Katalog

Danuta Pesta, 2020-05-22
Bartoszyce

Zajęcia przedszkolne, Harmonogramy

Projekt ewaluacji wewnętrznej z zakresu kompetencji matematycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bartoszycach.

- n +

Projekt ewaluacji wewnętrznej z zakresu kompetencji matematycznych w roku szkolnym 2019/2020 w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bartoszycach.

PRZEDMIOT EWALUACJI:
Ocena realizacji zadań przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci.

CEL EWALUACJI:
Pozyskanie informacji na temat sposobów rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci.

PYTANIA BADAWCZE:
1.W jaki sposób w przedszkolu rozwija się kompetencje matematyczne dzieci?
2.Czy stosowane przez nauczycieli metody pracy sprzyjają rozwojowi umiejętności matematycznych dzieci?
3.W jaki sposób sprawdza się efektywność kształtowania umiejętności matematycznych u dzieci?
4.Czy kształtowanie umiejętności złożonych ( matematycznych ) dzieci odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi w podstawie programowej?

KRYTERIA EWALUACJI:
1.Planowość działań.
2.Różnorodność działań.
3.Zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziców.
4.Trwałość efektów.
5.Trafność doboru treści i metod oddziaływania wychowawczego.

METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE ( Jak chcemy zbadać i kogo?)
Metody badawcze: analiza dokumentów (arkusz analizy pracy nauczyciela, plany miesięczne), badanie ankietowe nauczycieli, rodziców, obserwacja zajęć, plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, analiza zapisów w dziennikach, karty pracy- teczki portfolio

Grupy badawcze: wszyscy nauczyciele, rodzice,

REALIZATORZY: Danuta P.- koordynator wraz z zespołem ewaluacyjnym.

Pytania badawcze/kluczowe

1. W jaki sposób w przedszkolu rozwija się kompetencje matematyczne dzieci?
2. Czy stosowane przez nauczycieli metody pracy sprzyjają rozwojowi umiejętności matematycznych dzieci?
3.W jaki sposób sprawdza się efektywność kształtowania umiejętności matematycznych u dzieci?
4. Czy kształtowanie umiejętności złożonych ( matematycznych ) dzieci odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi w podstawie programowej?

Efekt ewaluacji

1. Nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu rozwijania umiejętności matematycznych.
2. Różnorodność działań sprzyja rozwojowi umiejętności matematycznych dzieci.
3. Nauczyciele wykorzystują ( stosują) narzędzia sprawdzające efektywność kształtowania umiejętności matematycznych w dzieci.
4. Nauczyciele kształtują umiejętności matematyczne zgodnie z warunkami opisanymi w podstawie programowej?

Metody zbierania danych

1.Do pytania badawczego nr 1. Badanie ankietowe nauczycieli, Analiza dokumentów: Arkusz autoanalizy pracy nauczyciela za I półrocze, Plany miesięczne, Dzienniki zajęć. Dzienniki zajęć nauczycieli i specjalistów IPET-y, plany pracy indywidualnej,Teczki portfolio dzieci, Obserwacja zajęć.

2. Do pytania badawczego nr 2. Badanie ankietowe nauczycieli i rodziców, Analiza dokumentów: Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci, Arkusz autoanalizy pracy nauczyciela za I półrocze, Obserwacja zajęć.

3. Do pytania badawczego nr 3. Analiza dokumentów: Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci, Arkusze obserwacji dzieci
Arkusze diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, Teczki portfolio dzieci,Teczki dzieci objętych pracą indywidualną w grupie.

4.Do pytania badawczego nr 4. Arkusz monitorowania podstawy programowej, Plany pracy miesięcznej, Badanie ankietowe nauczycieli

Próba badawcza: Nauczycielki wszystkich grup, rodzice.

Zespół ewaluacyjny w terminie do 30 V 2020r. dokona zebrania informacji - oceny słabych i mocnych stron, opracowania wniosków i sporządzenia raportu. Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony zostanie na zebraniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej przedszkola, najważniejsze wyniki przedstawione będą rodzicom na zebraniach końcowych.


Opracował: Zespół ewaluacyjny.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.