AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Pecold, 2020-05-22
Buk

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko: mgr Magdalena Pecold
2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
3. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Buku
4. Nauczany przedmiot: język angielski
5. Posiadane kwalifikacje zawodowe:
• Studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym, specjalność: Agroturystyka
• Studia licencjackie – Filologia angielska
• Studia podyplomowe – Dydaktyka nauczania języka angielskiego
6. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
8. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

II. Cele podjęcia stażu:
 Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
 Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację działań wykraczających poza wykonywane obowiązki.
 Aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
 Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
 Spełnienie wymagań umożliwiających zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


III. Zadania wynikające z rozporządzenia MEN:
§ 8 ust. 2 pkt. 1 – Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego. Analiza posiadanych umiejętności, określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy planu rozwoju szkoły.

Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.

Wrzesień 2017r.Wrzesień 2017r.Wrzesień 2017r.Okres stażu.Okres stażu. Autorefleksja.

Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego.

Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy. Stosowanie w pracy aktywnych, innowacyjnych metod nauczania, wykorzystanie TIK oraz tablicy interaktywnej podczas lekcji.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Okres stażu. Scenariusze lekcji.
3. Działalność zespołu humanistycznego. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.
Współpraca z nauczycielami języka angielskiego. Okres stażu. Protokoły spotkań zespołu.
4. Stwarzanie korzystnych warunków do zdobywania wiedzy. Przygotowanie imprez, wystaw, gazetek tematycznych, apeli szkolnych, organizowanie konkursów i turnieju z zakresu języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych.

Pomoc w organizacji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego w Niepruszewie.

Prowadzenie zajęć koła języka angielskiego oraz zajęć wspierających dla uczniów słabych.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu. Scenariusze imprez, regulaminy konkursów i turnieju, zdjęcia.
Protokoły konkursów i turnieju.
5. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów. Opracowanie, przeprowadzenie i analiza testu diagnostycznego z języka angielskiego. Okres stażu. Testy diagnostyczne, analiza wyników.
6. Doskonalenie kompetencji zawodowych. Aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje pozaszkolne adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły. Okres stażu.Okres stażu. Zaświadczenia o ukończonym doskonaleniu.
7. Współpraca z rodzicami. Aktywne włączanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez udział w imprezach klasowych i szkolnych. Okres stażu. Sprawozdanie.
8. Integracja zespołu klasowego. Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina i teatru.

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.

Udział w akcjach charytatywnych.
Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu. Dokumentacja wychowawcy.
9. Działalność Zespołu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Aktywny udział w pracy zespołu. Okres stażu. Protokoły spotkań.
10. Działalność zespołu wychowawczego. Pełnienie funkcji lidera zespołu. Okres stażu. Dokumentacja, protokoły ze spotkań.


§ 8 ust. 2 pkt. 2 – Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Wykorzystanie komputera w celu opracowania szkolnej dokumentacji, m.in. planów dydaktycznych, analiz, sprawozdań, protokołów, scenariuszy itp.

Opracowywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera tj. testy, kartkówki, karty pracy, karty wyrazowe /obrazkowe, dyplomy itp.

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Korzystanie z Internetu podczas lekcji i zajęć dodatkowych.

Śledzenie stron internetowych związanych z nauczaniem języka angielskiego.

Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas zajęć.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.
Okres stażu.


Październik 2017r. Dokumentacja szkolna.Pomoce dydaktyczne.


Prezentacje multimedialne.


Zapis w e-dzienniku.
Zapis w e-dzienniku.


Publikacja w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 – Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz poszukiwanie nowatorskich pomysłów dydaktycznych i wychowawczych.

Prowadzenie lekcji otwartych.

Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego oraz anglistami.

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego.

Udostępnianie własnych pomocy dydaktycznych innym nauczycielom.
Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół. Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu. Potwierdzenia, protokoły, scenariusze lekcji, materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne.


§ 8 ust. 2 pkt 4a – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu działań edukacyjno – wychowawczych. Stworzenie programu zajęć koła języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.
Opracowanie programu zajęć wspierających z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce. Okres stażu.Okres stażu. Program koła.Program zajęć wspierających.
§ 8 ust. 2 pkt 4c – Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzenie koła języka angielskiego.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i turnieju z zakresu języka angielskiego.

Organizowanie konkursów z języka angielskiego i Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Współpraca z biblioteką szkolną mająca na celu rozwijanie umiejętności językowych i popularyzację czytelnictwa wśród dzieci.

Udział w konkursie zorganizowanym przez Empik pt. „Tysiąc powodów by czytać”. Okres stażu.


Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Wrzesień 2017r. Program koła.


Materiały dodatkowe dla uczniów.Regulaminy, protokoły, testy i zadania konkursowe.


Potwierdzenie bibliotekarza.
Zadanie konkursowe.
2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych. Przygotowanie inscenizacji na zakończenie roku szkolnego. Czerwiec 2018r. Scenariusz inscenizacji.
3. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych. Pełnienie roli wychowawcy klasy.

Rozwiązywanie bieżących problemów.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Organizowanie wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum itp. Okres stażu. Dokumentacja wychowawcy.

§ 8 ust. 2 pkt 4e – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz pielęgniarką szkolną. Kierowanie uczniów do badań, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką. Okres stażu. Potwierdzenia specjalistów.
2. Współpraca z policją. Spotkania, pogadanki na temat bezpieczeństwa. Okres stażu. Notatki, wpisy w e-dzienniku.


§ 8 ust. 2 pkt. 5 – Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej, opis i analiza.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Okres stażu. Opis i analiza przypadku.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.