Katalog

Irena Kaczmarczyk, 2020-05-22
Strzelin

Chemia, Program nauczania

Program zajęć kołka fizyczno-chemicznego "Fizyka i chemia w życiu codziennym"

- n +

Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie

Program zajęć kółka fizyczno-chemicznego

„Fizyka i chemia w życiu codziennym”

dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej
2019/2020Program opracowała:
Irena Kaczmarczyk

Założenia programowe

Adresatami programu pt. „Fizyka i chemia w życiu codziennym” są uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedze. Realizacja treści opiera się na doświadczeniu, samodzielnym eksperymencie, wykorzy-staniu narzędzi informacyjnych. Zaproponowane w programie środki dydaktyczne w po-staci filmów, symulacji komputerowych, e-doświadczeń są darmowe i ogólnie dostępne. Program zawiera zagadnienia z podstawy programowej oraz tematy rozszerzające wiedzę ucznia Program służy do zachęcania uczniów do zadawania pytań i stymulowania ich ciekawości świata. Pokazuje, że nauka niej Est czymś odległym od rzeczywistości.

Cele ogólne:

 Poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień z fizyki ichemii.
 Doskonalenia umiejętności obserwacji, analizy i opisu zjawisk oraz wyciągania wniosków
 Rozwijanie umiejętności analizy i opracowania wyników pomiarowych.
 Rozwijanie umiejętności wymiany poglądów związanych z omawianymi zagadnie-niami z fizyki oraz chemii.
 Rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania i wypowiadania poglądów.
 Rozwijanie umiejętności stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu teorii oraz praktycznych zadań w życiu codziennym.
 Podnoszenie świadomości wpływu środków chemicznych na życie człowieka i eko-logie.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
 Przeprowadza obserwacje, doświadczenia i na ich podstawie opisuje obserwowane zjawiska i procesyfizyczne.
 Stosuje zdobytą wiedzę z zakresu fizyki, chemii i matematyki do :
o wyjaśniania zjawiskfizycznych, chemicznych
o rozwiązywania zadań, problemów teoretycznych oraz praktycznych.
 Sprawnie posługuje się pojęciami i językiem z zakresufizyki, chemii.
 Zauważa logiczne związki i spójność pomiędzy kolejnymi zagadnieniami z fizyki, chemii.
 Zna ograniczoność i przybliżenie stosowanych modeli fizycznych, prawfizycznych, zależ-ności chemicznych.
 Swoje umiejętności przekłada na efektywną pracę w zespole i z zespołem poprzez wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.
 Precyzyjnie formułuje swoje przemyślenia, analizy i wnioski.
 Prezentuje w sposób przemyślany i zaplanowany wyniki swojej pracy.
Procedury osiągnięcia celów:
Osiągnięcie założonych celów wymaga zastosowania skutecznych form i metod pracy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Zaplanowane w programie działania mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne wychowanków, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.
Program przeznaczony jest do realizacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Strzelinie. Uczestnikami programu będą uczniowie szkoły podstawowej zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Program będzie realizowany popołudniami, w ciągu całego roku szkolnego . Może być modyfikowany i uzupełniany.
Program przewiduje następujące sposoby osiągania celów:
 Samodzielneeksperymentowanie.
 Tworzenie prostych przyrządów-pomocy dydaktycznych wspomagających ekspe-ryment lub pokaz.
 Wykorzystywanie symulacji komputerowych, filmów edukacyjnych, prezentacji, e-doświadczeń.
 Demonstracje doświadczeń.
 Praca z materiałami źródłowymi, analiza i weryfikacja informacji.


Metody i formy pracy
Metody pracy:
W celu uatrakcyjnienia zajęć stosowane będą różnorodne metody pracy:
 Analiza tekstów popularno-naukowych z wykorzystaniem różnych źródeł wie-dzy(czasopisma, książki, zbiory zadań,Internet).
 Przeprowadzanie i obserwacja doświadczeń.
 Przygotowanie prezentacji, referatów, plansz tematycznych itp.
 Praca indywidualna oraz w grupach.
 Dyskusja.
 Pogadanka.
 Wykład.

Formy pracy

 Grupowa.
 Indywidualna.
 Zbiorowa.
Treści

1. Właściwości materii.
2. Substancje i ich właściwości .
3. Powietrze i inne gazy.
4. Woda i roztwory wodne.
5. Kosmetyki.
6. Środki czystości.


Ewaluacja


- Prezentacja wybranych doświadczeń z okazji Dni otwartych Szkoły - Badanie ewd (edukacyjna wartość dodana) z przedmiotów. Porównanie wyników ucznia z fizyki i chemii z uczniem nie biorącym udziału w zajęciach kolka,
- Wyniki konkursów z fizyki oraz chemii,
- Ankiety dla uczniów,
- Frekwencja na zajęciach,
- Ocenie podlegać będzie zaangażowanie uczniów.

Podczas oceny uwzględniana biedzie samodzielność oraz kreatywność uczniów, a czynnikiem mobilizującym będzie pochwała i umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

Realizacja programu:

Kolejność realizowanych treści programowych może ulec zmianie. Program jest nastawiony na własną inwencję uczniów podczas wyboru pokazów i eksperymentów, które będą wykonywane na zajęciach, po zapoznaniu się przez nich z literaturą fachową lub informacjami zawartymi na stronach internetowych itp.
Praca z programem nie wymaga nakładów finansowych.Załącznik nr 1
ANKIETA EWALUACYJNA
Oceń w skali od 1 do 6 zajęcia koła, zakreślając znakiem X odpowiednią cyfrę

A. Tematyka zajęć- czy była interesująca? (nie)1 2 3 4 5 6 (tak, bardzo)

B. Atmosfera na zajęciach- wzajemne relacje. 1 2 3 4 5 6

C. Czy wiadomości były przedstawione
w ciekawy i zrozumiały sposób? 1 2 3 4 5 6
C. W jakim stopniu zajęcia poszerzyły Twoje
dotychczasowe wiadomości i umiejętności? 1 2 3 4 5 6
D. W jakim stopniu forma zajęć zachęcała
Cię do dalszej pracy? 1 2 3 4 5 6

E. W jakim stopniu zajęcia zaspokoiły
Twoje oczekiwania? 1 2 3 4 5 6

Moje spostrzeżenia, wnioski, propozycje.........................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.