AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kamila Zblewska-Grochowina, 2020-06-08
Koszalin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Kamila Zblewska-Grochowina
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
01.09.2017 – 17.04.2020

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wymagającej pracy. Starałam się sprostać wymaganiom, które nałożyłam na siebie w planie rozwoju zawodowego. Przez ten czas pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz doskonaliłam znajomość przepisów w zakresie prawa oświatowego. Uczestniczyłam również w pracach organów szkoły, realizując zadania opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze. Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do dalszej nauki i funkcjonowania w świecie. Doskonaliłam zatem swój warsztat pracy oraz wykorzystywałam nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję.
Mój staż rozpoczęłam bardzo intensywną pracą w świetlicy szkolnej. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Celem głównym działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podczas pracy w świetlicy realizowałam szereg ważnych zadań, które wzmacniają opiekuńcze, wychowawcze i kształcące oddziaływania szkoły. W kolejnym okresie mojego stażu wróciłam na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej do klasy trzeciej a następnie objęłam klasę pierwszą. Zaowocowało to różnymi dodatkowymi zadaniami jak również funkcjami. Dodatkowo w pierwszym roku odbywania stażu otrzymałam funkcję nauczyciela wspomagającego ucznia klasy gimnazjalnej z Zespołem Aspergera, zaś w ostatnim roku stażu wspierałam ucznia klasy pierwszej, u którego również stwierdzono Zespół Aspergera. Doświadczenia jakie nabyłam podczas odbywania stażu rozwinęły moje umiejętności oraz poszerzyły zakres wiadomości dotyczący pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
W swoim planie rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnił także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie poprzez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, wspomaganie ucznia z Zespołem Aspergera, aktywny udział w pracy zespołu samokształceniowego. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno- wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków. Okres stażu, będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej jest okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem, nauczycielem i wychowawcą. Wypełniając zadania zawarte w moim planie rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do jego realizacji. W trakcie trwania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i oceniałam skuteczność realizowanych przeze mnie działań.
Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, realizowałam zamierzenia, które podporządkowałam podstawowym zadaniom szkoły.
Sprawozdanie z wykonania zadań określonych za okres stażu i ich efekty przedstawiałam w siedmiu poszczególnych rozdziałach, dotyczących:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
( § 8 ust. 2 pkt. 1 )
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
( § 8 ust. 2 pkt. 2 )
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć,
( § 8 ust. 2 pkt. 3 )
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
( § 8 ust. 2 pkt. 4a)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
( § 8 ust. 2 pkt. 4c)
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
( § 8 ust. 2 pkt. 4e)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub opiekuńczych
( § 8 ust. 2 pkt. 5 )

ROZDZIAŁ I
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust. 2 pkt. 1 )
1.2.3. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, obserwacja zmian zachodzących w przepisach.
Przed przystąpieniem do opracowania planu rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby jak najrzetelniej zaplanować i opisać zakres działań na okres stażu. Śledziłam publikacje dotyczące awansu zawodowego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz serwisach edukacyjnych. Wnikliwie przeanalizowałam następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – art. 9a–9i (rozdział 3a Karty Nauczyciela).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 1574),
Efekty:
• poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego
• poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego
• opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.
4.5.6. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu, gromadzenie literatury fachowej
Przez cały okres stażu rozwijałam i doskonaliłam własny warsztat pracy,poszerzałam wiedzę i umiejętności. Systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na stanowisku wychowawcy świetlicy, prowadziłam dokumentację poprzez dziennik elektroniczny na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam także dziennik nauczyciela wspomagającego.
Jako wychowawca świetlicy współtworzyłam Roczny Plan Pracy Świetlicy opracowany na podstawie Statusu Szkoły Podstawowej Nr 18, Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy. Ponadto przygotowywałam: harmonogram pracy w świetlicy, tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy, wpisywałam dane uczniów do dzienników w świetlicy. Realizowałam zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Rocznym Planie Pracy Świetlicy. Zorganizowałam cykliczne spotkania z paniami z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. Zaprosiłam panią psycholog Martę Wołoszyn i zorganizowałam spotkania dla nauczycieli uczących uczniów ze spektrum autyzmu. Przygotowałam i poprowadziłam debatę dla uczniów klas 1-4 na temat „Praw i Obowiązków uczniów”, połączoną z prezentacją i wystawą na holu przy świetlicy szkolnej. Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej opracowałam plan wychowawczo - profilaktyczny dla klasy III i klasy I, wdrażając go do realizacji.
Efekty:
• udział w tworzeniu dokumentów podniósł jakość pracy szkoły w zakresie opieki, wychowania i nauczania
• współpraca z innymi wychowawcami doskonaliła umiejętność pracy w grupie
• usprawnienie pracy świetlicy i klasy szkolnej.
W trakcie trwania stażu brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych jak i uwzględniających specyfikę szkoły. Uczestnictwo w zróżnicowanych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach kształcenia tj. studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia, konferencje służyło podniesieniu jakości pracy mojej i szkoły, w której pracuję. Swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy, a także w obszarze pedagogiki zgłębiałam również poprzez czytanie fachowej literatury i dostępnych czasopism.
Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
- studia podyplomowe „ Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”(375 godzin: 120- teoretycznych, 255-praktycznych),2017/2018r., 2018/2019r.
- szkolenie na temat: Cybernauci- kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci – Fundacja Nowoczesna Polska, 2018 r.
- szkolenie „Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów”(3 godz.) 2018r.
- szkolenie „ Motywacja uczniów do nauki” (6 godz.) 2018r.
- szkolenie Koordynator Mediacji Rówieśniczych (5 godz.) 2018/2019 r.
- otwarte webinarium TUS- terapia czy wspólna przygoda 2020r.
- szkolenie on-line „ SPE w nauczaniu zdalnym- praca zdalna z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, 2020r.
- szkolenie on-line “Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020r.” - Nowa Era
- Webinarium Ateneum online- Integracja sensoryczna, obalamy mity,przedstawiamy fakty, 2020r.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
- szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,2019 r.
- szkolenie z zakresu praktycznego stosowania odpowiednich metod pracy dla uczniów ze specyficznmi trudnosciami w uczeniu się w kontekście wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole- Polskie Towarzystwo Dysleksji 2017r.
- szkolenie oraz realizacja zadań na terenie placówki w ramach ogólnopolskiego projektu SZKOŁA LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ-CEN Koszalin 2018 r.
- Zespół Aspergera-charakterystyka, metody postępowania, sytuacje trudne z uwzględnieniem funkcjonowania ucznióz z ZA na lekcjach wf-u, prowadzone przez psychologa Krzysztofa Tokarskiego 2020r.
- szkolenie; “ Jak założyć nogę za głowę? O wyzwaniach w pracy nauczyciela, wykorzystanie różnych ról trenerskich i wiedzy o procesie grupwym podczas lekcji- psycholog Małgorzata Łuba, 2019 r.
- szkolenie: Praca z trudnym uczniem-zachowania niepożądane i trudne, co robić?- psycholog Beata Dobińska, 2019 r.
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień:” Jak pomagać uczniowi dotknietemu cyberprzemocą, uzalażnieniem się od komputera?”
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień; “Dopalacze, alkohol,papierosy,narkotyki”.

UZYSKANE EFEKTY:
• Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu wykonywanej pracy, a także psychologii i pedagogiki,
• usprawnienie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej
• podniesienie kompetencji zawodowych,
• wzbogacenie warsztatu i metod pracy o nowatorskie rozwiązania, metody aktywizujące,
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
• podniesienie efektywności swojej pracy poprzez skuteczne motywowanie uczniów do nauki i pracy nad swoimi uzdolnieniami, a także trudnościami,
• nawiązanie nowych znajomości, a co za tym idzie wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy, w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, a także poprzez dzielenie się nią z innymi nauczycielami
•Stosowanie Oceniania Kształtującego w codziennej pracy, dzięki czemu uczniowie poznawali kryteria sukcesu, znali cele lekcje, dokonywali samooceny, jak i oceny koleżeńskiej, mogli uzyskać informację zwrotną. Praca z OK wpłynęła na poprawę efektywności nauczania.
Swoją wiedzę i umiejętności podnosiłam i aktualizowałam także przez wyszukiwanie wartościowych książek związanych tematycznie z moją pracą. Zapoznałam się z wieloma publikacjami (książki, Internet, czasopisma fachowe), dotyczącymi dzieci niepełnosprawnych. Do najciekawszych według mnie pozycji należą:
• „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów”; Temple Grandin, Richard Panek; Wydawca Copernicus Center Press, Kraków 2017
• „Urodziłem się pewnego błękitnego dnia”- pamietnik nadzwyczajnego umsyłu z zespołem aspergera, Daniel Tamet, Wołowiec 2018
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Adele Faber, Elaine Mazlish; Media Rodzina, Poznań 2001
• „Nauka czytania przez zabawę”; Jackie Silberg; Wydawnictwo K.E.LIBER, Warszawa 2005
Dzięki bliższemu zapoznaniu się z metodami i formami pracy z dziećmi z różnego typu dysfunkcjami (autyzm, w tym zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa), mogłam lepiej dostosować swoje wymagania do potrzeb uczniów, lepiej zrozumieć ich problemy i odczucia, co daje wymierne korzyści we wzajemnej pracy.
Cennym źródłem pomysłów, wskazówek i inspiracji były dla mnie również portale edukacyjne np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.45minut.pl.
Efekty:
• poszerzenie wiedzy na temat pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami
• większe zrozumienie problemów i odczuć ucznia
• lepsza organizacja pracy na zajęciach (dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów)
• zdobycie umiejętności rozwiązywania różnych problemów dydaktyczno-wychowawczych
• integrowanie grupy świetlicowej oraz klasy lekcyjnej.
• poszerzenie własnych horyzontów myślowych .

