Katalog

Grażyna Przybylak, 2020-05-22
Kargowa

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny w nauczaniu wczesnoszkolnym " Na tropie pogody".

- n +

Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkoli w Kopanicy


Projekt edukacyjny dla klasy III
Nauczania wczesnoszkolnego
Projekt przyrodniczy
” Na tropie pogody”

Opracowanie i realizacja : Grażyna Przybylak
Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie szkoła ma wyposażyć ucznia, jest twórcze myślenie. Im wcześniej zacznie się wychowywać do twórczości, tym proces ten będzie skuteczniejszy. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja realizowaniu celów edukacyjnych i zaspokajaniu potrzeb uczniów. Jedną z metod aktywizujących jest metoda projektu, która pomaga uczyć się planować, organizować pracę, podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Metoda projektu to nic innego, jak samodzielna realizacja przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub w zespołach zadania przygotowanego przez nauczyciela. Uczniowie sami zdobywają informacje, opracowują je, a potem przygotowują prezentację. Przykładem formy prezentacji może być: przemówienie, inscenizacja, kabaret, recytacja, kronika, album, wystawa, prezentacja komputerowa i inne.
Pojęcie projektu określa metodę pracy, podczas której uczniowie przez dłuższy czas realizują jakieś zadanie, przedsięwzięcie oparte na ustalonych wcześniej celach i zasadach. Uważa się, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod, ponieważ wyzwala aktywność ucznia i opiera się na jego samodzielnej pracy oraz stawia go w centrum procesu uczenia się – nauczania. Metoda ta pozwala wykształcić w uczniach wiele kompetencji - porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność współpracy w zespole, planowanie uczenia się, rozwiązywanie napotkanych problemów, inicjatywność, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia się , które pozwolą im lepiej funkcjonować w przyszłym, dorosłym życiu.

Metoda projektu spełnia ważne funkcje w nauczaniu i wychowaniu:
• sprzyja integracji zespołu klasowego,
• uczy zachowań społecznych, współdziałania w grupie,
• uczy pracy z różnymi źródłami wiedzy,
• uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce czyli łączeniu teorii z praktyką,
• uczniowie przeżywają świat jako całość,
• wdraża do poszukiwania i selekcjonowania informacji,
• daje możliwość korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy,
• uczy samodzielności, odpowiedzialności, planowania i organizacji pracy,
• przynosi zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku,
• stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczniów.


Cechy charakterystyczne projektu:

• Zaplanowane cele
• Zaplanowane działania
• Określone rezultaty
• Możliwa modyfikacja założeń
• Interdyscyplinarność
• Tematyka powiązana z zapisami podstawy programowej
• Związek tematyki z życiem, zainteresowaniami uczniów
• Praca w zespole, grupach, indywidualna
• Wzajemna komunikacja i uczenie się od siebie
• Poszukiwanie wiedzy, gromadzenie danych ich analiza
• Prezentowanie rezultatów pracy – społeczności szkolnej, rodzicom, lokalnie.

