Katalog

Karolina Maślanka, 2020-05-22
Młodzieszyn

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego u biegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego

- n +

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Nauczyciel:
Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie.
W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

OPIS REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola.


Zadania i realizacja oraz efekty:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Kontynuowałam śledzenie procedury awansu zawodowego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w dalszym ciągu nawiązywałam systematyczną współpracę z dyrektorem placówki, która miała charakter informacyjny, konsultacyjny, diagnostyczny wspierający oraz motywujący do dalszej pracy i działań. Podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego dokonałam bieżącej analizy własnych dokonań, osiągnięć dzieci i potrzeb placówki.
Efekty działań:
• Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
• Współpraca z dyrektorem placówki.

2. Śledzenie i analiza zadań i potrzeb przedszkola.
Na bieżąco śledzę zadania i potrzeby przedszkola, biorę czynny udział w Radach Pedagogicznych, interesuję się potrzebami przedszkola, które staram się spełniać jak najlepiej potrafię.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Na bieżąco gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz zaświadczenia uzyskane poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych

4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na podstawie zgromadzonych notatek, dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, autoanalizy i własnej refleksji opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które przedstawiłam dyrektorowi placówki.

5. Kształcenie i doskonalenie warsztatu pracy.
Jednym z celów mojego awansu jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz podnoszenia jakości mojej pracy. Systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wiem, że im więcej osiągnę tym więcej będę mogła dać innym i pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci i potencjał placówki. Udział w różnych formach doskonalenia i dokształcania pozwolił mi odnaleźć nowe rozwiązania, alternatywy co pozytywnie wpłynęło na podnoszenie jakości pracy placówki. Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
-Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego – dn. 04. 11. 2019
-Jak zbudować autorytet i szacunek u uczniów?- dn. 19.11.2019
-„Trudne i prowokacyjne zachowania uczniów- jak sobie z nimi Radzic? Praktyczne wskazówki – dn. 19.11.2019
6. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola:
Współtworzyłam, modyfikowałam i tworzyłam dokumentację przedszkolną:
• nalezę do zespołu spraw ewaluacji
• aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu Koncepcji pracy oddziału przedszkolnego ;
• oraz jestem odpowiedzialna za organizację wycieczek i wyjść z przedszkola
• jestem autorem programu innowacyjnego „Zdrowy przedszkolak”

Efekty działań dla dziecka:
-Atrakcyjniejsze zajęcia
-Nowe metody i formy wzbudzające zainteresowanie u dzieci.
- Ciekawe nowatorskie pomysły
-Wprowadzanie nowych zabaw ruchowych, dydaktycznych.
-Urozmaicone zajęcia.

Efekty działań dla nauczyciela:
-Poznanie i wdrażanie nowych, ciekawych metod w codziennej pracy.
- Poszerzenie wiedzy i umiejętności własnych.
- Prezentowanie zdobytej wiedzy na zebraniach z rodzicami oraz różnych uroczystościach przedszkolnych.
-Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz troska o systematyczną poprawę warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Podniesienie jakości pracy przedszkola.
-Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
-Wdrażanie zdobytych umiejętności i wiadomości podczas pracy z dziećmi.

Efekty działań dla przedszkola:
-Zwiększenie efektywności nauczania.
Podniesienie jakości pracy przedszkola.
- Pozyskiwanie interesujących pomocy dydaktycznych dla placówki.
-Właściwe pełnienie roli wychowawczej i opiekuńczej.

7. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje

Praca z dziećmi w oddziale przedszkolnym daje od podstaw możliwość ich wszechstronnego rozwoju, pozwala szybko odkryć takie talenty i indywidualnie je pielęgnować. Aby pokazać talenty dzieci na zewnątrz przygotowywałam je do różnych konkursów, organizowanych przez inne placówki:
-konkurs plastyczny organizowany przez MOK w Chodaków „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”
-konkurs plastyczny organizowany przez MOK w Chodaków „Najpiękniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa”
-XXVI Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową „Gdy się rodziłeś Panie…” organizowany przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą ..

UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH AKCJACH I ZBIÓRKACH
• Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla biednych - Zebranie odzieży, książek, zabawek dla dzieci ze świetlicy Caritas przy Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie

• Udział w zbiórkach: makulatury i puszek aluminiowych – uczestnictwo w corocznie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Konkursie Zbiórki Makulatury i Puszek Aluminiowych.