7.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Podczas mojego stażu uczestniczyłam w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły, podejmowałam działania na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Opieka nad świetlicą szkolną
W latach 2017/2018,opiekowałam się świetlicą szkolną, systematycznie wykonywałam wystawy prac plastycznych dzieci, wystawy tematyczne związane z porami roku na korytarzu świetlicy szkolnej (jesień, zima), jak również na korytarzach klas lekcyjnych, współorganizowałam spotkania, imprezy szkolne wynikające z kalendarza imprez w świetlicy szkolnej (Światowy Dzień Pluszowego Misia), współorganizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowałam uczniów do występu artystycznego z okazji Święta Niepodległości „Polsko, Ty zawsze miałaś wiernych synów”, zorganizowałam wycieczkę do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej „Zbzikowane wierszyki”. Wykonałam plakaty z dziećmi oraz zorganizowałam poczęstunek owocowy dla grona pedagogicznego i uczniów klas I z okazji „Światowego Dnia Walki z Ubóstwem”, przygotowałam gazetkę na holu świetlicy szkolnej i zorganizowałam pogadankę dla uczniów klasy 2BG z okazji ”Tygodnia Walki z Autyzmem”. Przygotowałam uczniów do występu bożonarodzeniowego: “Hej kolęda”, gdzie uczniowie mogli zaprezentować swój talent dla uczniów klas 1-3. Współpracowałam przy organizacji doświadczeń, eksperymentów w ramach projektu Edukacji Globalnej. Przygotowałam uczennicę klasy III do występu artystycznego z okazji BRD, jak również uczniów klas III do występu taneczno-wokalnego „Wiosna” z okazji Dnia Otwartego. Podczas „Dni Zdrowia” zaprosiłam dietetyka p. Agnieszkę Grońską eksperta od suplementacji diety dla sportowców na prelekcję o zdrowym stylu życia, zorganizowałam poczęstunek złożony z soków i koktajli owocowych dla grona pedagogicznego oraz podopiecznych świetlicy, przygotowałam wystawę ulotek, książeczek oraz plakatów na temat „Bądź fit” przed stołówką szkolną. Zaprosiłam pielęgniarkę szkolną na pokaz pierwszej pomocy, współuczestniczyłam w zaproszeniu pracownika sanepidu Adrianny Grontowskiej do poprowadzenia pogadanki i prezentacji multimedialnej na temat: „Zdrowo jemy i dobrze się czujemy”. Pracując w zespole do spraw promocji zdrowia, wykonywałam plakaty z dziećmi z okazji „Światowego Dnia Serca”, „Światowego Dnia Tolerancji” oraz prezentację multimedialną dla uczniów klasy III z okazji „Światowego Dnia Walki z Ubóstwem”. Wraz z uczniami napisaliśmy wiersz z okazji „ Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. Przygotowałam uczniów do godnego reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 18 w pochodzie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i uczestnictwie w Festynie Umiejętności. Dodatkowo podczas odbywania stażu na świetlicy szkolnej brałam udział w organizacji Dni Ekologii, prowadziłam pogadanki i współpracowałam w przygotowaniu prezentacji multimedialnej “Nie dokarmiaj smoga”. Wszystkie działania opisywałam, sporządzając notatki zaopatrzone zdjęciami i przesyłałam na stronę szkoły.
Podczas mojego stażu opracowałam program muzyczno-taneczny dla uczniów szkoły, zajęcia muzyczno-taneczne rozpoczęły się w połowie października 2017r. Uczęszczało na nie 18 uczniów z klas 1-3 oraz dziewczęta z klasy 7 c. Przeprowadziłam 48 godzin zajęć, które zaowocowały występem artystycznym z okazji Święta Niepodległości, Turnieju BRD, Dnia Otwartego oraz Koncertem Kolęd dla podopiecznych świetlicy szkolnej. Ponadto współorganizowałam konkurs muzyczny “Mam talent”, przygotowałam informacje na temat konkursu, byłam członek jury jak również opracowałam dyplomy dla nagrodzonych uczniów.
Efekty:
•uczniowie mieli możliwość odkrycia i ujawnienia własnych talentów
• uczniowie rozwijali swe umiejętności i zainteresowania, zdobywali nowe doświadczenia •dokonywali oceny własnych możliwości porównując się z innymi
• uatrakcyjnienie wolnego czasu w świetlicy
• integracja uczniów
• podtrzymywanie tradycji
• uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, sprawnością fizyczną, taneczną.
Opieka nad zespołem klasowym
W latach 2018/2019 objęłam wychowawstwem klasę III, opiekując się uczniami kształtowałam właściwą postawę do obowiązku szkolnego poprzez systematyczne rozmowy i pogadanki z uczniami i rodzicami. Systematycznie udzielałam właściwego wsparcia uczniom doświadczającym trudności edukacyjnych i osobistych. Przygotowałam harmongram spotkań cyklicznych z pedagogiem szkolnym na temat: "Panowanie nad złością i agresją". Spotkania miały na celu integować zespół klasowy, wdrażać uczniów do zachowań pozytywnych, do radzenia sobie z wybuchami złości. Podczas pracy w zespole klasowym organizowałam i przygotowywałam wystawy prac plastycznych dzieci, wystawy tematyczne związane z porami roku na korytarzu szkolnym (jesień, zima),Organizowałam spotkania, imprezy klasowe wynikające z kalendarza (Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki klasowe , Mikołajki, Spotkanie wigilijne). Braliśmy czynny udział w akcjach charytatywnych - kiermasz ciast, "Książka za książkę". Prowadziłam zajęcia muzyczno-rytmiczno- taneczne, które zaowocowały występem artystycznym dla Mikołaja, koncertem bożonarodzeniowym dla rodziców. Zorganizowałam wyjście dla uczniów klasy III do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl teatralny pt. „Carski syn”, zorganizowałam wyjazd do Multikina na bajkę pt. „Krzysiu, gdzie jesteś?”, wycieczkę na zakończenie klas III do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Współorganizowałam zakończenie roku szkolnego klas III, opracowując program artystyczny, organizację prób poloneza. Dbałam o indywidualizację procesu nauczania, stosowałam ocenianie kształtujące.
Efekty:
- podniesienie kompetencji zawodowych
- aktywizacja uczniów poprzez wspólne działania
-rozwijanie umiejętności i zainteresowań
Praca w zespole do spraw promocji zdrowia
W trakcie trwania kolejnego roku stażu współpracowałam w zespole do spraw promocji zdrowia, przygotowywałam wystawy na holu szkolnym, plakaty z okazji ”Światowego Dnia Serca”,”Światowego Dnia Tolerancji”, “ Dnia Pierwszej Pomocy”. Przygotowywałam prezentacje multimedialne dla uczniów klasy III z okazji “Światowego Dnia Walki z Ubóstwem”. Wraz z uczniami napisaliśmy wiersz z okazji “ Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień”, który został opublikowany na stronie szkoły. W latach 2019/2020 Otrzymałam funkcję lidera zespołu do spraw promocji zdrowia, opracowałam plan działań zespołu ds. promocji zdrowia na rok szkolny 20019/2020. Wraz z zespołem zorganizowaliśmy szereg działań prozdrowotnych tj; „Światowy Dzień Serca” (gazetka,ulotki,poczęstunek), „Światowy Dzień Pierwszej Pomocy”- zaproszenie ratowników medycznych do pokazu pierwszej pomocy dla najmłodszych uczniów, zaproszenie pielęgniarki, rodziców związanych z służbą zdrowia, do przeprowadzenia pogadanek i prelekcji. Zorganizowaliśmy „Światowy Dzień Walki z Ubóstwem”- w klasach odbyły się prezentacje multimedialne na temat głodu na całym świecie. Zostały przygotowane ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców, realizowaliśmy program prozdrowotny ,,Nasze zdrowie w naszych rękach” oraz inne działania obejmujące promocję zdrowia. Bierzemy udział w X edycji miejskiego programu prozdrowotnego ,, Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”. W momencie wybuchu pandemii, przygotowałam prezentację multimedialną dla klas 1-3 oraz 4-8, którą można było pobrać z pulpitu komputera w pokoju nauczycielskim na temat ograniczenia ryzyka zagrożeniem wirusami. W klasach zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami, na korytarzu szkolnym zostały przygotowane informacje dotyczące dbania o czystość rąk i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
Efekty:
- podniesienie kompetencji zawodowych
- zdobywanie nowych doświadczeń i nowych wyzwań
- aktywizacja uczniów poprzez wspólne działanie
- podniesieni jakości pracy szkoły
- wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i zdrowie innych
- zwiększenie świadomości uczniów zdrowych nt. niedogodności z jakimi muszą zmagać się dzieci z zespołem Aspergera i jak można im pomagać

