Katalog

Agnieszka Ozimek, 2020-06-01
Kutno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju Agnieszka Ozimek

- n +


nauczyciel
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Stanisława Kostki
ul. Jana Pawła II 2
99-300 KutnoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOOpiekun stażu:......………………...
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
Wrzesień 2017, okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Plan rozwoju zawodowego

Listy obecności, notatki własne
2.
Współpraca z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu

Ustalenie terminów spotkań

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkołyOpracowanie projektu sprawozdania
Wrzesień 2017

Okres trwania stażu

Min.1 raz w semestrze
Min.1 raz w semestrze

Zgodnie w harmonogramem hospitacji dyrektora szkoły
Maj 2020
Kontrakt

Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć

Notatki, wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęćSprawozdanie
3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.)

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Okres trwania stażu


Maj 2020


Czerwiec 2020
Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze
Sprawozdanie


Wniosek wraz z dokumentacją
4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli

Utworzenie własnej biblioteczki , analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych, wgląd w portale pedagogiczne
Okres trwania stażu


Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatówNotatki własne


Notatki własne


Spis literatury
5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.


Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy lekcji, uroczystości okolicznościowych, prezentacji multimedialnych, spotkań indywidualnych z rodzicami

Okres trwania stażu
Wykaz materiałów, książek
6.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej, prowadzenie dokumentacji
Opracowanie planu wychowawczego, planu dydaktyczno – wychowawczego w klasie , planów wynikowych z edukacji wczesnoszkolnej, programu zajęć z uczniem zdolnym, programu zajęć wyrównawczych
Wpisy w elektronicznym dzienniku zajęć, dziennikach zajęć dodatkowych
Wrzesień 2017
Wrzesień 2018
Wrzesień 2019


Okres trwania stażu
Plan wychowawczy,
Plan dydaktyczno – wychowawczy klasy
Program zajęć wyrównawczych
Program zajęć z uczniem zdolnym
Dziennik lekcyjny
Dziennik zajęć wyrównawczych
Dziennik zajęć z uczniem zdolnym
7.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej


Współpraca z dyrektorem szkoły oraz gronem pedagogicznym

Praca w zespołach: wychowawców, nauczycieli klas I-III

Współpraca w pedagogiem, psychologiem, logopedą szkolnym

Współpraca z Radą Rodziców, rodzicami i uczniami
Okres trwania stażuProtokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Protokoły, notatki

Sprawozdania i protokoły ze spotkań

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

1.
Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców/opiekunów
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych (wycieczki, spotkania rekreacyjne z rodzicami - grill, szachy rodzinne, mecz rodzinny, imprezy, uroczystości szkolne)
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów – zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt telefoniczny
Zasięganie opinii rodziców podczas zajęć otwartych oraz w rozmowach indywidualnych na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej
Opracowanie kontraktu grupowego.
Opracowanie i realizacja działań integrujących grupę poprzez wykorzystanie pomysłów pedagogicznych ze szkoleń (pedagogika uczenia przez zabawę)
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki.


Ankiety dla dzieci i rodziców
Okres trwania stażu
Notatki własne, ankiety.


Protokoły z zebrań, zapis w dzienniku


Notatki osobisteKontrakt klasowy

Zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć.


Karty pracy o różnym stopniu trudności

Protokoły z zebrań z rodzicami.
Analiza ankiet


Strona internetowa szkoły, dziennik lekcyjny
2.
Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą szkolnym oraz PPP
Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Okres trwania stażu
Notatki, sprawozdania, zapis w dzienniku
3.
Integracja zespołu klasowego
Obserwacja i rozmowy z uczniami

Organizowanie wycieczek, wspólnych spotkań dzieci z rodzicami i nauczycielem


Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
Okres trwania stażu
Notatki

Programy i sprawozdania z wycieczek, zdjęcia, zapisy w dzienniku
Notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
4.
Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno-wychowawczych uczniów
Diagnozowanie i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, praca z uczniem zdolnym

Motywowanie uczniów i wspieranie ich w rozwoju, zachęcanie do czynnego udziału w konkursach organizowanych przez szkołę i poza nią
Okres trwania stażu
Zapisy w dzienniku


Program pracy z uczniem zdolnym, dziennik zajęć


Regulamin konkursów, dyplomy, zdjęcia
5.
Praca na rzecz środowiska lokalnego
Nawiązanie z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, samorządowymi

Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w konkursach organizowanych przez instytucje
Okres trwania stażu
Zapis w dzienniku


Regulamin konkursów, potwierdzenia uczestnictwa, dyplomy, zaświadczenia
6.
Organizowanie i przygotowanie uroczystości szkolnych
Opracowanie scenariuszy uroczystości, praca z uczniami
Według harmonogramu imprez
Scenariusze, zdjęcia
7.
Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć mających na celu wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą problemów społecznych i cywilizacyjnych współczesnego świata.
Okres trwania stażu
Zapis w dzienniku, plan wychowawczy, plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy szkolnej
8.
Wpajanie szacunku dla tradycji, kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji oraz spotkań okolicznościowych. Udział w Mszach świętych, rekolekcjach, pielgrzymkach.
Okres trwania stażu, kalendarz roku szkolnego, kalendarz liturgiczny
Zapis w dzienniku, plan wychowawczy klasy, plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy szkolnej

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy, karty pracy itd.).

Korzystanie z komputerowych i multimedialnych programów edukacyjnych w celu doskonalenia własnej pracy oraz opracowania zajęć

Sporządzenie dokumentacji szkolnej, scenariuszy i konspektów zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów,

Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Wykorzystanie komputera podczas zajęć z uczniami

Wykorzystanie zasobów internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, quizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów).


Prowadzenie dziennika elektronicznego

Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
Okres trwania stażu
Plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itd
Plany pracy, scenariusze, dokumenty, materiały dydaktyczne, wykaz stron internetowych, zdjęcia, zapisy w dzienniku
2.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do czynności związanych z awansem zawodowym
Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego

Systematyczne przeglądanie stron MEN i portali edukacyjnych

Dokumentowanie przebiegu stażu

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Okres trwania stażu
Wykaz stron internetowych

Dokumentacja stażu

Plan rozwoju zawodowego

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie
Udział w warsztatach, kursach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

Korzystanie ze zbiorów własnych o tematyce pedagogicznej, wymiana z publikacji z innymi nauczycielami

Korzystanie z publikacji internetowych zamieszczanych na portalach oświatowych

Zapoznanie się z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Okres trwania stażu
ZaświadczeniaWykaz książek i czasopism
Wykaz stron internetowych
2.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, zastosowanie metod pozytywnego rozwiązania (skupienie uwagi na tym, co dobre w uczniu - uczenie tej metody rodziców).
Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy z uczniem.

Opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).

Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez wzajemną pomoc uczniów (wprowadzenie zasady "dodaj odwagi, pomóż koledze/koleżance").
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach, udział w zajęciach pozaszkolnych (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do konkursów) i kołach zainteresowań.


Okres trwania stażu
Zapis w dzienniku, dokumentacja własna, zestawy ćwiczeń i zabaw

Tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy, karty wycieczek,

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
Wrzesień 2017, okres trwania stażu
Wykaz aktów prawnych
2.
Analiza dokumentacji szkolnej
Zapoznanie się z dokumentacją szkoły – Statut, WSO, Program wychowawczy, profilaktyki, plany, programy
Wrzesień 2017, okres trwania stażu
Wykaz dokumentówOpracowała
s. Agnieszka OzimekWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.