Katalog

Joanna Majdecka, 2020-06-08
Ślesin

Biologia, Artykuły

Innowacja pedagogiczna „Ziemia nam – my Ziemi”

- n +


Innowacja pedagogiczna

„Ziemia nam – my Ziemi”


Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna
Czas trwania innowacji: od 1 listopada 2019 do 10 czerwca 2020


Wstęp
Pomysł stworzenia innowacji powstał w celu stymulowania u dzieci i ich rodziców dbałości o środowisko. Założenia programowe każdego przedmiotu przyrodniczego zawierają istotne dla ochrony środowiska treści. Rzetelne podejście do problematyki ochrony środowiska wymaga od ludzi czerpania z zasobów nie tylko wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, ale edukację ekologiczną powinno się prowadzić przez całe życie. Nauczanie jest więc tylko jej wycinkiem, intensywnością przeżywania i wchłaniania zjawisk. W wieku nastu lat widzi się również niezwykle ostro wszelkie nieprawidłowości, zakłamania, rzeczy do poprawy. Ten niezwykły kapitał pozwala wpajać pozytywne wzorce zachowań i kształtować osobowość młodego człowieka.
W realizacji edukacji ekologicznej ważne jest nie tylko przekazywanie uczniom odpowiedniej wiedzy czy umiejętności z ochrony środowiska, ale przede wszystkim wykreowanie postaw proekologicznych.
Założenia innowacji pedagogicznej
Zakres innowacji
Uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej.
Przedmioty nauczania objęte innowacją – chemia, biologia, fizyka, matematyka.
Bloki tematyczne:
1.Woda.
2.Energia.
3.Środowisko w którym mieszkam.
4.Odpady.
5.Zakupy i żywność ekologiczna.

Cele innowacji
Cel główny - uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko, zwiększenie aktywności uczniów przez działanie w grupie
Cele szczegółowe

Uczeń:
•dostrzega zagrożenia wynikające z nieracjonalnego gospodarowania wodą i energią,
•podejmuje działania mające na celu racjonalne gospodarowanie wodą i energią,
•zna zalety recyklingu surowców wtórnych i potrafi ocenić ich przydatność w warunkach naszego regionu.Szczególnie ważne jest wyrobienie wrażliwości na sygnały świadczące o pogorszeniu jakości środowiska, potrzeby czynnego udziału w prawidłowym kształtowaniu środowiska oraz poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska zwłaszcza lokalnego. Właśnie taką postawę powinien mieć człowiek XXI wieku, a nowoczesna szkoła musi przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w XXI wieku. Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek tworzenia takiej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej, aby uczeń osiągnął sukces. Sprzyjać temu będą wprowadzone niekonwencjonalne formy i metody pracy. W odróżnieniu od metod podających, metody aktywizujące, IBSE, poszukujące będą rozwijać u uczniów kreatywne myślenie, kompetencje kluczowe
-porozumiewania się w języku ojczystym,
-w językach obcych,
- matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne
- informatyczne,
- społeczne i obywatelskie
- innowacyjność i przedsiębiorczość
- świadomość i ekspresja kulturalna
Metodą dominującą będzie „królowa metod” czyli projekt. Przy takim sposobie pracy nauczyciel nie jest postacią pierwszoplanową. Nie dostarcza pomysłu, nie narzuca rozwiązań, nie przydziela zadań ani nie wyręcza w ich realizacji.
Nauczyciel tylko monitoruje działanie, udziela konsultacji, wspiera i podtrzymuje motywacje uczniów. W innowacji zastosujemy tez nowoczesny trend zwany odwróconym nauczaniem. Jego podstawą jest założenie, że dzięki nowoczesnym technologiom uczeń może z łatwością wiedzę zdobyć sam.
Adresatami innowacji są uczniowie kl.V-VIII szkoły podstawowej. Na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i samodzielnie w domu będą rozwiązywać zadania problemowe, eksperymenty, projekty, gry i zabawy dydaktyczne. Dodatkowe zajęcia, które będą prowadzone w terenie przyczynią się do obserwacji środowiska, jego „dobrego i złego wizerunku”.
Planowane wycieczki, warsztaty, wyjazdy wzbogacą wiedzę i podniosą świadomość dbałości o środowisko. Działania, które podejmą uczniowie zwiększą ich kompetencje(np.: umiejętności społeczne, porozumiewania się, umiejętność pracy w grupie, podejmowania decyzji) i skorelują wiedzę z innymi przedmiotami (np. matematyka, język polski, informatyka).
•Zna zalety recyklingu surowców wtórnych i potrafi oszacować korzyści z niego płynące
•Dokonuje świadomego wyboru produktów żywnościowych
•Określa reguły zdrowego odżywiania
•Planuje, organizuje i ocenia własne działania
•Efektywnie współpracuje w zespole
•Rozwiązuje problemy w sposób twórczy
•Poszukuje, porządkuje o wykorzystuje informacje z różnych źródeł
•Rozwija zainteresowania ochroną środowiska naturalnego

Formy i metody pracy
•Praca indywidualna, praca w grupach
•Projekt edukacyjny
•Konkursy
•Zajęcia w terenie
•Wycieczki naukowe
•Lapbook

Przewidywane efekty końcowe
Uczniowie biorący udział w zajęciach zdobędą nowe umiejętności podniosą zasób kompetencji kluczowych. Ponadto uświadomią sobie, że „ochrona przyrody – ochroną człowieka” i że „… kryzys ekologiczny jest problemem moralnym…” (Jan Paweł II).
Dla uczniów
•Poszerzanie uzdolnień
•Zrozumie przyczyny i skutki degradacji środowiska
•Wprowadzi zmiany w swoich zachowaniach, aby chronić środowisko lokalne
•Wyrobi w sobie poczucie więzi ze środowiskiem
•Większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową

Dla nauczycieli
•Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
•Satysfakcja i zadowolenie z pracy uczniów i ich sukcesów

Dla rodziców
•Duma z rozwoju własnego dziecka

Dla szkoły
•Podniesienie jakości pracy szkoły
•Realizacja nowatorskich i innowacyjnych działań szkoły
•Promocja szkoły

Harmonogram działań
Lp.Zaplanowane działania Termin / częstotliwość realizacji
1.Rozwiązywanie „zielonych zadań”. Liga zadaniowa I raz w półroczu
2. Warsztaty naukowe we współpracy z Centrum Chemii Małej Skali w Toruniu Marzec / kwiecień
3. Dzień Ziemi w Lapbooku - projekt Luty/kwiecień
4. Zajęcia terenowe maj
5.Wyjazd do oczyszczalni ścieków/ zakładu utylizacji odpadów w Koninie II półrocze
6.Konkursy tematyczne (plakaty, literacki, muzyczny) I/ II półrocze


Sposoby ewaluacji innowacji
•Wystawy, prezentacje sprawozdania z wycieczek, wpisy na stronę internetową szkoły
•Ankieta, wywiad wśród uczniów objętych innowacją dotyczącą przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.