• Udział w akcji „Góra grosza” jest to pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.


Efekty działań dla nauczyciela:
-Rozwijanie zdolności plastycznych.
-Wzmacnianie relacji dziecko-nauczyciel.
-Wewnętrzne zadowolenie nauczyciela

Efekty działań dla dzieci:
-Stworzenie ciekawych zajęć w czasie wolnym.
- Miło i sympatycznie spędzony czas z rodzicami.
-Nagrody i dyplomy.

Efekty działań dla przedszkola:
-promocja placówki.
-Zaprezentowanie się w środowisku lokalnym.
- Wydobywanie uzdolnień, talentów wśród nagrodzonych dzieci.


8. Pisanie artykułów do biuletynu, strony internetowej przedszkola.
Na bieżąco współtworzę stronę internatową swojej grupy, w której opisuję najciekawsze wydarzenia z życia przedszkolnego moich wychowanków po przez:
- zamieszczenie ogłoszeń dla rodziców,
- zamieszczanie sprawozdań z uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek, teatrzyków
- fotografowanie i obróbka zdjęć z uroczystości,

Efekty działań dla nauczyciela:
-Promocja, reklama placówki.

Efekty działań dla dzieci:
- Rodzice na bieżąco wiedzą i widzą najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola.

Efekty działań dla przedszkola:
-Promocja, reklama placówki.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
W minionym okresie sprawozdawczym współpracowałam również ze środowiskiem lokalnym m.in. poprzez:
-Wizytę Ochotniczej Straży Pożarnej – poznanie zawodu strażaka
- Wizytę Policji – poznanie zawodu policjanta
Efekty działań dla dziecka:
- Poznanie wielu ciekawych osób.
- Urozmaicenie zajęć.
Efekty działań dla przedszkola:
- Promocja przedszkola na terenie środowiska lokalnego
Efekty działań dla nauczyciela:
-Samozadowolenie z osiągnięć swojej grupy.
-Współpraca z rodzicami, instytucjami.

10. Wzbogacanie sali w nowe środki dydaktyczne oraz troska o estetykę i wystrój sali.
Staram się dbać o zadowolenie swoich wychowanków i budować ich wartości estetyczne poprzez przygotowywanie zawsze ładnej, schludnej, estetycznej sali. Otoczenie, w którym codziennie przebywają dzieci ma wzbudzać w nich pozytywne nastawienie i wesoły nastrój. Chcę, aby czuły się dobrze, żeby były zadowolone i dostrzegały zmiany. Sala, w której dzieci przebywały zmieniała się cyklicznie np. w zależności od pór roku, uroczystości czy świąt. Dzięki mojej pracy i mojej grupy, którzy również byli aktywnie angażowani w dekorowanie sali swoimi ciekawymi pracami, nasza sala zawsze była kolorowa i wesoła. W Sali tworzyłam kąciki tematyczne, które pozwalały dzieciom na rozwój ich zainteresowań i umiejętności. Dzieci dzięki kącikom zawsze miały dostęp do ulubionych zabawek, książek, materiałów plastycznych, papierniczych, pisarskich itp. Przed salą znajduje się tablica informacyjna dla rodziców, która jest na bieżąco zmieniana. Znajdują się na niej informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, jak i również ciekawe artykuły dla rodziców. Estetyczne przedszkole, ciekawe pomoce dydaktyczne moim zdaniem wpływają na pozytywny wizerunek placówki oraz proces wychowania i nauczania dzieci. Na bieżąco prezentowałam rodzicom wytwory plastyczne ich dzieci, aby mogli obserwować ich postępy edukacyjne.

Efekty działań dla nauczyciela:
-Pedagogizacja rodziców.
- Pozytywne relacje rodzic – dziecko – przedszkole.
-Przekazywanie informacji na bieżąco.

Efekty działań dla przedszkola:
-Estetyczne, przyjazne wnętrze placówki.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Podniesienie wiedzy i umiejętności obsługiwania programów komputerowych.

