Katalog

Beata Urban, 2020-05-22
Białystok

Pedagogika, Program nauczania

program autorski "Gimnastyka fajna sprawa"

- n +

Program autorski

„Gimnastyka fajna sprawa”


opracowanie: Beata UrbanTemat:„Gimnastyka fajna sprawa”.

Termin realizacji programu:
1.09.2019 –31.05.2020

Autor programu: Beata Urban

Adresaci: grupy przedszkolne młodsze

Spis treści


1.WSTĘP...........................................................................................................4

2. ZADANIA I CELE PROGRAMU:.............................................................5

3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU.........................................….....6

4. METODY I FORMY PRACY.....................................................................6

5. PORZĄDANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA...............................................7

6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.......................................................7

7. ZASÓB MATERIAŁU PROGRAMOWEGO...........................................7

8. TOK SKRÓCONY ZAJĘĆ GIMNASTYKI PROFILAKTYCZNEJ...10

9. REALIZACJA PROGRAMU W ODNIESIENIU DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ............................................................................................1

10. PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA I ZABAWY.......................................11

11.EWALUACJA ............................................................................................17


„Ruch jest życiem- życie jest ruchem.”
(A.Senger)1. WSTĘP

Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. W okresie wzrostu, kościec dziecka jest bardzo podatny na deformację. W okresie przedszkolnym kształtują się krzywizny kręgosłupa i prawidłowy kształt stopy. Mięśnie są słabe i konieczne jest ich wzmacnianie, również praca stawów i więzadeł potrzebuje wzmocnienia. Dlatego ruch intuicyjnie dla dzieci jest tak ważny i potrzebny. Ruch da im szansę uzyskania prawidłowej postawy, mocnych mięśni, ustrzeże od skrzywień, usprawni stawy, poprawi możliwości fizyczne ciała – tylko ruch mądry, prawidłowy, dobrze kierowany. Ponadto czynnikiem pozytywnym prawidłowej postawy i sprawności fizycznej dziecka jest poprawa pracy serca, płuc i innych narządów wewnętrznych. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia istnieje bowiem ścisły związek miedzy zdrowiem a postawą ciała. W ostatnich latach udowodniono, że ruch i sprawność ruchowa ma pozytywny wpływ na pracę i funkcję mózgu oraz kształtuje spostrzegawczość, analizę, syntezę i chroni dziecko od ewentualnej dysleksji. Ruch potrzebny jest dziecku jak pokarm i sen.

Ruch dla dziecka to:
Stymulacja – mobilizuje układ krążeniowo-naczyniowy, oddechowy, zwiększa pojemność płuc, poprawia prace innych narządów, pobudza dojrzewanie układu nerwowego i mózgu.

Adaptacja - hartowanie organizmu, rozwój, dziecko ma dostęp i możliwości korzystania z przyjemności i wykonywania prac i własnych zamierzeń.

Kompensacja - wyrównywanie niekorzystnych działań i zwyczajów cywilizacyjnych (telewizji, komputerów, samochodów, złego żywienia)

Korekcja - naprawa zaniedbań i błędów zaistniałych w rozwoju dziecka.

Gimnastyka to najstarsza forma ruchu, rozwijająca się już w starożytności. Gimnastyka z definicji to ćwiczenia ruchowe, zapewniające prawidłową postawę i proporcjonalną sylwetkę. Gimnastyka to rodzaj wysiłku fizycznego, który powinien wykonywać każdy z nas. W ćwiczeniach gimnastycznych naśladujemy podstawowe wzorce i funkcje ruchowe człowieka. Z tą formą wysiłku mamy do czynienia już w przedszkolu na korektywie lub na zajęciach z gimnastyki artystycznej lub sportowej.
Gimnastyka korekcyjna charakteryzuje się specjalnymi zestawami ćwiczeń fizycznych, które pełnią funkcje terapeutyczne. Mają doprowadzić do pełnej sprawności ruchowej oraz skorygować nieprawidłowe wzorce ruchowe i wady postawy. Podczas korektywy główny nacisk kładzie się na zlikwidowanie wad kręgosłupa u dzieci oraz wzmocnienie mięśni posturalnych i głębokich brzucha oraz pleców.
Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Mając to na uwadze stworzyłam projekt edukacyjny pt: „Gimnastyka fajna sprawa”. Jak powszechnie wiadomo współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej i powstawania wielu wad postawy.2. ZADANIA I CELE PROGRAMU:

Zarówno w wychowaniu fizycznym jak i w gimnastyce korekcyjnej nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka.
Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu jest skierowana głównie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. W tym wieku wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Założeniem mojego programu profilaktyki jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi aktywności ruchowej. Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

Cel główny:
Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.

Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku poprawnej postawy,
wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni,
kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w miejscu i ruchu,
kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi sprzętami, przyborami gimnastycznymi podczas gier i zabaw ruchowych
zapoznanie dzieci z różnorodnymi przyborami gimnastycznymi,
poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
kształtowanie umiejętności współdziałania w parach podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
rozwijanie zainteresowania sportem,
doskonalenie sprawności fizycznej.
3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
1. Program przeznaczony jest do realizacji zadań z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020. Ma na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka oraz przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy.
2. Adresatem programu jest grupa przedszkolna 3-4 latków.
3. Założenia organizacyjne: 1x w tygodniu
– wymiar godzin – 10-15 minut
– miejsce ćwiczeń – sala przedszkolna, gimnastyczna, plac zabaw
baza – przybory i przyrządy dostępne w przedszkolu
przygotowanie do zajęć – lekki i wygodny strój, ćwiczenia na bosaka


4. METODY I FORMY PRACY

Metody:

- metody odtwórcze
– metoda zabawowo – naśladowcza
– metoda bezpośredniej celowości ruchu – zadaniowa
– metoda ścisła
- metody twórcze – ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, ruchu rozwijającego W. Scherborne, opowieści ruchowej


Formy:
- zabawy ruchowe
- zabawy relaksacyjne
– gry ruchowe
– tor przeszkód
– współzawodnictwo indywidualne i zespołowe
– ćwiczenia indywidualne

5. PORZĄDANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA.

Dziecko po zakończeniu cyklu dodatkowych zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej powinno przejawiać wiele pożądanych umiejętności i postaw:
·Powinno czynnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym
·Wykazać troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała
·Nabyć umiejętność współdziałania w grupie
·Potrafić ocenić swoją postawę
·Kształtuje własną sprawność ruchową
·Wzmocnić mięśnie ciała
·Wzmocnić obraz samego siebie poprzez zdobyte umiejętności
·Wyrobić w sobie samokontrolę i samoocenę
·Rozumieć potrzebę ruchu


6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Dokonanie oceny poziomu rozwoju ruchowego dzieci.
2. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
3. Prowadzenie ćwiczeń różnymi metodami, w tym aktywizującymi (Labana, Sherborne, opowieści ruchowej).
3. Zachęcanie do udziału w zajęciach poprzez stosowanie różnych form jako motywacji do ćwiczeń.
4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu (ogród przedszkolny).
5. Kontrolowanie stanu umeblowania sali grupy do wieku i wzrostu dzieci.


7. ZASÓB MATERIAŁU PROGRAMOWEGO

Podstawową formą działalności dziecka stosowaną podczas realizacji programu jest zabawa ruchowa. Ćwiczenia gimnastyczne stanowią uzupełnienie zabaw, zwłaszcza w przypadku stosowania ruchu określonego, oddziałującego na stawy czy pewne grupy mięśniowe w celu korygowania postawy.

Ze względu na cel programu przyjęłam podział na trzy grupy zajęć ruchowych:
1. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno -porządkowe,
2. Zabawy i ćwiczenia użytkowe,
3. Zabawy i ćwiczenia kształtujące.

Zabawy i ćwiczenia orientacyjno -porządkowe- są przygotowaniem do wszystkich zabaw i ćwiczeń. Mają charakter wychowawczy- wyrabiają zdolności i umiejętności potrzebne do zorganizowania grupy, wyrabiają orientację w przestrzeni, uczą zachowania się i poruszania w grupie, chodu, biegu bez potrącania, omijania przeszkód, oceny kierunku i odległości. Zabawy te pod względem ruchowym ćwiczą chód i bieg.

Zabawy i ćwiczenia użytkowe- obejmują zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, wspinanie się, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi.

