AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Patrycja Krzewicka, 2020-06-15
Niechorze

Awans zawodowy, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +Przedszkole im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Patrycja Krzewicka
Imię i nazwisko: mgr Patrycja Krzewicka
Data i miejsce urodzenia: 23 Grudzień 1979r, Trzebiatów
Placówka oświatowa: Przedszkole im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu
Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Wykształcenie: Magister, Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet Szczeciński, Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - kształcenie zintegrowane.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Zofia Lebioda (1 wrzesień 2017r. do 31 sierpień 2019r.), mgr Joanna Żoła ( 1 wrzesień 2019r. do 31 maj 2020r.)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Ewa Łozdowska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 rokuWstęp

Decydując się na studia pedagogiczne miałam świadomość tego, że swoją przyszłość wiąże z dziećmi. W oświacie pracuję już 7 lat, a nauczycielem wychowania przedszkolnego jestem od lat 3. Swoją przygodę w zawodzie rozpoczęłam pełniąc funkcję pomocy nauczyciela w grupie „0”, która pozwoliła mi nabrać doświadczenia w pracy z dziećmi.
W 2015 r. zostałam pedagogiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu.
Czas ten pozwolił mi wejść w specyfikę zawodu nauczyciela i utwierdził w przekonaniu
o słuszności wyboru wykonywanego zawodu. W 2017 r. podjęłam decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomowych, które umożliwiły mi rozpoczęcie pracy w przedszkolu - przez dwa lata byłam nauczycielem dochodzącym w grupie młodszej 3, 4 latków oraz „zerówce” – 5,6 latków.
Od września 2019 r. jestem wychowawczynią grupy młodszej „Delfinki”. Pełniąc funkcję wychowawcy oddałam się w zupełności swojej pracy. Zdałam sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, którą ponoszę za moich wychowanków. Dużo uwagi poświęcam moim podopiecznym, dbając o ich rozwój, a także poczucie bezpieczeństwa. Za sukces uważam to, iż wszystkie dzieci rozpoczynające swoją edukację, pozytywnie przeszły proces adaptacji i dobrze czują się w przedszkolu, w swojej grupie rówieśniczej. Ogromną satysfakcję przyniosło mi zorganizowanie po raz pierwszy pasowania na przedszkolaka, które odbyło się w listopadzie. Czułam ogromną radość i dumę z moich wychowanków podczas uroczystości – zauważalne były postępy u dzieci. Patrząc jak rozwija się młody człowiek, i z miesiąca na miesiąc nabywa nowe umiejętności, rozwija się emocjonalnie, społecznie oraz jego zdolności poznawcze są coraz większe, czuję, że to co robię ma sens.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Okres stażu był dla mnie szczególnym czasem - czasem refleksji nad sobą, czasem poszukiwań, wzbogacania wiedzy i zdobywania doświadczenia. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.
Pierwszym zadaniem na mojej drodze awansu zawodowego, na stopień nauczyciela mianowanego, które miało mi pomóc w wejściu na ścieżkę awansu zawodowego i doprowadzenie go do końca było:

 Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela mianowanego, w ramach której:

 przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego, czyli:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartę Nauczyciela (Dz. U. 2016 poz. 1379
z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Z 2018r. Poz. 1574);
 regularnie śledziłam strony internetowe poświęcone procedurom awansu
(tj. www.awans.net, www.awans.oswiata.org.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.e-serwisNauczyciela.pl);
 korzystałam z czasopism o tematyce oświatowej („Wychowanie w Przedszkolu ”, „Bliżej Przedszkola”), zwłaszcza artykułów dotyczących awansu;
Dzięki zapoznaniu się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi przebieg awansu zawodowego oraz dzięki studiowaniu literatury związanej z tym zagadnieniem uzyskałam następujące efekty.
Uzyskane efekty:
- znam przepisy prawa oświatowego, które są związane z awansem zawodowym nauczyciela;
- wiem, jakie pojawiły się zmiany w prawie oświatowym w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli podczas odbywania przeze mnie stażu;
- rozpoczęłam i ukończyłam staż na nauczyciela mianowanego;
- potrafię poprawnie sformułować wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela
mianowanego, do kogo i w jakim terminie go złożyć.
Kolejnym zadaniem rozwojowym porządkującym moją pracę była:
 Współpraca z opiekunem stażu, którą realizowałam w następujący sposób:

