AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aicja Kiedrowicz, 2020-06-15
Lubań

Plastyka, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Alicja K.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Braci Czarlińskich w Lubaniu
Adres szkoły: Lubań, ul. Braci Czarlińskich 23, 83-422 Nowy Barkoczyn
Przedmiot: plastyka, język regionalny - kaszubski, historia i kultura Kaszubów
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Wstęp

Jestem nauczycielką plastyki i języka regionalnego - kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów a także pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela w dniu 1.12.1986 r. uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. 11 lipca 2017 roku złożyłam egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w grupach, oddziałach, przedszkolach lub szkołach przed stosownym Zespołem Orzekającym. W oparciu o posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 01.09.2017 r. a zakończyłam 31.05.2020 r. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi mojej placówki. Starałam się, aby uwzględniał on możliwości i potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Ostatnie miesiące mojego stażu były dla mnie wyzwaniem ze wzgl. na szczególne warunki pracy zdalnej od 25 marca b.r. z powodu panującej pandemii koronawirusa.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją Szkoły Podstawowej im. Braci Czarlińskich w Lubaniu oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.
W okresie stażu podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego,
- przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora,
-plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na uczniów.
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju:
• zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu,
• dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych działań przedstawiam poniżej według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły

8.2.1. 1. Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.
W celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego takimi jak:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku i z dnia 26 lipca 2018 roku.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (ze zmianami z dnia 28 grudnia 2018 roku).
- Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.),
- strony internetowe MEN.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
EFEKTY:
- zaplanowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnych z potrzebami szkoły i oczekiwaniami uczniów,
- pogłębienie i uporządkowanie nabytej wiedzy,
- umiejętne posługiwanie się adekwatnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły,
- nabranie pewności w stosunku do zaplanowanych działań
- zaplanowanie realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu po zakończeniu stażu wg obowiązujących procedur

8.2.1.2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji oraz
doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem, uczestniczę
w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między
nauczycielami. Dzięki uczestnictwu zdobywam mnóstwo nowych umiejętności, które później
wykorzystuję na lekcjach.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak:
• „Język kaszubski w reformowanej szkole-wdrożenia i innowacje” -12.09.2017 r.
• „Organizacja systemu pomocy psychologiczno –pedagogicznej z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 roku (Dz.U.z 2017, poz. 1591)”- 5.10.2017 r.
• „Stosowanie innowacyjnych narzędzi edukacji” -18.10.2017 r.
• „Nowa podstawa programowa” – 27.10.2018 r.
• Trzygodzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy- 28.02.2018 r.
• „Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych”-25,26 04.2018 r.
• „Muzea w dydaktyce szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka kaszubskiego” -25.09.2018 r.
• „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela kluczem do sukcesu uczniów”-23.10.2018 r.
• „Stosowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych”
• „Dopalacze co to znaczy, czyli narkotyki w naszej szkole” – 22.03.2018 r.
• „Ochrona danych osobowych w świetle RODO” -17.05.2018 r.
• Szkolenie obsługi dziennika elektronicznego -10.06.2018 r.
• „Mam prawo do stawiania granic. Połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie” -31.01.2019 r.
• „Miej talent dla mego talentu – jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale?” -25.03.2019 r.
• Podręcznik przez pryzmat podstawy programowej „Język regionalny – język kaszubski” -17.09.2019 r.
• „Coaching w edukacji” -24.10. 2019 r.
• „Innowacja, cyfryzacja i edukacja czyli GBL i Gamifikacja w polskiej szkole” -17.02.2020 r.
Aby moja praca jako nauczyciela i wychowawcy przebiegała sprawnie i przynosiła pożądane efekty, opracowywałam roczne plany pracy oraz zapoznałam się z dokumentami szkolnymi takimi jak:
-Statut Szkoły,
-Program Profilaktyki,
-Plan Pracy Szkoły.
W trakcie trwania stażu brałam aktywny udział w radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych z języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszub.
W dużym stopniu przyczyniły się one do pogłębienia wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii, metodyki, do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji. Wpłynęły również na podniesienie jakości pracy szkoły.
EFEKTY:
- pogłębienie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii, metodyki,
- pogłębienie wiedzy z zakresu prawa,
- wzbogacenie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe materiały pomocnicze urozmaicające pracę twórczą,
- zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywanie jej w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, co przyniosło wymierne efekty dla ucznia i szkoły,
- zapoznanie się z najnowszymi technikami pierwszej pomocy
- wzbogacenie wewnętrzne poprzez nowe doświadczenia
- wykorzystywanie w praktyce wskazówek przekazywanych przez prowadzących szkolenia,
- umiejętne posługiwanie się adekwatnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i rzetelne wypełnianie zadań realizowanych w okresie stażu.
- samodoskonalenie oraz własny rozwój,
- podniesienie jakości pracy szkoły