Praca w zespole do spraw dekoracji
Pracując w zespole do spraw dekoracji, brałam udział w spotkaniach zespołu,w planowaniu dekracji na uroczystości szkolne. Aktywnie współpracowałam w przygotowaniu dekoracji na sali gimnastycznej z okazji: “Rozpoczęcia roku szkolnego”,“Pasowania pierwszoklasistów”, “Jasełek szkolnych”, uroczystego zakończenia klas trzecich. Przekazywałam zespołowi moje pomysły, propozycje, projekty.
Efekty:
- zdobywanie nowych doświadczeń i wyzwań,
- rozwijanie warsztatu pracy
- podniesienie jakości pracy szkoły

Wychowawstwo w klasie I
W latach 2019/2020 objęłam wychowawstwo w klasie pierwszej. Od początku wdrażałam uczniów do samodzielności, odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, wprowadzałam w zasady zachowania w szkole. Byłam odpowiedzialna za organizację uroczystości pasowania klas I. Propagując zdrowy styl życia zaprosiłam mamę jednego z uczniów naszej klasy do przeprowadzenia lekcji z eksperymantami na temat zdrowej żywności, na której uczniowie zapoznali się z zasadami racjonalnego odżywiania, brali udział w wielu eksperymentach, dowiedzieli się, jak mozna zainstalować na telefonie aplikację "Zdrowe zakupy" i samodzielnie sprawdzić czy dany produkt powinien znaleźć się w koszyku. Przygotowywałam uczniów do zaprezentowania się podczas Święta Niepodległości, podczas pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Zorganizowałam spotkanie z pedagogiem szkolnym podczas którego był realizowany program profilaktyczny: "Nie pal przy mnie, proszę!". Zaprosiłam panią policjantkę Marię Czajkowską,która przeprowadziła z uczniami pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną na temat bezpieczeństwa, zachowania się na drodze dla pieszych, znaków drogowych. Zorganizowałam dla uczniów; Andrzejki, Mikołajki, Wigilię klasową. Przygotowałam uczniów klasy 1c i 1 d do Koncertu Kolęd i Pastorałek dla rodziców. Koncert zaowocował współpracą z uczniami ze Szkoły Muzycznej, którzy grając na instrumentach uświetnili występ artystyczny. Podczas mojej pracy angażowałam uczniów do akcji charytatywnych. Przygotowaliśmy kiermasz zabawek "Zabawka za złotówkę", uczestniczyliśmy w "Ciasteczkowych Andrzejkach", pieniądze które udało się nam zebrać zasiliły konto uczniów zmagających się z chorobą nowotworową. Ponadto zorganizowałam w klasie "Akcję życzliwości klasowej- jesteśmy dla siebie mili”. Uczniowie mieli za zadanie wylosować jednego z uczniów i opiekować się nim przez tydzień nauki szkolnej. Akcja zakończyła się sukcesem, bardzo zintegrowała zespół klasowy i wywołała uśmiech na wielu twarzyczkach. Ogromnym wyzwaniem z jakim przyszło mi się zmierzyć był czas pandemii. Zdalne nauczanie pozwoliło mi na rozszerzenie moich umiejętności. Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami poprzez e-dziennik, pocztę mailową, aplikację Whats App, messenger. Przesyłałam systematycznie rodzicom materiał do naki zdalnej przygotowywany krok po kroku, zaopatrzony zdjęciami, ilustracjami, linkami do krótkich filmów edukacyjnych jak również różnorodnych rozrywek umysłowych. Dodatkowo przekazywałam karty pracy dla uczniów chętnych i zdolnych. Zachęcałam do czytelnictwa poprzez przesyłanie w formie pdf rozdziałów wybranych książek, lektur, propozycji literatury dla dzieci, słuchowisk. Umożliwiłam uczniom kontakt ze mną poprzez rozmowy telefoniczne, wysłanie listów w formie elektronicznej. Stosowałam ocenianie kształtujące, uczniowie po wysłaniu zadania zawsze otrzymywali ode mnie komentarz dotyczący wykonania polecenia. Podczas tego trudnego czasu zorganizwałam konkurs plastyczny "Bajkowy bohater godny naśladowania"- uczniowie bardzo chętnie wzięli w nim udział, 11 uczniów zostało nagrodzonych a nagrody zostały im dostarczone do skrzynek pocztowych, co sprawiło im gromną frajdę. Ścisła i systematyczna współpraca z dziećmi i rodzicami pozwoliła na pokonywanie wszelkich barier, pozwoliła na bliższe poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Efekty;
-podniesienie kompetencji zawodowych,
-aktywizacja uczniów poprzez wspólne działanie,
-podtrzymywanie tradycji andrzejkowych, bożonarodzeniowych, świątecznych.
- zmierzenie się z nową rzeczywistością
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
- podniesienie jakości pracy szkoły.
Praca nauczyciela wspomagającego
W latach 2017/2018 oraz 2018/2019 otrzymałam funkcję nauczyciela wspomagającego ucznia klasy gimnazjalnej z Zespołem Aspergera. Podczas mojej pracy wspierałam ucznia na lekcjach, poprzez redagowanie notatek z lekcji, ponieważ uczeń cierpiał na silne napięcia mięśniowe i nie był w stanie wszystkiego zapisywać, mimo posiadania tabletu, nie zawsze nadążał za zapisywaniem informacji. Pomagałam uczniowi podczas odrabiania prac domowych. Motywowałam do działania, nauki, wzmacniałam psychicznie, nagradzałam za najmniejsze sukcesy, doceniałam każdy wysiłek ucznia. Przeprowadzałam z nauczycielami uczącymi liczne rozmowy odnośnie sposobu pracy z uczniem, oceniania ucznia, umawiania się na konsultacje i indywidualne zaliczenia. Systematycznie konsultowałam się z mamą chłopca, pedagogiem szkolnym. Prowadziłam dokumentację dotyczącą ucznia, dziennik zajęć indywidualnych, opracowałam wraz z pedagogiem szkolnym Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny. Samodzielnie przygotowywałam wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, protokoły ze spotkań zespołów samokształceniowych. Organizowałam spotkania nauczycieli uczących, tak aby skonfrontowali wszelkie problemy z mamą chłopca. Przygotowałam spotkanie warsztatowe z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dotyczące pracy z uczniami ze spektrum autyzmu dla nauczycieli uczących nastolatka. Przygotowałam wraz z tłumaczem języka angielskiego komplet dokumentów do szkoły średniej Flex w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczeń chciał po skończonym gimnazjum rozpocząć naukę. Byłam członkiem Komisji Egzaminu Gimnazjalnego, gdzie wspierałam ucznia podczas jego trwania.
W latach 2019/2020 objęłam opieką ucznia klasy pierwszej z Zespołem Aspergera. Wspierałam ucznia podczas zajęć lekcyjnych, poprzez naprowadzanie na tok zajęć, wydłużania czasu na wykonanie zadania, indywidualizację pracy, pomagałam chłopczykowi w kontaktach z rówieśnikami, wdrażałam no odpowiednich zachowań emocjonalnych. Przeprowadziłam z uczniami klasy pierwszej pogadankę na temat dzieci ze spektrum autyzmu. Uwrażliwiłam ich na potrzebę niesienia koledze pomocy. Prowadziłam z uczniem i rodzicami spotkania indywidualne, wraz z wychowawcą organizowałam spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli uczących w klasie. Prowadziłam dokumentację dotyczącą ucznia, współpracowałam z wychowawcą przy tworzeniu IPETu, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Podczas nauki zdalnej, przesyłałam rodzicom materiał z propozycjami zabaw relaksujących, odprężających, wyciszających, gier edukacyjnych on-line, mających na celu rozwijać ucznia poprzez stymulowanie procesów myślowych, bajek terapeutycznych. Systematycznie rozmawiałam z rodzicami na temat radzenia sobie ucznia w nowej sytuacji, wspierałam i wzmacniałam psychicznie rodziców. Dodatkowo pisałam dwa razy w tygodniu krótkie listy do chłopca mające na celu zachęcać go do wykonywania lekcji zdalnych.
Efekty:
- podniesienie kompetencji zawodowych
- zdobywanie nowych umiejętności i podejmowanie nowych wyzwań
- zwiększenie świadomości uczniów zdrowych na temat niedogodności z jakimi muszą zmagać się dzieci z zespołem Aspergera i jak można im pomagać
- podniesienie jakości pracy szkoły
- poprzez wprowadzenie odpowiednich oddziaływań uczniowie z zespołem Aspergera coraz lepiej odnajdywali się w rzeczywistości szkolnej.
Opiekun stażu
W latach 2019/2020 objęłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela ubiegajacego się o awans nauczyciela kontraktowego. Współpracowałam z nauczycielem odbywającym staż i wspierałam go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, zapoznałam go z dokumentami obowiązującymi w szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Współpracowałam z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego. Wspierałam nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych. Umożliwiałam nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć jak również obserwowowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego staż. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawiałam z nauczycielem zajęcia prowadzone przez siebie oraz przez nauczyciela. Inspirowałam i zachęcałam nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych. Doskonaliłam wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.
Efekty:
- podniesienie kompetencji zawodowych,
- podniesienie jakości pracy szkoły
- udoskonalanie warsztatu pracy nauczyciela stażysty
- poszukiwanie nowych form i metod pracy z uczniem i ze stażystą
- opracowywanie i prowadzenie coraz ciekawszych zajęć

