Katalog

Joanna Okuń, 2020-05-22
Piaski

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program zajęć dodatkowych dla uczniów klas pierwszych: „Z czytaniem jest weselej” Program promujący czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców

- n +

Program zajęć dodatkowych
dla uczniów klas pierwszych:
„Z czytaniem jest weselej”
Program promujący czytelnictwo
wśród dzieci i ich rodziców

Opracowanie:
Joanna Okuń


Program zatwierdzony do realizacji w roku szk. 2019/ 2020

Kalinówka, 27.08. 2019 r.
Założenia programu:
1. Program jest zgodny z Podstawą Programową Edukacji Wczesnoszkolnej i jest kontynuacją programu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, który realizowany był w ubiegłych latach szkolnych w oddziałach przedszkolnych.
2. Program powstał, aby promować i rozwijać czytelnictwo wśród uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców.
3. Zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych. Rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, umiejętność poprawnego wypowiadania się , ćwiczy umiejętność współpracy w grupie.
4. W bieżącym roku szkolnym skierowany jest do uczniów klasy I a, dzieci w wieku 7- 8 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. 100- lecie Niepodległości Polski w Kalinówce.
5. Realizowany będzie w ramach zajęć dodatkowych, poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 45 minut, jeden raz w tygodniu w okresie od października 2019r. do czerwca 2020 r.
6. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań programowych. Szkoła posiada zaplecze do prowadzenia zajęć promujących czytelnictwo w postaci bogatego księgozbioru, czytelni, tablic interaktywnych, plansz demonstracyjnych, dostępu do Internetu.
7. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Zakresem działań objęte zostaną wszystkie dzieci zainteresowane ( przy szeroko rozumianej indywidualizacji w stosunku do dzieci uzdolnionych).
8. Rolą nauczyciela jest stworzenie dziecku ciekawych i inspirujących warunków zabawy oraz pełnienie roli przewodnika i doradcy w świecie literatury dziecięcej (literatury pięknej i popularno- naukowej)
9. Zajęcia będą zorganizowane w sposób ciekawy, pobudzający dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do własnej aktywności.
10. Realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

Cel i zadania programu:
Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej, w tym niniejszego programu, jest wspieranie całościowegorozwoju dziecka przez świadome podejmowanie działań edukacyjnych, zmierzających do rozbudzania w uczniach zamiłowania do czytania, oraz zwiększenie ich aktywności czytelniczej.
Cele główne:
• Wprowadzanie uczniów w świat literatury,
• ugruntowanie ich różnorodnych zainteresowań czytelniczych
• wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,
• wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie podejmowane działania czytelnicze,
• promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego w rodzinie.
Cele szczegółowe programu:
• wprowadzenie uczniów w świat literatury,
• zainteresowanie książką, czasopismem, literaturą piękną i popularno- naukową,
• kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy,
• pogłębianie wiedzy, poprzez własną aktywność dzieci i rodziców,
• zachęcanie do zorganizowanego i świadomego korzystania z czytelni oraz zasobów biblioteki szkolnej,
• wyrabianie postawy otwartej wobec literatury i innych ludzi,
• rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do czytania różnorodnych tekstów,
• wspieranie uczniów w rozpoznawania własnych upodobań czytelniczych,
• wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzania jego naturalnej ciekawości poznawczej,
• promowanie modelu „rodziny czytającej”.