8.2.1.3. Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
Przez okres stażu starałam się dobrze przygotowywać do pracy zarówno nauczyciela języka regionalnego – kaszubskiego, historii i kultury Kaszubów jak i plastyki. Propozycje projektów artystycznych zawarte w takich czasopismach jak „Plastyka” , „Pomerania” pomogły mi w realizacji warsztatów, elementów wykorzystywanych do zdobienia gabloty języka kaszubskiego, gazetek ściennych, wystroju pomieszczeń na różne okazje. Często korzystałam ze stron internetowych poszukując inspiracji, propozycji projektów artystycznych. Zawarte na stronie internetowej „kaszubi.pl”, „skarbnicakaszubska.pl.” oraz w czasopiśmie „Pomerania” artykuły i scenariusze zajęć pomogły mi w realizacji lekcji języka regionalnego kaszubskiego i historii Kaszubów, zorganizowaniu wycieczek tematycznych i warsztatów a także do wystaw w gablocie języka kaszubskiego i gazetek ściennych. Na stronach www.nowaera.pl., www.pinterest.com., www.kuradomowa.pl., www.babskiehobby.pl szukałam inspiracji i pomysłów do wzbogacenia lekcji plastyki i do wystroju sali lekcyjnej oraz gazetek i scenografii z okazji świąt. Korzystanie z powyższych pozycji niewątpliwie pomogły mi wzbudzić u młodzieży zamiłowanie do twórczości, kreatywność oraz potrzebę ciekawego spędzania wolnego czasu. Systematycznie zapoznawałam się z literaturą metodyczną. Korzystałam z zasobów bibliotecznych i internetowych.
EFEKTY:
- uatrakcyjnienie zajęć
- kształtowanie pomysłowości i kreatywności u uczniów
- wzbudzenie w uczniach motywacji do tworzenia sztuki
- ciekawe dekoracje na różne okazje
- podniesienie poczucia własnej wartości uczniów
- dobra organizacja pracy
- poprawienie wizerunku szkoły
- przeciwdziałanie zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”
- wzbogacenia własnego warsztatu pracy
- podniesienie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych.

