Katalog

Wioleta Zielińska, 2020-05-22
Polkowice

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
na okres od 01. 09. 2017 r. do 31. 05. 2020 r.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
na okres od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Imię i nazwisko nauczyciela: Wioleta Zielińska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Specjalność: nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej
Staż pracy pedagogicznej: 10 lat
Ubiega się o stopień: nauczyciela dyplomowanego

Posiadane kwalifikacje:

1. Licencjat: Pedagogika opiekuńcza i specjalna
2. Studia magisterskie uzupełniające: Terapia pedagogiczna

Cel podejmowanego stażu: Doskonalenie i rozwijanie działań podejmowanych w świetlicy szkolnej oraz uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Od 10 lat pełnię funkcję wychowawcy w świetlicy szkolnej . Pracuję z dziećmi w wieku od 6 do 9 lat. W codziennej pracy podejmuję różnorodne formy działań dostosowane do potrzeb dziecka, oczekiwań rodziców i szkoły. Staram się kształtować właściwe postawy uczniów, wspierać ich rozwój społeczny i twórczy, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.


PLAN DZIAŁAŃ

§ 8. Ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.DZIAŁANIA

FORMY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMINY

Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego i odbycie stażu1. Zapoznanie się
z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
-Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

-Znajomość przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
X- XI 2017 r.
2. Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego.

-Zaplanowanie indywidualnej ścieżki awansu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie obranego kierunku rozwoju zawodowego.
- Poprawnie sformułowany wniosek.
- Zaakceptowany plan rozwoju zawodowego.

X- XI 2017 r.
3. Dokumentowanie realizacji planu.
- Opracowywanie i składanie do dyrektora semestralnych sprawozdań.

- Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
Okres stażu

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz aktywne uczestnictwo w pracach związanych
z podnoszeniem jakości pracy szkoły.


1. Zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Analizowanie dokumentów
regulujących funkcjonowanie szkoły:
statutu, regulaminów, planu rozwoju szkoły, programu wychowawczo-, profilaktycznego.
-Analizowanie zasad dokumentacji szkolnej obowiązujących wychowawcę świetlicy.

-Znajomość i realizacja poszczególnych zadań wynikających z planu rozwoju szkoły.
- Znajomość obowiązujących przepisów oraz
zmieniających potrzeb edukacyjnych szkoły.
- Dokonanie ewaluacji pracy szkoły w celu sprostania stawianym wymaganiom.

X-XI 2017 r.

2. Udział w opracowywaniu
i wdrażaniu dokumentów szkolnych.
- Przygotowywanie i wdrażanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem programu wychowawczo- profilaktycznego.
- Opracowywanie i realizowanie rocznych programów pracy świetlicy szkolnej.


- Zrealizowanie zaprojektowanych zadań
i działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
- Doskonalenie własne oraz systematyczne badanie wartości podejmowanych działań.
- Posiadanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do twórczej organizacji pracy własnej.
Okres stażu
3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi
w szkole. -Dziennik zajęć, wykazy uczniów, sprawozdania. - Prawidłowe wykonanie dokumentacji. Okres stażu

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
.


1. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
- Doskonalenie się poprzez uczestnictwo w radach szkoleniowych.
- Rozwijanie się poprzez udział
w warsztatach metodycznych oraz warsztatach i kursach doskonalących, związanych z umiejętnościami pedagogicznymi, organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.
- Poznawanie oraz gromadzenie literatury z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej.
- Studiowanie literatury pomocnej
w pracy opiekuńczo- wychowawczej.

- Rozwinięcie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy.
- Wykorzystanie nabytych umiejętności
w swojej pracy poprzez stosowanie aktywizujących metod i technik pracy
z uczniami.

Zgodnie z ofertą PODMOkres stażu

2. Obserwacja i udział
w zajęciach innych nauczycieli.

- Notatki, rozmowy, analizowanie form
i metod prowadzonych zajęć.
- Poznanie nowych możliwości prowadzenia zajęć i wykorzystanie w pracy własnej.
Okres stażu

3. Realizacja zajęć z zakresu edukacji opiekuńczo- wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej.
- Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych;
-Rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności w różnych obszarach aktywności uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć.
- Zapobieganie problemom edukacyjnym.