Zabawy bieżne
- Bieg jako ćwiczenie jako ćwiczenie użytkowe ma znaczenie dla usprawnienia ogólnego ciała dzieci. Ćwiczy szybkość, zręczność, wytrzymałość, pobudza czynność układu oddechowego, krwionośnego. Bieg powinien odbywać się płynnie, lekko stosując formę biegu na palcach, szybko, wolno,z zatrzymaniem. Można wyodrębnić zabawy bieżne: masowe,z elementami orientacji, wyścigów.

Zabawy z elementem czworakowania
-Czworakowanie wpływa na prawidłowość kształtowania się naturalnych krzywizn kręgosłupa głównie odcinka lędźwiowego
U 3- 4-latków chód na czworakach prowadzony, jako dowolne naśladowanie piesków, kotów, zajączków, w różnych kierunkach z omijaniem przeszkód z przejściem pod przeszkodami w różnych liniach.

Zabawy i ćwiczenia równoważne- Przez te zabawy doskonalimy lub rozwijamy również koordynację ruchową. Zabawy i ćwiczenia równoważne mają znaczenie użytkowe należy je prowadzić w różnych postaciach i zmieniających się warunkach, stosując stopniowanie trudności.
np.:
> chód po powierzchni zwężonej, krętej,
> przekraczanie różnych przeszkód,
> chodzenie po pochyłej powierzchni (ławeczka na skos),
> chód po odwróconej ławce gimnastycznej,
> przekraczanie przeszkód np.: duże piłki, krzesła;
- wspinanie się na drabinki gimnastyczne, przeplotnie

Zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia
- Zabawy te rozwijają przede wszystkim mięśniom obręczy barkowej i mięśniom tułowia. Celem ich jest wyrabianie celności siły mięśni rąk, zręczności i pewności chwytów, rzutów. Przyczyniają się do doskonalenia koordynacji nerwowo-ruchowej oka i ręki. Elementy rzutu i chwytu różnią się w stosunku do dzieci młodszych i starszych pod względem techniki jak i przyborów. Różnice istnieją między dziewczętami i chłopcami pod względem asymetrii funkcjonalnej rąk. Rzuty należy wykonywać prawą i lewą ręką. Z 3- 4-latkami prowadzimy rzuty łatwe, lekkimi woreczkami gumowymi piłeczkami przed siebie, w górę, do kosza zawieszonego na wysokości oczu. Potem po opanowaniu tych ćwiczeń wprowadzamy toczenie większych piłek w określonych kierunkach i najprostsze chwyty w miejscu z bliskiej odległości. Np:
rzuty oburącz prawą i lewą ręką,
- rzuty do określonego celu,
- podrzucanie piłek, woreczków, szarf,
- próby chwytu oburącz, jednorącz (prawą i lewą ręką)
- toczenie różnych piłek

Zabawy z elementami wspinania się i czołgania
- Zabawy i ćwiczenia tego rodzaju aktywizują mięśnie całego ciała, aktywizując mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie obręczy biodrowej i barkowej oraz wzmacniają siłę całego ciała. Uczą naturalnego pokonywania przeszkód, poprawnego i bezpiecznego chwytu rąk przy wstępowaniu na drabinki na poziomą i skośną ławeczkę na duże piłki ( antypiłki ). Oswajają z wysokością, uczą odwagi i równowagi ciała.
Ćwiczenia i zabawy na przyrządach wymagają asekuracji i pracy w małych grupach. Z młodszymi dziećmi wspinanie można zastąpić czołganiem się po pojedynczym lub podwójnym materacu i niskich poziomych przeszkodach.

Zabawy i ćwiczenia oddechowe - służą poprawieniu wentylacji płuc i zwiększania ruchomości klatki piersiowej, działają korektywnie w skrzywieniach kręgosłupa i plecach okrągłych, wadach klatki piersiowej. Uczą nawyku oddychania podczas zabaw i ćwiczeń, służą uspokajaniu organizmu po wysiłku. Ćwiczenia i zabawy o charakterze oddechowym rozpoczynamy od wydechu.
Dzieci młodsze:
- nauka oddychania (wdech – nos,wydech- usta),
- swobodne dmuchanie podczas zabaw i po wysiłku,
- oddychanie w pozycji niskiej ( siedząc w pozycji korekcyjnej lub leżąc ).