Przewidywane efekty:
Dziecko:
• słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez n-la, uczniów, rodziców i inne zapraszane osoby,
• potrafi ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu,
• cierpliwie czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się,
• wczuwa się w rolę bohaterów utworów i przedstawia sytuacje za pomocą mimiki, ruchu i gestu,
• potrafi układać historyjki obrazkowe w kolejności występowania wydarzeń,
• zna wybrane postacie z literatury dziecięcej,
• śpiewa piosenki o tematyce związanej z książką ,
• wskazuje i nazywa bohaterów literackich w oparciu o ilustrację i przeczytany tekst,
• właściwie korzysta z księgozbioru szkolnego i klasowego,
• dba o wygląd i estetykę książek,
• potrafi zaprojektować i wykonać zakładkę, okładkę,
• zna i stosuje regulamin biblioteki, czytelni,
• samodzielnie dokonuje wyboru podczas wypożyczania książek,
• właściwie zachowuje się podczas korzystania z biblioteki i czytelni, prowadzi dzienniczek, pamiętnik przeczytanych utworów,
• kojarzy związki przyczynowo- skutkowe występujące w danym utworze/ tekście,
• poznaje czasopisma dziecięce, wydawnictwa albumowe.
Zasady programu:
Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w aktywnym obcowaniu z otaczającym je światem, po przez obserwację i działanie.Metody i formy
W czasie prowadzenia programu będą wykorzystywane :
• formy pracy:
 indywidualna,
 zbiorowa,
 zespołowa,
• metody:
 słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, uczenie wierszy, piosenek, tekstów,
 czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowana własną
aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń
 oglądowe: obserwacja, pokaz, demonstracja
• środki dydaktyczne:
 książki, audiobooki, płyty CD z muzyką, , magnetofon, tablica interaktywna, materiały plastyczne, księgozbiór biblioteki szkolnej.
Efekty wdrożenia programu:
• pobudzenie ciekawości poznawczej dzieci,
• rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym, rozumianego jako: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie,
• rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich rozumianych jako kompetencje osobowe i interpersonalne,
• rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, literatury i sztuk wizualnych, własnej ekspresji twórczej,
• współpraca z biblioteką szkolną,
• włączenie, rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa do głośnego czytania w domu i szkole,
• uwrażliwienie dzieci na piękno literatury,
• znajomość wybranych postaci autorów literatury dziecięcej,
• poszerzenie umiejętności opowiadania wybranych fragmentów utworów,
• utworzenie kącika czytelniczego w klasie, wyposażenie go w literaturę baśniową i naukową, czasopisma dziecięce,
• zorganizowanie wystawy prac plastycznych „ Z czytaniem jest weselej”,
• stworzenie fotorelacji z realizacji zajęć „Z czytaniem jest weselej” na internetowej stronie szkolnej,
• wyrabianie umiejętności organizowania i planowania sobie pracy, wdrażanie nawyku wykonywania jej do końca,
• czerpanie korzyści i radości podczas zabaw grupowych i zespołowych,
• zorganizowanie wystawy zdjęć „Moja czytająca rodzina”,
• organizacja wystawy plakatów promujących czytelnictwo,
• nawiązanie współpracy z nauczycielem plastyki- organizacja pokonkursowej wystawy plakatów „Z czytaniem jest weselej”
• pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego w domu rodzinnym.


Programowe obszary tematyczne:
październik
• Odkrywamy sekrety książek.
 Oczekiwane efekty:
 utworzenie kącika czytelniczego (aktywny udział rodziców),
 zapoznanie z zasadami i regułami korzystania z kącika czytelniczego; działy kącika czytelniczego: literatura piękna i popularno- naukowa, czasopisma dziecięce,
 poznanie zasad korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
 poznanie budowy książki oraz procesu jej powstawania,
 cykl spotkań „ulubione książki z dzieciństwa”- spotkania czytelnicze dzieci i rodziców (Uwaga! Spotkania będą odbywały się w ciągu całego roku szkolnego).
listopad
• Ciekawostki z mądrej książki.
 Oczekiwane efekty:
 poznanie różnorodnych książek i czasopism popularno- naukowych,
 odwiedzenie działu popularno- naukowego w bibliotece szkolnej,
 poznanie bogactwa barw i treści albumów i książek popularno- naukowych,
 udział w quizie o tematyce przyrodniczej. Odpowiedź dziecka uzupełniana wypowiedzią nauczyciela i pokazem albumów, slajdów na dużym ekranie,
 wysłuchanie opowiadań nauczyciela dotyczących Ziemi jako planety, jej miejsca w Układzie Słonecznym; prezentacja multimedialna, pokaz albumów i plansz.

