Katalog

Monika Heigelmann, 2020-05-22
Poznań

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Maciusioww teatrzyki dzieci i Pani Moniki

- n +

Wstęp

Teatr to magiczne miejsce. To w nim żyrafa może mieć skrzydła, dziecko może rządzić światem, a drzewa mogą śpiewać. Któż z nas nigdy nie marzył o tym, aby choć przez chwilę stać się częścią tego magicznego świata? Któż z nas nie marzył, by zamienić się w księżniczkę noszącą piękne suknie lub rycerza broniącego królestwa?
Teatr pomaga oderwać się od codzienności, wyzwala w nas pozytywne odczucia. I nie tylko nam – dorosłym. Ale również dzieciom. Wczesne obcowanie dziecka z teatrem, ze sztuką zachęcają je do spontanicznej, własnej twórczości. Wcielanie się w różne role to nic innego, jak naturalny i prawidłowy rozwój dziecka.
Dlatego tak dużą i ważną rolę odgrywają zabawy w teatr, które są nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela edukacji przedszkolnej. Zabawa w teatr łączy ze sobą twórczość plastyczną, muzyczną czy ruchową oraz wpływa na postawy moralne dziecka jak również jest dobrym sposobem na poradzenie sobie z nagromadzonymi emocjami i odczuciami.
Co daje dziecku zabawa w teatr? Przede wszystkim rozwija wyobraźnie i myślenie, wzbogaca słownictwa, umuzykalnia, buduje poczucie własnej wartości, ćwiczy pamięć i koncentrację integruje grupę, uczy współpracy i odpowiedzialności za wspólne dzieło.
My, nauczyciele, mamy w swojej karierze zawodowej, niezliczoną ilość przygotowanych inscenizacji, przedstawień czy przeglądów, uszytych rekwizytów czy namalowanych własnoręcznie dekoracji. Dlatego tak dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że to doskonała forma pracy z dziećmi.
Zdając sobie sprawę z tak wielu pozytywnych aspektów edukacji teatralnej postanowiłam stworzyć niniejszy projekt edukacyjny dla dzieci sześcioletnich.
Projekt edukacyjny „Maciusiowe teatrzyki dzieci i pani Moniki” zakłada pracę w małych grupach, w których każdy będzie wyrażał swoje własne pomysły, propozycje, a ja-jako nauczyciel-będę również czynnie występowała z dziećmi – wcielając się w różne role. Ponadto zakłada współpracę z rodzicami – nie tylko jako widz, ale także jako aktor, rekwizytor czy sufler,
Mam nadzieję, że projekt ten wyzwoli wśród dzieci skrywane talenty aktorskie, pomoże przezwyciężyć nieśmiałość, zachęci dzieci wycofane a przede wszystkim będzie dla dzieci dobrą zabawą.

Cele ogólne:

- włączenie dzieci nieśmiałych do prezentowania swoich talentów,
- rozwijanie kreatywności dzieci,
- wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze,
- kształtowanie umiejętności poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki,
- kształtowanie doznań estetycznych dzieci,
- integracja grupy,
- umiejętność współpracy z grupie,
- wzbogacanie słownictwa dzieci,
- nabycie umiejętności operowania własnym głosem.

Cele szczegółowe,

Dziecko:
- posługuje się słownictwem związanym z teatrem,
- wymienia i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w teatrze,
- opisuje pracę zawodową związaną z teatrem,
- rozpoznaje i nazywa różne formy teatralne,
- zgodnie współpracuje w grupie,
- wyraża swoje emocje, potrzeby, odczucia,
- prezentuje publicznie swoje talenty,
- czuje się odpowiedzialne za wspólny efekt,
- tworzy kukiełki, rekwizyty,
- doskonali umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi,
- odkrywa i wykorzystuje własne możliwości,
- przezwycięża nieśmiałość,
- wykazuje zainteresowanie teatrem,
- odgrywa role posługując się mową, mimiką, gestem,
- rozwija własną kreatywność.

Formy realizacji projektu:

- zabawy naśladowcze,
- zabawy tematyczne,
- zabawy z elementami dramy i pantomimy,
- inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
- udział dzieci w przedstawieniach, spektaklach teatralnych, przeglądach (w miarę możliwości),
- utworzenie w sali kącika teatralnego,
- gromadzenie rekwizytów,
- współpraca z rodzicami,
- swobodna rozmowa,
- dialog,
- pogadanka,
- słuchanie czytanych utworów literackich,
- tworzenie wspólnych opowiadań, bajek
- multimedia.

Metody stosowane podczas realizacji projektu oscylować będą głównie wokół działań aktywizujących dzieci:
- drama,
- pantomima,
- inscenizacja,
- pokaz,
- obserwacja,
- gry i zabawy integracyjne,
- aktywność ruchowa,
- pedagogika zabawy.

