Katalog

Monika Zwolan, 2020-05-29
Zamość

Matematyka, Bazy danych

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z matematyki i języka niemieckiego

- n +„Tabliczkomania - Multiplikationtabellesucht”Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym
realizowana w klasie V B na lekcjach matematyki i w klasach VII-VIII z zakresu matematyki i języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie
w roku szkolnym 2018/2019

czas trwania: wrzesień 2018 r.- styczeń 2019 r.
autor innowacji: mgr Monika Zwolan
wdrażający innowację: mgr Monika Zwolan
Wstęp
Umiejętność mnożenia liczb jest ważna i potrzebna w życiu codziennym choć coraz częściej korzystamy z kalkulatora. Na lekcjach matematyki dużo kłopotów sprawia uczniom znajomość tabliczki mnożenia. Często popełniają oni błędy w rachunkach. W związku z powyższym istotne jest usprawnienie techniki mnożenia liczb poprzez metody aktywizujące uczniów i dające im poczucie własnej wartości i umiejętności.

Cele:
- usprawnienie techniki mnożenia liczb w zakresie 100
- rozwijanie kontaktów interpersonalnych między uczniami
- rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz z języka niemieckiego
- propagowanie zabawowej formy uczenia się tabliczki
- kształtowanie odpowiedzialności za naukę i własne działania
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
- kształtowanie postaw twórczych

Zakres treści:
- Mnożenie liczb naturalnych przez liczbę naturalną jednocyfrową
- Mnożenie liczb jednocyfrowych przez liczby dwucyfrowe w zakresie do 100

Formy realizacji:
Zakłada się, że formy i metody pracy będą urozmaicone, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze zabawowym.
Przebieg innowacji klasa V B:
- na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie napiszą test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia
- przez okres 3 miesięcy ( każdy miesiąc większy stopnień trudności)w parach będą się odpytywać 2 razy w tygodniu w ustalonym przez siebie czasie z 10 przykładów z tabliczki mnożenia i zapisywać w kartach pracy wyniki
- w miarę możliwości na lekcjach matematyki (co najmniej 2 razy w tygodniu) nauczyciel odpytuje całą klasę z 10 przykładów z tabliczki w zakresie do 100- odpowiedzi na przygotowanych karteczkach
- gry i zabawy dydaktyczne np. memory przez czas trwania innowacji na lekcjach matematyki i dodatkowych
- tworzenie własnych gier dotyczących tabliczki mnożenia w 1 miesiącu oraz układanie zadań z treścią w 2 miesiącu
- na koniec ewaluacja, podsumowanie ewentualnie przez ankiety i test końcowy z tabliczki; zwycięzca tytuł w konkursie „Tabliczkomania”

Przebieg innowacji klasa VII-VIII:
- na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie napiszą test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia
- przez okres 3 miesięcy (każdy miesiąc większy stopnień trudności) w parach będą się odpytywać 2 razy w tygodniu w ustalonym przez siebie czasie z 10 przykładów z tabliczki mnożenia i zapisywać w kartach pracy wyniki
- w miarę możliwości na lekcjach języka niemieckiego (co najmniej raz w tygodniu ze względu na specyfikę przedmiotu i częstotliwości zajęć) nauczyciel odpytuje całą klasę z 10 przykładów z tabliczki w zakresie do 100- odpowiedzi na przygotowanych karteczkach w języku polskim oraz później niemieckim
- tworzenie własnych gier i zadań lub ćwiczeń dotyczących tabliczki mnożenia i języka niemieckiego
- na koniec ewaluacja, podsumowanie ewentualnie przez ankiety i test końcowy z tabliczki w obu językach; zwycięzca tytuł w konkursie „Tabliczkomania - Multiplikationtabellesucht”

Ewaluacja:
Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco i na jej zakończenie w roku szkolnym 2018/2019.
- przez obserwację i postępy uczniów w opanowaniu tabliczki mnożenia
- aktywność uczniów na zajęciach
- arkusz informacji zwrotnej dla ucznia (ankieta)
- wyniki testów
Z wynikami ewaluacji zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna na Radzie Podsumowującej realizowane w szkole innowacje pedagogiczne.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.