Zabawy i ćwiczenia kształtujące- pozwalają na dokładne dozowanie i ukierunkowanie ruchu na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa. Stanowią także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała w ustalających się krzywiznach kręgosłupa:
- Ćwiczenia mięśni grzbietu- mają szczególne znaczenie dla kształtowania prawidłowej postawy. Podczas codziennych czynności system mięśniowy dziecka jest obciążany pracą statyczną ( stałym napięciem). Mięśnie ulegają przykurczom lub rozciągnięciu ze względu na cechującą dziecko wątłość zespołów mięśniowych. Prowadzi to do powstawania wad postawy ciała (plecy okrągłe), a nawet bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy). Ćwiczenia mięśni grzbietu muszą być często stosowane w czasie zajęć.
- Ćwiczenia mięśni brzucha i pośladków- wzmacniając mięśnie brzucha i pośladków zapobiegamy nadmiernemu pogłębianiu się lordozy lędźwiowej prowadzącej do wady postawy (plecy wklęsłe). Proporcje ciała dziecka (duży tułów, duża głowa, krótkie kończyny), słabe mięśnie brzucha, duża elastyczność kręgosłupa w odcinku lędźwiowym powodują rozciąganie się mięśni brzucha i nadmierne przodopochylenie miednicy, które osłabia i rozciąga mięśnie pośladkowe.
- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp- Dzieci z płaskostopiem cierpią na szybką męczliwość, bóle stóp i łydek. Ich chód jest ciężki, nieelastyczny, obuwie wykrzywione. Należy stosować dużą ilość ćwiczeń wzmacniających mięśnie w prawidłowym ustawieniu stóp w odciążeniu. Na początku mięśnie długie i krótkie stopy, potem aktywizować całą stopę poprzez ćwiczenia chwytne stóp, głównie zginacze podeszwowe stóp.

8. TOK SKRÓCONY ZAJĘĆ GIMNASTYKI PROFILAKTYCZNEJ.

I część – wstępna.
1. Ćwiczenie lub zabawa porządkowo – dyscyplinująca
2. Ćwiczenie lub zabawa ożywiająca
3. Ćwiczenie w przyjmowaniu prawidłowej postawy

II część – główna.
1. Ćwiczenia głowy i szyi
2. Ćwiczenia obręczy barkowej, ramion (RP) i klatki piersiowej
3. Ćwiczenia tułowia (T) w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej
4. Ćwiczenia oddechowe
5. Ćwiczenia mięśni brzucha
6. Ćwiczenia mięśni grzbietu o charakterze wyprostnym

III część – końcowa.
1. Ćwiczenia oddechowe
2. Ćwiczenia uspokajające
3. Ćwiczenia w przybieraniu prawidłowej postawy ciała i przeciw płaskostopiu
4. Ćwiczenie lub zabawa porządkowo – dyscyplinujące

9. REALIZACJA PROGRAMU W ODNIESIENIU DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
Program jest oparty na założeniach PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego / Dz. U. z 24 lutego 2017 r. Poz. 356/
 
Zadania przedszkola
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.


10. PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA I ZABAWY
Zabawy ożywiające:
„ Bocian”- dzieci ustawiają się obok siecbie w postawie skorygowanej z ramionami w bok, na sygnał poruszają się w określonym kierunku poruszając jednocześnie ramionami tak jak skrzydłami ggóra-dól
„Szybciej usiądź”- dzieci na sygnał przyjmują określoną pozycję w siadzie skrzyżnym.
„Spłoszone wróbelki”- dzieci siedzą w wyznaczonym miejscu-gnieździe, na hasło wróbelki fruwają wstają i biegają np; na palcach po sali poruszając skrzydełkami, a na hasło uwaga jastrząb jak najszybciej uciekają do gniazda
„Berek”- jedno dziecko jest berkiem i musi gonić inne dzieci i je dotknąć przekazując w ten sposób berka, berek może być oznaczony szarfą, zabawa ta ma różne odmiany
„Stopy się witają”- dzieci dobierają się w pary siedząc twarzami do siebie witają się stopami prawą ,lewą obiema
„Lawina”- dzieci gonią tworząc lawinę, złapany dołącza do goniącego i tworzą w ten sposób łańcuszek czyli lawinę
„Składanie koperty”- dzieci za pomocą stóp składają kocyk w kopertę , odmiana rozkładanie koperty