Korzystałam z Internetu, jako źródła cennych informacji, do najczęściej odwiedzanych stron internetowych należą: men.gov.pl, cdn.pila.pl, odnpoznan.pl. na tych stronach pozyskiwałam informacje na temat aktualnych przepisów, form doskonalenia zawodowego. Korzystałam również z edukacyjnych stron internetowych, w celu uatrakcyjnienia zajęć i zdobycia wiedzy (www.profesor.pl, www.publikacje.edux.pl, www.awans.pl, www.przeszkolak.pl, www.literka.pl, www.bliżejprzedszkola.pl.
Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do lepszego, rzetelniejszego, szybkiego komunikowania się z innymi nauczycielami, dzieliłam się z nimi ciekawymi pracami, materiałami, narzędziami pracy.
Efekty działań dla dziecka:
• Zdobywanie nowych ciekawych pomysłów, które realizuję z dziećmi podczas zajęć, co wpływało na ich atrakcyjność i satysfakcję dzieci.

Efekty działań dla nauczyciela:
• Korzystanie z gogle i emaila.
• Zdobywanie nowych informacji i wiadomości dotyczących pracy nauczyciela.

Efekty działań dla przedszkola:
• Estetyka wykonanych pomocy.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.

2. Stosowanie różnorodnych środków i narzędzi techniczno-informatycznych w trakcie zajęć dydaktycznych.
Podczas swojej pracy korzystałam z programów komputerowych takich jak: Word, Excel, PowerPoint. Dzięki dostępowi do Internetu mogłam na bieżąco śledzić dostęp do kursów, szkoleń. Korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym oraz stron dla dzieci z opowiadaniami, wierszami, zagadkami, kolorowankami.

Efekty działań dla dziecka:
• Rozwijanie zainteresowań informacyjnych.
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie pomocy dydaktycznych dla dzieci.
• Kontakt ze sprzętem komputerowym.

Efekty działań dla nauczyciela:
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Pozyskanie nowych pomocy do pracy.
• Satysfakcja z uzyskanych efektów edukacyjnych.

Efekty działań dla przedszkola:
• Rzetelna, estetyczna dokumentacja przedszkola.
• Estetyczne, ciekawe gazetki.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.

3. Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Jako nauczyciel, który chce sprostać wymaganiom współczesności, w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi. Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam m.in.:
• Miesięczne plany pracy
• Konspekty zajęć
• Ogłoszenia i informacje np. dla rodziców
• Gazetki przedszkolne
• Pomoce do zajęć (karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci)
• Pozyskałam pomysły i wzory do dekoracji sali
• Zaproszenia na uroczystości
• Sprawozdania
• Protokoły
• Dokumenty związane z awansem zawodowym
• I inną dokumentację nauczyciela
• Harmonogramy współpracy


Efekty działań dla dziecka:
• Rozwijanie zainteresowań informacyjnych.
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie pomocy dydaktycznych dla dzieci.
• Kontakt ze sprzętem komputerowym.

Efekty działań dla nauczyciela:
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Pozyskanie nowych pomocy do pracy.
• Satysfakcja z uzyskanych efektów edukacyjnych.

Efekty działań dla przedszkola:
• Rzetelna, estetyczna dokumentacja przedszkola.
• Estetyczne, ciekawe gazetki.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Zadania i realizacja oraz efekty:

1. Prowadzenie zajęć otwartych z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy.

Współpracę z rodzicami uważam za jedno z ważniejszych zadań, pomagające podnosić poziom pracy przedszkola. Jako wychowawca grupy organizowałam zebrania z rodzicami, które dotyczyły organizacji pracy placówki, a także spraw bieżących oraz informowały rodziców o postępach i trudnościach dzieci. Rodzice często uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych. Miały one głównie na celu pedagogizację rodziców oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.
Podczas spotkań z rodzicami zapoznawałam ich z podstawą programową wychowania przedszkolnego, koncepcją pracy oddziału przedszkolnego, procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci, planem działań wychowawczych, planem współpracy z rodzicami, kalendarzem roku szkolnego, ramowym rozkładem dnia i tygodniowym rozkładem zajęć.

Efekty działań dla dzieci:
• Zdobywanie nowych doświadczeń.
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w obecności innych osób.

Efekty działań dla nauczyciela:
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z rodzicami.
• Satysfakcja z zaangażowania rodziców na zajęciach.