Projekt został zaprojektowany jako interdyscyplinarny. Można go dowolnie rozszerzać, dodając nowe treści z muzyki, plastyki, techniki, wykonując rozmaite doświadczenia. Zaprogramowane działania opierają się na aktywnym udziale dzieci na każdym etapie pracy projektowej – od przygotowania materiałów, po występy artystyczne. Projekt może być realizowany o każdej porze roku, wystarczy dostosować warunki oraz materiały.
Realizacja projektu została zaplanowana na dwa tygodnie w listopadzie. Podczas kolejnych dni realizacji zadań projektowych, uczniowie będą poznawać składniki pogody oraz je badać za pomocą własnoręcznie zbudowanych przyrządów meteorologicznych. Dokonają tego pracując z odpowiednimi źródłami informacji, prowadząc obserwacje oraz doświadczenia. Będą doskonalić metody dokumentowania zrealizowanych zadań poprzez wykonywanie notatek, rysunków, map pojęciowych i tabel. Dzieci stosując różnorodne metody aktywizujące, przygotują i zaprezentują na forum klasy etapy pracy doświadczalnej oraz wyniki prowadzenia obserwacji pogody w postaci kalendarza. Podsumowując projekt uczniowie i nauczyciel dokonują oceny prezentacji dokumentacji prowadzonych obserwacji w terenie, samooceny, oceny pracy grupy oraz oceny realizacji projektu. Dzieci zaprezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły dla klas I-III oraz rodziców.
Cele projektu
Cele ogólne:
• zainteresowanie badaniem elementów przyrody,
• doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji oraz ich dokumentowani,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji – literatura (przewodniki, klucze, leksykony, atlasy, albumy), Internet,
• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych materiałów,
• gromadzenie i przetwarzanie informacji,
• planowanie oraz prowadzenie obserwacji w terenie,
• wskazanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w czasie burzy,
• organizacja pracy zespołu oraz ocena tego proces,.
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas pracy nad projektem.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• organizuje pracę grupy przydzielając funkcje i zadania oraz ustalając zasady współpracy wszystkich członków obowiązujące podczas realizacji projektu,
• przygotowuje potrzebne źródła informacji podczas wizyty w bibliotece szkolnej,
• korzysta z różnych źródeł informacji – encyklopedie, Internet, albumy, poradniki – w celu pozyskania
• potrzebnych informacji,
• wyjaśnia, czym jest pogoda,
• wymienia składniki pogody,
• podaje przyrządy meteorologiczne oraz jednostki pomiaru składników pogody,
• rozróżnia znaki meteorologiczne,
• porównuje pogodę i klimat,
• opracowuje kryteria prowadzenia Kalendarza pogody,
• gromadzi dane dotyczące obserwowanych składników pogody,
• prowadzi obserwacje składników pogody zakończone prawidłowo prowadzoną dokumentacją w postaci rysunku (fotografii), notatki, schematu – Kalendarz pogody,
• buduje proste przyrządy meteorologiczne i wyjaśnia zasadę ich działania oraz wykorzystuje je do prowadzonych pomiarów składników pogody,
• przygotowuje potrzebny materiał badawczy, wykonuje doświadczenia według podanych instrukcji, formułuje wyniki i wnioski oraz prezentuje je na forum klasy,
• opracowuje zasady zachowania w czasie burzy,
• dokonuje oceny swojej pracy oraz grupy,
• wskazuje mocne i słabe strony wspólnej pracy nad projektem.

Metody pracy: projektowa, słowna, obrazowa.


Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Niezbędne materiały: komputery z dostępem do Internetu, szary papier, duże kolorowe brystole kolorowa bibuła, kleje, nożyczki, mazaki, markery, plastikowe butelki, plastikowe miseczki, plastelina, słomki, plastikowe kubeczki, ołówki z gumką, taśma klejąca, puszki bez dna.
Na koniec każdego dnia uczniowie dokonują samooceny swojej pracy.


Pytania na podsumowania dnia , odpowiadają chętne dzieci
 Czy jakieś zadanie sprawiło ci kłopot?
 Czy potrzebujesz czegoś dodatkowo ?
 Jak ci się pracowało w zespole?
 Czy udało się wam uniknąć konfliktów?
 Jak wyglądała wasza wzajemna pomoc?
 W jakim momencie potrzebowałeś pomocy?
 Czego się dziś nauczyłeś ?
 Komu pomogłeś i na czym ta pomoc polegała?
 Komu chciałbyś podziękować?

….podziękujcie sobie za….
Projekt jest realizowany w trzech fazach:


I Faza – Przygotowanie projektu


Przygotowanie projektu wymaga:
• Przedstawienie dzieciom zasad pracy metodą projektu edukacyjnego.
• Zainicjowania tematu projektu.
Temat projektu: NA TROPIE POGODY.
Temat jest związany z realizacją podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego. Wynika z zainteresowań dzieci i łączy się z obserwacją przyrody. Nie wymaga przygotowania wielu sprzętów i pomocy. Może być realizowany w każdym miejscu. Temat projektu możemy zainicjować: pogadanką – nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające ludzi w różnych strojach, przedstawiających ewidentną zależność od pory roku i zadaje pytanie – Co wpłynęło na decyzję tych ludzi o wyborze ubioru?