- Odkrywanie i umiejętne rozwijanie talentów dzieci.
Okres stażu


4. Obserwacja i analiza pracy świetlicy oraz preferencji uczniów.

- Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat:
• Ulubionych form zajęć świetlicowych;
• Form spędzania czasu wolnego;

- Poznanie najbardziej lubianych form pracy
i realizowanie ich w większym stopniu podczas zajęć.
- Znajomość pozaszkolnych ulubionych form spędzania czasu wolnego dzieci uczęszczających do świetlicy i dostosowanie metod i form pracy w taki sposób, aby uatrakcyjnić im zajęcia w świetlicy.Okres stażu

5. Promowanie talentów uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

- Prowadzenie zajęć plastycznych
z uczniami klas młodszych w ramach pracy świetlicy szkolnej.
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
i międzyszkolnych.

-Podejmowanie przez dzieci aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań i pasji,
- Prezentacja prac uczniów na tablicach świetlicowych.
- Sukcesy i osiągnięcia uczniów
w konkursach.
Okres stażu

6. Podejmowanie działań doskonalących umiejętności
w różnych obszarach aktywności uczniów.
-Organizowanie codziennych zajęć ruchowych.
- Prowadzenie różnorodnych form zajęć: plastyczno- technicznych, rekreacyjnych, umuzykalniających, teatralnych, czytelniczych, z elementami socjoterapii
- Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu uczniów.
- Wspomaganie i rozwijanie integracji grupy, usprawnianie zdolności manualnych, rozwój procesów poznawczych.

Okres stażu

7. Ewaluacja własnego
warsztatu pracy
i doskonalenie go.

-Analiza realizacji przyjętych zadań planu, formułowanie wniosków do pracy.
- Systematyczne podnoszenie jakości swojej pracy.
Okres stażu

Podejmowanie zadań dodatkowych


1. Promowanie zdrowego stylu życia.
-Przygotowywanie i prezentowanie materiałów dotyczących zdrowego stylu życia;
- Opracowanie i zrealizowanie zajęć związanych ze zdrowymi sposobami odżywiania.

-Poszerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia;
-Wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą właściwego odżywiania.
Okres stażu

2. Gromadzenie pomocy dydaktycznych.

- Poszerzanie zaplecza pomocy
i materiałów dydaktycznych w świetlicy.

- Posiadanie materiałów i pomocy do codziennej pracy z uczniami.
Okres stażu


3. Gromadzenie literatury tematycznej.

- Gromadzenie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy
i książek do wykonywania prac plastycznych: „Mały artysta”, „Świetlica w szkole”.
- Posiadanie pomocy książkowych przydatnych do przekazywania uczniom wiedzy, zgodnie z realizowanym blokiem tematycznym.


- Uzyskanie lepszych efektów pracy.
- Korzystanie przez dzieci z książek zgromadzonych w świetlicy.

Okres stażu

4. Opieka nad miejscem pracy- świetlica szkolna, dbanie o estetykę i wystrój sali.
- Wykonywanie z uczniami prac plastycznych oraz ozdób okolicznościowych.
- Prezentowanie gazetek tematycznych;
- Prezentowanie efektów pracy z uczniami;
- Estetyczny wygląd sali.
Okres stażu


§ 8, ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Samodzielne doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Korzystanie
z edukacyjnych portali internetowych.

- Pozyskiwanie informacji związanych
z doskonaleniem zawodowym, awansem, oraz problematyką psychologiczną
i pedagogiczną.

- Poszerzenie zakresu swojej wiedzy
i umiejętności na temat technologii informacyjnej;
- Poszerzenie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej niezbędnej do prawidłowej opieki i wszechstronnego rozwoju ucznia.
Okres stażu

2. Wykorzystanie w swojej pracy encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.

- Systematyczne przeglądanie encyklopedii i programów.
- Opracowywanie zajęć świetlicowych
- Tworzenie prezentacji multimedialnych;
- Opracowywanie dyplomów, narzędzi badawczych, zaproszeń, regulaminów konkursów, podziękowań.


- Zebranie ciekawych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy.
- Urozmaicanie zajęć poprzez prezentacje.

Okres stażu

3. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu.
- W ramach działań profilaktycznych wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy przy komputerze
i bezpieczeństwa w sieci.
- Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- profilaktycznych dla klas II pt. „Bądźmy bezpieczni w Internecie”.

- Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci.
- Uświadomienie zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu.
Okres stażu

4. Publikowanie materiałów własnych na portalu internetowym.
- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
- Publikowanie wybranych scenariuszy zajęć.

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Okres stażu

5. Korzystanie w pracy
z dziennika elektronicznego.

- Regularne uzupełnianie tematów
i innych wymaganych wpisów.
- Systematycznie prowadzona dokumentacja.
Okres stażu§ 8, ust. 2, pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli świetlicy a w szczególności dla nauczycieli stażystów oraz kontraktowych.

- Przekazanie wiedzy i przedstawienie ciekawych możliwości prowadzenia zajęć.

- Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli świetlicy.
- Doskonalenie nowych pomysłów
i sposobów prowadzenia zajęć.
Okres stażu

2. Prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych
w klasach w czasie zajęć
z wychowawcą.

- Prezentowanie różnych technik wykonywania prac – kartek okolicznościowych, dekoracji, upominków.
- Zapoznanie nauczyciela- wychowawcy
z rozmaitymi możliwościami wykonania prac plastyczno-technicznych.
- Okres stażu
3. Prowadzenie zajęć
w klasach 0-III

- Zajęcia „Uśmiech jest jak słońce” dla klas II i ich wychowawców;
- zajęcia czytelnicze w klasach I i 0
-Samorealizacja i analiza własnych kompetencji.
- Wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
- Wyposażenie uczniów w przydatną wiedzę i umiejętności.

-Okres stażu4. Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich innym nauczycielom.
-Udostępnienie opracowanych scenariuszy w bibliotece szkolnej.
- Możliwość wykorzystania zajęć przez innych nauczycieli.
- Okres stażu


5. Aktywne uczestniczenie
w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Świetlicy.
- Omawianie scenariuszy i organizacji imprez świetlicowych, konsultowanie problemów wychowawczych, dzielenie się wiedzą.
- Scenariusze imprez i uroczystości świetlicowych.
- Pozwiązywanie problemów wychowawczych.
-Okres stażu

6. Aktywne uczestnictwo
w pracach zespołu do spraw imprez szkolnych.

- Współorganizowane uroczystości szkolnych:
• -Przygotowywanie dzieci do występów;
• Przygotowywanie dekoracji

- Występy dzieci przed publicznością.
- Wykonanie dekoracji na określone okazje.

Okres stażu


§ 8, ust. 2, pkt 4a
Opracowanie
i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Opracowanie w wdrażanie programów edukacyjnych.

Opracowanie i wdrożenie programu czytelniczo- terapeutycznego

1.Przygotowanie i realizacja programu „Magiczna moc bajek i baśni”.

- Opracowanie założeń, celów ogólnych
i szczegółowych programu oraz sposób realizacji.


-Program;
-Opis realizacji;Rok szkolny 2017/2018

2. Organizowanie zajęć „Czytanie łączy pokolenia”

- Udział zaproszonych gości – rodziców, dziadków, nauczycieli, starszych uczniów we wspólnym czytaniu.

- Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
- Rozbudzenie zainteresowań dzieci.
-Promocja czytania jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego.

Okres stażu

3. Organizowanie konkursów tematycznych.

- Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki”;
- Świetlicowy Konkurs Recytatorski
„O zwierzętach w wierszach poetów”;
- Szkolny Konkurs Wiedzy o Bajkach
i Baśniach w klasach II;
- Rodzinny Konkurs „Bajkowe postacie”;
- Międzyszkolny Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Okładka do ulubionej książki”.


- Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
- Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.
- Budzenie ciekawości poznawczej.
Rok szkolny 2017/2018


4. Prowadzenie zajęć
z bajkoterapii.


-Realizacja cyklicznych zajęć
z bajkoterapii w klasach I-Dostarczenie uczniom wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania.
-Niwelowanie niewłaściwych zachowań.


Okres stażu

5. Prowadzenie bloków tematycznych związanych
z realizacją programu.

-Realizacja zajęć znanych i lubianych autorów twórczości dla dzieci.

- Zapoznanie dzieci z znanymi i lubianymi autorami bajek i baśni.
-Rozwijanie wyobraźni, fantazji. kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci.

Okres stażu

6. Przygotowanie przedstawień tematycznych.

- Przygotowanie przedstawienia kukiełkowego we współpracy
z wychowawcami świetlicy Panie- Dzieciom z okazji Dnia Dziecka;
- Przygotowanie we współpracy
z nauczycielami religii Jasełek;

- Wspólna wesoła zabawa;
- Rozwijanie wyobraźni;
VI 2018 r.XII 2017 r.

7. Obchody Dnia Ksiązki.

- Korowód bajkowych postaci.
- Quizy, krzyżówki, zagadki bajkowe.
- Integracja poprzez wspólną pracę i zabawę.
Okres stażu

8. Współpraca z Miejsko- Gminną Biblioteką
w Polkowicach i biblioteką szkolną.

- Udział w zajęciach organizowanych przez biblioteki.

- Zapoznanie dzieci ze zbiorami bibliotek.
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.


Okres stażu

9. Współpraca z polkowickimi przedszkolami.

- Zorganizowanie zajęć czytelniczych
w przedszkolach.
- Przygotowanie przedstawienia bajkowego dla przedszkolaków.


- Rozwijanie współpracy.

