Katalog

Agnieszka Jaworska, 2020-05-22
Zduńska Wola

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna "Sensoplastyka-zabawa dla małego smyka"

- n +


Innowacja Pedagogiczna

„Sensoplastyka-
Zabawa dla Małego Smyka”

SPIS TREŚCI


1.Wprowadzenie
2.Uzasadnienie innowacji
3.Założenie innowacji
4. Cele innowacji
5. Metody i formy
6. Przewidywane efekty/korzyści wdrażania innowacji
7. Ewaluacja
8. Harmonogram działań innowacyjnych

WPROWADZENIE

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje dynamiczny rozwój poznawczy dziecka, dziecko eksploruje, poszukuje doświadczeń. Ciekawość świata, intensywny rozwój języka skłania je do zadawania pytań. Dokonuje coraz to nowych odkryć otaczającej rzeczywistości.
Świat postrzegany przez dziecko to miejsce, w którym czeka na niego wiele ciekawych zdarzeń, miejsc zjawisk, osób. Ważne jest, aby potrafiło dopatrywać się w rzeczach zwyczajnych czegoś nowego, niezwykłego, używać twórczego myślenia i wyobraźni do tworzenia rzeczy nowych, pomysłowych i niespotykanych. Istotne jest, by stawało się coraz bardziej twórcze i kreatywne.
Nauczyciel tworząc odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcej kreatywności zapewnia dziecku możliwość wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej ekspresji. Zachęca do podejmowania wysiłku , motywuje do dalszego działania, szukania pomysłów, podejmowania nowych wyzwań.
Kreatywność dziecka może rozwijać się tylko w bezpiecznej atmosferze, gdzie nauczyciel jest organizatorem i animatorem- stwarza warunki do dokonywania odkryć, rozwija zainteresowania dzieci w atmosferze zabawy. Nauczyciel nie neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale skłania dziecko do myślenia.
Opracowana innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości.
Temat: „Sensoplastyka -zabawa dla małego smyka”
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Data wprowadzenia: listopad 2019
Data zakończenia: czerwiec 2020
Wiek dzieci: 3-4 lata
Zakres innowacji:
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin pracy przedszkola, dwa razy w miesiącu dla dzieci z grupy „Krasnali” (3-4 latki) oraz dzieci z grupy „Biedronek”(4 latki). Zajęcia będą trwały 60 min.
Innowacja dotyczy rozwijania motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej. W zabawach tych będzie istotna stymulacja dotykowa, sensoplastyka, propriocepcja Nowatorstwo polega na wykorzystaniu wszelkich możliwych mas plastycznych, to jest:
• plasteliny,
• ciastoliny,
• masy solnej,
• masy papierowej,
• gliny,
• piankoliny,
• coolindy,
• piasku kinetycznego,
• pucholiny,
• masy plastycznej typu „slime” czyli glut-szlam,
• masy plastycznej typu putty- czyli lekkiej masy mącznej,
• masy odbijającej się od podłoża,
• własnoręcznie zrobionego sztucznego śniegu, farb do malowania rękami.
Nowatorstwo w doborze środków plastycznych ma na celu:
• prowokowanie nowych doznań,
• wszechstronny rozwój dzieci,
• terapeutyczne oddziaływanie na zmysły ,w szczególności na zmysł dotyku
• pobudzanie dzieci do działania.

UZASADNIENIE INNOWACJI

Innowacja „Sensoplastyka…zabawa dla małego smyka” jest moją odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.
Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz gotowości szkolnej zauważyłam, słabszą sprawność manualną rąk u dzieci oraz zborność ruchową ciała. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba pobudzania wielozmysłowego dzieci, usprawniania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków plastycznych.
Sensoplastyka to edukacja sensoryczno-artystyczna, która perfekcyjnie wpływa na rozwój całego organizmu. Jest niesamowicie twórcza bo wykorzystuje wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu. Przy sensoplastyce odbywa się fantastyczna zabawa i najważniejsze wg. naukowych badań – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu, szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa. Badania potwierdzają, że im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawnie, szybko i bardziej wydajnie będzie myślało dziecko a później dojrzały człowiek. Zabawy sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzają świat jego doznań a takie działania sprzyjają rozwojowi percepcyjnemu i motorycznemu dzieci.