• Opracowania przez nauczyciela:
- podziału tematów i zadań na poszczególne dni,
- przygotowania dodatkowych materiałów np. kart obserwacji pogody dla
każdego uczni,
- przygotowania niezbędnych materiałów,
- przygotowania instrukcji wykonania wiatromierza, ciśnieniomierza i
deszczomierza,
- opracowania i przygotowania materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia doświadczeń

• Organizacji grup uczniowskich:
- podziału na stałe zespoły
- nadanie nazw poszczególnym grupom np. BŁYSKAWICE, TAJFUN,
- przydział funkcji i zadań,
- ustalenie zasad współpracy w grupie, kontraktu
Zasady:
 Biorę odpowiedzialność za swoje zadanie.
 Gdy mam problem, proszę o pomoc.
 Pomagam innym, gdy mnie poproszą.
 Uważnie słucham argumentów członków zespołu.
 Dyskutuję kulturalnie.
 Doceniam starania innych członków zespołu.
 Angażuję się w działania ze wszystkich sił.
 Dbam o terminowość.
- uczniowie sami ustalają w grupach przydział zadań


II Faza – Realizacja projektu

Realizacja projektu będzie się odbywać poprzez:
• wypożyczenie podczas wizyty w bibliotece potrzebnej literatury-
• pozycje na temat pogody, meteorologii, synoptyki,
• prowadzenie obserwacji i doświadczeń,
• budowę prostych przyrządów meteorologicznych,
• gromadzenie potrzebnych materiałów i informacji,
W przygotowaniu materiałów mogą pomóc rodzice
Każdy indywidualnie, w domu, wyszukuje w Internecie, książkach czasopismach informacji dotyczących pogody i jej składników. Robi to wg przydzielonych wcześniej zadań w swojej grupie. Zbiera materiały poprzez notatki, rysunki, kopiuje, drukuje.
• przedstawienie zdobytych informacji za pomocą map myśli, definicji,
• notatek, rysunków, wniosków,
• motywowanie i wspieranie uczniów przez nauczyciela ( stymulowanie
• do zadawania pytań, stawianie pytań otwartych, nie sugerujących
• odpowiedzi, dającym dzieciom możliwość wykazania się
• pomysłowością)
• docenianie każdego sukcesu ucznia,
• monitorowanie i ocenę realizacji poszczególnych zadań i etapów
projektu,
• ocenę i samoocenę,
• prezentację projektu.


Harmonogram działań

Dzień I - Pogoda jest zawsze, badamy jej składniki.
Nauczyciel krótko omawia projekt od strony technicznej. Na tablicy umieszcza duży napis POGODA. Korzystając z metod: burzy mózgów i śnieżnej kuli, uczniowie ustalają szereg skojarzeń związanych z pojęciami: pogoda, ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie, wiatr, wilgotność powietrza. Następnie w dwuosobowych grupach wyszukują informacji na dany temat w Internecie( określenie pojęcia, sposób pomiaru). Każdy zespół prezentuje i omawia dane pojęcie. Klasa tworzy wspólny plakat POGODA I JEJ SKŁADNIKI.
Uczniowie projektują w grupach piktogramy , które będą służyły w oznaczaniu pogody przez dzieci w domu.
Każdy uczeń otrzymuje do domu kartę obserwacji pogody( zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr). Będzie ją uzupełniał za pomocą ustalonych w klasie oznaczeń, zaraz po przyjściu do domu, przez okres dwóch tygodni.
Dodatkowo uczniowie uczą się piosenki „ Jesienny kujawiaczek”
Dzień II – Przeprowadzamy doświadczenia z powietrzem i wiatrem.
Przeprowadzenie doświadczeń. Zapis notatek i wniosków.” Gra w kolory” Podręcznik i Ćwiczenia kl. III część I.
Grupa zajmująca się wiatrem prezentuje swoje wiadomości i materiały na forum klasy.
Dzieci wykonują z z przyniesionych do szkoły materiałów (plastikowych kubeczków, słomek i ołówka z gumką )wiatromierz. Robią to wg instrukcji nauczyciela.
Z wiatromierzami wychodzimy na boisko szkolne. Dzieci obserwując swoje wiatromierze uzgadniają siłę wiatru. Używamy określeń: bezwietrznie, wiatr słaby, wiatr silny. Zwrócenie uwagi, ze wiatr można też określić obserwując gałęzie drzew.

Dzień III - domowy barometr, czyli co to jest ciśnienie atmosferyczne.

