Katalog

KATARZYNA Zając, 2020-05-22
Gliwice

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

KATARZYNY ZAJĄC
ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

stanowisko pracy: nauczycielData rozpoczęcia stażu: 02.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.08.2020r. ………..……………………………………………….
Opiekun stażu: (data i podpis dyrektora)
§ 6 ust.1 pkt. 1 Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
-wykaz aktów prawnych

–plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2019r.
i na bieżąco.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.


- podpisanie umowy
- konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
– ustalenie terminów oraz tematyki zajęć na okres stażu.
- kontrakt
- harmonogram spotkań
- potwierdzenie opiekuna stażu

Wrzesień 2019 i na bieżąco przez okres stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. – zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola. – zatwierdzony plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019 r.
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
– analiza dokumentacji przedszkola:
• Podstawa programowa
• Statut Przedszkola, Program
• Wychowawczy,
• przepisy BHP
–wykaz dokumentacji
- znajomość podstawowej treści dokumentów
- zapisy w dzienniku dotyczące zasad BHP Cały okres stażu.
5. Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.
– przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.
– pisemne sprawozdanie. Czerwiec 2020r.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
– sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
– pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu. Czerwiec 2020r.


§6 Ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.
– przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. – scenariusze Systematycznie przez cały okres stażu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - przygotowanie scenariusza, pomocy dydaktycznych. - scenariusz
- pomoce dydaktyczne
Raz w miesiącu
wg harmonogramu
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki - przygotowanie scenariusza, pomocy dydaktycznych - scenariusz
- pomoce dydaktyczne
- arkusz hospitacyjny Raz w semestrze
wg harmonogramu
4. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć - potwierdzenie opiekuna Raz w miesiącu
wg harmonogramu
5. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz przedszkolnym i samokształceniu. – uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- kursy, szkolenia, warsztaty, studiach magisterskich,
– udział w radach pedagogicznych,
- udział w Radach Pedagogicznych
- prenumerata miesięcznika Bliżej Przedszkola – zaświadczenia, certyfikaty
– potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
- potwierdzenie dyrektora
- teczki tematyczne z pomocami dydaktycznymi
- gazety


Cały okres stażu.

6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej, konsultacje, wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań napotkanych problemów.
– lektura prasy specjalistycznej,
–konsultacje z opiekunem stażu,
–konsultacje metodologiczne z
Dyrekcją
- konsultacje z logopedą
- wykaz lektur, stron internetowych
- potwierdzenie opiekuna stażu/ dyrektora
- potwierdzenie logopedy Cały okres stażu.

7. Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
- współorganizowanie imprez przedszkolnych

- scenariusz,
- strona internetowa
Cały okres stażu.


§6 Ust. 2 pkt.3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI

1.Pozszerzenie wiedzy na
temat potrzeb rozwojowych uczniów.
- zapoznanie z dokumentacją (orzeczenia, opinie),
- współpraca
z pozostałymi nauczycielami oraz logopedą,

- wpisy w dzienniku,
- potwierdzenie opiekuna stażu
Cały okres stażu.

2. Dobór odpowiednich metod i form oraz dostosowanie tematyki
zajęć do wieku, poziomu
intelektualnego uczniów oraz zaistniałych problemów.
- prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny i zgodny z zainteresowaniami uczniów,
- stopniowanie trudności
- organizacja zabaw, gier i konkursów.

- wpisy w dzienniku,
- scenariusze zajęć
- pomocy dydaktyczne
Cały okres stażu.

3. Obserwacja uczniów w czasie zajęć i podczas zabaw swobodnych.
- reagowanie i interweniowanie w sytuacjach koniecznych,

- potwierdzenie opiekuna stażu.
Cały okres stażu.


&6 Ust. 2 pkt.4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI

1.Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, a także budowa poczucia odpowiedzialności poprzez zajęcia praktyczne.

- organizowanie zajęć o zróżnicowanej tematyce,
- współpraca z nauczycielami prowadzącymi inne grupy

- zdjęcia,
- scenariusze zajęć.
Cały okres stażu.

&6 Ust. 2 pkt. 5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI


1.Podjęcie studiów magisterskich rozszerzających kwalifikacje.


- kontynuacja nauki na studiach magisterskich, kierunek : terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
- dyplom ukończenia studiów.
Październik 2018 – Sierpień 2020.

2. Webinaria
- udział w webinariach
- certyfikaty i zaświadczenia
Cały okres stażu

3. Szkolenia i doskonalenia metodyczne.
- udział w szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i wydawnictwa pedagogiczne.

- certyfikaty i zaświadczenia.
Cały okres stażu.

4.Ewaluacja podejmowanych działań profilaktycznych
i edukacyjno – wychowawczych.

- rozmowy z rodzicami,
- rozmowy z nauczycielami,
-analiza skuteczności działań poprzez obserwację umiejętności
i zachowania dzieci.

- konsultacje z opiekunem stażu
Cały okres stażu.

&6 Ust. 2 pkt. 6.Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych
- Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów, pomocy dydaktycznych i kart pracy dla dzieci
- scenariusze zajęć,
- dyplomy,
- pomoce dydaktyczne,
- katy pracy


Cały okres stażu.
2. Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych - zajęcia z wykorzystaniem laptopa, rzutnika
- prezentacje multimedialne Cały okres stażu
3. Współprowadzenie strony internetowej placówki - aktualizowanie strony internetowej placówki,
- strona internetowa
- potwierdzenie opiekuna stażu Cały okres stażu
4. Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym - zamieszczenie planu rozwoju na portalu profesor.pl - potwierdzenie Wrzesień 2019


§6 Ust. 2 kpt. 7 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. – przygotowanie scenariuszy zajęć,
– prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
– omówienie zajęć. – scenariusze zajęć,
– notatki opiekuna stażu na scenariuszach zajęć. Zgodnie z ustaleniami przez cały okres stażu
2. Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. – obecność i obserwacja zajęć,
-omawianie zajęć. – scenariusze zajęć,
– wnioski z obserwacji. Cały okres stażu.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
– uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć – wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Cały okres stażu


§6 Ust. 2 pkt. 8 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMA REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami. – indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę
-akcje:
• Festiwal Miasta
• Powitanie jesieni
• Dzień Kota
• Pasowanie
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień sportu
• Dzień Mamy i Taty - potwierdzenie dyrektora
- strona internetowa. Cały okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań, praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia.
– rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- udział w konkursach,
- praca indywidualna – podziękowania, dyplomy
– katy pracy
Cały okres stażu.
3. Współorganizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych. – pomoc w organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
– udział w wycieczkach przedszkolnych z dziećmi i rodzicami. -strona internetowa Cały okres stażu.
4. Pedagogizacja rodziców - artykuł dla rodziców zamieszczony na tablicy - artykuł pt. „Dobre rady mamy dla taty i mamy” Dwa razy w roku
5. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” - zachęcanie rodziców aktywnego udziału w akcji - potwierdzenie opiekuna stażu Cały okres stażu
6. Strona internetowa - współprowadzenie strony internetowej placówki - potwierdzenie dyrektora
-strona internetowa Cały okres stażu

…………………………… .……………………………..

(podpis stażysty) (podpis opiekuna stażu)

……………………………………………………..
(data i podpis dyrektora placówki)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.