Katalog

Bogusława Chalecka, 2020-05-22
Siedlce

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie nauczycieli specjalistów

- n +SPAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR ……….
W …………………………………….
Zespół nauczycieli specjalistów tworzą pracownicy szkoły prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Spotkania zespołu organizowane były z inicjatywy jego członków lub dyrektora i rodziców ucznia.
Praca polegała na realizacji wskazań form i sposobów pracy z dziećmi z opiniani i orzeczeniani zalecanych przez Poradnę Psychologiczną Pedagogiczną w……………………………….. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się we wrześniu 2017r. według ustalonego harnomogramu. Omówiono na nim wszystkie orzeczenia i opinie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr ……. oraz uczestników przychodzących na specjalistyczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta …………………….organizowane w szkole. Ustalono zakres, w którym uczniowie wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
Na kolejnych spotkaniach organizowanych w miarę potrzeb określono zakres, rodzaj form i sposobów jak również okres udzielanej pomocy pedagogicznej i terapeutycznej uczniom posiadających orzeczenie i opinię. Pedagodzy mieli na uwadze indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, jak również możliwości psychofizyczne dziecka. Zespół określił sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości dzieci.
Sukcesywnie analizował postępy w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagogów, a w miarę potrzeb ustalał kierunki pracy z uczniem.
Nauczyciele specjaliści ściśle współpracowali z dyrektorem szkoły, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym. Pracowali także w zespołach klasowych, w celu wspólnego oddziaływania na uczniów. Specjaliści współpracowali również z rodzicami dzieci z opiniami i orzeczeniami, omawiali z nimi postępy dziecka w procesie rewalidacji jak również opracowywali zalecenia do pracy w domu.
Zespół na koniec roku szkolnego dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej podopiecznym. Omówił współpracę z rodzicami dzieci i ich efekty.

Wnioski:

- Zorganizowanie spotkania dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w celu pedagogizacji i wspólnego poszukiwania sposobów na poprawę funkcjonowania dzieci.

- Uświadomienie rodzicom dzieci jak również uczniom że opinia pedagogiczna nie zwalnia dziecka z pracy nad usprawnianiem jego deficytów a wręcz przeciwnie moblizuje w poszukianiach metod i środków w celu ich niwelowania.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.