Katalog

KAROLINA BIEŃ, 2020-06-04
Ryglice

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (fragment)

MIEJSCE PRACY: Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Lubczy

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zadanie: Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz podwyższania jakości pracy przedszkola.

Sposób realizacji: Każdego roku mojej pracy zawodowej staram się podejmować przedsięwzięcia, które podwyższają jakość mojej pracy, a tym samym pracy przedszkola. W ciągu ostatnich trzech lat przygotowałam dzieci do wielu konkursów. W roku szkolnym 2017/2018 było to aż dziewięć konkursów - siedem plastycznych oraz dwa sportowe, których byłam organizatorem (konkurs plastyczny „Człowiek przyjacielem przyrody”, konkurs plastyczny pt. ”Nasz geometryczny świat”, konkurs plastyczny pt: „Podwodne Królestwo Kucyków”, „Biegać każdy może” - zawody w biegu na 20m, „Nikotyna – powiedz STOP” – wykonanie plakatu pt. „Mamusiu, Tatusiu! Nie pal, proszę!”, szkolny konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, konkurs plastyczny dot. działań ekologicznych przedszkola – wykonanie plakatu pt. „Nasze EKOprzedszkole”, konkurs plastyczny pt. „Przyjęcie urodzinowe”, mecz piłki nożnej „dziewczyny vs chłopaki”).
W roku szkolnym 2018/2019 wzięliśmy udział w trzech konkursach plastycznych (konkurs plastyczny „Skąd się bierze woda w kranie?”, konkurs plastyczny pt. ”Niepodległość”, konkurs plastyczny pt. „Majowa łąka”), natomiast w roku 2019/2020 w dwóch, również plastycznych (konkurs plastyczny: „Woda – źródło życia” oraz rodzinny konkurs plastyczny „Zaczarowana dynia - karoca Kopciuszka).
Jestem ogromną zwolenniczką wycieczek, dlatego w trakcie stażu chętnie organizowałam wiele wyjazdów. W roku szkolnym 2017/2018 było to jedenaście wycieczek:
 do gabinetu weterynaryjnego – Jodłowa,
 do teatru do Tarnowa,
 do kuchni szkolnej,
 do kina „Promień” w Tuchowie,
 na narty
 do Muzeum Lalek w Pilźnie,
 do Biblioteki Publicznej w Lubczy,
 do stadniny koni w Ryglicach,
 na basen,
 do „Promiennego Zamku”,
 do Wioski Indiańskiej „Fort Wapiti”.
W roku 2018/2019 zorganizowałam sześć wycieczek:
 do teatru do Tarnowa,
 do biblioteki szkolnej,
 do Muzeum Lizaka,
 do Straży Pożarnej,
 do stadniny koni,
 do „Promiennego Zamku”
Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na sytuację w kraju udało mi się wybrać z dziećmi tylko na trzy wycieczki: do teatru w Tarnowie, na pocztę oraz do Biblioteki Publicznej w Lubczy.
W celu podniesienia jakości pracy przedszkola organizowałam zajęcia dodatkowe. W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam kółko podróżnicze dla 6-latków „Dzieciaki na krańcu świata”. W trakcie comiesięcznych spotkań, zgłębiając określoną tematykę przenosiliśmy się na „krańce świata”. Treść zajęć była zróżnicowana i przygotowana tak, aby zachęcić wszystkie dzieci do aktywności. Służyły temu prezentacje multimedialne, gry i zabawy w sali. Aby skonfrontować poznaną wiedzę z rzeczywistością, dwa razy wybraliśmy się także na wycieczki:
 do Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie na spektakl taneczny „Alicja w krainie czarów” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca
 do Muzeum Lalek w Pilźnie wraz z warsztatami ceramicznymi.
W planowaniu zajęć indywidualnych z dziećmi kierowałam się dwoma celami. Po pierwsze chciałam pomóc dzieciom, które z różnych względów nie radziły sobie w edukacji przedszkolnej oraz po drugie
wyjść naprzeciw tym przedszkolakom, których możliwości są większe i wyprzedzają swoich rówieśników.
W pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi starałam się skupiać na wszystkich obszarach ich rozwoju. Wskazać mocne strony, a jednocześnie pracować nad tymi nieco słabszymi. Aby rozwinąć ogólną sprawność ruchową dzieci, które miały z nią problemy stosowałam m.in. dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne, zabawy zręcznościowe np. toczenie piłki w czasie uwielbianej przez dzieci gry w kręgle, pokonywanie torów przeszkód, naśladowanie ruchów - tzw. zabawa w lustro. Pracując z dziećmi nad emocjami najczęściej korzystałam z bajek terapeutycznych oraz z ulubionej przeze mnie i dzieci książki Grzegorza Kasdepke „Wielka księga uczuć”. Dobrym narzędziem, które wspierało rozwój społeczny dzieci w mojej grupie okazał się Kodeks Przedszkolaka. Dzieciom, które zapominały o dobrym nawyku dzielenia się zabawkami z innymi, czy pomagania sobie wzajemnie mogłam szybko o tym przypomnieć, odwołując się do wiszącego w widocznym miejscu kodeksu. Dzieciom mającym problemy z funkcjonowaniem w grupie pomagałam dołączyć do zabawy najpierw z jednym dzieckiem, potem do mniejszych grupek. Dbając o rozwój mowy i myślenia proponowałam zabawy w skojarzenia, zagadki. Pomocne były tu gry takie jak „Zagadki Smoka Obiboka”, czy „Kim jestem?”. W pierwszej grze dużym ułatwieniem były obrazki umieszczone na odwrocie zagadki. Dzięki temu mogliśmy wymieniać się rolami i zadawać sobie pytania na przemian. Często układaliśmy także puzzle, domino, graliśmy w „Memory”. W mojej pracy indywidualnej z dzieckiem mającym trudności edukacyjne nie zabrakło również ćwiczeń usprawniających motorykę, m.in. uwielbiane przeze mnie, mniej przez dzieci rysunki dowolne, rysowanie po śladzie, czy nauka wycinania nożyczkami - do tego celu zakupiłam specjalne nożyczki z czterema otworami. Dbając o rozwój kompetencji matematycznych zachęcałam do zabawy w sklep oraz do przeliczania wszelakich elementów w trakcie zabaw i zajęć.
W pracy z dziećmi zdolnymi kładłam szczególny nacisk na motywowanie ich do rozwijania swoich zainteresowań. Stawiałam przed nimi dodatkowe zadania o charakterze problemowym i twórczym. Dzieci z uzdolnieniami plastycznymi angażowałam w przygotowywanie prac i plakatów konkursowych. Przedszkolaki przejawiające talent muzyczny, teatralny, czy taneczny otrzymywały możliwość pokazania swoich umiejętności w czasie publicznych występów na scenie szkolnej. Natomiast zdolności poznawcze dzieci miały szansę rozwijać się w czasie licznych wycieczek przedszkolnych.
Ostatnim z działań podnoszących jakość pracy przedszkola, które chciałam przedstawić jest wprowadzanie przeze mnie innowacji pedagogicznej do pracy z dziećmi. W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowałam innowacje programową pt. „Sportowy Maluch”. Trwająca od listopada 2017 do czerwca 2018 innowacja zakładała propagowanie aktywnego stylu życia i aktywności fizycznej, uświadomienie znaczenia ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności fizycznej, rozbudzanie zainteresowań sportowych, tworzenie sytuacji do integracji rodziny oraz wdrażanie do współdziałania w grupie. W ramach innowacji przeprowadziłam szesnaście zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zajęć na temat różnych dyscyplin sportowych, każdy miesiąc poświęcony był innej dziedzinie aktywności fizycznej: XI - biegi, XII - rzuty i skoki, I - narciarstwo, II - łyżwiarstwo, III - saneczkarstwo, IV - gry zespołowe, V - sporty wodne. W nawiązaniu do miesięcznych bloków tematycznych dzieci m.in. uczestniczyły w zawodach biegowych na 20m, wyjechały na stok narciarski w Gogołowie i uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez instruktora narciarstwa, rozegrały mecz piłki nożnej „Dziewczyny vs chłopaki” na boisku szkolnym oraz wyjechały na basen i brały udział w zajęciach z instruktorem pływania. Ponadto przedszkolaki regularnie uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych zorganizowanych na dużej sali gimnastycznej, co było dla nich ogromną atrakcją.