 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu;
 zawarłam kontrakt i omówiłam zasady współpracy;
 opracowałam plan rozwoju zawodowego;
 ustaliłam terminy spotkań z opiekunem;
 obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
 prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i zajęcia otwarte dla innych nauczycieli;

Przypominam sobie początki mojej kariery nauczycielskiej, gdy każda uwaga odnośnie mojej pracy wywoływała u mnie zawstydzenie lub ogromne poczucie porażki, przy niepochlebnej ocenie. Teraz na przestrzeni lat zauważyłam, że podejmowane przeze mnie działania sprawiły, iż jestem bardziej świadoma, pewna siebie i otwarta na nowe wyzwania, ale i krytykę, bowiem choć nigdy nie jest przyjemna, to właśnie ona jest często motorem do podejmowania zmian, a co za tym idzie do własnego rozwoju. Zatem jestem bardzo wdzięczna mojemu opiekunowi stażu i innym nauczycielom za możliwość pokazania swojej metodyki pracy, przeprowadzenie szeregu zajęć, które były hospitowane przez dyrekcję, mojego opiekuna stażu oraz inne nauczycielki. Uzyskałam wiele pochwał, które wzmocniły moją samoocenę i zachęciły do podejmowania kolejnych wyzwań i inicjatyw. Ale oprócz tego usłyszałam wiele cennych wskazówek – nad czym powinnam jeszcze popracować, na jakie sprawy zwrócić większą uwagę, jakie inne cele sobie postawić przy opracowywaniu danego zagadnienia lub jakich alternatywnych metod użyć, które mogą się sprawdzić lepiej lub pomogą osiągnąć inne cele, przy realizowaniu z dziećmi danego tematu. Zwłaszcza, że nie wszystkie dzieci mają takie same możliwości uczenia się. W zindywidualizowanym procesie wychowawczo-dydaktycznym potrafię zaobserwować trudności w uczeniu się, uwarunkowane nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, somatycznym, narządów zmysłu. Podczas stażu, jak i podczas całej mojej pracy zawodowej bardzo sobie cenię rady innych nauczycieli, którzy dzięki większemu doświadczeniu, różnym zainteresowaniom i talentom są dla mnie ogromnym źródłem inspiracji do mojej własnej pracy. Możliwość obserwowania zajęć opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, dało mi dużą ilość wskazówek i cennych rad, które wykorzystałam w swojej pracy i będę z nich na pewno korzystała w przyszłości.
Uzyskane efekty:
 potrafię napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego;
 planuję swoją pracę dydaktyczną, w taki sposób, aby być bardziej świadomym
i wrażliwym w kwestii osiągnięć i efektów podejmowanych działań dla siebie, dla moich uczniów i mojego przedszkola;
 potrafię rozpoznać potrzeby rozwojowe dzieci ;
Trzecim zadaniem rozwojowym w zakresie organizacji stażu było:

 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, które było wypełniane
w następujący sposób:

 gromadziłam dokumentację związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia, programy, projekty, scenariusze, fotografie, filmy
i prezentacje multimedialne, itd.);
 napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałam dokumenty, które mają być złożone w celu wszczęcia postępowania egzaminacyjnego.


Uzyskane efekty:
 potrafię zgromadzić i uporządkować dokumentację, która związana jest z realizacją planu rozwoju zawodowego;
 jestem świadoma, czym jest rozwój zawodowy i jak nim prawidłowo pokierować
w przyszłości;
 wiem, jakie elementy powinno zawierać dobrze skonstruowane sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować i dostarczyć, aby mogło być wszczęte postępowanie egzaminacyjne.
Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu poznałam niezbędne wymagania do awansu zawodowego, co pomogło mi w kompetentnym opracowaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbycia stażu. Umożliwiło mi to stworzenie solidnych podstaw do rozwijania mojej ścieżki zawodowej nie tylko w oparciu o moje plany i zamierzenia, ale także zgodnie z prawnymi wytycznymi. Dało mi to pewność, że kroczę właściwą drogą, a moje działania są poprawnie zaplanowane.§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian
w tych działaniach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
 brałam udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności:

a) Szkolenia zorganizowane na terenie placówki (wewnętrzne)