ZAŁOŻENIE INNOWACJI

Innowacja ma charakter otwarty, program można modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju, dając dzieciom potrzebny czas. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę. Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej dla dziecka działalności, należy wybrać odpowiednie, ekologiczne i bezpieczne materiały. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia.
Założenia:
- wspomaganie budowania świadomości przestrzeni i własnego ciała
- wspieranie rozwoju motoryki małej
- doświadczanie poczucia sukcesu i spełnienia z realizacji własnych pomysłów
- wspieranie samodzielności
Zasady prowadzenia zajęć:
- odpowiednio przygotowana przestrzeń
- stosowanie pytań, zamiast poleceń
-wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczychCELE INNOWACJI

*Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie i rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych.
*Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci – umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
*Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni.
*Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
*Stwarzanie szans na dotykanie, poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji, faktur.
* Budowanie świadomości i przestrzeni własnego ciała
*Doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego
*Relaksacja fizyczna i psychiczna dziecka,
*Skoordynowane używanie obu rąk,
*Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi
*Zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.
*Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiemCELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

● Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci.
● Inicjowanie samodzielnych działań dzieci- zachęcanie do obserwowania, wyciągania wniosków
● Ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
● Wzbogacanie ekspresji wypowiedzi.
● Aktywizowanie dzieci do podejmowania twórczych działań.
● Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka.
● Odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie kreatywnej postawy.
● Wyrabianie swobody w świadomym operowaniu środkami wyrazu plastycznego
METODY I FORMY


METODY:
• działania praktycznego,
• doświadczeń i eksperymentowania,
• pokazu i obserwacji,
• Metoda Sensoplastyka®
• ekspresyjna

FORMY PRACY:
• praca w grupach,
• praca indywidualna,
• praca zespołowa

SPOSOBY REALIZACJI:
• stworzenie warunków do realizacji projektu,
• zgromadzenie niezbędnych środków realizacji projektu,
• Podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, szkoleń, kursów, Internetu
• zapoznanie rodziców z projektem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie do kontynuowania podjętych działań w domu


.

PRZEWIDYWANE EFEKTY/
KORZYŚCI WDRAŻANIA INNOWACJI

Korzyści dla dziecka:
• usprawni rozwój motoryczny
• rozbudzi doznania wielozmysłowe
• wychodzi poza schematy działania,
• potrafi czerpać satysfakcję z kreatywnego działania,
• doświadcza sukcesy w realizacji swoich pomysłów,
• pozna nowe formy wyrazu i działań artystycznych,
• potrafi współdziałać w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
• wzmocni wiary we własne możliwości
• buduje świadomość ciała i przestrzeni
Korzyści dla rodziców:
• odkrywanie potencjału i możliwości w dziecku
• przygotowanie dziecka do nabycia kompetencji kluczowych w sferze dojrzałości szkolnej dziecka
• budowanie w dziecku świadomości oraz otwartości siebie
Korzyści dla nauczycieli:
• poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metody Sensoplastyki®,
• stworzenie twórczej atmosfery,
• zacieśnienie współpracy z rodzicami,
• promocja placówki, poprzez wdrożenie nowej metody pracy,
• wzbogacanie warsztatu pracy
EWALUACJA
*Na zakończenie każdego spotkania dzieci podsumują swój udział i stopień atrakcyjności zajęć poprzez metody ewaluacji, np. uśmiechnięte i smutne buźki.
*Własne obserwacje osiągnięć dzieci
*Zajęcia otwarte dla rodziców
* Ankieta ewaluacyjna dla rodziców
*Opinia dyrektora placówki
* Podsumowanie działań innowacyjnych w postaci prezentacji multimedialnej (zgromadzenie zdjęć z zajęć)
*Rozmowy, wywiady z dziećmi

Podsumowanie innowacji odbędzie się na zajęciach otwartych dla rodziców, podczas których dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem metody Sensoplastyki®


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

LISTOPAD

Planowane działania

1. Poznawanie właściwości fizycznych wody.
„Jaka jest woda..?”-zabawy badawcze i sensoplastyczne.

Forma realizacji
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak uzyskać czystą wodę? Jakie substancje rozpuszczają się w wodzie? Wykorzystanie wody do stworzenia masy plastycznej.
Cele Operacyjne
Potrafi wymienić niektóre substancje rozpuszczalne w wodzie, z pomocą n-la tworzy masę plastyczną wykorzystując przy tym wodę.

2.”Czary –mary”- zabawy plastyczne

Forma realizacji
Wymyślanie zaklęć, bogacenie wyobraźni, poznawanie techniki wykonania nowej masy plastycznej(piasek kinetyczny)
Cele Operacyjne
Dziecko wymyśla nowe słowa użyteczne w zabawie, wzbogaca wyobraźnię, samodzielnie tworzy piasek kinetyczny

GRUDZIEŃ
Planowane działania

1.„Drobny maczek”- zabawy sensoplastyczne z wykorzystaniem maku

Formy realizacji
Dotykanie, oglądanie i przesypywanie maku. Wykorzystanie maku do stworzenia masy plastycznej.
Cele Operacyjne
Dziecko ogląda i bada mak, wykorzystuje go do masy plastycznej.

2.”Pachnące słoiczki” -zabawy sensoryczne

Formy realizacji
Wąchanie słoiczków z różnymi substancjami, produktami; segregowanie, tworzenie własnych kompozycji
Cele Operacyjne
Dziecko ogląda, wącha przygotowane produkty, wykorzystuje je do zabaw plastycznych

STYCZEŃ
Planowane działania

1.”Biały puch”- zabawy jadalnym śniegiem

Formy realizacji
Aktywne zabawy ruchowe z wykorzystaniem przygotowanej samodzielnie masy.
Cele Operacyjne
Dziecko wg wskazówek wykonuje masę plastyczną, naśladuje w zabawie zjawiska przyrody.