8.2.1.4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy zespołu klasowego.
Proces wychowawczy, jaki ma miejsce w szkole, to ściśle zazębiająca się współpraca wielu osób – nauczycieli, wychowawców, rodziców, pracownika biblioteki, pedagoga szkolnego. Jako wychowawca klasy starałam się współpracować z nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami klas oraz pracownikiem biblioteki. Systematycznie współpracowałam z rodzicami podczas zebrań i konsultacji oraz w trakcie rozmów telefonicznych, dzięki czemu zebrałam informacje o sytuacji rodzinnej moich wychowanków. Starałam się pedagogizować rodziców moich wychowanków, wspólnie rozwiązywać napotkane problemy. Opracowałam plan pracy wychowawczo-opiekuńczy dla klasy, w której byłam wychowawcą, przedstawiłam cele moich działań rodzicom podczas wywiadówek. Jako wychowawca klasy stosuję różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy.
Opiekowałam się uczniami podczas różnych imprez klasowych i szkolnych:
- zabawy andrzejkowe,
- przygotowanie wraz z wychowankami apelu dla społeczności szkolnej „Prawa człowieka i prawa dziecka” (23.11.2017 r.)
- wigilie klasowe (2017 r., 2018 r., 2019 r.)
- dyskoteki szkolne (2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020r.),
- klasowe obchody Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet (2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020r.),
- biwak integracyjny połączony z wycieczką rowerową (2018 r.),
- zabawa karnawałowa (2018 r., 2019 r., 2020 r.),
- Dzień Otwarty Szkoły (2018 r., 2019 r.)
- wycieczka poznawczo-integracyjna p.n. „Warmia na 100 sposobów” (2019 r.)
- zabawa „ostatkowa”(2018 r., 2019 r., 2020 r.),
- przygotowanie wraz z wychowankami pożegnania absolwentów podczas uroczystego apelu 2019 r.)
-przygotowanie z ósmoklasistami pożegnalnego poloneza (2018 r., 2019 r.)
Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych i przerwach, a także na wycieczkach czy też imprezach klasowych. Te lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przemocy, bezpieczeństwa. Podczas trudnego dla wszystkich czasu kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa pomagałam uczniom w kontaktach z nauczycielami, wspierałam wychowanków podczas zdalnej nauki w domu i przygotowaniu się do egzaminów, pomagałam w organizowaniu zdalnego nauczania.
Systematycznie współpracowałam ze szkolnym pedagogiem w sytuacjach problemowych pojawiających się w klasie, a także dotyczących pracy z uczniami mającymi opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
EFEKTY:
- umiejętność pracy w grupie
- atrakcyjność zajęć
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
- wzrost umiejętności wychowawczych rodziców
- wsparcie dla uczniów z problemami,
- wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
- uzyskanie pozytywnych efektów wychowawczych.
- dobra współpraca szkoły z rodzicami,
- większe oddziaływanie wychowawcze na uczniów
-świadomość uczniów odpowiedniego zachowania się podczas wspólnego spędzania czasu na wycieczkach i imprezach klasowych
- pomoc uczniom i rodzicom w organizacji zdalnego nauczania
- podniesienie jakości pracy szkoły
8.2.1.5. Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły.
Przez cały rok okres stażu dbałam o plastyczny wystrój szkoły. Zaprojektowałam nowe logo szkoły. Pojawiały się dekoracje z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 11 listopada, świąt majowych, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Przygotowałam scenografię do uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Do projektów włączałam aktywnie uczniów, wykorzystując ich kreatywność i pokazując sposoby realizacji. Dekoracje te wprawiały społeczność szkolną w świąteczny nastrój. Pojawiały się też systematycznie gazetki na holu szkolnym z najlepszymi pracami plastycznymi uczniów, wystawy autorskie prezentujące talenty dzieci. Na telewizorze na dolnym holu prezentowałam zdjęcia z imprez szkolnych, prezentacje okolicznościowe. Dla pokazania piękna naszej Małej Ojczyzny prowadziłam też gazetkę poświęconą Kaszubom i ziemi kaszubskiej oraz dbałam o wystrój sali do nauki języka regionalnego kaszubskiego. Systematycznie dokumentowałam pracę zespołu kaszubskiego na stronie internetowej szkoły, prowadząc kronikę języka kaszubskiego
EFEKTY:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- dbałość o wizerunek szkoły,
- estetyczny wystrój szkoły,
- kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów podczas realizacji przedsięwzięć artystycznych,
- rozwijanie wyobraźni,
- rozbudzenie poczucia estetyki,
- rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
- wzbudzanie w uczniach poczucia własnej wartości,
§8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
8.2.2.1.Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W codziennej pracy nauczyciela, organizując swój warsztat pracy, wykorzystywałam umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystałam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystałam również z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Gromadziłam, opracowywałam i wykorzystywałam pomoce dydaktyczne takie jak: reprodukcje, plansze, prezentacje multimedialne, konspekty itp. Prowadziłam zajęcia z wykorzystywaniem bazy komputerowej. Za pomocą programów World, Office Picture Manager i Point opracowałam ostateczny wygląd nowego logo szkoły. Przy pomocy techniki komputerowej opracowałam dokumentację szkolną, regulamin konkursu Rodnej Mowy, dokumentacje wycieczek, sprawozdania, zestawienia, świadectwa szkolne, dyplomy i podziękowania. Wykorzystywałam Internet w celach dydaktyczno- informacyjnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji i sprawozdań z wycieczek i warsztatów języka regionalnego kaszubskiego.
EFEKTY
- uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
- udoskonalanie warsztatu pracy,
- usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia sprawozdań, ankiet, testów i sprawdzianów
- zdobycie nowych umiejętności,
- usprawnienie komunikacji,
- wytworzenie dokumentacji pracy,
- powstanie nowego logo szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- promocja szkoły.
8.2.2.2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
Wykorzystałam wiedzę ze szkolenia dot. obsługi dziennika elektronicznego podczas codziennej pracy na lekcji oraz w komunikacji z wszystkimi użytkownikami e-dziennika naszej szkoły.
Do projektowanie dyplomów, zaproszeń, plakatów, obróbki zdjęć z wystaw, licznych wycieczek i warsztatów wykorzystywałam nowoczesną technologię komputerową. Przy pomocy komputera planowałam, opracowywałam i organizowałam warsztaty i wycieczki dla uczniów przy pomocy edytora tekstu Microsoft Word. Wykorzystałam programy Paint i Power Point do wykonania pomocy dydaktycznych w formie wydruków i prezentacji multimedialnych dla uczniów, tworząc atrakcyjną bazę dydaktyczną. Przygotowałam fotografie w programie do obróbki zdjęć Microsoft Office Picture Menager i zaprojektowałam w kwietniu 2020 pamiątkową fotoksiążkę dla moich wychowanków kończących klasę ósmą. Wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia, niewątpliwie wpłynęłam na podniesienie jakości pracy szkoły. Wykorzystałam komputer do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego
EFEKTY:
-rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
-urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
-kształtowanie wśród uczniów świadomości bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych,
-zdobywanie nowych umiejętności, rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi,
-rozpowszechnianie działań szkoły,
-podniesienie jakości szkoły
8.2.2.3. Wykorzystanie Internetu na co dzień.
Starałam się poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z sieci internetowej. Uczestniczyłam w szkoleniu dot. prowadzenia e-dziennika, zabezpieczania danych w sieci, zakładania i wykorzystania poczty g- mail, gromadzenia danych w tzw. chmurze, zabezpieczania danych w sieci. Pracowałam z e-dziennikiem. Komunikowałam się przy pomocy poczty elektronicznej, e-dziennika, wymieniałam korespondencję z rodzicami, innymi nauczycielami, organizatorami konkursów. Moją wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się komputerem oraz Internetem wykorzystałam podczas przeprowadzania lekcji zdalnego nauczania w trakcie kwarantanny. Korzystałam z Internetu, by być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego i informacjami dotyczącymi szkolnictwa.
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej, jest niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązuje od dnia 25 marca 2020r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moja dotychczasowa praca z uczniami przekształciła się w nauczanie zdalne. Aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, musiałam otworzyć się na nowe technologie, które okazały się kluczowe i bardzo pomocne w pracy zdalnej z uczniem. Podczas zdalnego nauczania do kontaktu z uczniami wykorzystywałam;
- komunikator internetowy Messenger
- platformę Teams,
- dziennik elektroniczny,
-mailową pocztę elektroniczną.
Stworzenie interaktywnej klasy dały możliwość bezpośredniego kontaktu nauczyciel-uczeń jednocześnie pozostając w domu. W swojej pracy z komputerem nabyłam wiele umiejętności posługiwania się programami komputerowymi. Wspomagam w swojej pracy zawodowej i dzielę się poznanymi umiejętnościami z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Dla uatrakcyjnienia zdalnych lekcji plastyki czy języka kaszubskiego, wykorzystuję udostępnione materiały na stronach Internetowych:
-You tube,
- Learning Apps,
-Facebook,
- nowaera.pl,
-skarbnicakaszubska.pl,
-akademiabajkikaszubskiej.pl,
-kaszuby.pl.
Szukam i przekazuję moim uczniom adresy muzeów i galerii z możliwością wirtualnego zwiedzania.
Aby przygotować ósmoklasistów do egzaminu oraz pomóc przy wyborze szkoły ponadpodstawowej przydatne dla mnie były następujące strony internetowe:
- www.cke.edu.pl,
- www.men.gov.pl,
- www.kuratorium.gda.pl,
- www.powiatkoscierski.pl
EFEKTY:
-usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
- opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych.
- samokształcenie,
- poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
- rozwijanie umiejętności i kreatywności,
- doskonalenie warsztatu informatycznego,
- stworzenie interaktywnej klasy,
- płynny przepływ informacji;
- regularne przekazywanie informacji dotyczących ocen z przedmiotów,
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji.