ROZDZIAŁ II
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt. 2 )

Technologia komputerowa jest coraz częściej rozpowszechniana, dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej staje się elementem pracy dydaktycznej. Inspiracją do wykorzystania technologii komputerowej dla mnie jako nauczyciela jest szczególnie szerokie źródło informacji jakim jest Internet.
W mojej pracy wielokrotnie korzystałam z komputera tworząc różnorodne dokumentacje na przykład scenariusze lekcji, imprez, uroczystości szkolnych, rozkłady i harmonogramy zajęć, regulaminy konkursów, sprawozdania, dokumentacji stażu i inne. Również z Internetu pozyskiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
Wykorzystując komputer do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej, chętnie i często korzystałam z niego, przygotowując pomoce dydaktyczne, takie jak :
- scenariusze lekcji
- scenariusze uroczystości szkolnych
- sprawdziany i testy
- karty pracy dla uczniów
- zawiadomienia i oświadczenia rodziców
- materiały na gazetki klasowe czy szkolne
- zaproszenia
- oraz wiele innych dokumentów i materiałów potrzebnych w pracy.
Dzięki Internetowi opublikowałam mój plan rozwoju zawodowego na profesor.pl.
Poszukując dla uczniów nowych rozwiązań, w codziennej pracy wykorzystywałam komputer i rzutnik multimedialny, które były przydatne w prowadzeniu zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki prezentacjom oraz zajęciom z komputerem (podczas zajęć komputerowych), uczniowie utrwalali oraz poszerzali swoją wiedzę. Uczniowie chętnie wyszukiwali informacje tematyczne.
W swojej pracy korzystałam z wielu stron internetowych, gdyż jest to ogromne źródło informacji. Na bieżąco śledziłam strony ministerstwa oraz CEN :
www.men.gov.pl
www.ceo.org.pl
www.szkolamarzen.edu.pl
Ze stron tych czerpałam aktualne wiadomości o oświacie, śledziłam zmiany dotyczące warunków uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Ze stron CEN w Koszalinie dowiadywałam się o ofertach, terminach szkoleń, kursów i konferencji dla nauczycieli.
Wykorzystując zasoby portali edukacyjnych do pracy z uczniami klas I-III wykorzystywałam strony zawierające encyklopedie multimedialne:
www.wikipedia.pl
www.encyklopedia.pwn.pl
a przykłady gotowych scenariuszy na stronach :
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.eduseek.pl
www.wczesnoszkolni.pl
www.dlanauczyciela.pl
www.edux.pl
Dużym wyzwaniem dla mnie było tworzenie filmów z uroczystości szkolnych i klasowych i przesyłanie ich na stronę fc szkolnego. Na stronie fc na bieżąco zamieszczałam materiały z życia klasy i szkoły. Pomysł okazał się trafiony. Bardzo spodobał uczniom i ich rodzicom, którzy mieli wgląd do tego, co się ciekawego dzieje w klasie i w szkole.

UZYSKANE EFEKTY:
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną :
- podniosła jakość i efektywność pracy dydaktycznej
- wzbogaciła warsztat pracy
- pogłębiła moje zainteresowania związane z lepszym poznaniem nowych technik pracy z komputerem
- zwiększyła zainteresowania uczniów wyszukiwaniem wiadomości na zajęcia
- zmotywowała uczniów do wykonywania dodatkowych zadań z użyciem Internetu

ROZDZIAŁ III
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( § 8 ust. 2 pkt. 3 )

W trakcie stażu chętnie obserwowałam zajęcia innych nauczycieli, porównywałam stosowane metody, sposoby rozwiązywania zadań, problemów podczas lekcji (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).
Miałam możliwość obserwować lekcje otwarte, które zostały przeprowadzone przez nauczycieli naszej szkoły (nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). Po każdej z nich uczestniczyłam w omawianiu zastosowanych metod i przebiegu lekcji.
Sama też chętnie udzielałam porad i wskazówek studentom pedagogiki wczesnoszkolnej, których byłam opiekunem. Byli oni obserwatorami moich lekcji, a czasami także prowadzili je samodzielnie. W latach 2017/2018 przeprowadzałam raz w miesiącu zajęcia otwarte dla nuaczycieli kontraktowych, opracowywałam scenariusze zajęć i przygotwywałam pomoce dydaktyczne do następujacych tematów; "Urodziny prosiaczka - bajka terapeutyczna”, "Jak to z syrenką było", “Jestem patriotą", "Pani zima", "Witamy Nowy Rok", "Asertywność-Stop agresji!", "Tajemniczy list", "Odpady i odpadki", "Bezpieczne wakacje".
Wykorzystując w codziennej pracy Ocenianie Kształtujące, w roku szkolnym 2018/2019 zaprezentowałam pracę z OK podczas lekcji otwartej, zorganizowanej i przeprowadzonej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, gdzie mogłam podzielić się z nimi swoimi refleksjami i zdobytą wiedzą. Lekcję tę poprzedziło przygotowanie scenariusza zajęć, który zawierał temat, cele, metody, pomoce oraz umiejętności ćwiczone podczas zajęć, a także zapis czynności nauczyciela i uczniów. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że zajęcia te były ciekawe i motywujące do pracy.
Aktywnie uczestniczę w pracach zespołu samokształceniowego, podczas których zdobywam kolejne cenne wiadomości i umiejętności. W trakcie jednej z nich - Book-foolding, zostałam zainspirowana do tworzenia z dziećmi trójwymiarowych artystycznych kompozycji ze starych kart książek. Wszystkie spotkania przysłużyły się do poszerzenia mojego warsztatu pracy.

UZYSKANE EFEKTY:
- Przeprowadzając zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli, efektem ich realizacji była samorealizacja i analiza własnych kompetencji;
- Zadowolenie z możliwości dzielenia się własnym warsztatem pracy, co ma wpływ na wzajemną komunikację, przebieg zajęć dydaktycznych, wpływ na klimat pracy szkoły, ostateczniena podniesienie jakości pracy szkoły. Dzięki temu tworzymy szkołę uczącą się wzajemnie.
- Nauczycielska współpraca nie pozostaje bez znaczenia dla uczniów, dla których urozmaicone, dokładnie przemyślane zajęcia, to najważniejsze korzyści z niej płynące.

