Katalog

Katarzyna Hensel, 2020-06-15
Pakość

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w świetlicy szkolnej

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Nauczyciel: Katarzyna Hensel
Zajmowane stanowisko: nauczyciel - wychowawca świetlicy
Miejsce pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2022r.


Cele stażu:

• Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie
u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Poszerzanie zakresu wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.
• Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Doskonalenie metod pracy i warsztatu.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018r. poz. 1574),
na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 967)
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 11.Poznanie procedury awansu zawodowego.

 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

 Hospitacje zajęć prowadzone przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, pedagogicznej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych sale świetlicowe oraz pomieszczenia szkolne.
4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
 Dokonywanie wpisów do dziennika świetlicy szkolnej i e-dziennika.
 Pełnienie funkcji członka zespołu zadaniowego do opracowania raportu dotyczącego stanu bezpieczeństwa w szkole.
 Pełnienie funkcji członka zespołu zadaniowego w klasach I-III.
 Prowadzenie dokumentacji z pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.
 Opracowanie semestralnych i rocznych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej.
5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych: praca w grupach, drama, inscenizacje, dyskusje, metaplan, burza mózgów, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, metoda projektów, gry i zabawy edukacyjne.
 Tworzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci na zajęciach świetlicowych tj. wystawy prac plastycznych.
 Przeprowadzenie konkursów szkolnych plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.
6. Współpraca z rodzicami
 Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach opiekuńczo – wychowawczych na tablicy informacyjnej.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły np. Policja, Straż Pożarna ,Opieka Społeczna, Samorząd Gminny, Ośrodkiem Kultury w Pakości.
8. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów pracy korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Współpraca opiekunem strony internetowej szkoły przy tworzeniu artykułów i informacji z życia świetlicy szkolnej.
 Korzystanie z poczty w sieci Internet w celu przesyłania i odbierania wiadomości (komunikowanie się z innymi nauczycielami
9. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audio boki, gramofon, plansze interaktywne i wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 21.Dzielenie się swoim doświadczeniem
 Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu przy tworzeniu autorskiego programu zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
 Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
3. Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.
 Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości
4. Organizacja zajęć otwartych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych w świetlicy szkolnej dla nauczycieli kontraktowych
5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych.

 Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
 Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innymi nauczycielami zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3


1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami w celu diagnozy potrzeb dziecka.
Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
 Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 Praca z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu w klasach I-III.
 Prowadzenie zajęć mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci w klasach IV-VIII.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowani i uzdolnienia dzieci np.: plastyczne, techniczne, z wykorzystaniem multimediów, kulinarnych.
4.Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze, rekreacyjo-sportowe.
 Organizowanie spotkań z: policjantem, pielęgniarką, strażakiem, poetą, muzykiem itp.
5. Organizacja lub udział z uczniami w akcjach charytatywnych.
 Zbiórka żywności dla Schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu.
 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz chorych i potrzebujących np. „Fundacja Nasz Dom” - GÓRA GROSZA” – zbiórka groszy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a


1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Opracowanie scenariuszy zajęć oraz kart pracy dla dzieci z klasy III usprawniających technikę czytania i pisania.
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI
§ 8 ust. 3 pkt. 4d

1. Opracowanie autorskiej pracy dotyczącej rozwoju dziecka w wieku szkolnym.
 Opracowanie pracy nt. „Współczesne problemy szkolne uczniów (stosunki uczeń-uczeń , uczeń-nauczyciel).

Plan rozwoju zawodowego w czasie odbywania stażu może ulec zmianie i być dostosowany do bieżących potrzeb szkoły.


Katarzyna Hensel
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.