 brałam udział w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN), które bardzo wzbogaciły mój warsztat pracy:
- „Vademecum przetwarzania danych osobowych RODO”
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
- „Zmiana prawa oświatowego od 1.IX.2019”
- „Innowacyjny nauczyciel- aktywny i zaangażowany uczeń czyli o innowacjach
w edukacji”
- „Szkolenie BHP”
- „Profesjonalne zebrania z rodzicami”
- „Doradztwo zawodowe od 1.IX.2018”
- „Kompetencje kluczowe na każdej lekcji”
- „Bez kredy-Aktywna Tablica 2018”
W trakcie stażu doskonaliłam własny warsztat, pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez ZCDN i CEN oraz „Empirię”. Ukończyłam również studia podyplomowe w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych, kierunek „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - kształcenie zintegrowane”


b) Szkolenie zewnętrzne:
- „Tańce liniowe, zumbowe i integracyjne dla dzieci” – warsztat metodyczny
z pedagogiki zabawy- skrypt zielony i fioletowy.
- „Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- warsztaty
Edukama.
- „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc”.
- „Rola nauczyciela, doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów
od najmłodszych lat”- konferencja zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
- „Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej”- ZCDN.
- „Kodowanie na dywanie”- Empiria.
- „Dziecko z trudnościami w koncentracji uwagi” CEN.
- „Aktywne słuchanie muzyki”- Edumuz.
- „Piosenka i ruch” – Maria Tomaszewska.

Uzyskane efekty:
 potrafię wykorzystywać podczas codziennych zajęć zabawy ruchowe i tańce z dziećmi do muzyki popularnej, a także poznane układy choreograficzne wykorzystuje podczas uroczystości przedszkolnych;

 znam przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 wiem, jak zorganizować swoją pracę, by była zgodna z nowymi przepisami;

 stosuję podane zalecenia odnośnie ochrony danych osobowych w kontaktach z wychowankami i ich rodzicami, w kontaktach z pozostałymi pracownikami przedszkola oraz osobami postronnymi;

 wiem, gdzie i do kogo mogę się zgłosić po poradę i z pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

 poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie odpowiedniego zachowania w przypadku wypadku – zapewnienie opieki poszkodowanemu, wezwanie profesjonalnej pomocy
i samodzielne udzielenie pomocy przedmedycznej;

 przebyte szkolenia umożliwiają mi dostosowywanie odpowiednich form, metod
i środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej wg potrzeb rozwojowych dzieci, które nie mają takich samych możliwości uczenia się
i nabywania nowych umiejętności;
 poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie umuzykalniania dzieci i jego roli w dalszym rozwoju dziecka i wpływie na dalszą naukę dziecka;
 bardziej świadomie podchodzę do wyboru piosenek, które proponuję moim przedszkolakom;
 wiem, że odpowiednio dobrana piosenka dla dzieci jest rytmiczna, ma prostą melodię i prosty tekst, najlepiej gdy w oryginale wykonywana jest przez dziecko;
 potrafię wykorzystać zaproponowane pomysły na zabawy „na dobry początek” w codziennej pracy z dziećmi do zintegrowanie grupy przed rozpoczęciem zajęć;
 poszerzyłam swoją wiedzę na temat przyczyn trudności z koncentracją uwagi, wiem jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka, poznałam szereg zabaw i ćwiczeń
do codziennego wykorzystania w przedszkolu;
Podsumowując, wszystkie formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział podczas odbywania stażu wypływały z chęci pogłębiania wiedzy, którą już posiadam oraz zdobywania nowej w zakresie nowości pedagogicznych. Pragnęłam także udoskonalić umiejętności, które posiadam, ale także chciałam zdobyć nowe doświadczenia i myślę, że to udało mi się zrealizować, zgodnie z założeniami na początku mojego stażu. Ponieważ wychodzę z założenia, że praca w zawodzie nauczyciela nie polega jedynie na wspomaganiu rozwoju dzieci, z którymi się pracuje, lecz także na własnym samorozwoju – ciągłym podnoszeniu swoich kompetencji
i szukaniu nowych metod i sposobów pracy z dziećmi, dlatego będę się starała dalej doskonalić i dokształcać.
 Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
 Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Oprócz warsztatów i szkoleń podnoszących moją wiedzę i kompetencję samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i pracowałam nad rozwojem swoich umiejętności, które mogłyby mi pomóc podczas pracy z dziećmi lub wspierałyby moją współpracę z rodzicami.
W tym celu:
 gromadziłam i studiowałam literaturę fachową:
- Janiszewska B., Jak kochać dziecko? (w przedszkolu i w domu);
- J. Nelsen, „Pozytywna dyscyplina”;
- K. Turek, „Nauczycielka przedszkola – pomiędzy pasją a zagubieniem”;
- A. Faber, E. Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby
dzieci do nas mówiły”
 studiowałam czasopisma pedagogiczne:
- „Wychowanie w przedszkolu”
- „Nauczycielka przedszkola”
- „Bliżej przedszkola”
- „Mały Artysta”
- „Window color”
- „Hobby”

