Katalog

Aneta Dominiak, 2020-06-15
Żelechlinek

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

- n +

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Skład zespołu:
…………………………………
………………………………....
…………………………………
…………………………………

Główne kierunki pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020

1.Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia.

2.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, kół zainteresowań, konkursów.

3.Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

4.Organizowanie i realizacja imprez i uroczystości w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.


5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.

6.Czuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową
realizacją programów nauczania.

7.Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

8. Współpraca z rodzicami, organizowanie różnych form pedagogizacji.


Zadania oraz formy realizacji

1.Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020

- Analiza podstawy programowej,
- Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie
zgodności treści edukacyjnych z podstawą programową,
- Omówienie wybranych podręczników,
- Weryfikacja kryteriów oceniania WSO i wymagań
edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

2.Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez badanie i analizę
wyników nauczania

-Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych
i ustalenie wniosków do dalszej pracy,
-Przeprowadzenie testu sprawdzającego na koniec klasy III-
udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji
Trzecioklasisty,
-Współudział w opracowywaniu planów szkolnych, programów,
ewaluacji wewnętrznej.


3.Doskonalenie nauczycieli- członków zespołu przedmiotowego

-Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach, kursach
szkoleniowych(wg potrzeb nauczycieli)

4.Wspieranie uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami
dydaktyczno- wychowawczymi

-Założenie w szkole „Klubu Ortografitti” dla uczniów
mających trudności w nauce czytania i pisania w ramach
udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
-Realizacja projektu „Matematyka z klasą” w klasie III,
-Realizacja w kl.III ogólnopolskiego programu ”Uczymy
dzieci programować”
-Organizacja kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
-Ustalenie terminarzu konkursów klasowych, szkolnych,
gminnych,
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną-
kierowanie uczniów mających trudności w nauce lub
sprawiających trudności wychowawcze,
-Indywidualizacja procesu nauczania poprzez dostosowanie
wymagań, przygotowywanie zróżnicowanych kart pracy.

5. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

- Gromadzenie pomocy dydaktycznych,
- Wyposażenie i urządzenie sal lekcyjnych,
- Dbanie o wystrój sal lekcyjnych i szkoły.

6. Współpraca z rodzicami

- Zapoznanie rodziców klas I z podstawą programową, z
Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły oraz z
Wewnętrznym i Przedmiotowym Systemem Oceniania,
- Organizowanie zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem,
- Pedagogizacja rodziców, prelekcje, pogadanki
- Kontakty indywidualne,
- Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez udział
w uroczystościach szkolnych, wyjazdach i wycieczkach,
- Współpraca z rodzicami uczniów posiadających opinię
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

7.Organizacja imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek

- Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych zgodnie
z harmonogramem imprez: Ślubowanie Pierwszoklasistów,
Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia, Bal Karnawałowy,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień
Dziecka,
-Przygotowanie uroczystości szkolnej w związku ze zmianą
patrona szkoły,
-Organizowanie wycieczek edukacyjnych(kino, teatr, muzeum)
i rekreacyjnych.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Udział w akcjach
charytatywnych

- Współpraca z GOK i GOPS w Żelechlinku- pomoc rodzinom w
trudnej sytuacji materialnej,
- Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej (Straż
Pożarna, Policja),
- Współpraca z Gminną Biblioteką w Żelechlinku.

9. Podsumowanie pracy zespołu

- Omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym,
- Sformułowanie wniosków na przyszły rok szkolny.
Podpisy członków zespołu:Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.