Efekty działań dla przedszkola:
• Promowanie przedszkola wśród rodziców, nawiązywanie współpracy.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie w ramach WDN rady szkoleniowej dla nauczycieli.

Po zdobyciu wiedzy na szkoleniach przygotowałam i wygłosiłam referat dla nauczycieli oraz dzieliłam się zdobytymi materiałami. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest konieczne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki. Daje to duże możliwości nauczycielowi. Pracując zespołowo, wspólnie planujemy działania, rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami, doskonalimy metody i formy pracy, co w dużej mierze wpływa na podnoszenie jakości pracy rady pedagogicznej. Realizując chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w ramach wewnątrzprzedszkolnego szkolenia nauczycieli przygotowałam:

• Radę szkoleniową „ Edukacja matematyczna w przedszkolu metodą Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej”
• Zajęcia otwarte z zakresu kształtowania pojęć matematycznych
„ Jaki to klocek?’’. Klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według wielkości , kształtu i koloru

Efekty działań dla nauczyciela:
• Dzielenie się wiedzą i materiałami.
• Dokonywanie samooceny swoich prezentacji.
• Przezwyciężanie bariery przed występami publicznymi.
• Zdobywanie wiary we własne możliwości i umiejętności przekazywania informacji.
• Udostępnianie nauczycielom wykonanych prezentacji do dalszego ich wykorzystywania.

Efekty działań dla przedszkola:
• Wzbogacanie warsztatu pracy.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:

• na bieżąco współpracowałam z nauczycielami . Czytałam bajki w innych oddziałach przedszkolnych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów wychowawczych, przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu jako bodziec do dyskusji;
• jestem w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w innych przedszkolach, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami;
• Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania, gry i ćwiczenia językowe itp.

4 .Publikowanie własnych opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych na stronach internetowych.
Własne pomoce dydaktyczne, artykuły, scenariusze i sprawozdania z imprez przedszkolnych i opracowania metodyczne publikowałam na stronach internetowych www.edux.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl, www.45-minut.pl.

Efekty:
Konkretne działania przekładają się na wymierne publikacje materiałów a co za tym idzie, wzmożoną pracę i refleksję nad publikowanym materiałem, co podnosi efektywność mojej pracy .

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE WŁASNEGO PROGRAMU INOWACYJNEGO „ZDROWY PRZDSZKOLAK”
Program został przyjęty zgodnie z obowiązującymi procedurami, uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej i decyzją dyrektora dopuszczony do realizacji.

Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Innowacja zakłada przede wszystkim uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie dbania o własne zdrowie oraz unikanie ryzykownych zachowań,

Biorę udział w programie ekologicznym „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.” Celem programu jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie.
Efekty działań dla dzieci:
• Poznanie zasad zdrowego trybu życia.
• Kształtowanie zdrowych, nowych nawyków żywieniowych.
• Nabywanie umiejętności zdrowego i niezdrowego trybu życia.
• Systematyczny udział w zajęciach ruchowych.
• Kształtowanie umiejętności dbania o kulturalne zachowanie podczas posiłku.
• Uświadomienie potrzeby ruchu i aktywności fizycznej.
• Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą i swojego otoczenia.

Efekty działań dla nauczyciela:
• Doskonalenie umiejętności pisania własnego programu i jego realizacji.
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Dzielenie się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem w trakcie realizacji programu.
• Pedagogizacja rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu życia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH.

Uczestniczyłam w przygotowaniu i organizacji różnych uroczystości na terenie przedszkola. Przede wszystkim opracowałam scenariusze występów dzieci, współpracowałam z koleżankami w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, spotkań i uroczystości na terenie placówki. Przykłady organizacji uroczystości przedszkolnych:
• Dzień Marchewki
• Dzień Pluszowego Misia
• Andrzejki
• Mikołajki
• Warsztaty Świąteczne- dekorowanie choinek razem z rodzicami
Częściowy - staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Bieżący czas był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Czas mojego stażu nie dobiegł jeszcze końca. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Mam nadzieję, że kolejne miesiące pracy, pozwolą mi na dalszy rozwój zawodowy i nabywanie nowych, doświadczeń tak bardzo niezbędnych w pracy nauczyciela.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.