Katalog

Justyna Kępa, 2020-06-15
Strzelce Opolskie

Różne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju-mianowanie-logopeda

- n +

Justyna K.
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel - Logopeda
Przedszkole Publiczne nr....w .....

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Posiadane kwalifikacje:
1. mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej
2. Logopeda
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor przedszkola: mgr

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
 poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
 doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez samokształcenie oraz podejmowanie różnych form aktywności na potrzeby przedszkola;
 podniesienie poziomu pracy przedszkola, poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki;
 uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynika z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393).WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Spełnienie wymagań dotyczących procedury odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli - wnikliwa analiza przepisów prawa dotycząca procedury awansu zawodowego nauczycieli wrzesień 2017r.


- przygotowanie Planu Rozwoju
Zawodowego wrzesień 2017r.
Plan Rozwoju Zawodowego
- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
 ustalenie harmonogramu spotkań raz w miesiącu oraz w miarę potrzeb
- gromadzenie dokumentacji cały okres stażu teczka dokumentująca przebieg stażu
- przygotowanie sprawozdań po zakończeniu stażu cały okres stażu sprawozdanie
2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - prawidłowe prowadzenie dziennika pracy logopedy, dziennika zajęć specjalistycznych
- sporządzanie sprawozdań z pracy logopedy cały okres stażu
3.Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.


- samodzielne analizowanie dokumentacji przedszkolnej
 Statut Przedszkola (wraz z załącznikami),
 regulaminy, procedury, itp. wrzesień/październik
2017 r. oraz
na bieżąco w miarę potrzeb
- realizowanie planu pracy logopedy ukierunkowanego na potrzeby przedszkola i oczekiwania dzieci, rodziców, grona pedagogicznego cały okres stażu
Plan pracy logopedy, sprawozdania
z pracy logopedy
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców wraz z opracowaniem wniosków
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultowanie i opracowanie konspektów, analiza cały okres stażu konspekty zajęć, notatki własne
z obserwacji
- zapoznanie się z literaturą i stosowanie metod aktywizujących podczas prowadzenia zajęć, stosowanie różnorodnych narzędzi podczas przygotowywania i prowadzenia zajęć logopedycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
- analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy poprzez:
 badania ankietowe dla rodziców/nauczycieli z prowadzonej terapii logopedycznej
 rozmowy z opiekunem stażu oraz gronem pedagogicznym,
oraz eliminowanie wykrytych braków cały okres stażu

cały okres stażukonspekty zajęć

sprawozdania oraz notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu
- opracowanie materiałów informacyjnych
(ulotki, gazetki, ankiety dla rodziców i nauczycieli; scenariusze zajęć) na bieżąco

prezentacje multimedialne, ulotki
- rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne Październik 2017
- aktywne uczestnictwo w kursach, konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez RCRE, MODN, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne instytucje, z zakresu profilaktyki, wychowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej cały okres stażu
wg harmonogramów spotkań zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
- doskonalenie warsztatu poradniczego poprzez:
 gromadzenie literatury na temat poradnictwa pedagogicznego, bibliografii i wykazów literatury popularnonaukowej z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki przeznaczonej dla rodziców cały okres stażu
notatki własne, potwierdzenia udziału, zaświadczenia

- doskonalenie warsztatu diagnostycznego poprzez:
 samokształcenie w oparciu o literaturę i Internet,
 udział w zorganizowanych formach doskonalenia zewnętrznego i WDN
 gromadzenie literatury z zakresu metodologii i metodyki badań diagnostycznych, zbioru narzędzi do badań (testy logopedyczne, kwestionariusze wywiadów, obserwacji, różne skale pomiarów logopedycznych i środowiskowych), opracowań dotyczących przedszkola i dzieci, raportów z badań przeprowadzonych w przedszkolu, ocen, analiz funkcjonowania przedszkola itp. cały okres stażu
notatki własne

- doskonalenie warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci oraz udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
 samokształcenie w oparciu o literaturę i Internet
 udział w zorganizowanych formach doskonalenia zewnętrznego i WDN cały okres stażu
notatki własne, potwierdzenia udziału, zaświadczenia