Zabawy orientacyjno- porządkowe:
„Powódź”- dzieci biegają swobodnie po sali, na hasło powódź muszą stanąć np; na jednej nodze, wspiąć się na coś powyżej podłogi, a na hasło powódź minęła dalej biegają
„Dzieci do domu –dzieci na spacer”- dzieci na hasło dzieci na spacer wychodzą ze swojego domku, a na hasło dzieci do domu szybko wracają do domku, odmiana dzieci wracają do najbliższego domku, można zastosować różne kolory domków
„ Kot jest, kota niema”- na hasło kota nie ma dzieci cichutko poruszają po sali , a na hasło kot jest robią przysiad i obejmują kolana rękoma, głowa nisko
„Taniec liści”- dzieci dobierają się parami i ustawiają się na obwodzie koła , gdy n-l podnosi liść dzieci tworzą koło i biegną w określonym kierunku, a na dźwięk bębenka chwytają się parami za ręce i kręcą się w kółeczku.
„Wiatr i śnieżynki”- dzieci n szybkie uderzenia bębenka biegają wiatr wieje a śnieżynki wirują, gdy bębenek cichnie wiatr i śnieżynki przysiadają
„Zapamiętaj swoją parę”- każdy ma parę, gdy n-l podniesie chorągiewkę dzieci biegają , a gdy uderzy w bębenek każdy szuka swojej pary i idzie kilka kroków
„Kto Cię woła”- jedno dziecko odwrócone tyłem do innych, musi zgadnąć kto je woła mówiąc „dzień dobry”
„Natarcie”- dzieci podzielone na dwie grupy, na sygnał zamieniają się miejscami
„Kto zmienił miejsce”- jedno dziecko stoi przed pozostałymi , zapamiętuje kolejność ustawienia dzieci następnie odwraca się a jedne dziecko zamienia się z innym miejscem, zadaniem stojącego przed jest odgadnięcie kto się zamienił
„Wielkoludy i krasnale”- wielkoludy poruszają się w rytmie ćwierćnut-uderzenie bębenka, a krasnale poruszają się w rytmie ósemek

Zabawy na czworaka:
„Między szczebelkami drabinki”- drabinki ułożone z szarf, skakanek, dzieci na czworaka muszą przejść między nimi nie psując ich
„Kotki piją mleczko”- dzieci śpią w siadzie klęcznym , ręce na ziemi przed kotkiem jest krążek czyli miska ,gdy kotki się budzą miauczą i piją mleczko, a następnie zasypiają
„Koty i mysz”- wyznaczona linia startu i mety, koty podchodzą do myszy tylko wtedy gdy ma zasłonięte oczy , gdy odsłoni wówczas kotki zastygają w bezruchu
„Myszki w norce”- jedne dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w kole i trzymają się za ręce, drugie siedzą w środku koła przodem do partnera, myszki wyglądają z prawej strony i na czworaka obiegają swoją parę i wracają na miejsce
„Tunel”- jedna grupa trzyma obręcze pionowo a druga przechodzi przez nie
„Krety”- jedna grupa trzyma się za ręce ustawiona w rzędzie parami tworzą chodnik druga to krety, które przechodzą lub przebiegają pod chodnikiem w taki sposób aby go nie zburzyć
„Praca mrówek”- dzieci popychają raz jedną raz drugą ręką klocki lub pudełko idąc na czworaka
„Wyścigi na czworaka” z wykorzystaniem różnych przyborów ;woreczki, piłki, ringo

Zabawy bieżne:
„Zające w ogrodzie”- dzieci wybiegają do ogrodu , w którym śpi gospodarz, na hasło zające w ogrodzie gospodarz budzi się i łapie zające, złapane zające zostają chwilowo w domu gospodarza
„Bocian i żaby”- wyznaczamy staw z wysepką na ,której stoi bocian, żabki przysiadzie na obwodzie stawu pytają, „panie bocianie czy chcesz żabkę na śniadanie” i wskakują do stawu wyskakują wówczas bocian stara się złapać żabkę
„Koniki”- dzieci naśladują kłus konia szybko biegnąc na palcach, idą stępa wysoko unosząc kolana, biegną galopem podskakując z nogi na nogę, cichutko po piaszczystej plaży , po drewnianym moście
„Wiewiórki do dziupli”- każde dziecko ma dziuplę i biegają swobodnie po sali , na hasło idzie lis dzieci uciekają do swoich lub innych dziupli
„Poznaj swój kolor”- podział na zespoły każda grupa ma swój kolor, gdy n-l pokaże dany kolor biegnie ta grupa , której jest przyporządkowany dany kolor
„Kto prędzej dokoła”- dzieci stoją ciasno w kole , jedno poza nim , wyznaczone dziecko chodzi poza kołem i niespodziewanie dotyka jedno dziecko stojące w kole , dotknięte dziecko biegnie w przeciwną stronę wygrywa to dziecko które pierwsze dobiegnie do pustego miejsca

