Katalog

Anna Majewska, 2020-06-01
Iłowa

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Innowacja w przedszkolu "Mali Bohaterowie"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW” W IŁOWEJ
Tytuł: Mali bohaterowie
Autor innowacji: mgr Anna Majewska
Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 2.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 15 pkt 29b.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/innowacje-pedagogiczne-od-1-wrzesnia-2017-r.-1777.html?cid=K001H0&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=new_oswiata_pedagogika&utm_campaign=PN_konto-na-probe&gclid=EAIaIQobChMIkqWlupj33AIVZrftCh0JCgugEAAYASAAEgLRWPD_BwE
Podłoże i idea wiodąca innowacji:
W czerwcu 2019r. ukończyłam kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uzyskałam tytuł ratownika. Podczas edukacji zapoznałam się z szokującymi danymi, że tylko 2% polskiego społeczeństwa prawidłowo udziela pomocy poszkodowanym i reaguje w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Liczba ta odnosi się do osób pełnoletnich. W nauczaniu elementarnym kładzie się nacisk na wykształcenie kompetencji niezbędnych do przyswajania wiedzy, ale marginalnie traktowane jest wdrażanie do szybkiego reagowania w sytuacji ochrony zdrowia. Pragnę zmienić ten stan rzeczy poprzez dawanie dzieciom poczucia sprawstwa w momentach niebezpiecznych i świadomości do podejmowania rozsądnych decyzji.
Określenie rodzaju innowacji:
Innowacja ze względu na zawartość treściową jest innowacją metodyczną, zaś ze względu na zakres- wychowawczą.
Zakres innowacji:
Innowacja obejmuje godziny zajęć wychowania przedszkolnego. (Realizowana będzie na zajęciach wychowania przedszkolnego w oparciu o program Nasze przedszkole. Innowacją zostaną objęte dzieci z grupy czterolatków „Tygrysków” i okazjonalnie ich rodzice. Przewidywany czas realizacji innowacji to 01.09.2019 r. do 30.04. 2020 r. Zabawy będą odbywać raz w tygodniu, po 15 do 20 minut.
Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:
Wprowadzenia innowacji dokonano w wyniku świadomej potrzeby kształtowania pożądanych postaw międzyludzkich oraz potrzeby niesienia pomocy potrzebującym Podjęte działania służyć mają uwrażliwieniu na bezpieczeństwo własne i innych oraz wyrobieniu właściwych nawyków związanych z ratowaniem zdrowia ,i życia ludzkiego.
Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i
-numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce oraz kształtowania postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym;
- kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych dzieci wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych;
Przewidywane efekty wdrożenia innowacji i kryteria sukcesu:
W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
• znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia,
• orientować się w czynnościach składających się na łańcuch przeżycia,
• pamiętać numery telefon pogotowia ratunkowego działającego na terenie
naszego kraju,
• w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem
pogotowia.
• znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej,
• aktywnie uczestniczyć w zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności.
Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę
wyrażającą się w :
• gotowości niesienia pomocy innym,
• poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
Założenia innowacji- harmonogram działań:
ZASADY INNOWACJI
Pierwsze spotkania obejmować będą zagadnienia dotyczące:
- umiejętności korzystania z telefonów alarmowych,
- poznania podstawowego słownictwa (poszkodowany, ratownik),
- poznania łańcucha przeżycia, wykształcenie nawyku posiadania rękawiczek.
Następne spotkania dotyczyć będą umiejętności oceniania sytuacji, a uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne uczyć się będą jak należy udzielać pierwszej pomocy.
Zajęcia odbywać się będą w sali lub na terenie. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystane zostaną gadżety: rękawiczki, maskotki, telefony, materiały opatrunkowe nagrania tematyczne z piosenkami oraz film animowane o pierwszej pomocy.
EWALUACJA PROGRAMU
W celu ewaluacji programu edukacyjnego wykorzystano testy wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy
TEST WIADOMOŚCI Z ZAKRESU UDZIELANIA I POMOCY
1. Spośród przygotowanych przedmiotów wybierz te potrzebne do wezwania i udzielenia pomocy.
2. Udzielając pomocy musisz pamiętać o :
a) umyciu rąk.
b) bezpieczeństwie.
c) uśmiechu.
3. Sprawdzając, czy osoba jest przytomna musisz:
a) potrząsnąć ją za ramiona i spytać czy coś się stało.
b) pogłaskać po twarzy i połaskotać.
c) oblać ją zimną wodą.
4. Podaj znane Ci numery alarmowe:
5. Sprawdzając oddech stosujesz zasadę:
a) dotykam-słyszę.
b) widzę - liczę - dotykam.
c) słyszę - czuję - widzę.
6. Do ilu musisz policzyć sprawdzając oddech?
a) Do 20
b) Do 10
c) Do 3
7. Co to jest resuscytacja:
a) Oddechy ratownicze
b) Uciski klatki piersiowej
c) Oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej
8. Resuscytację możemy ćwiczyć tylko na:
a) koledze
b) manekinie
c) rodzicach
9. Poparzoną ranę należy:
a) wysuszyć
b) polać bieżącą zimną wodą
c) posmarować kremem z filtrem,
Przykładowe konspekty do zajęć wychowawczych –cykl:
Ratujemy i uczymy ratować
Metody pracy;
pogadanka, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Czas zajęć; 20 min.
Środki dydaktyczne; pendrive, tuba, telefon, karty z numerami, rękawiczki, nożyczki, plastikowe noże, mata
Przebieg zajęć;
Schemat udzielania l pomocy (pogadanka, pokaz):
● bezpieczeństwo,
- sprawdzenie przytomności,
● wezwanie pomocy- wzorcowy pokaz, ćwiczenia
● pozycja boczna (zabawy z wychowawcą w parach),
- oddech ratowniczy, uciskanie klatki piersiowej (pokaz nauczyciela).
● Postępowanie z osobą urazową
● Zakrztuszenia
● Wstrząs
● Poparzenia
● Podejrzenie zawału serca
● Opatrywanie ran
● Spotkanie z farmaceutą- bezpieczeństwo a leki
● Bezpieczne zabawy- spotkanie z fizjoterapeutą
Podsumowanie zajęć:
nauczyciel zadaje pytania dotyczące tematu przeprowadzonych zajęć, uczniowie na zakończenie oglądają film o udzielaniu pierwszej pomocy lub śpiewają piosenkę tematyczną.
Ewaluacja
Ewaluacja zostanie dokonana na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i nauczycielami wspierającymi działania autora projektu oraz testu na temat wiedzy o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, przeprowadzonego wśród dzieci przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu zajęć.
Bibliografia:
Furczyk W.(red), Łakomy A., 2003 Stany zagrożenia życia postępowanie bezprzyrządowe, Wyd. PZWL, Kraków
Kopta A., 2016 Kwalifikowana pierwsza pomoc , Wyd. PZWL, Kraków
Anders J., 2011 Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa Podręcznik dla studentów, Wyd. Polska Rada Resuscytacji
2016 Pierwsza pomoc poradnik dla dzieci, Wyd. Jedność
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.