8.2.2.4. Współtworzenie strony internetowej szkoły.

Strona internetowa jest obecnie istotnym elementem współczesnej szkoły. Pozwala rodzicom i uczniom na szybkie uzyskanie informacji o tym, co dzieje się w szkole.
Przez cały okres stażu współtworzyłam stronę internetową szkoły. Systematycznie opracowywałam i umieszczałam sprawozdania z wycieczek i warsztatów przeze mnie organizowanych. Umieszczałam foto relacje i informacje w zakładce „Język kaszubski”. Umieszczone tam przeze mnie zdjęcia służyły również do powtórek materiału dydaktycznego podczas lekcji języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszub. Zakładka ta chętnie była odwiedzana przez uczniów i ich rodziców.
EFEKTY:
- doskonalenie umiejętności stosowania techniki informacyjnej,
- propagowanie języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej,
-przedstawienie aktualnych działań nauczyciela i uczniów,
-rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych,
-kontakt z rodzicami przez internetową stronę szkolną,
- wzbogacenie bazy stron internetowych
-wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.
8.2.2.5. Publikacje w Internecie.
Dzieliłam się wiedzą i pomysłami poprzez publikowanie na stronie internetowej szkoły prezentacji multimedialnych ilustrujących wybrane zagadnienia plastyczne do wykorzystania przez innych nauczycieli lub uczniów. Opublikowałam również mój plan rozwoju.
EFEKTY:
- promowanie szkoły,
- doskonalenie metod pracy,
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły
- publikacja planu rozwoju zawodowego
§8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
8.2.3.1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Pełniłam funkcję opiekuna stażu młodszej koleżanki na nauczyciela mianowanego. Jako opiekunka stażu pomogłam w szczególności w przygotowaniu oraz dokonaniu zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, w szukaniu właściwych przepisów prawnych. Wspierałam nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem.
Staż nie został ukończony, ponieważ nauczycielka ma dłuższą przerwę w pracy spowodowaną ciążą i urlopem macierzyńskim.
EFEKTY:
-wprowadzenie nowego nauczyciela w specyfikę pracy w naszej szkole,
-wsparcie dla nauczyciela stażysty,
-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

8.2.3.2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Jako doświadczony nauczyciel plastyki mam wypracowane metody i formy pracy z uczniem, dlatego chętnie dzielę się z innymi nauczycielami swoją wiedzą organizując otwarte zajęcia czy też udostępniając opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Prowadząc zajęcia dla innych nauczycieli starałam się zwrócić uwagę na płynne łączenie właściwych metod pracy, na inspirowanie i aktywowanie uczniów. Opracowałam i przeprowadziłam dla dokształcającego się nauczyciela mojej szkoły otwarte zajęcia na temat:
• „Asamblaż i instalacja” -30.10.2018 r.
• „Happening i performace” -3.01.2019 r.
• Praca z uczniem zdolnym na kółku plastycznym -10.01.2019 r.

