Katalog

agnieszka wiśniewska, 2020-05-22
Olsztyn

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów kl.4

- n +

Program

Nazwa zajęć : Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Autor koncepcji programowej i realizator zajęć:
Liczba grup : jedna.
Ilość uczniów w grupie: czterech.
Założenia i cele programu:
 wsparcie ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi poprzez wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju w tym:
 stymulowanie rozwoju intelektualnego,
 rozwijanie procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni,
 usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, w tym wzrokowo-przestrzennych i słuchowo językowych w obszarze percepcji, analizy, syntezy i pamięci; funkcji ruchowych: motoryki małej i grafomotoryki oraz koordynacji i integracji tych funkcji,
 rozwijanie kompetencji emocjonalno – motywacyjnych,
 doskonalenie umiejętności społecznych,
 rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
 podniesienie umiejętności czytania i pisania,
 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
 dostrzeganie uzdolnień dziecka,
 usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.
Metody, formy i techniki pracy:
 terapii pedagogicznej:
 indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego,
 powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniające złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne ucznia,
 korekcja zaburzeń: ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
 kompensacja zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych,
 systematyczności oddziaływań terapeutycznych,
 ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego;
 praca indywidualna, w parach, grupowa

Materiały dydaktyczne:
 Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI:
 „Czytam, rozumiem, piszę”,
 „Od dysgrafii go kaligrafii”,
 programy komputerowe: „Sposób na dysleksję”, „Dyslektyk 2”,
 gry: „Ortogra”, „Gry ortograficzne”,
 „Karty ortomagiczne. Polisensoryczne usprawnianie poprawnej pisowni”,
 „Trening słuchu”,
 „Dźwięki naszego otoczenia”,
 „Trening ortograficzny”,
 „Dyktanda graficzne”,
 „Dyktanda ortograficzne”,
 testy czytania ze zrozumieniem,
 rebusy i krzyżówki,
 domino,
 loteryjki,
 puzzle,
 historyjki obrazkowe,
 klocki,
 patyczki,
 memory,
 PUSY,
 karty pracy indywidualnej,
 testy czytania,
 testy szybkiego czytania,
 testy ortograficzne,
 gra edukacyjna „Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie”,
 pomoc terapeutyczna „Trudne sytuacje społeczne. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych”.
Treści :
1. Usprawnianie funkcji wzrokowych:
 usprawnianie analizatora wzrokowego,
 ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym,
 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 rozpoznawanie treści obrazków tematycznych,
 segregowanie, dobieranie różnych elementów,
 wyszukiwanie obrazków, figur wśród innych w tle (domina, loteryjki, puzzle, karty),
 układanie puzzli, pociętych obrazków w całość,
 wyszukiwanie różnic miedzy obrazkami,
 wyszukiwanie identycznych obrazków,
 rysowanie wzorów, przedmiotów według instrukcji słownej,
 układanie mozaiki wg wzoru, komponowanie własnych kompozycji,
 układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane,
 wyszukiwanie ukrytych obrazków, wzorów, figur,
 uzupełnianie niedokończonych rysunków,
 graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej figury,
 rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności,
 porządkowanie historyjek obrazkowych,
 budowanie kompozycji przestrzennych,
 układanie z patyczków znaków literobodobnych według podanych wzorów,
 układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter,
 odtwarzanie z pamięci uprzednio widziane litery,
 różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie lub oznaczenie pętlą,
 wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie,
 identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych,
 wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów,
 wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych,
 domino wyrazowe - dobieranie na zasadzie identyczności,
 dobieranie parami wyrazów do obrazków,
 układanie wyrazów z liter - dopasowywanie wyrazów do obrazków,
 układanie wyrazów z sylab - dopasowanie wyrazów do obrazków.

2. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych:
 kształtowanie wrażliwości słuchowej,
 ćwiczenia słuchu fonetycznego,
 ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy,
 doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,
 ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej,
 wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi,
 doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
 doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
 różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu,
 odtwarzanie podanego rytmu,
 układanie rymowanek,
 analiza i synteza głoskowa wyrazów,
 analiza i synteza sylabowa zdań,
 analiza i synteza wyrazowa zdań,
 doskonalenie struktury gramatycznej zdań,
 wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie,
 dokańczanie zdań,
 układanie zdań z podanym wyrazem,
 łączenie w pary rymujących się wyrazów,
 zagadki – dobieranie odpowiedzi,
 uściślanie znaczenia słów,
 uściślanie rozumienia zdań, w tym określeń czynności i związków gramatyczno-logicznych między słowami,
 słuchanie treści poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi,
 opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych,
 opisywanie przedmiotów,
 pamięciowe opanowywanie wierszy,
 słuchanie i powtarzanie opowiadań,
 pisanie ze słuchu z analizą słuchową.

4. Doskonalenie funkcji ruchowych: sprawności manualnej i grafomotoryki:
 usprawnianie czynności manualnych,
 usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców,
 ćwiczenia motoryki ręki piszącej,
 wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich,
 zamalowywanie obrazków,
 stemplowanie,
 odwzorowywanie rysunków,
 rysowanie po śladzie,
 obrysowywanie szablonów,
 wydzieranki, wycinanki,
 orgiami przestrzenne,
 rysunki tematyczne za pomocą kredek lub farb,
 łączenie punktów linią ciągłą,
 wycinanie po linii prostej, falistej, form geometrycznych, rysunków konturowych, liter,
 dyktanda graficzne.

4. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:
 usprawnianie techniki czytania,
 ćwiczenia w rozumieniu sensu czytanego tekstu,
 formułowanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
 dobieranie wyrazów do obrazków,
 rebusy,
 uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach,
 czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi,
 czytanie wyrazów sensownych i bezsensownych,
 czytanie wyrazów wizualnie podobnych,
 uzupełnianie zdań wyrazami,
 układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,
 samodzielne układanie zdań,
 dobieranie zdań do obrazków,
 porządkowanie zdań bez pomocy ilustracji,
 rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
 odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
 wykonywanie zadań dotyczących przeczytanego tekstu,
 wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym,
 utrwalanie liter o podobnym kształcie graficznym,
 wyszukiwanie liter w tekstach, gazetach (d-b, p-g, m-n, l-t-ł),
 składanie liter z pociętych części,
 dobieranie liter wielkich do małych, pisanych do drukowanych,
 dopisywanie brakujących elementów do podanych kształtów (kresek, owali, lasek),
 przepisywanie wyrazów, zdań,
 pisanie z pamięci,
 pisanie ze słuchu,
 wpisywanie liter z trudnością ortograficzną - tekst z lukami literowymi,
 wpisywanie sylab - tekst z lukami sylabowymi,
 uzupełnianie luk wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków - tekst obrazkowo-wyrazowy,
 pisanie wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter):
- dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”),
- zmiękczenia „przez kreskę” („ś”, „ć”, „ń”, „ź”,„dź”),
- zmiękczenia przez „i” („si”, „ci”, „ni”, „zi”, „dzi”),
- różnicowanie „i”, „j”,
- utrata dźwięczności w wygłosie i śródgłosie,
- mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”,
- pisownia „ó”, „rz”, „h”;
 utrwalenie pisowni wielkiej litery.

5. Rozwijanie procesów poznawczych:
 doskonalenie procesów myslenia przyczynowo – skutkowego, logicznego i abstrakcyjnego,
 rozwijanie pamięci w zakresie operacji zapamiętywania, utrwalania i odtwarzania,
 rozwijanie wyobraźni,
 doskonalenie koncentracji uwagi.
Kryteria sukcesu:
 systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 aktywny udział uczniów w zajęciach,
 stosowanie zróżnicowanych metod pracy i środków dydaktycznych,
 pozytywne wzmacnianie.
Sposób przeprowadzenia ewaluacji:
 pre-test,
 monitorowanie pracy uczniów,
 dostrzeganie postępów uczniów,
 stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom prezentację wiadomości i umiejętności,
 samoocena uczniów w odniesieniu do zaangażowania i postępów,
 udzielanie uczniom informacji zwrotnej po wykonaniu zadania,
 pomiar pedagogiczny,
 testy czytania,
 testy ortograficzne,
 post – test,
 ankieta ewaluacyjna.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.