AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Grzeskowiak, 2020-05-22
Wilkowyja

Język angielski, Bazy danych

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowany.

- n +

Plan rozwoju zawodowego

mgr Kingi Grześkowiak
nauczyciela mianowanego
w
Zespole Szkół Przyrodniczo -Biznesowych
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Tarcach
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Czas odbywania stażu: 01.09.2017 – 31.05.2020

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017. • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie materiałów i dokumentów i potwierdzających realizację planu. Cały okres stażu. • Zgromadzone dokumenty
i potwierdzenia Dyrektora szkoły.
Podsumowanie pracy za okres stażu. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2020. • Sprawozdanie.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Doskonalenie kompetencji zawodowych. • Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez:
- udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa. Zgodnie z potrzebami.


Wdrożenie nowych - pomocnych metod oparciu o wiedzę wyniesioną ze szkoleń. Podniesienie kompetencji nauczyciela w zespole. Wdrożenie nowych metod w oparciu o wiedzę wyniesioną ze szkoleń.
• Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez
uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Okres stażu.

• Studiowanie literatury pedagogicznej – nowości z biblioteki pedagogicznej lub zakupione własne. Na bieżąco.
Wdrożenie nowości pedagogicznych w oparciu o wiedzę z literatury fachowej oraz bazy internetowej. Nowelizacja dokumentacji szkolnej w świetle aktualnych przepisów. Podniesienie kompetencji.
• Korzystanie z baz informacyjnych zawartych na portalach edukacyjnych i nauczycielskich. Zgodnie z potrzebami. Opublikowanie przynajmniej 2 dokumentów w sieci w roku szkolnym.
Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. • Prowadzenie i udział w pracach Zespołu Języka Angielskiego. Zgodnie z potrzebami.
Przejrzystość i spójność działań nauczycieli języka angielskiego. Realizacja wszystkich zadań zleconych zespołowi przez kierownictwo oraz własnych działań.
Podniesienie jakości dokumentacji wykorzystywanej w pracy dydaktycznej.
Ujednolicenie strategii pracy nauczycieli zespołu.
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych. • Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami uczniów w procesie nauczania i wychowania młodzieży. Zgodnie z potrzebami.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów ucznia.
Udział w wywiadówkach, współpraca członków zespołu nauczycieli z rodzicami. Wdrożenie w problemy uczniów i udział
w ich rozwiązywaniu.
• Współpraca z psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych. Zgodnie z potrzebami. Uzyskanie informacji o pomocy jakiej oczekują rodzice dla swoich dzieci i wdrożenie działań spełniających te oczekiwania. Uzyskanie informacji o pomocy jakiej oczekują rodzice dla swoich dzieci i wdrożenie działań spełniających te oczekiwania. Opracowanie metod pracy z uczniem o szczególnych problemach wychowawczych/edukacyjnych.
Diagnozowanie osiągnięć uczniów. • Udział w próbnych maturach organizowanych przez wydawnictwa i CKE. Każdego roku zgodnie z potrzebami uczniów. Poznanie własnych możliwości i sprawdzian umiejętności. Uzyskanie informacji zwrotnej na ten temat. Przeprowadzenie zewnętrznych(wg kalendarza) i wewnętrznych matur próbnych, analiza pod kątem organizacji pracy na lekcji. Udoskonalanie planu pracy na lekcjach oraz na zajęciach fakultatywnych.
• Przeprowadzanie testów diagnostycznych z angielskiego wśród uczniów klas pierwszych. Wrzesień każdego roku.
Przeprowadzenie testów diagnostycznych z angielskiego na początku i końcu roku szkolnego i
ich analiza pod kątem zmian organizacji pracy na lekcji. Przeprowadzenie testów diagnostycznych
z angielskiego na początku i końcu roku szkolnego i
ich analiza pod kątem zmian organizacji pracy na lekcji. Opracowanie planu pracy na zajęciach lekcyjnych. Wdrożenie zmian zgodnie z potrzebami uczniów.
• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i formułowanie programów naprawczych jeśli będzie taka potrzeba. Wrzesień każdego roku. (jeśli będą absolwenci Dostosowanie planu pracy ucznia na podstawie analizy, modyfikacja działań z ukierunkowaniem na podniesienie wyników w nauce. Dostosowanie planu pracy na podstawie analizy, modyfikacja działań z ukierunkowaniem na podniesienie wyników w nauce. Dostosowanie planu pracy nauczyciela na podstawie analizy, modyfikacja działań z ukierunkowaniem na podniesienie wyników w nauce.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych. • Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego dla klas pierwszych. Październik/listopad każdego roku.

