Katalog

Aleksandra Mielnik, 2020-05-22
Kluczbork

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan zajęć dodatkowych.

- n +

PRZYRODNICZE KOŁO ZAINTERESOWAŃ: ,,POZNAJĘ ŚWIAT"

Koło przyrodnicze ,,Poznaję świat” realizowane będzie w grupie dzieci 5 – letnich. Spotkania odbywać się będą regularnie co tydzień, w systemie zajęć dodatkowych. Wdrażanie ww. działań w grupie, wynika z zaobserwowanych zainteresowań dzieci.
Główną formą aktywności przedszkolaków na zajęciach będzie zabawa badawcza oraz eksperymentowanie. Dzieci będą mogły przez zabawę, zdobywać informacje oraz uczestniczyć w doświadczeniach. Ważne jest, by działania w ramach kółka zainteresowań pobudzały aktywność dzieci, uczyły współdziałania w zespole, kształtowały właściwie postawy.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego. Treści omawiane na zajęciach dotyczą najbliższego środowiska i określonych zjawisk w nim zachodzących. Zgrupowane zostały w następujące bloki tematyczne:

• Tajemnie powietrza
• Woda i jej właściwości
• Niebezpieczny ogień
• Odmierzamy czas
• Piękno przyrody
• Barwy świata

Cele ogólne:
- stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka
- rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem
- rozwijanie umiejętności bacznego obserwowania świata i zjawisk w nim zachodzących
- rozwijanie postawy badawczej
- rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem
- aktywne uczestniczenie w doświadczaniu
- kształtowanie postaw proekologicznych

Cele szczegółowe :
- nabywanie wiedzy o otaczającym świecie
- poznawanie charakterystycznych cech przedmiotów i zjawisk
- poznawanie i posługiwanie się rekwizytami badawczymi
-formułowanie spostrzeżeń i wniosków

Harmonogram spotkań:

Październik: - spotkanie organizacyjne, zorganizowanie kącika badawczego w sali.
Listopad:
Tematyka spotkań: ,,Tajemnice powietrza’’
Terminy zajęć: ...
Problematyka: Gdzie jest powietrze?, Czy powietrze porusza przedmioty, badanie siły wiatru – zabawy w plenerze, Powietrze do oddychania, Czystość powietrza, Czy powietrze może ogrzać albo schłodzić?, Czy można ścisnąć powietrze?, Czy powietrze się unosi, zabawy z powietrzem – pokaz multimedialny, badania w terenie, zabawy badawcze, proste doświadczenia, obserwacje ukierunkowane w terenie itp.

Grudzień, Styczeń:
Tematyka spotkań: ,,Woda i jej właściwości”
Terminy zajęć: ...
Problematyka: Woda daje życie, Żywioł wody, Właściwości wody, Czystość wody, Stany skupienia, Rodzaje zbiorników wodnych, Co pływa a co tonie, Obieg wody w przyrodzie – opowiadanie, film, pokaz multimedialny, opowiadanie, pogadanka na podstawie ilustracji, doświadczenia, zabawy badawcze z wodą, badanie stanu czystości wody itp.

Luty:
Tematyka spotkań: ,,Odmierzamy czas”
Terminy zajęć: ...
Problematyka: Co to jest czas?, Jak mierzono czas kiedyś jak dziś, Rodzaje zegarów, Budowa zegarów, Pory roku, Dzień i noc, Ile lat mam ja - ile lat ma Ziemia – prezentacja multimedialna, eksperymentowanie, film, pokaz, pogadanka, opowiadanie itp.

Marzec:
Tematyka spotkań: ,,Niebezpieczny ogień”
Terminy zajęć: ...
Problematyka: Ogień- żywioł, Ogień źródło energii, Ogień źródło ciepła, Ogień w słoiku, Poznajemy pracę strażaka – wycieczka, pokaz multimedialny, film edukacyjny, doświadczenie, pogadanka itp.

Kwiecień, Maj;
Tematyka spotkań: ,,Piękno przyrody”
Terminy zajęć: ...
Problematyka: Dbamy o przyrodę, Sprzątanie Ziemi, Zakładamy zielony kącik – nasz hodowla, Budowa roślin, zajęcia w terenie – obserwacja przyrody, wycieczka do parku, Skarby Ziemi, Fauna, Flora - działanie na konkretnych okazach, pogadanka, rozmowa, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, film edukacyjny, zbieranie informacji z albumów, encyklopedii itp.

Czerwiec:
Tematyka spotkań: ,,Barwy świata”
Terminy zajęć:...
Problematyka: Barwy, Kolory na życzenie, Tęcza, Chromatografia, Ewaluacja – zakończenie i podziękowanie – rozmowy, pokaz multimedialny, zabawy badawcze, zabawy na konkretnych okazach, własna działalność dzieci, podsumowanie – ankiety rysunkowe dla dzieci, rozmowa na temat odczuć dzieci, gablota ze zdjęciami itp.

Harmonogram spotkań jest przykładowy i zaznaczyć należy, że może podlegać modyfikacjom.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.