Przeznaczenie projektu:

Projekt edukacyjny „Maciusiowe teatrzyki dzieci i pani Moniki” przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich. Projekt ten został napisany także dla nauczycieli, którzy mogą modyfikować działania w nim zawarte i dostosować do rozwoju i wieku dzieci.
Projekt może być wykorzystany do realizacji również przez nauczycieli z innych placówek przedszkolnych.
Projekt może być również kontynuowany od nowego roku szkolnego – z udziałem dzieci młodszych.
Realizacja projektu zakłada współpracę z rodzicami.

Założenia projektu „Maciusiowe teatrzyki dzieci i pani Moniki” są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r., Dz.U.poz.356)
Miejsce realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany głównie w Przedszkolu nr 35 im.Króla Maciusia I w Poznaniu; przedstawienia, inscenizacje będą również realizowane w pobliskich placówkach oświatowych.

Termin realizacji :
Wrzesień 2020 – Maj 2020

Realizacja projektu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Działania zawarte w tabeli są propozycjami, które można modyfikować, realizować w całości lub tylko częściowo. Należy je dostosować do swojej grupy przedszkolnej.

Wrzesień 2019
(oraz przypominanie i utrwalanie wiadomości w czasie realizacji projektu)
1. Spotkanie z teatrem. Zapoznanie dzieci z różnego rodzaju formami teatralnymi(prezentacja multimedialna, nagranie spektaklu),tj:
- teatr kukiełkowy/pacynkowy,
- teatr cieni,
- pantomima,
- spektakl teatralny,
- musical,
- teatr Kamishibai.
W miarę możliwości wyjazd z dziećmi na dowolną formę teatralną lub zaproszenie do przedszkola.
Zapoznanie z poszczególnymi miejscami w teatrze.
Ustalenie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze.

Październik 2019
(uzupełnianie w ciągu całego roku szkolnego)
2.Kącik teatralny
Utworzenie w sali kącika teatralnego, zebranie rekwizytów, kostiumów, kukiełek, pacynek, masek itp. Zaproszenie do współpracy rodziców oraz społeczność przedszkolną

Listopad 2019
3.Czy aktor to też zawód? Zapoznanie z pracą aktora (ilustracje, multimedia, zaproszenie aktora do przedszkola lub spotkanie z aktorem w przedszkolu).
Zapoznanie z pracą suflera oraz pozostałych osób pracujących w teatrze.

W ciągu całego roku szkolnego
4.Bawimy się w teatr Stosowanie metod aktywizujących, pobudzających dzieci do twórczego działania, wcielania się w różne role, zachęcanie dzieci wycofanych lub nieśmiałych.
Tworzenie krótkich spontanicznych inscenizacji wg pomysłów dzieci i nauczyciela. Wcielanie się w losowane role, operowanie głosem, ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka. Przeprowadzanie dialogów na podany temat z użyciem pacynek lub kukiełek. Wykonywanie kukiełek, pacynek, masek.

Listopad 2019-Maj 2020
5. Maciusiowi artyści na małej scenie – przedstawienia dla zapraszanych gości. Wspólne planowanie działań, dobór ról, rekwizytów, dekoracji. Przygotowanie zaproszeń, plakatów.
Występy dla rodziców:
1. „Kto ty jesteś?Polak mały” – przedstawienie patriotyczne.
2. „Maleńka miłość w żłobie śpi” – przedstawienie jasełkowe dla rodziców oraz dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
3. Kolędowanie dla seniorów – śpiew, taniec, recytacja.
4. „O bałwanku,co miał złote serce” – inscenizacja dla dzieci z najmłodszych grup wiekowych.
5. „Śpiewać potrafimy, tańczyć też umiemy” – występ dla dzieci z ośrodka dla dzieci niedosłyszących.
6. „Bajka o śpiącym niedźwiedziu” – inscenizacja dla dzieci z pobliskich placówek oświatowych.
7. „No i w końcu przyszła wiosna, kolorowa i radosna” – przedstawienie dla dzieci z placówek zrzeszonych w Miasteczku Oświatowym.
8. „Bajka o wiośnie, kurze i pisankach” – inscenizacja dla dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
9. „Mamo, Tato cóż wam dam?” – przedstawienie dla rodziców.

Czerwiec 2020
6.Teatralny quiz – podsumowanie wiadomości. Zorganizowanie quizu podsumowującego realizację projektu. Wręczenie każdemu dziecku dyplomu małego aktora.
Stworzenie fotorelacji z realizacji projektu – pokaz dzieciom.
Stworzenie prezentacji multimedialnej z działań teatralnych – dla rodziców.

Teksty niektórych inscenizacji pochodzą z książki „Na przedszkolnej scenie” –
Sylwii Bacewicz.
Są one modyfikowane na potrzeby własne. Pozostałe teksty są w dużej części autorskie.

Ewaluacja:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.