ROZDZIAŁ IV
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
( § 8 ust. 2 pkt. 4a)

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej.
W czasie trwania stażu wzięłam udział w Ogólnoposlskim Projekcie Edukacji Globalnej. Był to projekt realizowany w szkole zgodnie z podstawą programową oraz założeniami “Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”. Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Działania, które zostały wdrożone miały na celu uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważne jest angażowanie się na rzecz życia ludzkiego. Zostało przygotowane wraz z dziećmi, które bardzo chętnie angażowały się opracowując szereg plakatów, prezentacji multimedialnych dotyczących min. walki z ubóstwem i głodem, omówiono życie młodych ludzi w Polsce i Nepalu, przygotowano pogadanki, doświadczenia i eksperymenty dotyczące wartości i znaczenia wody na świecie, uczniowie zdobyli wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk pogodowych na ziemi, dowiedzieli się jakie mamy strefy klimatyczne na Ziemi i jaki klimat wpływa na zasoby wodne ziemi, dodatkowo zorganizowałam spotkanie uczniów z wolontariuszką, która opowiedziała o życiu w Afryce, dzieci doświadczyły jak ciężko jest nosić wodę przez społeczność afrykańską. Podczas trwania stażu opracowałam wraz z innym nauczycielami plan dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy świetlicy, który został wdrożony do realizacji. Ponadto opracowałam plan wychowawczo- profilaktyczny dla klasy I i III jak również wdrożyłam program wychowawczo -dydaktyczny spotkań cyklicznych z pedagogiem szkolnym w klasie III na temat "Panowania nad złością i agresją". Program miał służyć rozwojowi dziecka, kształtować umiejętności porozumiewania się oraz rozwiązania problemów i podejmowania decyzji. Celem tego programy jest również otwarcie przed dzieckiem poprzez kreatywne ćwiczenia i zabawy nowych możliwości wyrazu i opanowania stanów uczuciowych. Za pomocą ćwiczeń proponowanych w tym programie chciałam aby dzieci nauczyły się kontrolować własne zachowanie i jakość kontaktów z innymi ludźmi. W procesie wychowania i nauczania najważniejsze jest kształtowanie takich cech osobowości jak dojrzałość w funkcjonowaniu społecznym i zdolności do kierowania swoim życiem, umiejętności współżycia z innymi ludźmi.
W ramach programu dzieci zdobywały umiejętności:
uczenia się lepszego rozumienia siebie i innych,
kontrolowania własnego zachowania i kontaktów z innymi ludźmi,
dostrzegania uczuć agresywnych i w odpowiedni sposób wyrażania ich
rozpoznawania przyczyny wściekłości i agresji,
przezwyciężania złości i agresji,
rozumienia i akceptowania uczuć innych,
nawiązywania nieagresywnych kontaktów,
umiejętnego budowania poczucie własnej wartości i silnej osobowości,
pokojowogo rozwiązywania konfliktów.
Program miał na celu integrować zespół klasowy, który po rozdzieleniu klasy nie potrafił ze sobą współpracować oraz porozumiewać się na stopie koleżeńskiej. Podczas realizacji programu wdrażano uczniów do treningu kontroli złości, panowania nad gniewem, do radzenia sobie z wybuchami złości i agresji. Spotkania odbywały się w II półroczu 2019 roku 3 razy w miesiącu i miały charakter warsztatowy. Dodatkowo tematy programu były wplatane w jednostki lekcyjne, gdzie stanowiły atrakcyjny element lekcji, dając tym samym możliwość monitorowania i ciągłej pracy nad swoich zachowaniem.
Wyżej wymieniony program przedstawiłam rodzicom na zebraniu. Udział w tych programach pomógł dzieciom zrozumieć jak ważne jest dbanie o zdrowie jak również życie na Ziemi i jak można kontrolować i radzić sobie z własnymi emocjami by nie krzywdzić innych osób.

UZYSKANE EFEKTY:
- osobiste zaangażowanie się na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa
- zrozumienie jak ważne są zasady oparte na solidarności, równości i współpracy.
- kształtowanie u uczniów samoświadomości kontrolowania emocji negatywnych
- zdobywanie przez uczniów nowej wiedzy i czerpania z niej radości.
- angażowanie całej społeczności szkolnej, do udziału w w.w. programach.

ROZDZIAŁ V
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
( § 8 ust. 2 pkt. 4c)

Przez cały okres stażu zwracałam uwagę na potrzeby swoich uczniów, tych zdolnych,tych posiadających trudności w nauce oraz tych ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od rodzaju zajęć, opracowywałam programy tych zajęć, ja i przygotowywałam odpowiednie pomoce dydaktyczne. Prowadziłam zajęcia z uczniami zdonymi, rozwijając tym samym ich potencjał i możliwości. Przygotowywałam ich do udziału w rozmaitych konkursach.
Dla uczniów mających problemy w nauce, dwa razy w tygodniu prowadziłam zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kmpensacyjne. Celem zajęć było przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści edukacji, ze szczególnym uwzgędnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. Zajęcia te miały na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.
W latach 2017/2018 organizowałam wystawy prac plastycznych na holu świetlicy szkolnej, systematycznie opiekowałam się gablotą informacyjną dla rodziców i uczniów wywieszając na bieżąco gazetki tematyczne. Współpracowałam w przygotowaniu Miedzyszkolnego Konkursu Literackiego "Cztery pory roku" dla uczniów klas I-III. Przygotowałam i przesłałam informację na temat konkursu do wszystkich szkół podstawowych na terenie Koszalina, byłam członkiem jury i przygotowałam ogłoszenie wyników konkursu przez radiowęzeł szkolny. Dodatkowo przygotowałam dla wyróżnionych uczniów nagrody i dyplomy, które zostały dostarczone do szkół z okolic Koszalina. Ponadto prowadziłam kronikę świetlicy, gdzie redagowałam notatki dotyczące spotkań, wycieczek organizowanych w świetlicy szkolnej. Wykonywałam zdjęcia z przebiegu imprez i umieszczałam na stronie szkoły.
W latach 2018/2019 przygotowałam uczniów klasy III do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji 100 lat Niepodległej "Ojczysta przyroda jest wokół nas" - symbole odwagi i męstwa. Ponadto moi uczniowie biorąc udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych otrzymywali wiele wyróżnień:
- III miejsce w konkursie "Szkolny Turniej wiedzy o Janie Matejko",
- wyróżnienie w konkursie plastycznym "Portret Jana Matejki"
- III miejsce -Konkurs SKO "Wiersz o oszczędzaniu"
- III miejsce konkurs grafiki komputerowej "godło Polski"
- I i II miejsce konkursie plastycznym "Kartka świateczna"
- I miejsce w konkursie plastycznym "Portret Mikołaja"
- II miejsce w Turnieju Mikołajkowym
- II miejsce w konkursie plastycznym "Kurczak wielkanocny"
- I, II i III miejsce w konkursie plastycznym "Wiosna"
- III miejsce w konkursie literackim "Cztery pory roku"
- II miejsce w Mistrzostwach Koszalina klas III w pływaniu 2019.
Wraz z uczniami przyłączylismy się do akcji wykonania kartek świątecznych dla Kombatantów wojennych z miasta Koszalin.
W latach 2018/2019 oraz 2019/2020 zorganizowałam i przeprowadziłam Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- III "Malujemy jak Matejko", "Jesień oczami dziecka", opublikowałam nagrodzone prace na stronie internetowej szkoły oraz podałam wyniki konkursu przez radiowęzeł. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. W latach 2019/2020 uczniowie klasy I pod moją pieczą również zaszczycili mnie wieloma sukcesami;
- III miejsce w konkursie "Malujemy jak Matejko"
- II miejsce w konkursie plastycznym "Jesień oczami dziecka"
- I i III miejsce w konkursie plastycznym "Portret św. Mikołaja"
- II miejsce w konkursie plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa"
- I,II i III miejsce w konkursie plastycznym "Bajkowy bohater godny naśladowania"
W ramach działań wychowawczych i opiekuńczych, przez cały okres stażu dbałam, aby dzieci miały kontakt z różnymi formami wydarzeń kulturalnych. Kilka razy w roku organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy do teatru i kina. Co roku organizowałam również wycieczki klasowe, gdzie pełniłam opiekę nad dziećmi.