Lekcja w klasie VIIa „Asamblaż i instalacja”. Celem było poznanie przez uczniów nowych form sztuki bez ustalonej treści i znaczeń, sprowokowanie tematem, problemem do kreatywnego myślenia i działania, ustne interpretowanie oglądanego dzieła, proponowanie własnych pomysłów i wyrażanie opinii, dostrzeganie piękna zwykłych rzeczy, rozróżnianie rozmaitych wypowiedzi artystycznych. Podczas zajęć uczniowie na podstawie przygotowanej przeze mnie prezentacji multimedialnej poznawali przestrzenne dzieła z dziedziny asamblażu i instalacje znanych artystów współczesnych. Swobodnie interpretowali prezentowane na fotografiach dzieła. Doskonalili umiejętność odbioru sztuki współczesnej, wzajemnego słuchania się i szanowania cudzych opinii. Na koniec uczniowie ustalili różnice pomiędzy rzeźbą, asamblażem i instalacją.
Lekcja w klasie VII b „Happening i performance”. Celem lekcji było przygotowanie uczniów do odbioru sztuki współczesnej, uwrażliwienie na różnorodność form sztuki, poszerzenie wiedzy. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia w Internecie happeningów Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Zbigniewa Warpechowskiego oraz performance Mariny Abramowić i Joan Jonas. Po każdym filmie swobodnie wyrażali swoje wrażenia, szanując cudze opinie. Następnie stworzyli scenariusz własnego, wspólnego happeningu.
Dzięki otwartym lekcjom nauczyciel obserwujący miał okazję poznać, jak aktywizować uczniów do śmiałego wyrażania opinii na temat sztuki współczesnej, wzbudzać kreatywność oraz w jaki sposób uatrakcyjnić lekcje plastyki.
Zajęcia kółka plastycznego w kl. IV „Praca z uczniem zdolnym”. Cele zajęć: obserwowanie i przedstawianie na płaszczyźnie kilku przedmiotów z natury, stosowanie światłocienia i waloru, ilustrowanie iluzji przestrzeni. Najpierw była pogadanka i pokaz, następnie ćwiczenia plastyczne z korektą nauczyciela. Uczestnicy kółka rysowali z natury ołówkiem ustawioną przeze mnie martwą naturę starając się poprawnie komponować swoją pracę. Nauczyciel obserwujący poznał, jak przy pomocy wskazówek nauczyciela uczniowie zastosowali zjawisko światłocienia w celu pokazania wrażenia przestrzenności świata i trójwymiarowości przedstawianych przedmiotów oraz jaką ogromną satysfakcją jest rozwijanie własnego talentu.
Lekcje te wzbogaciły jego wiedzę i warsztat pracy.
EFEKTY:
- bardziej uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć oraz toku lekcyjnego,
- mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy,
- satysfakcja z prowadzonych zajęć,
- inspiracja dla młodego nauczyciela,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela,
- dobra współpraca nauczycieli humanistów uczących w naszej szkole,
- wsparcie dla dokształcającego się nauczyciela.