Okres stażu

10. Inne działania związane
z realizacją programu.

- „Czytanie na dywanie”- realizacja codziennych zajęć tematycznych.
- Wystawy tematyczne.
- „Mini Playback Show”- piosenki z bajek i o bajkach.
- Fotogaleria bajkowych postaci;
- Zajęcia plastyczne- bajkowe postacie na dużym formacie.
- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
- Prezentacja twórczości uczniów.
- Doskonalenie technik plastycznych.
Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno- wychowawczego


1. Przygotowanie i realizacja programu „Moja, Twoja, Nasza Ojczyzna”

- Opracowanie założeń, celów ogólnych
i szczegółowych programu oraz sposobu realizacji.

- Program;
- Opis realizacji
- Doskonalenie wiedzy na temat naszego kraju.

Rok szkolny 2018/2019

2. Organizowanie
i prowadzenie bloków zajęć tematycznych związanych
z realizacją programu.

- Opracowanie
i przeprowadzenie zajęć cyklicznych zapoznających
z wybranymi legendami.
- Prowadzenie zajęć przybliżających różne regiony naszego kraju;

- Zaznajomienie uczniów z przesłaniem
i wartościami legend.


- Rozwijanie u ucznia poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.
-Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu.
Rok szklony 2018/2019

3. Kultywowanie wybranych tradycji.

- „Tradycje dawniej i dziś”- pielęgnowanie tradycji i zwyczajów- realizowanie zajęć związanych z:
• Bożym Narodzeniem
• Wielkanocą
• Barbórką
• Andrzejkami
-Znajomość tradycji i zwyczajów.
Rok szklony 2018/2019

4. Organizowanie konkursów tematycznych.

- Świetlicowy Konkurs Plastyczny „ Symbole Polski w różnych technikach plastycznych”
- Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Krajobrazy Polski”
- Świetlicowy Konkurs Fotograficzny „Polska- nasz piękny kraj”
- Konkurs patriotyczny- we współpracy
z katechetą i historykiem.
- Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
- Prezentacja twórczości dzieci na wystawach
pokonkursowych.
Rok szkolny 2018/2019

5. Inne działania związane
z realizacja programu.
- Widowisko dla klas I-III i przedszkoli „Podróże po Polsce”.

- Współpraca z przedszkolami.
- Prezentacja widowiska.
Rok szklony 2018/2019

Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego


1. Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego „W zdrowym ciel zdrowy duch”

- Opracowanie założeń, celów ogólnych
i szczegółowych oraz sposobu realizacji.
- Program;
- Opis realizacji;


Rok szkolny 2019/2020

2. Przygotowanie
i prowadzenie zajęć świetlicowych propagujących zdrowy styl życia.- Realizacja zajęć w świetlicy według opracowanych scenariuszy.
- Scenariusze zajęć.
- Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia
Rok szkolny 2019/2020

3. Organizowanie konkursów tematycznych.

- Konkurs Plastyczny dla klas 0-III na plakat promujący zdrowy styl życia.
- Świetlicowy konkurs na rymowankę
o zdrowiu.

-Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.
- Wystawa pokonkursowa.
Rok szkolny 2019/2020

4. Przygotowanie przedstawień związanych
z realizacją programu.

- Opracowanie i wykonanie inscenizacji
o zdrowiu przez uczniów ze świetlicy dla dzieci z klas 0 i przedszkoli.
- Przygotowanie i przeprowadzenie „Lekcji o zdrowiu” dla klas 0 z udziałem uczniów ze świetlicy.

- Scenariusz inscenizacji.
- Występ dzieci.
-Propagowanie zdrowego stylu życia.
Rok szkolny 2019/2020

5. Spotkanie ze szkolną pielęgniarką.
- Zaproszenie pielęgniarki do świetlicy
w celu przedstawienia uczniom zasad zdrowego odżywiania, tematyki higieny osobistej i aktywnego wypoczynku.

- Przeprowadzone spotkanie.
- Większa świadomość uczniów.
Rok szkolny 2019/2020

6. Zdrowy tydzień z owocami i warzywami w świetlicy.
- Zorganizowanie „Kawiarenki WITAMINKA” w świetlicy szkolnej.
-Przygotowanie zajęć o tematyce owocowo-warzywnej.
- Przeprowadzenie zajęć praktycznych
z wykorzystaniem owoców i warzyw.

