Katalog

Miroslaw Majek, 2020-05-22
Wolin

Informatyka, WSO

PSO

- n +

Przedmiotowy System Oceniania (PSO).
Przedmioty informatyczne: Informatyka, Technologia informacyjna,
Obsługa informatyczna w hotelarstwie
I. Cele oceniania
Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu nauczania. Umożliwia ono nie tylko ustalenie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów, ale także wykrywanie w porę ich trudności w nabywaniu kolejnych umiejętności. Dzięki temu można korygować tempo pracy i metody nauczania. Ocenić powinno się jednak nie tylko po to, by sprawdzać postępy ucznia, ale także po to, by zachęcać go do systematycznej pracy. Szczególnie motywujące jest zauważanie i premiowanie wysiłku oraz twórczej pracy ucznia na lekcji i regularnego odrabiania zadań domowych.
Ocena szkolna pełni dwie podstawowe funkcje:
a) klasyfikującą, która pozwala na:
- ocenienie poziomu opanowania wiedzy,
- dokonanie zróżnicowania i selekcji w związku z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- porównanie efektywności programów,
- porównanie osiągnięć uczniów ze standardami,
- przekazanie informacji do środowiska i nadzoru,
b) diagnostyczną, która służy do:
- opisu rozwoju umiejętności ucznia,
- rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia,
- określenia efektywności stosowanych metod pracy,
- planowania i bieżącego korygowania procesu nauczania.

II. Co oceniamy?
Przedmiotem oceny z przedmiotów informatycznych są:
- umiejętności, wiadomości,
- kreatywność (twórcze myślenie), posługiwanie się językiem informatycznym i technicznym,
- postawa (pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w grupie).

III. Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Uczeń otrzymuje ocenę:
 celującą, gdy:
 posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczające poza wymagania programowe,
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 bierze udział w konkursach informatycznych;
 bardzo dobrą, gdy:
 opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określony programem nauczania;
 dobrą, gdy:
 opanował materiał programowy wykraczający poza podstawę programową;
 dostateczną, gdy:
 opanował umiejętności i wiadomości określone podstawą programową;
 dopuszczającą, gdy:
 braki w opanowanych umiejętnościach i wiadomościach nie przekreślają uzyskania przez ucznia podstawowych umiejętności pracy przy komputerze.

Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności z podziałem na poziom podstawowy i ponadpodstawowy jest zawarty w planach wynikowych.

IV. Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) praca przy komputerze (na bieżąco),
b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco),
c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze, test wiadomości (2,3 w semestrze),
d) sprawdzian umiejętności – wiadomości (po każdym dziale),
e) prace dodatkowe – referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac wykonanych w domu (1,2 w semestrze),
f) udział w konkursach.

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanych treści programowych oraz liczby godzin w danej klasie.

V. Tryb oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.
3. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
5. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela.
6. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Każdą pracę klasową można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, musi odbywać się poza lekcjami, w terminie dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Do dziennika wpisujemy średnią ocen z oceny pierwotnej i poprawionej.
8. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej l tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez jeden dzień
9. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
11. Prace domowe są sprawdzane ilościowo i jakościowo (poprawność pracy domowej jest oceniana stopniem).
12. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 3 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna pracę w grupach.
13. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.14. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:
100 % + zadanie dodatkowe celujący
100 % - 90 % bardzo dobry
89 % - 75 % dobry
74 % - 50 % dostateczny
49 % - 30 % dopuszczający
29 % - 0 % niedostateczny
15. Za kartkówki i obowiązkowe prace domowe nie przewiduje się oceny celującej. Ocenę celującą semestralną (roczną) może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny, co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach na szczeblu pozaszkolnym.
16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
17. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
18. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na dwa dni przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).
19. Uczeń jest klasyfikowany jeżeli ma 50% obecności na lekcjach.
20. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku..
21. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrz Szkolny System Oceniania oraz rozporządzeniami MEN.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.