4. Uczestniczenie w mierzeniu jakości pracy szkoły - przygotowywanie własnych narzędzi diagnostycznych
- prowadzenie własnych działań diagnostycznych i wykorzystywanie ich wyników w codziennej pracy
- aktywne uczestnictwo w WDN poprzez przygotowanie szkoleniowej Rady Pedagogicznej cały okres stażu kwestionariusze diagnostyczne, sprawozdania
5. Publikowanie efektów swojej pracy - Internet (www.literka.pl, www.profesor.pl www.interklasa.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl)
- sprawozdania cały okres stażu
§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych uczniów poprzez skoordynowanie własnych działań edukacyjnych
z kierunkami polityki oświatowej państwa i priorytetami wewnątrzszkolnymi - współpraca z wychowawcami w zakresie diagnozy potrzeb, zainteresowań i oczekiwań dzieci oraz ich sytuacji rodzinnej
- współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie pomocy logopedycznej dzieciom z zaburzeniami mowy
-współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie pomocy dzieciom (opinie, orzeczenia)
cały okres stażu
kwestionariusze diagnozy,
opinie logopedyczne
2. Dostosowanie pracy terapeutycznej do potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców - ustalenie indywidualnych programów terapii logopedycznej z uwzględnieniem zainteresowań dzieci:
 rozmowy dziećmi, rodzicami, nauczycielami,
 obserwacje własne cały okres stażu
Karty Terapii Logopedycznej

- zainteresowanie dzieci oraz rodziców treściami związanymi ze zdrowym stylem życia:
 organizacja działań związanych z profilaktyką logopedyczną (spotkania profilaktyczne dla rodziców, przygotowanie Przedszkolnego Programu Profilaktyki Logopedycznej „Języczek Wędrowniczek” dla dzieci najmłodszych) listy obecności, zdjęcia, potwierdzenia udziału, Przedszkolny Program Profilaktyki Logopedycznej

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy logopedycznej - przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, planów pracy logopedy, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, itd.
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych (komputer, odtwarzacze: DVD, CD, dyktafon)
- przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów przy użyciu pakietu MS Office
- wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy i informacji
do przygotowania pomocy dydaktycznych lub informacyjnych niezbędnych podczas prowadzenia zajęć z dziećmi, a także spotkań z rodzicami
- przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną cały okres stażu Plan rozwoju zawodowego, plan pracy logopedy, sprawozdania, konspekty, prezentacje multimedialne, zaproszenia, podziękowania, dyplomy
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie - publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, artykułów logopedycznych i profilaktycznych
- pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
- udział w życiu portali edukacyjnych takich jak: www.literka.pl, www.profesor.pl www.interklasa.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl. cały okres stażu§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki - udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego (konferencjach, kursach, szkoleniach)
- samokształcenie poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, Powiatowego Centrum Kultury (nowości książkowe, czasopisma), publikacje internetowe cały okres stażu potwierdzenia udziału, zaświadczenia, notatki własne
2. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim warsztacie pracy - wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy logopedycznej, przeciwdziałaniu zachowaniom trudnym, rozwijaniu kultury osobistej dzieci
- upowszechnianie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez:
 Prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych w ramach WDN
 Prowadzenie szkoleń/warsztatów/indywidualnych konsultacji dla rodziców i nauczycieli. cały okres stażu Notatki własne
3. Propagowanie wartości związanych ze zdrowym stylem życia i rozwojem osobistym - zapraszanie specjalistów z zakresu zdrowego stylu życia, profilaktyki wad wymowy
- ogólnodostępne gazetki/ulotki
Cały okres stażu Listy obecności, zdjęcia
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich oraz wykorzystywanie ich w bieżącej pracy - aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich poprzez studiowanie stron internetowych:
 www.men.gov.pl
 www.mpips.gov.pl
 www.isap.sejm.gov.pl
- prowadzenie
 rozmów indywidualnych, zajęć logopedycznych i profilaktycznych dla dzieci
 rozmów indywidualnych, warsztatów, szkoleń dla rodziców
 konsultacji dla nauczycieli
z wykorzystaniem wiedzy bazującej na obowiązujących aktach prawnych Cały okres stażu notatki własne
2. Poznanie przepisów w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz wykorzystywanie ich w bieżącej pracy - systematyczne przypominanie praw i obowiązków dziecka podczas prowadzonych zajęć oraz spotkań indywidualnych, ewentualne upominanie dzieci nie przestrzegających postanowień regulaminów Na bieżąco
3. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem aktualizacji dokumentów wewnątrzprzedszkolnych - systematyczne monitorowanie zmian w prawie oświatowym
- współpraca z Dyrekcją przedszkola w aktualizacji bądź modyfikacji dokumentacji przedszkola
Na bieżąco

4. Wykorzystywanie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - poznawanie i wykorzystywanie przepisów prawa w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
- monitorowanie stanu poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców poprzez wywiady i ankiety wraz z wykorzystaniem ich wyników w codziennej pracy Na bieżąco


badanie ankietowe

Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2017 roku do .

Podpis nauczyciela kontraktowego …………………………………………..
Podpis opiekuna stażu ………………………………………………………..

Zatwierdzam do realizacji
Podpis dyrektora……………………………………………………………...


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.