AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Dyduch, 2020-06-08
Wałbrzych

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOnauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół
im.
w
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


Zadania do realizacji

Forma realizacji zadań

1. Poznanie procedury awansu zawodowego • analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły • analiza dokumentacji szkolnej: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego,
• aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia dokumentów szkoły
• prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu)


3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowegoDZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I
METOD PRACY,
W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ
§ 8.ust.1.pkt.1

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu
i metod pracy • Przeprowadzanie analiz własnej pracy (samooceny)
• Udział w radach szkoleniowych
• Studiowanie fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji
• Opracowanie materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych
Praca w zespole prowadzącym ewaluację szkoły – opracowanie wyników egzaminów zawodowych Według potrzeb
Na bieżąco

Na bieżąco

Według potrzeb

Zdobywanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
i komunikacyjnej • Udział w warsztatach i szkoleniach Na bieżącoZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU
JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§8.ust.1.pkt.2


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Udział w pracach komisji przedmiotowej przedmiotów zawodowych. • Opracowanie planu pracy własnej
Gromadzenie materiałów
• Opracowywanie wyników egzaminów zawodowych Wrzesień każdego roku

Według potrzeb

Na bieżąco


Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami • Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli i prowadzenie lekcji koleżeńskich
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom Raz w miesiącu

Według potrzeb


Przygotowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych
• Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych szkolnych konkursów, opracowanie ich regulaminów
• Zachęcanie i pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
Według potrzeb


Organizacja wycieczek edukacyjnych
dla młodzieży
• Wyjazdy do teatru i kina, filharmonii ,udział w wystawach
• Organizowanie wycieczek zawodoznawczych
Według potrzebPOGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI
ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ
W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY
§8.ust.1.pkt.3

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Systematyczne doskonalenie zawodowe
z zakresu metodyki pracy • Udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli
• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Udział w szkoleniach dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie fachowej literatury z branży fryzjersko-kosmetycznej
• Śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych oraz zaopatrzenie się w nowe pozycje, a także przeglądanie stron internetowych
• Ukończenie podyplomowych studiów o kierunku edukacja dla bezpieczeństwa Na bieżąco

Okres stażu


Na bieżącoCzerwiec 2018
Systematyczne doskonalenie zawodowe z zakresu działań wychowawczych
i opiekuńczych • Udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Na bieżąco


UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ ORAZ OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ
MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§ 8. ust.2. pkt 1

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach, metodycznych i warsztatach
• Podjęcie kursu na egzaminatora w zawodzie fryzjer w OKE Wrocław
Na bieżąco

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej • Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych , wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych
Na bieżąco

Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów zawodowych
• Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym
• Praca w komisjach nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych
• Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych Wrzesień każdego roku

Według potrzeb

Na bieżąco

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów • Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów: „Fryzura fantazyjna” ( praca z modelem dla ucz. kl. II,III), „Fryzura historyczna” (rysunek) dla ucz. kl.I-III), „Koki i upięcia” (praca z modelem dla ucz. kl. I-III) ,opracowanie ich regulaminów
• Praca w komisjach konkursowych Grudzień, luty, maj 2017-2020


Współpraca z wychowawcami klas • Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych
Na bieżąco


Prowadzenie próbnych egzaminów zawodowych z przedmiotów fryzjerskich • Przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych w zawodzie fryzjer w części teoretycznej i praktycznej we współpracy z mistrzem fryzjerskim Według potrzeb

Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim • Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
• Spotkania i współpraca z rodzicami
• Zapoznanie uczniów oraz rodziców z przedmiotowym systemem oceniania
• Pomoc w przygotowywaniu uroczystości klasowych
• Opieka nad klasopracownią fryzjerską
• Współpraca przy przygotowywaniu uroczystości szkolnych, imprez szkolnych z udziałem uczniów różnych klas
Na bieżąco
Według potrzeb

Według potrzebWYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
§ 8.ust.2.pkt 2

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
• Opracowywanie dokumentów, materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów techniką komputerową
• Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Na bieżąco


Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej • Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Na bieżąco
Posługiwanie się pocztą elektroniczną
• Korespondencja elektroniczna z nauczycielami z zespołu przedmiotowego
• Korespondencja z uczniami oraz rodzicami Na bieżąco

Prowadzenie dziennika elektronicznego • Prowadzenie dziennika elektronicznego Na bieżąco

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH
§ 8.ust.2.pkt 3

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli naszej szkoły
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli przedmiotów zawodowych
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach pracy w zespole przedmiotowy Raz w miesiącu

Raz w semestrze

Na bieżąco

Na bieżąco

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8.ust.2.pkt 4c

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

Organizowanie wycieczek szkolnych
• Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek
• Wyjazdy do teatru i kina, filharmonii, udział w wystawach
• Organizowanie wycieczek zawodoznawczych Według potrzeb
Udział w realizacji programów szkolnych • Udział w programach wdrażanych przez szkołę Na bieżąco
Według potrzeb

Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów • Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów
• Rozmowa z uczniami
• Przeprowadzenie ankiety na spotkaniu z rodzicami i jej analiza Na bieżąco

Grudzień 2017WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH
WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI,
INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
§ 8.ust.2.pkt 4e

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Współpraca z pedagogiem szkolnym • Konsultacje z pedagogiem w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
• Włączanie się w akcje charytatywne przeprowadzane w szkole Na bieżąco


Współpraca z innymi instytucjami • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
( np. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów)
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Współpraca z policją i strażą miejską Według potrzeb

UZYSKANIE ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ
§ 8 ust. 2.pkt 4f
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Doposażenie pracowni fryzjerskiej
• Zakup sprzętu, urządzeń i pomocy do pracowni fryzjerskiej Według potrzeb
Organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych
• Organizacja pokazów fryzur Według potrzeb

Opracowanie publikacji

• Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Na bieżąco


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.