8.2.3.3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocniczymi do realizacji konkretnych zajęć i imprez szkolnych, gazetek. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez, szkolnych konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno- wychowawczej
EFEKTY:
- poszerzanie oferty działań wspierających uczniów,
- organizacja wspólnych przedsięwzięć – konkursów, imprez, wycieczek,
- dobra współpraca nauczycieli zacieśniająca stosunki interpersonalne pracowników szkoły,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
- wyzwolenie nowych pomysłów,
-możliwość uczenia się od innych oraz wprowadzania nowych metod pracy, a tym samym podniesienie jakości nauczania.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
8.2.4a.1.Wycieczki, wyjścia i warsztaty dla uczniów.
Aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły, zaplanowałam, zorganizowałam i przeprowadziłam szereg wycieczek, warsztatów i wyjść dla uczniów w obrębie naszego regionu. W ten sposób rozwijałam zainteresowania turystyczno-krajoznawcze uczniów oraz wzbudzałam dumę z bycia Kaszubą i szacunek dla kultury ludowej. Uatrakcyjniałam też w ten sposób lekcje języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów. Uczniowie podczas wyjazdów autokarowych odwiedzili muzea w Bytowie, Wdzydzach Kiszewskich, Kartuzach, Chmielnie. Odwiedzili muzea w Szymbarku i Będominie, muzeum archeologiczne w Gdańsku – Oliwie, Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku. Dla dzieci uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego odbyła się też całodniowa wycieczka pod hasłem „Gdańsk stolicą Kaszub”. Wycieczki te połączone były z lekcjami muzealnymi i warsztatami. Bawiliśmy się wspólnie podczas kaszubskiej imprezy sportowej „Aktywne Kaszuby” w Ergo Arenie a także w Centrum Naukowym Experyment w Gdyni. Piesze i rowerowe wyprawy integrowały grupę i poszerzały wiedzę o pięknie najbliższej okolicy. Dzieci odwiedziły gospodarstwo, gdzie poznały pracę hodowcy i rolnika. Uczestniczyły pod moją opieką w dożynkach diecezjalnych, niosąc chleb dożynkowy w strojach regionalnych w ten sposób poznając dawne ludowe tradycje oraz wzbogacając imprezę lokalną. Zorganizowałam lub przeprowadziłam wiele warsztatów: rzeźbienie w glinie, wyplatanie koszy z korzenia sosny, lepienie na kole garncarskim naczyń, robienia ludowych tzw. pająków z bibuły i słomy, szycia, haftowania, tkania na krosnach, budowania prostych instrumentów muzycznych, tradycyjnego zdobienie bombek i pisanek oraz kartek świątecznych, malarstwa na szkle, robienia koszyków i palm wielkanocnych, splatania wieńców i wianków, wykonania metoda ludową kwiatów z papieru, zakładek do książki, składania origami. Prowadziłam naukę tańca i śpiewu ludowego, przygotowałam wraz z uczniami kaszubskie ludowy spektakl Gwiżdże. Młodsze dzieci miały okazję poznać sztukę kaligrafii piórem gęsim i stalówką. Liczne warsztaty na terenie szkoły uatrakcyjniały i urozmaicały zajęcia, wyposażały w nowe umiejętności manualne oraz dały okazję poznania naszego pięknego regionu i bogactwa jego kultury poprzez zabawę.
Dla moich wychowanków zorganizowałam w czerwcu 2019 r. całodniową wycieczkę p. n. „Warmia na 100 sposobów”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć część Warmii i Mazur. Odwiedziliśmy Św. Lipkę, Gierłoż z kwaterą Hitlera, Olsztyn z jego atrakcjami.
EFEKTY:
-poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
-umożliwienie uczniom bezpośredniego poznania środowiska własnego regionu,
-konfrontacja informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną,
-urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
-uzyskanie pozytywnych efektów dydaktycznych,
- możliwość łączenia przyjemnego spędzania czasu z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności,
- kształcenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody,
- rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, środkach, komunikacji, obiektach zabytkowych i w różnych sytuacjach społecznych,
- wzbogacenie w znacznym stopniu możliwości dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
- wytwarzanie form aktywności intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- integracja uczniów.
8.2.4a.2.Działania wspierające uczniów z problemami.
Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, starałam się na bieżąco poznawać tematy poruszane podczas spotkań, rozmawiając o tym z przewodniczącą zespołu i jego członkami. Podejmowałam również działania zaplanowane przez zespół wychowawczy, by wspólne próby rozwiązywania problemów dawały większe efekty. Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu poruszałam temat niewłaściwego zachowania się uczniów, brałam udział w ewaluacji programu wychowawczego, zapoznałam się ze zmianami w rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Opracowywałam we współpracy z pedagogiem szkolnym plany działań wpierających wybranych uczniów mojej klasy wychowawczej. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy wychowawcze moich wychowanków sygnalizowanych przez innych nauczycieli. Monitorowałam działania wspomagające oraz ich ewaluację.
EFEKTY:
- pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas lekcji,
- podniesienie ich wyników w nauce,
- uzyskanie pozytywnych efektów wychowawczych
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
8.2.4c.1. Organizowanie gminnego etapu konkursu recytatorskiego Rodno Mowa
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie gminnego etapu konkursu recytatorskiego Rodno Mowa. W związku z tym opracowałam stosowny regulamin, który rozesłałam pocztą elektroniczną do szkół naszej gminy. Zaprojektowałam i wykonałam zaproszenia, dyplomy i oprawę plastyczną konkursu. Zakupiłam nagrody i przygotowałam poczęstunek dla uczestników. Powołałam komisję konkursową. Sprawnie przeprowadziłam konkurs, udokumentowałam go i rozpowszechniłam informacje na stronie internetowej szkoły. Stosowne dokumenty przekazałam organizatorom etapu powiatowego.
EFEKTY:
-poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez przygotowanie i przeprowadzenie konkursu gminnego,
-sprawna organizacja imprez,
-współpraca z nauczycielami szkół w gminie,
-wsparcie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
-wzbudzanie dumy i przywiązania do Małej Ojczyzny,
-promocja szkoły w lokalnym środowisku.
8.2.4c.2. Zorganizowanie mini muzeum szkolnego poświęconego historii i kulturze Kaszub.
W roku 2016 stworzyłam mini muzeum poświęcone historii i kulturze Kaszub na potrzeby nauczania języka kaszubskiego. W czasie mojego stażu na nauczyciela dyplomowanego znacznie poszerzyłam zbiory muzealne o kolejne artefakty- stare przedmioty z dawnej wsi. Wszystkie przedmioty są eksponowane w wielkich szafach -gablotach na szkolnym holu i wykorzystywane podczas lekcji prowadzonych zarówno przeze mnie jak i przez innych nauczycieli, m.in. historii, muzyki, techniki, edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice podczas swoich odwiedzin w szkole również chętnie zapoznają się z kolekcją i aktywnie uczestniczą w poszerzaniu zbiorów.
EFEKTY:
-wzbogacenie szkoły w zabytkowe artefakty związane z regionem Kaszub oraz ciekawe ich wyeksponowanie,
-zainteresowanie uczniów historią,
- wzrost wiedzy uczniów na temat historii naszego regionu,
- podnoszenie poczucia własnej wartości
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
8.2.4c.3. Prowadzenie koła plastycznego.
W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam społecznie kółko plastyczne. Udział dzieci w kółku ukazał ogromne możliwości edukacji przez sztukę, potencjał twórczy podopiecznych oraz wielką chęć wyrażania siebie w „dziele
artystycznym”. Aktywna postawa nauczyciela wyrażająca się w ujawnianiu własnej pasji do twórczości plastycznej zaraża pasją tworzenia i zachęca do rozwijania talentu własnego ucznia oraz przejawiania zainteresowań dziełami sztuki i wiedzy o sztuce. Prace wykonane podczas zajęć kółka plastycznego brały udział m.in. w zewnętrznych konkursach lub były eksponowane na gazetce. Zaplanowaliśmy wspólnie prace i zrealizowaliśmy projekt toru przeszkód na holu dla małych dzieci. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy również dekoracje z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz na zakończenie roku szkolnego.
EFEKTY:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- rozwinięcie uzdolnień, pasji,
- wzbogacenie osobowości dziecka,
- wsparcie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
- kształtowanie postawy kulturalnego odbiorcy dzieła sztuki,
- zindywidualizowanie procesu nauczania,

