Katalog

Natalia Wawrzeniuk, 2020-05-26
Warszawa

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Innowacja "Na Zdrówko" z zakresu edukacji zdrowotnej, Natalia Wawrzeniuk

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„NA ZDRÓWKO!”

Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO


mgr Natalia WawrzeniukSPIS TREŚCI :

I. Wprowadzenie
II. Cele programu
III. Treści kształcenia: cele operacyjne, proponowane formy pracy, ewaluacja treści kształcenia
IV. Sposoby realizacji
V. EwaluacjaI. WPROWADZENIE

Wiek przedszkolny jest doskonałym etapem, w którym można kształtować postawy i nawyki prozdrowotne. Jest to moment, który pozwali budować postawy do podejmowania właściwych wyborów dotyczących chociażby odżywiania w przyszłości. Budowanie u dziecka „świadomości prozdrowotnej” oznacza nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również odpowiedzialność za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie są jednymi z warunków przystosowania się do środowiska społecznego, systematycznego uczęszczania do przedszkola, ułatwiają zabawę i naukę. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Równowaga fizyczna i psychiczna pomiędzy organizmem dziecka, a otaczającym je środowiskiem biofizycznym i społecznym ułatwia nabywanie wiedzy, umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków ważnych w całym naszym życiu. Z kolei zachwianie tej równowagi jest przyczyną złego samopoczucia, chorób, które zakłócają prawidłowy przebieg edukacji.
Celem wychowania zdrowotnego jest wytwarzanie w przedszkolu i w domu właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Praca nad zdrowiem dzieci ma więc charakter pedagogiczny, ponieważ dąży do wykształcenia trwałych nawyków prozdrowotnych, a także kulturalnych i higienicznych.
Edukacja zdrowotna swoim zakresem obejmuje profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną, a także kształtowanie czynnych postaw względem zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej. Nauczyciel organizując „sytuacje zdrowotne” w przedszkolu, staje się pewnym wzorcem dla dzieci. Środowisko przedszkolne i specjaliści współpracujący z nauczycielami odgrywają ogromną rolę, a dziecko staje się współuczestnikiem procesu edukacyjnego. Między nauczycielem, a wychowankiem zachodzi pewien rodzaj współpracy, w której obie strony są równie ważne. Wszelkie działania podejmowane w przedszkolu powinny być wspierane przez rodzinę dziecka, dlatego warunkiem sprawnego przebiegu edukacji zdrowotnej jest współdziałanie rodziców i nauczycieli. Współpraca ta powinna obejmować wspólne działania mające na celu wprowadzanie dzieci w świat zdrowego stylu życia.
Planując pracę dydaktyczno-wychowawczą należy pamiętać o tym, że podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Pokazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, zachęca do działania. Ogólnym założeniem niniejszego programu jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób sposobów dbania o własne zdrowie, uczynienie ruchu jako elementu codziennego życia, polubienie i „poznanie” owoców i warzyw oraz włączenie ich do codziennej diety, a także zaszczepienie świadomych nawyków związanych z dbaniem o zdrowie i higienę biorąc pod uwagę pory roku i pory dnia. W celu uatrakcyjnienia programu, zawarto w nim różnego rodzaju aktywności: plastyczną, badawczą, ruchową.
Program przeznaczony jest do realizacji z dziećmi w wieku 3, 4 i 5 lat. Zawiera on treści kształcenia oraz przewidziane rezultaty pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Treści kształcenia skupiają się wokół 4 grup tematycznych:
I. Poznajemy i lubimy warzywa i owoce
II. Przestrzegamy higieny i kultury
III. Ruch to zdrowie
IV. Lekarzy się nie boimy

II CELE PROGRAMU
CEL GŁÓWNY:
kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ruchu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
wyrabianie nawyków służących zdrowemu odżywianiu poprzez poznanie wybranych owoców i warzyw oraz spożywanie ich;
wyrabianie nawyków higienicznych, poprzez systematyczne mycie rąk w określonych sytuacjach, higienę jamy ustnej, wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety;
poznanie właściwości wody i jej znaczenia dla zdrowia człowieka;
kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków i zachowania się podczas jedzenia;
rozwijanie wielkiej motoryki i ogólnej sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych o charakterze sportowym z użyciem przyborów, a także na świeżym powietrzu;
kształtowanie umiejętności ubierania się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych;
nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu (wiosna, lato, jesień, zima);
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym, a także w czasie spacerów;
wyrabianie nawyku dbania o narządy zmysłów i rozwijanie ich;
wyrabianie nawyku dbania o właściwą postawę ciała;
rozwijanie myślenia, mowy, percepcji wzrokowej podczas poznawania owoców i warzyw poprzez zabawy badawcze;
rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w tym przyrodniczego;
zapoznanie z wybranymi zawodami, oraz ich znaczeniem dla zdrowia i życia człowieka;

