędzej zabłyśnie,
wtedy każde życzenie się spełni.

Ludzkim głosem przemówią domowe zwierzęta:
koń, który tylko rżeć umiał,
pies, który tylko szczekał i szczekał,
powiedzą,
że już nic - na całej wielkiej ziemi -
serce od serca nie dzieli,
bo idą święta.

Piosenka:

„Już blisko kolęda” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

I. Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

II. Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

III. Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

Literatura:

- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup starszych
- „Przyroda przeżywana i obserwowana” – E. Janik
- „Gimnastyka przy muzyce – relaksacja” – A. Wacławski
- „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Mandala – sposób na odprężenie i wyciszenie dzieci w wieku przedszkolnym, M. Molenda
- Przygoda z uśmiechem, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Plac zabaw, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Trampolina „Zanim zostaniesz uczniem”, przewodnik metodyczny
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. BogdanowiczWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.