UZYSKANE EFEKTY:
Prowadzone przeze mnie działania przyniosły wymierne skutki w postaci :
- korekcji umiejętności i wiedzy u uczniów,
- satysfakcji z pozytywnych efektów pracy uczniów,
- kszałtowanie lub doskonalenie umiejętności uczenia sie,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- uzyskiwanie osiągnieć w uczestnictwie konkursów
- uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu nauczania i wychowania
- zapewnienie dzieciom arakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku

ROZDZIAŁ VI
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
( § 8 ust. 2 pkt. 4e)

Wspólnie z moimi wychowankami uczestniczyłam w wielu akcjach charytatywnych. Zawsze starałam się uwrażliwić uczniów na problemy społeczne, zachęcałam ich do udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.
Każdego roku uczestniczę z uczniami w zbiórce m.in. karmy i koców dla schroniska, zbiórce żywności dla PCK, akcji WOŚP .
Działając na rzecz potrzebujących, zorganizowałam i z sukcesem przeprowadziłam akcję charytatywną dla Domu Samotnej Matki ,,Dar Życia", Domu Interwencji Kryzysowej. Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, zebrane dary zostały przekazane kierownictwu domu. Dodatkowo zorganizowałam zbiórkę odzieży, obuwia, przyborów higienicznych i szkolnych dla dzieci potrzebujących i przekazałam organizatorom akcji oraz pedagogom. Współpracując z instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczą, organizowałam spotkania z paniami z Biblioteki Publicznej -Filia nr 6 w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", które zaszczycały nas swoją obecnością czytając dzieciom książki i organizując zajęcia pokazowe dla dzieci zachęcające do poznawania literatury dziecięcej. Ponadto zorganizowałam wyjście na zajęcia biblioteczne "Spacerkiem po Koszalinie". Dodatkowo uczniowie byli zapraszani na lekcje biblioteczne. Kolejna współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczą zaowocowała systematycznymi spotkaniami z panią policjantką w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne ferie zimowe" , "Zagraj ze mną w bezpieczeństwo". Podczas tych spotkań, dzieci otrzymywały wiele wskazówek dotyczących dbałości o własnie oraz innych bezpieczeństwo, brały udział w otwartej dyskusji, systematyzowały swoją wiedzę poprzez pogadanki i prezentacje multimedialne, które przedstawiała pani policjantka, a ja wplatałam je w tok lekcji jako przypominajki.
Przez cały okres trwania stażu pracowałam z uczniem potrzebującym pomocy edukacyjnej, stosowałam indywidualizację pracy, dostosowywałam karty pracy i sprawdziany do możliwości ucznia, wydłużałam czas pracy, wspierałam psychicznie ucznia jaki i rodzica. Organizowałam pomoc koleżeńską i systematycznie współpracowałam z pedagogami szkolnymi oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

UZYSKANE EFEKTY:
Organizowanie, jak i współorganizowanie akcji charytatywnych, zbiórek, przyczyniło się m.in. do poziomu mojej pracy, chociażby dlatego, że :
- nabyłam większe doświadczenie, w organizowaniu tego typu akcji,spotkań
- współpraca z rodzicami staje się owocniejsza,
- poczucie satysfakcji z efektów pracy mobilizuje do dalszego działania
- poszukiwanie nowych, bardziej satysfakcjonujących płaszczyzn kontaktu, porozumienia i współpracy z nauczycielami, rodzicami, różnymi instytucjami przynosi wiele pozytywnych efektów :
- integracja zespołu klasowego
- budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych
- poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w organizacji różnych przedsięwzięć

ROZDZIAŁ VII
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust. 2 pkt. 5 )

Potrzeby i trudności uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego lub udziału w Radach Pedagogicznych m.in. omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszj szkole.

Społeczność uczniowska składa się z odrębnych indywidualności, a wielu z nich wykazuje szczególne problemy edukacyjno-wychowawcze. Praca w szkole, a przede wszystkim pełnienie funkcji wychowawcy i nauczyciela wspomagającego wyostrzyło ich postrzeganie i rozpoznawanie.
Spośród licznych przypadków uczniów ze szczególnymi problemami wybrałam dwa, które dotyczą ucznia z zespołem Aspergera oraz ucznia sprawiającego problemy wychowawcze.
Opisy zawierają identyfikację problemu, genezę i dynamikę zjawiska, znaczenie i jego prognozę, pozytywne rozwiązanie , opis wdrożonych działań.
Wykaz działań:
Opis i analiza przypadku ucznia z Zespołem Aspergera
Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji.

Pracując przez wiele lat w szkole jako nauczyciel- wychowawca spotykam się
z wieloma ma problemami dydaktycznymi i wychowawczymi. Zauważyłam, że
z każdym rokiem przybywa uczniów, którzy zmagają się z różnymi problemami, dysfunkcjami i potrzebują pomocy. Dla mnie jako nauczyciela najważniejszym jest wspomagania takich uczniów, znalezienie przyczyny i okoliczności, które miały wpływa na pojawiające się trudności.
Przypadek pierwszy- Oskar uczeń klasy gimnazjalnej z zespołem Aspergera
IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Od 1 września 2017 roku chłopiec realizował obowiązek szkolny w klasie drugiej gimnazjalnej. Był nastolatkiem nieśmiałym, wycofanym i wygaszonym. Do szkoły przychodził z dużymi wahaniami nastroju. Bardzo często bolała go głowa. Cierpiał na światłowstręt. Uczeń niechętnie inicjował i podejmował rozmowę z dorosłymi, jedynie w sytuacji gdy poruszane były tematy techniczne wówczas wykazywał duże zainteresowania i przyłączał się do dyskusji. Pasjonował się informatyką, zakres wiedzy na temat tego przedmiotu był o wiele większy niż wskazywały na to wymagania dla ucznia danej klasy, posiadał kierunkową i specjalistyczną wiedzę, którą wykorzystywał podczas rozmów. Ze względu na zespół Aspergera często nieprawidłowo odczytywał intencje drugiej osoby, jej uczucia, pragnienia i emocje. W sytuacjach stresowych nie zauważał potrzeb innych osób. Można było zaobserwować u niego obniżony nastrój, stany lękowe i duże napięcia mięśniowe, które powodowały ból. W codziennej aktywności chłopca pojawiały się zachowania schematyczne, stereotypowe. Często chodził tam i z powrotem po sali lub korytarzu. Chłopiec był wrażliwy na zmiany, nie potrafił radzić sobie z niepowodzeniami i sytuacjami stresowymi. Miał trudności z podtrzymaniem kontaktów z rówieśnikami w sposób akceptowany społecznie. Występowała u niego zmniejszona intensywność emocjonalna, nie lubił dotyku, zbliżania się drugiej osoby, wówczas zawsze oddalał się o kilka kroków. Miał też trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, dysponował za to odpowiednim zasobem wiadomości i słownictwa. Miał nieznacznie obniżone myślenie przyczynowo – skutkowe. Podczas wykonywania pracy sygnalizował zmęczenie i ból ręki podczas pisania. Zrezygnował również z zajęć wychowania fizycznego, ponieważ nie lubił ćwiczyć w otoczeniu innych osób odczuwał ogromny stres przy wykonywaniu danego ćwiczenia na ocenę.
2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Pierwsze działania rozpoczęłam od wnikliwej analizy dokumentacji chłopca, rozmowy z pedagogiem szkolnym z matką dziecka i wychowawcą ucznia. Z informacji wychowawcy wynikało, że współpraca z domem rodzinnym ucznia układała się pomyślnie, gdyż rodzice (szczególnie mama) aktywnie angażowali się w rozwiązywanie problemów ucznia. Wychowywany był w rodzinie pełnej i dbającej o dobro dziecka. Chłopiec miał starszego brata, którego nie akceptował ze względu na brak porozumienia w rozmowie i zachowaniu. Rodzice byli życzliwi, oddani, troszczyli się o syna. Obydwoje pracowali zawodowo. Z wywiadu z mamą wynikało, że chłopiec urodził się bez istotnych obciążeń, siłami natury. Rozwój ruchowy osiągał zgodnie z normami wiekowymi. Gdy uczeń rozpoczął naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mamę zaniepokoił fakt, że nauczyciel zgłasza fakt, że chłopiec notorycznie stuka długopisem lub ołówkiem w stolik i zakłóca proces lekcyjny. Ponadto przez większość lekcji wycina z papieru coś na kształt małych krzesełek, nie interesując się tokiem zajęć. W opinii z PPP stwierdzono zespół Aspergera. W poradni wskazano na potrzebę dostosowania warunków, metod i form pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wskazano na potrzebę pracy z nauczycielem wspomagającym, rewalidację i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Rodzice i szkoła dostosowali się do wszystkich zaleceń.
3.ZNACZENIE PROBLEMU
U osób z Zespołem Aspergera często mamy do czynienia z zachowaniami, które określamy jako nietypowe, niepożądane i problemowe. Zachowania te bywają uciążliwe dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dziecka, utrudniają również kontakt i komunikację z uczniem. Uczeń nie rozumiał sytuacji społecznych, miał problemy w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Często nieprawidłowo odczytywał intencje drugiej osoby, nie utrzymywał kontaktu wzrokowego. W codziennej aktywności chłopca pojawiały się zachowania schematyczne, co dziwiło innych nastolatków, które niechętnie wchodziły z nim w relacje. Chłopiec wymagał systematycznego kontaktu i opieki nauczyciela wspomagającego zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, współpracy rodziny chłopca ze szkołą. Konieczne było także zapewnienie chłopcu poczucia bezpieczeństwa i właściwej atmosfery podczas zajęć i pobytu w szkole.