 śledziłam nowości na stronach internetowych:
- http://www.nauczycieleprzedszkola.pl
- http://www.wychowanieprzedszkolne.pl
- http://panimonia.pl
- https://pl.pinterest.com
- http://krokotak.com/
- https://www.printoteka.pl/
Uzyskane efekty:
 potrafię wyszukać i wzbogacić także swoją prywatną biblioteczkę pedagogiczną o interesujące mnie pozycje z kanonu literatury fachowej;
 wiem, jak wykorzystać zdobyte informacje do: opracowania scenariuszy zajęć, przygotowywania imprez przedszkolnych, wzbogacania realizowanych projektów edukacyjnych, lepszego przygotowania się na zebrania z rodzicami lub do rozmów indywidualnych z rodzicami;
 potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach,
np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi;
 potrafię lepiej zrozumieć dzieci, ich potrzeby, pomóc im w rozwijaniu ich zainteresowań i w rozwiązywaniu ich problemów;
 potrafię uatrakcyjnić prowadzone zajęcia plastyczne w nowe techniki i przy wykorzystaniu zaskakujących materiałów wtórnych;
 potrafię systematycznie zadbać o doskonalenie wynikające z moich własnych potrzeb i zgromadzić materiały służące własnemu rozwojowi.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Mając na uwadze własny rozwój, a także rozwój dzieci, sumiennie i systematycznie tworzyłam swój warsztat pracy. Powstał on na bazie wyżej wymienionych źródeł pogłębiających moją wiedzę i poszerzających zakres moich umiejętności zawodowych, a także dzięki udziałowi w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Uzyskane efekty:
 wykorzystuję zdobytą wiedzę do doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 potrafię wykorzystać w swojej pracy pomoce, które zaobserwowałam na zajęciach pokazowych, a także na zajęciach u opiekuna stażu;
 potrafię samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne, które pomagają w rozwijaniu umiejętności dziecka;
 poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, oprócz wzbogacenia swojego warsztatu pracy, wzbogaciłam również bazę materialną placówki;
 stworzyłam swoją biblioteczkę z ciekawymi bajkami, książki tematyczne, albumy oraz płyty CD z piosenkami, filmami tematycznymi;
 potrafię wykonać piękne i kolorowe dekoracje w sali dydaktycznej dostosowane do pory roku lub do tematyki zajęć, dostosowane do uroczystości i imprez przedszkolnych, zajęć związanych z realizacją projektu edukacyjnego, pt. „Zdrowe przysmaki to lubią przedszkolaki”, zajęć otwartych dla rodziców, itd.
 poprzez ciekawe elementy wystroju sali, szatni i innych pomieszczeń przedszkolnych uwrażliwiam dzieci na piękno otaczającego nas świata oraz kształtuję w nich poczucie estetyki i piękna;
 samodzielnie przygotowuję rekwizyty na uroczystości przedszkolne, rekwizyty na zajęcia otwarte, na zajęcia z projektu, pt. „Zdrowe przysmaki to lubią przedszkolaki”;
 prowadzę także „Kącik dla rodziców”, który na bieżąco uzupełniam lub uaktualniam;
 potrafię zadbać o systematyczną prezentację prac dzieci, zarówno w sali przedszkolnej, jak i na tablicy znajdującej się w szatni przedszkolnej;
 potrafię opracować i gromadzić scenariusze: imprez przedszkolnych dla dzieci, których często jestem pomysłodawcą, uroczystości przedszkolnych dla rodziców
i dziadków; zajęć otwartych dla Rodziców.
 potrafię dokonać ewaluacji własnych działań (wywiad z dziećmi i obserwacja ich postępów, wywiad z innymi nauczycielami obserwującymi prowadzone przeze mnie zajęcia, ankiety dla rodziców) i na tej podstawie potrafię poprawiać na bieżąco ewentualne błędy i uzupełniać pojawiające się braki oraz lepiej dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 Prowadzenie dokumentacji:
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego, co dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Współpracując z Radą Pedagogiczną opracowywałam Roczny Plan Pracy Przedszkola i stworzyłam Roczny Harmonogram Imprez w Przedszkolu. Przygotowywałam listy obecności na zebraniach oraz na zajęciach otwartych dla rodziców.
Gromadziłam prace plastyczne w przeznaczonych do tego teczkach, a także wypełnione karty pracy, które są ogromnym źródłem wiedzy na temat możliwości i postępów każdego dziecka.
W czasie mojego stażu opracowałam scenariusz projektu edukacyjnego tj. „Zdrowe przysmaki to lubią przedszkolaki”, a także dokumentowałam projekty „Z ekologią nam po drodze” i „Zdrowie – ważna sprawa”.