Wykonanie doświadczeń potwierdzających istnienie ciśnienia atmosferycznego.
Zapis notatek i wniosków.” Gra w kolory” Ćwiczenia kl. III część I.
Grupa zajmująca się ciśnieniem atmosferycznym prezentuje swoje wiadomości i materiały na forum klasy.
Wykonanie domowego barometru wg instrukcji nauczyciela – praca w grupach. Podręcznik „ Gra w kolory” część I

Dzień IV – Krążenie wody w przyrodzie, chmury.

Przeprowadzenie doświadczenia. Przygotowujemy duży słój . Na jego dno wkładamy warstwę ziemi i sadzimy roślinkę, którą podlewamy. Otwór słoika zabezpieczamy folią i gumką. Słój stawiamy na parapecie. Obserwujemy zjawisko krążenie wody w słoiku. Znakomicie widać krople wody na ściankach i na foli. Dzieci samodzielnie dokonują obserwacji i swobodnie komentują , co się dzieje w słoiku. Takich obserwacji dokonują przez kilka dni.
Grupa zajmująca się przygotowaniem wiadomości dotyczących chmur prezentuje swoje materiały na forum klasy ( jak powstają chmury, rodzaje chmur ).
Nauczyciel wyjaśnia , czym jest wilgotność powietrza i na co ma wpływ. Prezentuje przyniesiony higrometr.

Dzień V- Opady
Grupa zajmująca się przygotowaniem wiadomości dotyczących opadów prezentuje swoje materiały na forum klasy – rodzaje opadów, skąd się bierze deszcz, śnieg, grad?
Uczniowie wykonują prosty deszczomierz z plastikowej butelki i puszki. Po wyjściu na boisko szkolne ustawiają deszczomierze w różnych miejscach.
Obserwują doświadczenie zamiany wody w parę wodną .Ustalają, co się dzieje z wodą w niskich, a co w wysokich temperaturach.
Przygotowanie dużego klasowego kalendarza pogody do obserwacji i zapisywania siły wiatry, temperatury powietrza, ciśnienia, opadów, wilgotności powietrza, zachmurzenia.
Uczniowie będą dokonywać obserwacji, korzystając z przygotowanych wcześniej przyrządów: wiatromierza, barometru, deszczomierza, termometru i higrometru. Będą je zapisywać przez cały kolejny tydzień.

Dzień VI – Burza.

Elektryzowanie ciał – doświadczenie z elektryzowanie włosów poprzez nadmuchany, naelektryzowany balon.
Grupa zajmująca się przygotowaniem materiałów dotyczących burzy wyjaśnia klasie: jak powstaje burza, czym jest grzmot, a czym błyskawica, jak obliczyć w jakiej odległości jest burza.
Dzieci tworzą dywanik pomysłów – zasady zachowania w czasie burzy.Dzień VII – Tęcza
Wykonanie doświadczenia z załamywaniem światła. Podręcznik „ Gra w kolory” klasa 3 część I. Zaprezentowanie wiadomości dotyczących powstawania tęczy.
Nauka na pamięć wiersza ułatwiającego zapamiętanie kolorów tęczy.

Kiedy latem minie burza,
Zza chmur słońce się wynurza.
Drobny deszczyk pada wszędzie,
Piękna tęcza wtedy będzie.

Ile ma kolorów wszystkich?
Dowiesz się, gdy je policzysz.

Wysoko, od słońca strony
Jest pierwszy kolor czerwony.
Drugi to pomarańczowy,
Tak jak owoc południowy.
Trzeci żółty, niczym słońce,
Wszystkie one są gorące.

Do żółtego z jednej strony
Przytulony jest zielony.
Następny jest kolor nieba,
Więc niebieski znaleźć trzeba.

Szósta barwa- granatowa
Tęcza prawie już gotowa.
Fioletowy, gdy przyniosę
Jest już tęcza, popatrz proszę!


Wspólne wykonanie plakatu TĘCZA W NASZEJ KLASIE
Dzieci wyklejają z bibuły na dużym arkuszu szarego papieru tęczę. Pod nią rysują swoja postać. Pospisują się.

Dzień VIII- Usystematyzowanie wiadomości

Nauka piosenki „ Jesienny kujawiaczek”.
Opracowanie i wykonanie plakatów poszczególnych grup: wiatr, ciśnienie atmosferyczne , opady, chmury, burza i tęcza.
Będą one pomocne w prezentacji projektu na łamach szkoły.