4.PROGNOZA NEGATYWNA
Brak skutecznych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych mógłby spowodować zamykanie się chłopca w świecie własnych doznań, skutecznie oddzielających go od świata zewnętrznego. Pozostawienie ucznia bez pomocy ze strony szkoły oraz środowiska rodzinnego spowodowałoby uniemożliwienie realizacji zadań edukacyjnych oraz wspomagających rozwój dziecka, pogłębianie się i utrwalanie negatywnych zachowań.

5.PROGNOZA POZYTYWNA
Wdrożenie odpowiednich działań ze strony nauczyciela wspomagającego, wychowawcy i specjalistów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ucznia. W pracy z chłopcem ważne było jasno określić normy i zasady zachowania w danej sytuacji oraz zadbać o ich przestrzeganie. Ponadto wzmacnianie mocnych stron dziecka zwiększy jego wiarę we własne możliwości i umiejętności. Działania nauczyciela wspomagającego ukierunkowane na naukę radzenia sobie z niepowodzeniami i frustracją zapewnią uczniowi możliwość rozwoju i podnoszenie jakości jego życia.

6.PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Współpracując z wychowawcą ucznia, jego mamą, terapeutą podjęłam odpowiednie działania, zmierzające do ułatwienia funkcjonowania nastolatka w klasie i grupie rówieśniczej.
- Budowałam atmosferę tolerancji podczas zajęć lekcyjnych.
- Integrowałam ucznia z rówieśnikami.
- Motywowałam do udziału w zajęciach grupowych.
- Inicjowałam zabawy i zajęcia angażujące chłopca do współudziału przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
- Przekazywałam konkretne, jasne i czytelne informacje co należy zrobić,
- Unikałam sarkazmu, ironii i aluzji, wyjaśniałam metafory,
- Objaśniałam mimikę , gesty, interpretowanie emocji innych ludzi i pomoc jak należy się zachować,
- Uprzedzałam o wszelkich zmianach, zapewniłam mu poczucie bezpieczeństwa poprzez poczucie stałości otoczenia i planu dnia,
- Zapewniałam możliwości wyciszenia, relaksu i poczucia bezpieczeństwa,
- unikałam konfrontacji, przymusu,
- Pomagałam w przezwyciężaniu stresu, rozwiązywałam sytuacje budujące negatywne napięcie,
- Wzbudzałam u ucznia dodatkową motywację do odrabiania zadań domowych.
- Nagradzałam słownie za każdy przejaw aktywności na zajęciach.
-Stosowałam pozytywne wzmocnienia.
- Umożliwiałam zdobywanie drobnych sukcesów, które korzystnie wpływały na podwyższenie motywacji do pracy oraz samoocenę.
- Udzielałam wsparcia w nawiązaniu kontaktów rówieśniczych.
- Często upewniałam się, czy rozumie co ma robić, wyjaśniałam wątpliwości, bazowałam na mocnych stronach chłopca.
- Utrzymywałam z uczniem przyjazny, wspierający kontakt podczas spotkań indywidualnych dawałam możliwość wypowiedzenia się w każdej tematyce, aktywnie go słuchając.

7.EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Początki mojej pracy nie były łatwe. Praca z nastolatkiem z Zespołem Aspergera jest procesem długofalowym. Wspierałam się częstymi konsultacjami z pedagogiem, organizowałam spotkania z psychologiem, spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli uczących w klasie, wychowawcą i terapeutą, korzystałam też z wiedzy uzyskanej od mamy ucznia jak również od wykładowców i praktyków na studiach podyplomowych z zakresu “Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum Autyzmu”. Podjęte przeze mnie działania i współpraca zaczęły przynosić poprawę w zachowaniu ucznia. Chłopiec stawał się ufniejszy, spokojniejszy, radośniejszy. Jego frekwencja szkolna uległa olbrzymiej poprawie. Chętniej brał udział w zajęciach coraz częściej wykazywał się aktywnością. Na przerwach podchodził do nauczycieli by porozmawiać z nimi na interesującego go tematy. Jego oceny uległy znacznej poprawie. Zaobserwowałam, że uczeń samodzielnie próbuje radzić sobie z trudnościami i emocjami. Coraz bardziej jest akceptowany przez rówieśników, którzy na przerwie podchodzili i zapraszali go do wspólnej gry. Wszelkie podjęte działania pomogły w znacznym stopniu lepiej i sprawniej dopasować się do społeczności szkolnej, nawiązać przyjacielskie kontakty koleżeńskie, zredukować lęki i napięcia. Wspieranie ucznia i wzmacnianie jego poczucia wartości w ostatnim roku mojej pracy z nim zaowocowały olbrzymim sukcesem. Napisał trzy referaty w języku angielskim do szkoły średniej Flex w Stanach Zjednoczonych. Wraz z tłumaczem języka angielskiego przygotowałam szereg dokumentów potrzebnych do szkoły. Chłopiec otrzymał zaproszenie na przesłuchanie do Gdańska, co sprawiło niesamowite zaskoczenie rodzicom i nauczycielom, którzy o niczym nie wiedzieli. Wspierając go podczas Egzaminu Gimnazjalnego, zauważyłam jak wielkiego postępu dokonał, podczas pisania testu, był bardzo skupiony, podjął wyzwanie napisania pytania otwartego z języka polskiego i języka angielskiego, z czym miał wcześniej ogromne trudności. Ukończył egzaminy z następującym wynikiem: język polski 84%, historia 56%, matematyka 72%, przedmioty przyrodnicze 68%, język angielski 100%.
Praca z uczniem sprawiła mi olbrzymią satysfakcję i samozadowolenie! Była dla mnie inspiracją, aby rozwijać się i zdobywać kolejne wiadomości i umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Spowodowała chęć pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Moim kolejnym planem jest rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku integracji sensorycznej, gdyż wiem ile dobrego może przynieść terapia sensoryczna, która polega na prawidłowym odbieraniu bodźców zmysłowych, dzięki niej można ćwiczyć i wspomagać prawidłowy rozwój, który jest tak istotny w życiu każdego człowieka.
Przypadek drugi- Alan uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji.
Identyfikacja problemu
Podczas wieloletniej pracy w szkole spotykałam się z uczniami, którzy sprawiali kłopoty wychowawcze. Jednym z takich uczniów był Alan. Problemy wychowawcze pojawiały się już w klasie drugiej i nasiliły się w momencie rozpoczęcia przez Alana trzeciej klasy. Uczeń często nie stosował się do zasad panujących w klasie, często popadał w konflikty z rówieśnikami. Podczas zajęć lekcyjnych wybuchał złością. Był niespokojny I niezdyscyplinowany na zajęciach. W momentach zwracania mu uwagi ,nie reagował. Lekceważył dorosłych. Jego zachowania utrudniały prowadzenie lekcji nauczycielom prowadzącym zajęcia w tej klasie, powodując dezorientację wśród uczniów. Uczniowie wyraźnie byli zaniepokojeni zachowaniem chłopca.
Z informacji jaką uzyskałam od poprzedniego wychowawcy, wynikało, że chłopiec już wcześniej sprawiał kłopoty wychowawcze, przez co był nieakceptowany przez rówieśników. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynikało, że problem, który miał chłopiec był związany między innymi z nieumiejętnym radzeniem sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych. Bardzo często zauważalne u niego były wybuchy złości. Postanowiłam głębiej poznać przyczyny niewłaściwego zachowania ucznia i pomóc mu w dostosowaniu się do obowiązujących zasad w szkole.
Geneza i dynamika zjawiska
Przeprowadziłam wiele rozmów z mamą chłopca. Pochodził z pełnej rodziny, miał młodszą siostrę, z którą nie utrzymywał mocnych więzi. Mama chłopca za niepowodzenia wychowawcze obwiniała głównie środowisko szkolne, grupę rówieśniczą. Miała z chłopcem dobry kontakt i sprawiała wrażenie, że bardzo jej zależy na poprawieniu się sytuacji wychowawczej syna.
Mama na bieżąco była informowana przeze mnie o niewłaściwym zachowaniu syna, ale w niewielkim stopniu potrafiła temu przeciwdziałać.
Wywiad z mamą ucznia uzmysłowił mi, że kobieta nie radzi sobie wychowawczo z podłożem negatywnych I destrukcyjnych zachowań Alana, nie wie jakie metody wychowawcze zastosować. Postanowiłam uświadomić mamie jakie popełnia błędy i skłonić ją do zmiany postawy rodzicielskiej. Należało jak najszybciej znaleźć środki zaradcze, gdyż wraz z narastającymi objawami złego zachowania rosła niechęć uczniów do rówieśnika. Szczególnie to było widoczne w:
- narastającym konflikcie z rówieśnikami
- odrzuceniu chłopca przez uczniów
- ciągłych skargach nauczycieli uczących chłopca
- nieprzestrzegania norm społecznych
- wulgarnym słownictwie
- próby zwrócenia na siebie uwagi poprzez niewłaściwe zachowanie.