Zabawy rzutne:
„Kto dalej rzuci”- dzieci rzucają woreczkiem w przód z wyznaczonej linii
„Kto wyżej rzuci” – dzieci rzucają w górę jak najwyżej
„Celowanie do obręczy, kosza, piłki…”-dzieci celują do wyznaczonego celu
„Czy trafisz?”- dzieci siedzą skrzyżnie naprzeciwko siebie i podają sobie piłkę tocząc ją po podłodze
„Toczenie obręczy”- dziecko toczy obręcz w odległości kilku kroków stojąc w parach lub z n-lem
„Piłka w półkolu”- dziecko lub n-l podaje piłkę kolejno do dzieci stojących w półkolu
„Poczta”- dzieci siedzą skrzyżnie w kole , jedna osoba w środku koła , która toczy piłkę do siedzących a następnie rzuca czyli przekazuje wiadomość
„Piłka w tunelu”- dzieci podają piłkę w rozkroku ustawione w rzędzie
„Piłka w kole”- dzieci podają sobie piłkę w kole jeśli ktoś nie złapie to przykuca
„Podawanie piłki górą”- dzieci ustawione w rzędzie przekazują piłkę ponad głowami

Zabawy skoczne:
„Piłeczki”- dzieci naśladują piłeczki
„Podskoki na głębokiej wodzie”- dzieci podskakują w miejscu a na hasło hop podskakują jak najwyżej potrafią
„Myszki”- wyznaczamy kota pozostałe dzieci są myszkami , na hasło kot w domu myszki na spacer, myszki wyskakują z norek podskakują ,biegają , a na hasło kot szybko uciekają do swoich norek
„Pajac skacze”- dzieci skaczą raz w rozkroku raz a raz o nogach zwartych
„Szczur”- dzieci przeskakują przez skakankę lub linkę ustawione w kole a jedno dziecko w środku koła kręci linką po podłodze
„Szycie na maszynie”- dzieci skaczą obunóż do wyznaczonej linii
„Bocian i żabki”- wyznaczamy bociana ,staw , łąkę i żabki , na hasło bocian leci żabki skokami uciekają do stawu
„Skoki przez skakankę” - dzieci skaczą przez skakankę w miejscu i ruchu


Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę i wzmacniające tonus mięśniowy:
Ćwiczenia z wykorzystaniem lasek gimnastycznych: wznosy i opusty, marsz z określonym ułożeniem laski np; na plecach ,ćwiczenia w pozycji od wysokiej do niskiej
Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem balonów, piórka, lekkich piłeczek
Ćwiczenia z wykorzystaniem gazety :ćwiczenia przeciw płaskostopiu; chwyty stopami gazety, darcie jej, zgniatanie, podnoszenie
Ćwiczenia z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych- ślizgi na ławeczce, podciągnięcia , zjazdy , przejścia
Ćwiczenia z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych: marsze w różnych pozycjach, przełożenia woreczka
Ćwiczenia z wykorzystaniem szarf , piłek w różnych pozycjach
Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne
Ćwiczenia w parach w różnych pozycjach; mocowania
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, pośladków, kończyn dolnych i stóp, obręczy i klatki piersiowej, grzbietu, nawyk prawidłowej postawy11.EWALUACJA

Nauczyciel systematycznie badając rezultaty swoich działań, zawartych w niniejszym programie, dokonuje tego poprzez poznanie poziomu umiejętności dzieci z zakresu czynności ruchowych:
obserwacje postaw i zachowań dzieci podczas zajęć ruchowych
analiza osiągnięć dzieci
analiza dokumentów- dziennik

Beata Urban


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.