Dzień IX – Zabawa w pogodynkę.

Praca w parach –dzieci maja za zadanie przygotować zapowiedź pogody uwzględniając zachmurzenie, opady, temperaturę powietrza i ciśnienie. Wybrana osoba z pary prezentuje pogodę całej klasie.
Nauka tańca kujawiak , do słów piosenki „ Jesienny kujawiaczek”.
Utrwalanie piosenki „ Jesienny kujawiaczek”.

Dzień X – Prezentowanie efektów pracy

Zaprezentowanie na forum klasy uzupełnionego klasowego kalendarza pogody.
Prezentowanie indywidualnych kart obserwacji pogody.
Wyciagnięcie wniosków, dlaczego indywidualne obserwacje mogą się różnić?
Zaprezentowanie plakatów wykonanych przez poszczególne grupy.
Omówienie sposobu prezentacji projektu – podział funkcji. Wykorzystanie poznanych wierszy dotyczących tęczy, piosenki „ Jesienny kujawiaczek „ i tańca „ Kujawiak”.

III Faza – Zakończenie projektu

1. Prezentacja projektu odbędzie się na forum szkoły dla klas I-III i dla rodziców, poprzez prezentację wyników wykonanych zadań projektowych.
• Prezentacja plakatów i omówienie ich przez poszczególne grupy,
• Prezentacja kalendarza pogody,
• Wystawa i omówienie wykonanych przyrządów meteorologicznych.
• Pogodynka- prezentacja telewizyjnej prognozy pogody.
• Zaprezentowanie poznanych wierszy, piosenki i tańca.
• Zgaduj, zgadula. Prezentacja określonych ubiorów z zapytaniem, jakiej pory roku mogą dotyczyć?
2. Ocena projektu.
Elementem oceny powinna być samoocena uczniów i grup.
Odbywa się na bieżąco, podczas realizacji projektu poprzez:
• Dokonanie ustnej oceny prezentacji materiałów przygotowanych przez grupy.
• Samooceny przez uczniów każdego dnia.
• Ocena swojej pracy i pracy grupy nad projektem
• Wspólna Ocena projektu – Kosz i walizeczka – opis metody
Zastosowanie:
Metoda ewaluacyjna. Pozwala wywołać refleksję ukierunkowaną na rozwój i podwyższenie jakości.


Potrzebne materiały:
- szary papier,
- karteczki samoprzylepne.


Przebieg:
 Przygotuj na tablicy plakat z narysowanym koszem i walizeczką.
 Rozdaj uczniom kartki samoprzylepne w dwóch kolorach – czerwonym i
zielonym – „światła dla pieszego”.
 Poproś, aby ocenili realizację projektu:
na zielonych kartkach – pozytywna ocena:
Podobało mi się …………….
Nauczyłem/am się …………………
na czerwonych kartkach – negatywna ocena:
Przeszkadzało mi …………………
Zmieniłbym /abym …………………..
 Na hasło START uczniowie przylepiają kartki w odpowiednich miejscach
pozytywne (zielone) na plakacie z walizeczką, negatywne (czerwone) – z
koszem.
 Teraz poproś jednego z uczniów, aby odczytał, co znalazło się na plakacie z koszem, a więc co warte wyrzucenia do kosza i zmiany, następnie to, co
znalazło się na kartach do zabrania ze sobą w walizce i do zapamiętania.
 Na zakończenie możesz poprosić uczniów o to, aby podzielili się ze
wszystkim swoimi wrażeniami: Co się podobało?, Co należy zmienić?Ewaluacja projektu
Praca wykonana nad projektem, która doprowadzona została do końca, powinna zostać oceniona i nagrodzona. Nie musi to być ocenianie w formie oceny szkolnej, ale przede wszystkim poinformowanie uczniów o mocnych stronach wykonanej pracy oraz o tym, co można zrobić lepiej w przyszłości.
Literatura:
• Agnieszka Mikina „Metoda projektów dla szkół podstawowych.
Klasy 1 – 3.”
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. Sp. k. Poznań 2014.
• Bożena Potocka, Lesława Nowak „Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli.” Wyd. Zakład Wydawniczy SFS. Kielce 2002.
• Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących.”,
Wyd. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.