Znaczenie problemu
Uważam, że powyższe problemy mają istotny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i w grupie rówieśniczej. Chłopiec stwarzając sytuacje konfliktowe, doprowadzał do tego, że uczniowie nie chcieli przebywać w jego towarzystwie. Przejawiając agresję, używając wulgaryzmów, przyczynił się do sytuacji, w której niektórzy uczniowie bali się go bądź też z niego wyśmiewali. Brak akceptacji wśród rówieśników znacznie ogranicza szanse rozwoju społecznego na skutek niemożliwości uczenia się zachowań pozwalających na satysfakcjonujące kontakty z dziećmi oraz następuje obniżenia poczucia własnej wartości. Kłopoty powstałe w wyniku niewłaściwych zachowań są przyczyną niechęci do szkoły, jak również trudności w nauce.
Rozwiązanie tego problemu było zatem bardzo ważne nie tylko dla dobrego funkcjonowania samego ucznia w szkole, ale również dla właściwego funkcjonowania całej klasy.

Prognoza negatywna
Nie podejmując działań naprawczych nastąpi:
- brak wsparcia ze strony nauczyciela, który może spowodować nasilenie problemu
u dziecka
- brak umiejętności zachowań prospołecznych
- pogłębienie zaburzenia w sferze emocjonalnej
- odrzucenie ze strony rówieśników
- wzrost konfliktów w grupie rówieśniczej
- zagrożenie bezpieczeństwa zdrowie i życia innych uczniów
- przekazywanie niewłaściwych wzorców rówieśnikom
- powstanie trudności dydaktycznych

Prognoza pozytywna
Po wdrożeniu pozytywnych oddziaływań spodziewam się, że uczeń:
- będzie przestrzegał zasad i norm społecznych
- będzie panował nad swoimi emocjami w każdej sytuacji
- nie będzie stwarzał sytuacji konfliktowych
- nawiąże właściwe relacje z rówieśnikami
- będzie czuł się dowartościowany
Propozycje rozwiązania
Zadaniem nauczyciela –wychowawcy było doprowadzenie do tego, aby takie zachowania nie powtarzały się, a uczeń miał nabyć umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie i przestrzegania zasad i norm społecznych:
Działania naprawcze:
- stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających dziecku rozładowanie napięcia emocjonalnego
- zlecanie zadań, w których uczeń mógł odnieść sukces, czując się dowartościowany
- dostarczanie dziecku pozytywnych wzorców
- rozmowy indywidualne z chłopcem
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- integrowanie zespołu klasowego
- zawieranie z chłopcem umowy na konkretne, oczekiwane zachowania
- stałe informowanie o konsekwencjach nieprzestrzegania umów
- systematyczne rozmowy z mamą ucznia
- propozycja badania w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej
Wdrożenie oddziaływań
Głównym celem działań była integracja klasy i poprawa zachowania Alana. Podczas lekcji wprowadzałam zabawy integrujące zespół klasowy, które miały na celu poprawę stosunków między chłopcem a innymi dziećmi. Starałam się włączać chłopca w prace na rzecz klasy. Chłopiec bardzo polubił wykonywanie zadań dodatkowych, spełniał się w roli dyżurnego, czy też pomocnika wychowawcy. Otrzymywał ode mnie bardzo dużo wzmocnień I pochwał nawet za najmnijsze sukcesy.
Zorganizowałam również spotkanie z Alanem, jego mamą oraz uczniami, którzy byli z nim w konflikcie i ich rodzicami. Celem spotkania było znalezienie sposobu na zakończenie konfliktu między chłopcami, wzajemne przeprosiny
Jeżeli zachowanie chłopca było niestosowne, zwracałam mu uwagę, jednakże nigdy nie robiłam tego na forum klasy, aby nie czuł się ośmieszany. Często prowadziłam z nim rozmowy, w celu wyjaśnienia konfliktu,przypominając o konsekwencjach niewłaściwego zachowania. Nawiązałam stałą współpracę z rodzicami. Zachęcałam ojca aby spędzał z synem więcej czasu i pozwolił mu na wybranie jednej z form wysiłku fizycznego, który bardzo pomagał mu przy rozładowywaniu napięć. Systematycznie kontaktowałam się w sprawie zachowania syna. W rozmowach z mamą chłopca zawsze służyłam radom i pomocą, wskazując sposoby rozwiązania problemów z synem. Wspólnie uzgodniłyśmy zasady konsekwentnego postępowania wobec dziecka w szkole i w domu.
Efekty działań:
Moje oddziaływania zaczęły przynosić zamierzone efekty. W kontaktach
z innymi dziećmi nastąpiła poprawa. Alan stopniowo zaczął być akceptowany przez klasę, dzieci zaczęły chętniej przebywać w jego towarzystwie, a on sam czuł, że jest lubiany. Znacznie poprawiło się jego zachowanie, a tym samym zmniejszyła się ilość konfliktów koleżeńskich. Zdarzały mu się niewłaściwe zachowania, ale nie były już tak częste jak kiedyś. Chłopiec zrozumiał, że należy przestrzegać ustalonych zasad panujących w szkole, a w razie trudności, problemów szukać pomocy u nauczyciela. Jego zachowania były coraz częściej adekwatne do sytuacji.
Chłopiec zaczął również starać się pracować w czasie lekcji, przez co wzmocniło się poczucie własnej wartości i zmotywowało go to do nauki. Systematyczna współpraca z mamą chłopca pozwoliła na stałą kontrolę zachowań chłopca i jego funkcjonowania w szkole.

PODSUMOWANIE
Moja praca w okresie stażu dała mi dużą satysfakcję, stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, o tym jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Miałam okazję spojrzeć na swoją drogę zawodową z dystansu, dostrzegając swoje mocne i słabe strony.
W swojej pracy zawodowej staram się maksymalnie wykorzystywać metody, formy i techniki, umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia. Jestem entuzjastką nowości dydaktycznych i metodycznych oraz nowoczesnych technologii komputerowych
i nieprzebranych zasobów internetu. Mam świadomość konieczności integracji ze środowiskiem rodzinnym dziecka poprzez organizację szerokiego wachlarza imprez okolicznościowych i uroczystości.
Potrafię dzielić się z innymi swoim długoletnim doświadczeniem i zdobytą wiedzą, zdając sobie jednocześnie sprawę ze swoich niedociągnięć czy braków. To właśnie owa świadomość niedoskonałości jest motorem napędowych moich działań, siłą sprawczą, która pcha mnie ku wiedzy i dążeniu bycia coraz lepszą. Codzienna praca z moimi podopiecznymi, z tym żywym, ewoluującym, klasowym organizmem stawia przede mną nowe zadania i wyzwania. Bezustannie. Dzień po dniu. Świadomość towarzyszenia młodym ludziom na początku ich drogi ku wiedzy, niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność i poczucie uczestniczenia w czymś wielkim, co dzieje się tu i teraz, a będzie miało wpływ na przyszłość. Kształt tej przyszłości jest nieodgadniony, ale całą swoją energię ukierunkowałam na wszechstronny i kompleksowy rozwój swoich uczniów, więc przyszłość tę widzę w jasnych barwach. Utwierdzają mnie w tym informacje zwrotne, które otrzymuję od moich dawnych wychowanków, dziś dorosłych, w pełni ukształtowanych ludzi, świetnie odnajdujących się w aktualnej rzeczywistości.
Zakończenie stażu to milowy krok na mojej drodze zawodowej. Ostatni stopień awansu traktuję jako drogowskaz, który wyznacza mi kierunek mojej dalszej pracy. Mam świadomość jak wiele się jeszcze podczas mojej podróży wydarzy i jak wielu wartościowych i pozytywnych ludzi spotkam.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.