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
a) Treści kształcenia: Poznajemy i lubimy warzywa i owoce
Przewidywane efekty, dziecko:
- rozumie potrzebę spożywania warzyw i owoców;
- nazywa wybrane owoce i warzywa, zna ich nazwy, wygląd, budowę, smak i zapach;
- rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia produktów nie sprzyjających zdrowiu (np. słodycze, słodkie napoje);
- degustuje wybrane produkty żywnościowe i z czasem włącza do codziennej diety;
- przestrzega zakazu spożywania produktów niewiadomego pochodzenia;
- rozumie konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem;
- wykorzystuje wybrane owoce i warzywa do tworzenia prac plastycznych przestrzennych i płaskich, lub inspiruje się nimi;
Proponowane formy pracy z dziećmi:
- spotkanie z dietetykiem - rozmowy na temat przygotowanych posiłków dla dzieci;
- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat „Warzywno – owocowe kukiełki”;
- wizyta w przedszkolnej kuchni, zapoznanie z wybranymi urządzeniami i sprzętami wykorzystywanymi do przyrządzania potraw (dzieci starsze);
- wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych;
- zapoznanie z warunkami wzrostu roślin, rozróżnianie sadu od ogrodu, owoców krajowych i egzotycznych (dzieci starsze);
- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
- integracja z treściami plastycznymi i muzycznymi;
- organizowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych i badawczych;
- organizacja dni tematycznych, np. Dzień Marchewki, Dzień Ziemniaka, itp.;

Ewaluacja treści kształcenia :
- badanie ankietowe skierowane do rodziców;
- obserwacja dzieci podczas zabaw tematycznych, dydaktycznych;
- prace plastyczne i wytwory dziecięce;

b) Treści kształcenia : Przestrzegamy higieny i kultury
Przewidywane efekty, dziecko:
- uczy się kulturalnego spożywania posiłków;
- używa form grzecznościowych – proszę, smacznego, dziękuję;
- nabywa nawyk mycia rąk zawsze przed posiłkami i w razie potrzeby, po powrocie z placu zabaw czy spaceru;
- rozumie konieczność dbania o czystość osobistą i otoczenia;
- samodzielnie korzysta z toalety, każdorazowo spuszcza wodę w toalecie;
- prawidłowo czyści zęby po posiłku, a przybory utrzymuje w należytej czystości;
- samodzielnie składa ubranie np. przed leżakowaniem;
- rozumie potrzebę unikania miejsc zakurzonych i brudnych;
- rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń zamkniętych;
Proponowane formy pracy z dziećmi:
- inscenizacje, opowiadania, rozmowy kierowane przez nauczyciela;
- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”;

Ewaluacja treści kształcenia:
- obserwacja dzieci/wywiad z dziećmi;
- prace i wytwory dzieci;

c) Treści kształcenia: Ruch to zdrowie
Przewidywane efekty, dziecko:
- rozumie konieczność codziennego przebywania na powietrzu;
- stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie spacerów;
- hartuje ciało podczas zabaw na dworze;
- wykonuje samodzielnie proste ćwiczenia i zabawy ruchowe;
- prawidłowo reaguje na umówione polecenia słowne i dźwiękowe nauczyciela;
- potrafi współdziałać z partnerem w ćwiczeniach i zabawach ruchowych na zasadzie wzajemnej współodpowiedzialności;
- dba o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania różnych czynności;
- zna zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas zabaw ruchowych w
przedszkolu i poza nim;
- potrafi wskazać zachowania niebezpieczne podczas zabaw (np. przepychanie, zabawy przy jezdni);
- uczestniczy w poobiednim odpoczynku;
Proponowane formy pracy z dziećmi:
- rozmowy z wykorzystaniem ilustracji i literatury, mające na celu uświadomienie dzieciom
pozytywnych skutków przebywania na świeżym powietrzu;
- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych;
- opracowanie scenariuszy zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnych metod i przyborów;
- podejmowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych na powietrzu;
- organizowanie zabaw ruchowych z elementem współzawodnictwa;
- spacery mające na celu hartowanie organizmu dziecka;
- organizowanie poobiedniego wypoczynku dzieci;

Ewaluacja treści kształcenia:
- obserwacja dzieci pod kątem sprawności fizycznej, a następnie porównanie wyników sprawności fizycznej dzieci z miesiąca października, z osiąganymi wynikami pod koniec roku szkolnego;

d) Treści kształcenia : Nie boimy się lekarzy
Przewidywane efekty, dziecko:
- wie, jak należy dbać o swoje zdrowie;
- wie, dlaczego wirusy i bakterie są niebezpieczne;
- zasłania usta i nos podczas kaszlu lub kichania;
- stosuje zasadę nie jedzenia wspólnie z kolegą jednego produktu np. lizaka;
- korzysta prawidłowo z chusteczek jednorazowego użytku;
- dostrzega w sali zjawiska akustyczne będące przyczyną zmęczenia czy bólu głowy u siebie i innych (krzyk dzieci);
- rozumie konieczność ubierania się stosownie do pogody;
- rozumie konieczność korzystania z pomocy lekarzy i stosowania się do ich zaleceń;
- poznaje zawód lekarza, stomatologa, pielęgniarki;
- wie, co się kupuje w aptece i rozumie, że nie wolno połykać nieznanych lekarstw bez wiedzy dorosłych;
Proponowane prace z dziećmi:
- rozmowy kierowane na podstawie ilustracji i literatury dziecięcej;
- inscenizacje;
- rozwiązywanie zagadek
- integracja z treściami plastycznymi, muzyczno-ruchowymi, matematycznymi;
- spotkania z lekarzem, pielęgniarką lub stomatologiem – zapoznanie z zawodem;
- spotkanie z logopedą;