- Serwowanie zdrowych soków w świetlicy.
- Poszerzenie wiedzy uczniów na temat korzyści spożywania warzyw i owoców.
Rok szkolny 2019/2020

7. Inne działania związane
z realizacją programu.

- Opracowanie i przeprowadzenie turnieju dla klas II pod hasłem” Tropiciele zdrowia”.
-Quiz o zdrowiu dla dzieci z klas 0uczęszczających do świetlicy szkolnej.
- Przeprowadzenie turnieju.
- Wesoła zabawa promująca zdrowie.
Rok szkolny 2019/2020

§ 8, ust.2, pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Organizowanie imprez oraz uroczystości świetlicowych i pozaświetlicowych przy współpracy ze środowiskiem lokalnym


1. Współorganizowanie uroczystości świetlicowych.

- Pasowanie Pierwszoklasistów na Wychowanków Świetlicowej Gromady.
- Bal Walentynkowo- Karnawałowy.
- Pożegnanie Świetlicowych Absolwentów.
- Świetlicowy „Mam talent”;
- Koncert „Dzieci Dzieciom”.
- „Mini playback show”- piosenki z bajek i o bajkach.

- Integracja grupy świetlicowej.
- Promowanie talentów dzieci.
- Wdrażanie do współdziałania w grupie.
X każdego roku

II każdego roku


VI każdego roku
II półrocze 2017/2018 r.

2. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów na szczeblu świetlicowym
i pozaszkolnym.

- Świetlicowy Konkurs plastyczny „Choinkowa dekoracja”
- Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Pani wiosna w kwiatach”;
-Świetlicowy Konkurs Recytatorski „O zwierzętach w wierszach poetów”
- Świetlicowy Konkurs Fotograficzny „Malownicza jesień w obiektywie”
- Ekspozycja prac plastycznych uczniów.
- Promocja sukcesów uczniów naszej szkoły.
- Pomoc w odnoszeniu sukcesów szkolnych.

XII każdego roku

III-IV każdego roku
Okres stażu

X każdego roku


3. Przygotowanie przedstawień tematycznych.

- Na temat postaci bajkowych.
- Na temat niepodległości.

Okres stażu

4. Koordynowanie wycieczek edukacyjnych.

- Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach”.
- Wycieczka do Straży Pożarnej.
- Wycieczka na strzelnicę.
- Wycieczka do Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.
- Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy zawodu policjanta i strażaka.
- Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń i niebezpiecznych sytuacji.
- Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach.


Okres stażu

Organizowanie wystaw


1. Przygotowywanie wystaw plastyczno- edukacyjnych oraz pokonkursowych.

- Pokonkursowa Wystawa o jesieni.
- Pokonkursowa wystawa zakładek do ksiązki.
- Pokonkursowa wystawa o wiośnie.
- Wystawy edukacyjne.
- Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
- Dbanie o estetykę szkoły.
- Przekazanie w ciekawy sposób istotnych
i ważnych informacji.
Okres stażu

§ 8, ust. 2, pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi związanymi ze środowiskiem oświatowo-wychowawczym

1. Angażowanie się
w działalność szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- Przygotowywanie kiermaszów świątecznych organizowanych w szkole.
- Pozyskanie funduszy przekazanych na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.Okres stażu

2. Współpraca z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną.

- Organizowanie wycieczek edukacyjnych do biblioteki.
- udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

- Zapoznanie uczniów ze zbiorami bibliotecznymi.
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Okres stażu

3. Współpraca z polkowickimi przedszkolami.

- Organizowanie zajęć czytelniczych
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

-Promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

Okres stażu

4. Współpraca z Polkowickim Centrum Animacji.
-Przygotowanie grupy uczniów do prezentacji podczas Polkowickiego Przeglądu Twórczości Lokalnej organizowanym przez Polkowickie Centrum Animacji

-Występ artystyczny.
Okres stażu

§ 8, ust. 2, pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki typ i rodzaju szkoły

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów


1. Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.

- Spotkania instruktażowe i informacyjne;
- Konsultacje indywidualne w celu wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych.

- Lepsze poznanie sytuacji uczniów.
- Rozwiązanie problemów wychowawczych.


Okres stażu

2. Współpraca
z wychowawcami klas.

- Rozmowy, konsultacje w razie potrzeb.

- Dostosowanie metod i form pracy do możliwości ucznia.
-Okres stażu;

3. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

- Rozmowy, konsultacje.

- Poznanie środowiska rodzinnego dziecka, jego zainteresowań, potrzeb.
Okres stażu

4. Diagnozowanie problemów wychowawczych poszczególnych uczniów.

- Obserwacja zachowań dzieci
w kontaktach rówieśniczych.
- Prowadzenie zajęć o emocjach w celu zminimalizowania pojawiających się problemów.
- Lepsze poznanie dziecka.
- Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Okres stażuPodpis nauczyciela

Wioleta Zielińska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.