Katalog

Anna Lada, 2020-05-26
Chełmża

Matematyka, Scenariusze

LOSOWOŚĆ A PRAWDOPODOBIEŃSTWO

- n +

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ MATEMATYKA KL. VIII
LOSOWOŚĆ A PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Czas trwania zajęć: 1 godz. lekcyjna
Data: 13.02.2020 r.
Baza lekcji:
• uczeń potrafi określić liczebność zbiorów liczbowych
• uczeń potrafi skracać ułamki zwykłe, zamieniać je na ułamki dziesiętne, także przy użyciu kalkulatora
• uczeń wie, co to są liczby jedno- i dwucyfrowe, liczby parzyste i nieparzyste, liczby pierwsze i złożone, zna cechy podzielności liczb, wskazuje dzielniki
• wykonuje podstawowe obliczenia arytmetyczne
• uczeń rozróżnia bryły: sześcian, dwunastościan i dwudziestościan i zna ich podstawowe cechy
Cele lekcji:
• uczeń przeprowadza proste doświadczenie losowe z kostką sześcienną i dwunastościenną
• uczeń rozumie i rozróżnia pojęcia losowości i prawdopodobieństwa
• uczeń zna pojęcie zdarzenia losowego
• uczeń umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu
• uczeń potrafi obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia w jednokrotnym rzucie kostką do gry lub losowaniem karty
• uczeń wie, co to jest zdarzenie niemożliwe i pewne
• uczeń potrafi podać przykłady zdarzenia niemożliwego i pewnego
Metody nauczania:
- poszukująca – uczniowie podczas pogadanki heurystycznej, opartej na przeprowadzaniu prostych doświadczeń, uświadamiają sobie, co to jest doświadczenie losowe i prawdopodobieństwo, wprowadzają metodę liczenia prawdopodobieństwa i definiują prawdopodobieństwo;
- praktyczna – praca w grupach, przeprowadzanie doświadczeń solowych z kośćmi, praca z karami pracy, rozwiązywanie quizu podsumowującego lekcje na komórce
- podająca – wyświetlenie na tablicy definicji losowości i prawdopodobieństwa z Wikipedii
Zasady nauczania:
- trwałości wiedzy – na końcu lekcji podsumowanie najważniejszych pojęć i umiejętności z lekcji w formie quizu interaktywnego, praca domowa – w celu przećwiczenia zdobytych umiejętności, utrwalenie wiadomości: liczba naturalna, liczba parzysta i nieparzysta, liczba pierwsza i złożona, bryły, sześcian, wielościan foremny, wielokąt foremny, podzielność
- systematyczności – logiczne porządkowanie informacji
- przystępności – wprowadzanie nowych pojęć i umiejętności w oparciu o doświadczenia, na konkretach bliskich uczniom, stopniowanie trudności zadań – najpierw praca na konkretach, potem abstrahowanie
- świadomego i aktywnego udziału w procesie uczenia się i nauczania – uczeń wnioskuje, sam ustala, co to jest prawdopodobieństwo i jak się je liczyć, przeprowadza doświadczenia
- poglądowości – pokazanie uczniom kości wirtualnych – w pracy domowej uczniowie mogą przeprowadzić tradycyjne doświadczenie lub wirtualne
Formy pracy:
- doświadczenia – rzut kostką sześcienną i dwunastościenną, rzut monetą, losowanie karty
- praca z całą klasą „burza mózgów”, wprowadzenie def. prawdopodobieństwa;
- praca w grupach 3-4 osobowych
- praca samodzielna z testem na komórkę ze strony quizizz.com.
Środki dydaktyczne, materiały pomocnicze:
• tablica multimedialna z dostępem do Internetu
• karty pracy do wykonania doświadczeń
• karty pracy do wyświetlenia na tablicy multimedialnej
• kości sześcienne, dwunastościenne i dwudziestościenne, moneta
• test online przygotowany przez nauczyciela na stronie quizizz.com
• kalkulator (opcjonalnie)
• telefony komórkowe z dostępem do Internetu
• kości wirtualne generujemy.pl
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Część organizacyjna:
• powitanie klasy
• sprawdzenie obecności

2. Zaangażowanie:
zdefiniowanie tematy i celów lekcji
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy rozdaje kości i karty do gry. Podczas heurystycznej pogadanki uczniowie wskazują cel lekcji. Powinny paść takie skojarzenia jak:
• doświadczenie
• granie w grę
• losowanie
• prawdopodobieństwo
• wygrana
• szansa
Uczniowie przy pomocy nauczyciela uściślają cele lekcji i wskazują umiejętności, które posiądą.
Uczniowie będą zastawiali się jakie bryły otrzymali. Jest to okazja do powtórzenia podstawowych informacji dotyczących sześcianu, wielościanów foremnych i wielokątów foremnych.
Nauczyciel wyświetla na tablicy i omawia z uczniami definicje losowości i prawdopodobieństwa.
LOSOWOŚĆ A PRAWDOPODOBIEŃSTWO

LOSOWOŚĆ – brak celu, przyczyny, porządku lub przewidywalnego zachowania. Losowy proces to proces, którego wyniki nie dają się dokładnie przewidzieć, a jedynie można opisać ich rozkład.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO – w znaczeniu potocznym, szansa na wystąpienie jakiegoś zdarzenia, natomiast w matematycznej teorii prawdopodobieństwa, rodzina miar służących do opisu częstości lub pewności tego zdarzenia.

Źródło: Wikipedia


3. Tok lekcji.
Uczniowie przeprowadzają doświadczenia.
Uczniowie otrzymują kartę pracy 1 z doświadczeniami. Nauczyciel tłumaczy jak przeprowadzić doświadczenia.
Uczniowie pracują w grupach.
Po wykonaniu doświadczeń, następuje dyskusja nad wynikami. Grupy porównają swoje wyniki. Nauczyciel pyta, jak wyglądałyby wyniki kolejnych 20/50 rzutów?
Uczniowie uzmysławiają sobie różnicę między doświadczeniem losowym, a prawdopodobieństwem zdarzenia losowego.
Uczniowie obliczają prawdopodobieństwo, w tym prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego i niemożliwego.
Nauczyciel losuje wykonuje rzut kostką wirtualną z a pomocą generujemy.pl
Uczniowie pracując z kartą pracy 2, obliczają prawdopodobieństwa, w tym prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego i niemożliwego.
Uczniowie definiują zdarzenia losowe, w tym zdarzenie pewne i niemożliwe.
Uczniowie pracując z kartą pracy 3, definiują zdarzenia losowe, w tym zdarzenie pewne i niemożliwe. Grupy wymieniają się kartami pracy i obliczają prawdopodobieństwa zdarzeń zdefiniowanych przez kolegów z innej grupy.


4. Podsumowanie lekcji i ewaluacja.
Uczniowie na telefonach – w parach lub indywidualnie (w zależności od możliwości sprzętowych) rozwiązują quiz podsumowujący, przygotowany przez nauczyciela na www.quizizz.com
5. Praca domowa

Zdarzenie polega na rzucie moneta.
Jeśli wypadnie:
O – praca domowa dla chłopców
R – praca domowa dla dziewczynek

Przeprowadzić doświadczenie losowe polegające na 100-krotnym rzucie kostka sześcienną.
Zapisz wyniki doświadczenia w tabeli.

Anna Lada

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.