Ewaluacja treści kształcenia:
- zabawy tematyczne związane z pracą lekarzy;
- prace plastyczne dzieci związane z tematyką treści kształcenia;

IV SPOSOBY REALIZACJI

1. Poznajemy i lubimy warzywa i owoce – poznanie wybranych warzyw i owoców i włączanie ich do codziennej diety
Sposoby realizacji:
- Wpadła gruszka do fartuszka, czyli Dzień Śliwki i Gruszki;
- „Jabłka z polskich sadów” – Dzień Jabłka;
Dzień Ziemniaka;
- Cebulka okrągła jak kulka, czyli Dzień Cebulki i Buraczka;
- Konkurs jesienny – „Kukiełki owocowo – warzywne”;
- Dzień Pomarańczy/cytrusów– w klimacie świątecznym;
- Dzień Owoców egzotycznych;
- Zakładamy mały ogródek;
- Dzień Marchewki;
- Obchody „Dnia wody”, zabawy eksperymentalne z wodą w roli głównej;
- Zielono na talerzu, czyli zielone warzywa;
- Prace plastyczne z wykorzystaniem warzyw i owoców, a także różnorodnych materiałów plastycznych,
organizowanie wystaw prac plastycznych
- Zabawy badawcze;
- Zorganizowanie kącików tematycznych w salach;
- Spotkania z dietetykiem przedszkolnym;
- Warsztaty dla rodziców dotyczące zdrowego żywienia przedszkolaków, prowadzone przez dietetyka;

2. Przestrzegamy higieny i kultury - kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z jedzeniem
Sposoby realizacji:
- Prace plastyczne, wystawa prac i wytworów;
- Zabawy dydaktyczne
- Wykorzystanie literatury dziecięcej;
- Historyjki obrazkowe;
- Instrukcje obrazkowe w łazience i sali;
- Pogadanka z logopedą na temat znaczenia prawidłowego przeżuwania pokarmów;
- Zabawy logopedyczne i ortofoniczne;
- Nauka przedszkolnego savoir-vivre przy wykorzystaniu wierszyków, piosenek, sztućców i naczyń;
- Organizacja Akcji Sprzątania Świata;

4. Ruch to zdrowie - rozbudzanie zainteresowania sportem i zamiłowania do ruchu fizycznego
Sposoby realizacji:
- Wykorzystanie literatury dziecięcej;
- Zapoznanie z wybranymi dyscyplinami sportowymi;
- Zorganizowanie spotkania ze sportowcem lub nauczycielem wychowania fizycznego;
- Zabawy ruchowe i sportowe z wykorzystaniem różnych przyborów i metod;
- Pobyt na przedszkolnym placu zabaw i spacery przez cały rok szkolny;
- Zorganizowanie Olimpiady Sportowej Wesołych Przedszkolaków w ogrodzie;

3. Nie boimy się lekarzy – poznanie wybranych zawodów i kształtowanie właściwego stosunku do wizyt u specjalistów
Sposoby realizacji:
- Zabawy tematyczne
- Zapoznanie z wybranymi zawodami;
- Dzień Pracownika Służby Zdrowia - spotkanie z lekarzem, pielęgniarką;
- Prace plastyczne;
- Dzień Dentysty – spotkanie ze stomatologiem;
- „Torba pani doktor” lub „W gabinecie pielęgniarki” – zajęcia dydaktyczne;


V. EWALUACJA

Po zrealizowaniu programu zdrowotnego – "NA ZDRÓWKO" zaplanowane zostało sprawdzenie wiedzy i umiejętności, które dzieci zdobyły w trakcie prowadzonych zajęć. Ewaluacja będzie dokonywana bezpośrednio poprzez rozmowy indywidualne z dziećmi (odpowiedzi wychowanków na pytania nauczyciela zostaną zanotowane na specjalnie opracowanych kwestionariuszach) na temat wychowania zdrowotnego. Ponadto, w trakcie prowadzonych zajęć będzie dokonywana obserwacja dzieci. Pod uwagę zostanie wzięta nie tylko wiedza wychowanków, ale również ich zaangażowanie, aktywność i chęć do współpracy. Metodą ewaluacji będą też konkursy, czy wykonywanie wspólnych plakatów, będące efektem działań wychowawczo-dydaktycznych. Ewaluacja obejmie również rodziców dzieci, dla których skonstruowana zostanie specjalna ankieta dotycząca zdrowego żywienia i kształtowania nawyków prozdrowotnych przedszkolaków.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.