Podnoszenie motywacji, udział w konkursie. Podnoszenie motywacji, wzbogacanie możliwości uzyskania sukcesów. Podniesienie wyników nauczania na lekcji. Motywowanie uczniów.
• Przeprowadzanie w szkole Dnia Języków Obcych we współpracy z zespołem języka niemieckiego. Zgodnie z potrzebami.
Udział w konkursie. Podnoszenie motywacji. Wzbogacenie oferty szkoły, motywowanie uczniów.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, prezentacji multimedialnych, dyplomów, dokumentacji związanej z awansem zawodowym, itp. Zgodnie z potrzebami. Uczeń otrzymuje pomoce na lekcji. Szkoła wzbogaca pomoce dydaktyczne. Materiały do lekcji, dokumentacja szkolna i nauczycielska.
Opieka nad gablotą ze zdjęciami. • Dbanie o aktualną wystawę zdjęć
„Z życia szkoły”. Zgodnie z potrzebami. Uczniowie mogą obejrzeć zdjęcia z uroczystości szkolnych. Szkoła ma estetyczną, aktualną wystawkę zdjęć. .
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem multimediów: CD, DVD, rzutnik. • Prowadzenie lekcji angielskiego z wykorzystaniem urządzeń TI będących na wyposażeniu szkoły. Cały okres stażu. Uczeń korzysta na lekcji z TI. Szkoła wzbogaca ofertę pomocy dydaktycznych. Nauczyciel na lekcji używa multimediów.
Opracowanie prezentacji komputerowych. • Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach. Cały okres stażu. Uczeń korzysta z prezentacji na lekcjach. Szkoła wzbogaca ofertę pomocy dydaktycznych. Nauczyciel wzbogaca pomoce dydaktyczne.
Współpraca ze szkolną stroną internetową oraz kontami w mediach społecznościowych. • Dostarczanie zdjęć z uroczystości szkolnych. Cały okres stażu. Uczeń ma wgląd w bazę zdjęć szkolnych. Szkoła ma aktualną dokumentację uroczystości. Nauczyciel angażuje się w życie szkoły.


WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Dzielenie się własnymi pomysłami, przekazywanie informacji z warsztatów/ szkoleń. • Opracowanie i przekazywanie materiałów formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z potrzebami zespołu. Ciekawsze lekcje. Wyższe kompetencje nauczycieli. Podniesienie kompetencji zespołu.
Praca w zespole przedmiotowym. • Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
• Analiza egzaminów maturalnych.
• Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych. Zgodnie z potrzebami. szkoły. Dobra informacja zwrotna nt toku nauczania. Podniesienie kompetencji. Podniesienie kompetencji.
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń. • Lekcje koleżeńskie.
• Opieka nad stażystą. Zgodnie z potrzebami zespołu języka angielskiego. Ciekawsze lekcje. Wyższe kompetencje nauczyciela. Podniesienie kompetencji.
WYMAGANIE § 5 UST. 2 PKT 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla uczniów klas czwartych mających deficyty umiejętności konwersacyjnych. • Napisanie i realizacja programu w ramach projektu realizowanego przez szkołę. W latach 2017 - 2019 Dodatkowa pomoc w rozwijaniu umiejętności konwersacyjnych. Podnoszenie efektów nauczania. Podniesienie kompetencji.WYMAGANIE § 5 UST. 2 PKT 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Organizowanie dodatkowych zajęć. • Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów. Na bieżąco. Uczeń ma możliwość podnoszenia umiejętności. Szkoła poszerza ofertę. Nauczyciel podnosi wyniki nauczania.
Organizowanie wycieczek. • Organizowanie wyjazdów do Filharmonii Poznańskiej. 1 raz w roku. Udział uczniów w wycieczce. Zorganizowanie przynajmniej 1 wycieczki w roku szkolnym. Opieka lub kierownictwo w przynajmniej jednej wycieczce.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu lekcji kulturowych. • Opracowanie scenariuszy
i materiałów do lekcji. Okres stażu 2-3 razy w roku. Poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Poszerzanie oferty zajęć.
Organizacja i przeprowadzenie zajęć w oparciu o piosenki anglojęzyczne. • Opracowanie scenariuszy i materiałów do lekcji. Okres stażu 2-3 razy w roku. Poszerzanie wiedzy z języka angielskiego. Wzbogacanie oferty zajęć.
Udział w organizacji drzwi Otwartych Szkoły. • Organizacja warsztatów językowych lub konkursu dla gimnazjalistów. Okres stażu 1 raz w roku. Poznanie gimnazjalistów z potencjalnymi nauczycielami angielskiego. Wzbogacanie oferty szkoły i promocja wizerunku. Wzbogacanie doświadczeń.WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. • Analiza dokumentacji uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Organizacja warsztatów na temat motywacji, technik uczenia się i lekcji z wdrożeniem tych technik. Zgodnie z terminami wskazanymi przez poradnię. Wzbogacenie umiejętności technik uczenia się. Podnoszenie wyników nauczania. Podnoszenie kompetencji.
Współpraca z wydawnictwami i instytucjami. • Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Udział w szkoleniach.
• Realizacja lekcji proponowanych przez Klub Nauczyciela Macmillan lub innymi. Cały okres stażu. Uzyskanie w roku szkolnym nagród, pomocy dydaktycznych. Pozyskanie pomocy dydaktycznych z każdego wydawnictwa z którym nauczyciel współpracuje. Wzbogacanie puli nagród w konkursach.
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi. • .Pełnienie funkcji egzaminatora/członka komisji na egzaminach ustnych w innej, wskazanej zgodnie z potrzebami szkole. Wg potrzeb. Współpraca i wymiana doświadczeń między zespołami. Zyskiwanie nowych doświadczeń, poszerzanie warsztatu pracy.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Przewidywane efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i/lub wychowawczego. • Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału. Rok szkolny 2017-2020. Zdiagnozowanie problemu ucznia i opracowanie programu postępowania z uczniem problemowym. Opracowanie programu pracy z uczniem problemowym. Poprawa wyników nauczania poprzez program pracy z uczniem problemowym.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Cały okres stażu.

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu i modyfikacjom, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


.................................................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji

........................................................................ ................................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.