8.2.4c.4. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych nauczyciela- wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom.
Bycie wychowawcą to duże wyzwanie, każdy z uczniów jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, a zarazem wspólnie tworzą zespół klasowy. Jest to szczególnie trudne zwłaszcza wtedy, jeśli grupa klasowa stawia ogromne wymagania wobec swojego nauczyciela. Wychowawcą mojej klasy jestem od 2015 roku. Podjęłam działania mające na celu integrację zespołu klasowego. Wszystkim moim wychowankom starałam się pomagać w rozwiązywaniu ich problemów związanych zarówno ze szkołą, jak i sytuacjami pozaszkolnymi, dbać o ich wszechstronny rozwój, stwarzać poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Stale współpracowałam z pedagogiem szkolnym i rodzicami aby zapobiec przejawom agresji i odrzucenia. Jako wychowawca zorganizowałam dla klasy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, spotkanie opłatkowe. 23.11.2017 r. przygotowaliśmy wraz z wychowankami apel dla społeczności szkolnej „Prawa człowieka i prawa dziecka”. W czerwcu 2018 roku zorganizowałam integracyjną, krajoznawczą wycieczkę rowerową a w czerwcu 2019 roku całodniowy wyjazd na Warmię i Mazury której byłam opiekunem.
Działania pozalekcyjne pozwoliły nam się lepiej poznać, dostrzec inne cechy wśród moich wychowanków, dostrzec i rozwinąć ich ogromny potencjał organizacyjny. Dzięki spotkaniom z uczniami na gruncie na poły prywatnym mogłam budować lepsze relacje z nimi, lepiej ich rozumieć, rozwiązywać konflikty zanim osiągnęły duży poziom eskalacji, wspomagać rodziców w ich pracy wychowawczej.
Przeprowadziłam lekcje dot. szkodliwości uzależnień, niebezpieczeństw związanych z Internetem, prowadzenia zdrowego stylu życia, organizowania czasu wolnego, radzenia sobie z emocjami, aktywnego uczenia się, zdobywania przyjaciół.

EFEKTY:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- integracja zespołu klasowego,
- pozytywne postrzeganie członków zespołu klasowego w szkole i w lokalnym środowisku
- ukończenie przez całą klasę szkoły podstawowej mimo wcześniejszych problemów wychowawczych i edukacyjnych
-organizowanie przez uczniów czasu wolnego,
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły
- wpływ na integrację środowiska lokalnego.

§8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
8.2.4e.1. Współpraca z policją, strażą pożarną.

Zadaniem nauczyciela-wychowawcy w szkole jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Ważne jest również nauczenie wychowanków radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, dbania o własne bezpieczeństwo i właściwego reagowania na złe zachowania innych. W ramach współpracy z Komendą Policji w Kościerzynie na godzinę wychowawczą 30.10.2019 r. w mojej klasie VIIIa został zaproszony policjant dzielnicowy. Lekcja dotyczyła bezpieczeństwa, reagowania na przemoc, ponoszenia konsekwencji czynów, odpowiedzialności za własne słowa. Policjant mówił też o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w sieci. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące odpowiedzialności karnej za cyberprzemoc, przemoc fizyczną czy postępowania z nieletnimi. Spotkanie uświadomiło młodzieży, że będąc nastolatkiem bierze się odpowiedzialność za własne czyny i słowa. Spotkanie to na długo zapadło wszystkim w pamięć.
Część uczniów z mojej klasy należy do OSP w Lubaniu i na lekcjach wychowawczych chętnie opowiadali o swojej działalności w tej organizacji. Ćwiczyliśmy pierwszą pomoc i jak reagować na alarmy pożarowe.
EFEKTY:
- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
-uwrażliwienie na ludzkie krzywdy,
- pogłębienie wiedzy na temat postępowania z nieletnimi, profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy
- zdobycie wiedzy na temat możliwości prawnych nauczyciela w postępowaniu z nieletnimi,
- utrwalenie zasad pierwszej pomocy,
- podniesienie jakości pracy szkoły
8.2.4e.2.Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.

Stale współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, Kołem Teatralnym, biblioteką szkolną. Pomagałam w organizacji Dnia Otwartego, dyskotek szkolnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Przygotowywałam scenografie do przedstawień teatralnych. Wzięłam udział w realizacji projektu edukacyjnego biblioteki szkolnej – na lekcji plastyki uczniowie przy mojej pomocy stworzyli książki dotykowe dla młodszych dzieci.