Uzyskane efekty: Udział dzieci w konkursach bez wątpienia dał im wiele satysfakcji z uzyskanych osiągnięć oraz podniósł poczucie własnej wartości. Dla przedszkola była to doskonała promocja, szczególnie po sukcesach na arenie lokalnej (coroczne wyróżnienie, czyli najwyższa nagroda w konkursie ekologicznym organizowanym przez przedsiębiorstwo „Dorzecze Białej” oraz III miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Mamusiu, Tatusiu! Nie pal, proszę!”).
Wycieczki przedszkolne organizowane przeze mnie dostarczyły dzieciom wielu radości. Już sam przejazd autokarem był dla przedszkolaków ogromną atrakcją. Wyjazdy te przyczyniły się do rozszerzenia horyzontów, poznania najbliższej okolicy, obudziły i rozwinęły zainteresowania dzieci, kształtowały ich postawę badawczą, były źródłem wielu wrażeń. Natomiast publikacje sprawozdań oraz atrakcyjnych zdjęć z wszystkich naszych podróży przyczyniły się do promocji szkoły na szerszej arenie.
Prowadzenie kółka podróżniczego „Dzieciaki na krańcu świata” przyczyniło się do poszerzenia wiedzy przedszkolaków nt. życia w innych zakątkach naszej planety. Dzięki wycieczkom dzieci miały możliwość porównania zdobytej na zajęciach wiedzy z otaczającą ich rzeczywistością. W czasie atrakcyjnych zajęć w sali rozwijali kreatywność oraz ciekawość świata. Nie bez znaczenia było także poznanie dalekich kultur, ponieważ wykształciło w dzieciach postawę szacunku dla innych ludzi i dla „inności”.
Indywidualna praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zarówno tymi zdolnymi, jak i z trudnościami edukacyjnymi przyniosła oczekiwane efekty.
Dzieci zdolne zmotywowane do dodatkowej aktywności osiągnęły sukcesy m.in. w konkursach plastycznych, ale także w czasie występów z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Mamy i Taty. Dzieci mające problemy z motoryką małą poprawiły poziom graficzny rysunków. Dzieci wycofane chętniej uczestniczyły w zabawach grupowych, a nawet je inicjowały. Wszystkie te działania dały obraz naszego przedszkola jako miejsca niebędącego obojętnym na specyficzne potrzeby wychowanków.
Innowacja pedagogiczna „Sportowy Maluch”, której byłam autorem cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Dowodzą temu wyniki ewaluacji jaką prowadziłam na bieżąco w czasie trwania innowacji, a także na zakończenie moich działań. Przedszkolaki chętnie brały udział we wszystkich zajęciach i z niecierpliwością czekały na następne sportowe atrakcje. W czasie ostatnich zajęć wybierały swój ulubiony sport. Okazało się, że największą popularnością wśród dzieci cieszy się pływanie. Rodziców dzieci poprosiłam o wypełnieni krótkiej ankiety podsumowującej innowacje. Wszyscy rodzice biorący w niej udział pozytywnie ocenili atrakcyjność programu oraz różnorodność form i metod pracy. Większość rodziców uznało innowację za skuteczną, tylko jeden rodzic w czasie jej trwania raczej nie zauważył u swojego dziecka wzrostu zainteresowania sportem. Wśród działań sportowych przeprowadzonych w Punkcie Przedszkolnym od listopada 2017 do czerwca 2018 największą popularnością zarówno wśród rodziców, jak i dzieci cieszyła się wycieczka na basen.
Praca nad innowacją oraz uzyskane efekty dały mi ogromną satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że mogłam podzielić się swoim największym hobby z wychowankami, a niektórych nawet skutecznie zafascynować zapałem do uprawiania aktywności fizycznej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.