2.”Białe kuleczki”- zabawy badawcze i sensoplastyczne

Formy realizacji
Dotykanie ,badanie wyglądu i własności kaszy manny i ryżu, porównywanie do innych sypkich produktów np. piasku
Cele Operacyjne
Dziecko bada kaszę i ryż


LUTY

Planowane działania

1.”Balonowe zagadki”- zabawy sensoryczne

Formy realizacji
Poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów
Cele Operacyjne
Dziecko zapoznaje się z wyglądem poszczególnych produktów za pomocą dotyku

2.”Mała cukiernia”- zabawy plastyczne z ciastoliną

Formy realizacji
Poszerzanie świata doznań.
Cele Operacyjne
Dziecko samodzielnie tworzy ciastolinę. Ćwiczy sprawność dłoni.

3.”Ścieżka sensoryczna”- zabawa ruchowa

Formy realizacji
Budowanie świadomości ciała i przestrzeni, rozwijanie zmysłu dotyku, stymulowanie wzroku, pobudzanie słuchu.
Cele Operacyjne
Dziecko bosymi stopami pokonuje trasę składającą się z powierzchni o różnych właściwościach


MARZEC

Planowane działania

1.”Dzień Budyniu”- sensoplastyka

Formy realizacji
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój dziecka
Cele Operacyjne
Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabawy z budyniem;
ćwiczy pracę rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni;

2.”Szalony kisiel”- sensozabawy w kolorowym kisielu

Formy realizacji
Tworzenie warunków sprzyjających do swobodnego rozwoju dziecka.
Cele Operacyjne
Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabawy w kisielu ; doskonali sprawność rąk i stóp w zakresie percepcji dotykowej

KWIECIEŃ

Planowane działania

1.Zabawy z galaretką-sensoryczny podświetlany stolik

Formy realizacji
Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zmysły.
Cele Operacyjne
Dziecko opisuje co czuje(dotyka, wącha galaretkę) uruchamia wyobraźnię.

2.”Makaronowe szaleństwo”- zabawy w kolorowym makaronie

Formy realizacji
Rozwijanie wyobraźni, koordynacji ruchowo- wzrokowej.
Cele Operacyjne
Dziecko doświadcza wrażeń zmysłowych podczas zabaw w makaronie.

MAJ
Planowane działania

1.”Książeczka sensoryczna”- praca techniczna

Formy realizacji
Odkrywanie świata zmysłów, pobudzanie do działania
Cele Operacyjne
Dziecko wykonuje własną książeczkę sensoryczną

2.”Festiwal kolorów”- sensoplastyczne malowanie muzyki na płótnie

Formy realizacji
Wspomaganie dziecięcej wyobraźni, ćwiczenie koordynacji zmysłów.
Cele Operacyjne
Dziecko wykonuje wspólnie z rówieśnikami pracę plastyczną, pobudza słuch, rozwija zmysł dotyku i wzroku.


CZERWIEC
Planowane działania

1.”Babki,babeczki i nie tylko…”- zabawy sensoryczne z piaskiem

Formy realizacji
Dostarczanie doznań do rozwoju zmysłów, poszerzanie świata doznań.
Cele Operacyjne
Rozwija sprawność manualną, samodzielnie tworzy piasek kinetyczny.

2.”Jogurtowe malowanie”- praca plastyczna farbami jogurtowymi

Formy realizacji
Rozwijanie kreatywności, wyobraźni. Pobudzanie ekspresji.
Cele Operacyjne
Dziecko tworzy samodzielnie farby, swobodnie maluje palcami.
ANKIETA DLA RODZICÓW (anonimowa)
Prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do podsumowania innowacji pedagogicznej „Sensoplastyka- zabawa dla małego smyka” prowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2019/2020.

1. W jakich formach działań uczestniczyliście państwo w związku z prowadzoną innowacją?
……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

2. Jakie działania innowacyjne cieszyły się największym zainteresowaniem Państwa dzieci?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie korzyści zdaniem Państwa przyniosły dzieciom kreatywne zajęcia i zabawy w przedszkolu? (Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi):
□ wpłynęły znacząco na aktywność i inwencję twórczą,
□ rozbudziły kreatywne myślenie i pomysłowość u dzieci
□ rozwinęły wrażliwość muzyczną
□ wzbogaciły zasób słownictwa
□ wpłynęły na rozwój zainteresowań dzieci,
□ przyczyniły się do rozwoju uzdolnień dziecka
□ rozbudziły zainteresowania zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi


Inne korzyści płynące z udziału dzieci w zajęciach i zabawach:
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Czy widzą Państwo potrzebę kontynuowania tego rodzaju działań w naszym przedszkolu?
□ TAK
□ NIE
5. Własne opinie, sugestie na temat prowadzonej innowacji:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.