EFEKTY:
- rozwój pracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności planowania i organizacji,
- poszerzenie oferty szkoły.
§8 ust. 2 pkt. 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
8.2.4f.1.
Październik 2019 r.- Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Braci Czarlińskich w Lubaniu za „zachęcanie swoich podopiecznych do myślenia, marzenia, poznawania i działania, za wspieranie ich w trudnych chwilach i motywowanie do ciągłego rozwoju”.
8.2.4f.2. Konkursy plastyczne
Konkursy to jedna z form zwiększania aktywności uczniów, a także atrakcyjna metoda nauczania. Dodają uczniom wiary w siebie czy też pozwalają odkryć ukryte talenty. Aktywizują zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mających problemy w nauce. Sukcesy w konkursach poprawiają samoocenę uczniów.
Na stronach internetowych: konkursydladzieci.eu , www.kuratorium.gda.pl wyszukiwałam propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów plastycznych.
Prace plastyczne przygotowane pod moim kierunkiem na następujące konkursy w roku szkolnym 2017/2018:
- XXII Pomorski Konkurs Plastyczny Jesień na Kaszubach,
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny Anieli grają dla hospicjum!
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Orzeł Biały - nasza duma,
-XIX edycja konkursu plastycznego Wielkanoc na Pomorzu,
-Pomorski Konkurs Plastyczny 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Franciszek Kręcki – pomorski bohater Niepodległej.
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bezpiecznie na wsi.
-Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej Rodno Mowa.
Sukcesy:
• Patrycja zdobyła II miejsce w XXII Pomorskim Konkursie Plastycznym Jesień na Kaszubach.
• Agnieszka otrzymała wyróżnienie w etapie okręgowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Orzeł Biały - nasza duma.
• Marianna I miejsce w gminnym etapie Konkursu Recytatorskiego Literatury kaszubskiej Rodno Mowa.
Konkursy w roku szkolnym 2018/2019;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny Świąteczna kartka kaszubska z życzeniami.
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości Jana Trepczyka.
- V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Autoportret czyli portret własny
- Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej Rodno Mowa
Sukcesy:
• Remigiusz zajął III miejsce w województwie w konkursie Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości Jana Trepczyka
• Martyna otrzymała wyróżnienie w powiatowym w konkursie Świąteczna kartka kaszubska z życzeniami
• Wiktoria Paliwoda II miejsce w gminnym etapie Konkursu Recytatorskiego Literatury kaszubskiej Rodno Mowa.
Konkursy w roku szkolnym 2019/2020:
-Powiatowy Konkurs Plastyczny Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
-Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Piękno drzemiące w wulkanach – edycja IX
Nazwiska laureatów zostały umieszczone przeze mnie na stronie internetowej szkoły.

EFEKTY:
- umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów i satysfakcji z osiągnięć,
- poznanie przez uczniów swoich możliwości i umiejętności, ujawnianie talentów , rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
-rozwijanie umiejętności inspirowania i motywowania młodzieży do poszerzania i zdobywania wiadomości oraz rozwijania umiejętności,
-promocja szkoły, ucznia i nauczyciela
- samozadowolenie,
§ 8ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

8.2.5.1.Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Jako uzupełnienie planu wychowawczego opracowałam tematykę godzin wychowawczych zgodnych z planem wychowawczo -profilaktycznym szkoły. Na lekcjach poruszałam zagadnienia asertywności, szacunku i tolerancji wobec innych, kultury osobistej, respektowania norm moralnych , współpracy w grupie, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne. Współdziałałam z pedagogiem szkolnym i dyrekcją w sytuacjach problemowych, np. nieodpowiedniego zachowania uczniów na lekcjach i w czasie przerw. Informowałam uczniów o konsekwencjach złych zachowań i naruszania regulaminu szkoły. Moja współpraca z pedagogiem szkolnym przebiegała sprawnie. Dociekałyśmy przyczyn złych zachowań oraz ustalałyśmy sposoby rozwiązywania problemów związanych z niewłaściwym zachowaniem uczniów podczas różnych zajęć edukacyjnych i na szkolnych korytarzach. Otoczyłam opieką uczniów sprawiających kłopoty, starając się dużo z nimi rozmawiać. Do rozmów o uczniach zapraszałam rodziców. Konsultacje były zespołowe i indywidualne. Informowałam o postępach w nauce, podpowiadałam, w jaki sposób rozmawiać z trudnymi nastolatkami. Kontaktowałam się telefonicznie i bezpośrednio.
Starałam się również, by moi wychowankowie czynnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych szkoły - spektaklach, koncertach, apelach.
EFEKTY:
-uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
-opieka nad uczniami z problemami,
-rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- kształcenie postaw prospołecznych,
- zindywidualizowanie procesu nauczania,
- wzrost umiejętności adaptacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych uczniów,
- zdobycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą,
- umiejętność dokonywania samooceny.

8.2.5.2.Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Systematycznie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego, na którym omawiamy bieżące problemy uczniów, wspólnie podejmujemy działania wychowawcze, opracowujemy wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również biorąc udział w szkoleniach i szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
Potrzeby i trudności uczniów poznawałam poprzez obserwacje pracy uczniów podczas zajęć, rozmowy z nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego oraz udział w radach pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole.
EFEKTY:
- wymiana doświadczeń Zespołu Wychowawczego
- szersze spojrzenie na problemy uczniów,
- dostosowanie dla uczniów odpowiednich form pomocy,
- zminimalizowanie zachowań agresywnych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,
- zapobieganie powstawaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz ich przezwyciężanie.

Podsumowanie.

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Korzystam z rożnych form doskonalenia zawodowego, stale się rozwijam, podwyższam swoje kompetencje zawodowe. Na bieżąco studiuję fachowe publikacje, zmieniające się przepisy prawa oświatowego, które później stosuję w swojej codziennej praktyce szkolnej. Na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję sprawia mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Staram się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. W wychowaniu uczniów zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach, wiarę we własne możliwości. Jestem otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Nie boję się nowych zadań wyznaczanych przez dyrekcję szkoły jak również jej uczniów. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy, ale też wykraczających poza ten plan, a dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów, jak i mój osobisty.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i z korzyścią przede wszystkim dla uczniów. Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca
podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.Alicja K.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.