grudzień- styczeń
• W krainie baśni, bajeczek, opowieści, opowiadań…
 Oczekiwane efekty:
 swobodne wypowiadanie się na temat przeczytanego tekstu,
 przyjmowanie w domu Misia czytelniczka i jego dzienniczka- wprowadzenie maskotki odwiedzającej dzieci w domach, (Miś towarzyszy dziecku podczas wspólnego czytania z rodzicami wybranego utworu)
 wypowiadanie się na temat poznanych bohaterów,
 rozróżnianie dobra od zła, próby oceny bohaterów baśni,
 stworzenie klasowej wystawy plastycznej pt.: Mój ulubiony bohater,
 akcja „Zimowa opowieść” czytanie tekstów (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wolontariusze) związanych z porą roku, świętami,
 książeczka dla mamy i taty- prezent pod choinkę; własnoręcznie wykonana książeczka jako prezent pod choinkę dla rodziców,
 śpiewanie piosenek o tematyce baśniowej,
 umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej, ćwiczenia programu SMART, wykorzystanie programu Learning Apps
luty
• Książka źródłem pomysłów do zabaw dramowych, inscenizacji.
 Oczekiwane efekty:
 prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 improwizowanie scenek z baśni z rekwizytem i kostiumem, w oparciu o przeczytany tekst,
 projektowanie kostiumów bohaterów literackich,
 wskazywanie i nazywanie bohaterów literackich, aktywne uczestniczenie w inscenizacjach,
 samodzielne wymyślenie i odtwarzanie scenek dramowych. Tematyka własna, wymyślana przez dzieci,
 umiejętność zgodnej współpracy podczas tworzenia mini- spektakli ( teatrzyk piórnikowy, kopertowy).
marzec- kwiecień
• Dorośli dla dzieci.
 Oczekiwane efekty:
 poznanie z twórczością Natalii Usenko, Doroty Gellner, Joanny Papuzińskiej
 wysłuchanie opowieści o przygodach „Detektywa Pozytywki” G. Kasdepke,
 wykonanie zakładki do książki.

maj
• Magia baśni z całego świata
 Oczekiwane efekty:
 odwiedzenie działu baśni w bibliotece szkolnej,
 poznanie różnorodności szat graficznych, ilustracji w baśniach, podczas oglądania wystawy książek pt.: „Baśnie świata”
 poznawanie różnorodnych baśni,
 wysłuchanie baśni z Japonii, Kongo, Szkocji, Węgier. Poznanie podstawowych informacji o środowisku i kulturze danego kraju; opowieść dotycząca kraju z którego pochodzi baśń, prezentacja multimedialna.
 wykonanie pracy na konkurs „Z czytaniem jest weselej”.
 Udział w kiermaszu książek.

Ewaluacja
Ewaluacja skuteczności wprowadzonego programu oraz jego zgodności z założeniami przeprowadzona będzie pod koniec bieżącego roku szkolnego.
• Sprawozdanie z realizacji programu na spotkaniu zespołu edukacji wczesnoszkolnej, zachęcenie do korzystania z programu w latach następnych.
• Udostępnienie programu w bibliotece szkolnej, PODN oraz na portalach Internetowych: www.profesor.pl, www.edux.pl .
• Analiza realizacji i efektów w oparciu o bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi.
• Ankieta ewaluacyjna wśród rodziców.
• Kronika elektroniczna dla klasy pierwszej z działań programowych.
• Konkurs plastyczny „ Z czytaniem jest weselej”, konkurs dla uczniów klas starszych na plakat promujący czytelnictwo wśród najmłodszych.
Na podstawie w/w działań, zostaną wyciągnięte wnioski, które będą przedstawione dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.