Katalog

Karolina Maślanka, 2020-05-22
Młodzieszyn

Zajęcia przedszkolne, Arkusze

Arkusz Kontroli- analiza dokumentów

- n +

ARKUSZ DO ANALIZY DOKUMENTÓW


Data: 09.12.2019r.
Oddział: MOTYLKI
Odpowiedzialny za dokumentację:
Rodzaj analizowanej dokumentacji: plan miesięczny
Okres objęty analizą: wrzesień – grudzień
Cel podjętych czynności: monitorowanie sposobu realizacji podstawy
programowej - wykorzystanie przyjętych programów
do planowania pracy

Wymaganie/zakres badania Spostrzeżenia , przykłady
Zaplanowane
do osiągnięcia cele wynikają
z przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
Wytyczone przez nauczycieli cele zostały skonstruowane
w oparciu o program wychowania przedszkolnego na podstawie którego odbywa się praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna z dziećmi.
Cele zaplanowane
przez nauczycieli uwzględniają wszystkie obszary przyjętego programu (integracja treści)
Nauczyciele planując cele możliwe do osiągnięcia przez dzieci zarówno wychowawcze, jak i dydaktyczne umiejętnie dobrali je tak, aby były ze sobą skorelowane i uwzględniały wszystkie obszary wytyczone do realizacji w przyjętym programie wychowania przedszkolnego.
Cele są sformułowane w sposób operacyjny (konkretny, mierzalny) Większość sformułowanych w planie celów nie ma charakteru operacyjnego (nie stanowią opisu wyników, które mają być uzyskane), są sformułowane w sposób zbyt ogólny.
Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy (różnorodność aktywności) np. wiersze, opowiadania, zagadki, ćw. ortofoniczne, formy muzyczne, plastyczne, treści matematyczne, zastawy ruchowe itd.
Wśród stosowanych metod można wyróżnić: Metody czynne, oglądowe, słowne, oraz metodę ruchowej ekspresji twórczej R.Labana.
Stosowane formy: muzyczne i plastyczne


Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w planach są zrealizowane - udokumentowane w dzienniku Wpisy w dzienniku zajęć są zgodne z tematami zaplanowanymi w planach pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej.
Z planów miesięcznych (projektów) lub dzienników wynika iż nauczyciel realizuje dodatkowy program W pracy ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do oddziału
nie jest realizowany dodatkowy program. Nauczyciele realizują indywidualne programy wspomagania rozwoju z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.


................................................................... .........................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację) (podpis dokonującego analizy)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.