Uzyskane efekty:
 systematycznie prowadziłam dziennik zajęć;
 potrafię przeprowadzić obserwacje rozwoju dziecka odpowiadające grupie wiekowej, której jestem wychowawcą w danym roku szkolnym (osobno karty obserwacji dzieci 3letnich, 4letnich i 5letnich);
 potrafię przeprowadzić diagnozy dzieci 6 letnich służących do przygotowania gotowości szkolnej;
 potrafię na bieżąco monitorować realizację Podstawy Programowej;
 potrafię przygotować analizę pracy dydaktyczno – wychowawczej – semestralną i roczną;
 potrafię przygotować dokumentację niezbędną do projektów edukacyjnych,
 każde dziecko posiada teczkę prac plastycznych;
 potrafię dokumentować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego;

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
Przedszkole jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym dziecko czerpie radość z zabawy i nauki. Dwa najbliższe dziecku środowiska wychowawcze (rodzina i przedszkole) mają decydujący wpływ na wielostronny rozwój młodego człowieka. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice nawiązują ze sobą bliskie kontakty i skłonni są do wzajemnej współpracy. Spotkania typu, Dzień Rodziny, w którym biorę aktywny udział, organizowany przez przedszkole, integruje dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Zasadniczym celem tych spotkań jest integracja grupy, rodziców oraz wspólna zabawa na powietrzu. Zajęcia otwarte, warsztaty oraz wspólne wyjazdy również służą lepszemu poznaniu oraz integracji rodziców z przedszkolem. W ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom, w którym uczestniczy także nasze przedszkole, wdrażałam dzieci do codziennego czytania, zapraszałam także rodziców by zabrali nasze pociechy do magicznego świata książek. Ustawicznie doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki staram się być dla rodziców źródłem wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie prawidłowego rozwoju ich dzieci. Przez cały okres stażu starałam się być w stałym kontakcie z rodzicami. Swoje spostrzeżenia o dzieciach, o ich mocnych i słabych stronach przekazywałam podczas rozmów indywidualnych, a także w czasie konsultacji dla rodziców. Samodzielnie planowałam, organizowałam i przeprowadzałam zebrania dla rodziców, podczas których informowałam ich o sprawach bieżących dotyczących spraw organizacyjnych przedszkola oraz o sprawach grupowych. Aby zintegrować środowisko rodzinne dziecka razem ze środowiskiem przedszkolnym:
- organizowałam Zajęcia Otwarte dla Rodziców:
a) adaptacja przedszkolaków - tydzień adaptacyjny dla dzieci z rodzicami - zajęcia otwarte;
b) warsztaty świąteczne – wykonywanie stroików i bombek;
c) warsztaty piernikowe - pieczenie pierników wraz z dziećmi oraz ich dekorowanie;
d) warsztaty kulinarne w ramach projektu edukacyjnego- „Nabiał i produkty mleczne”-
wykonanie pysznych zwierzątek z różnych rodzajów serów;
- organizowałam uroczystości przedszkolne, do udziału w których zapraszałam rodziców
i dziadków naszych przedszkolaków, tj., Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie wigilijno-kolędowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz Zakończenie Roku Szkolnego;
- organizowałam imprezy przedszkolne, w przygotowanie których angażowałam rodziców, tj. przygotowanie odpowiedniego stroju dla dziecka, np. Mikołajki, Andrzejki, Bal Karnawałowy, itd.; przygotowanie dekoracji, przygotowanie rekwizytów, np. przyniesienie owoców i warzyw, przetworów owocowych; suszonych owoców, ziaren, produktów mącznych potrzebnych do realizacji projektu, pt., ”Zdrowe przysmaki to lubią przedszkolaki”, przygotowywanie oprawy gastronomicznej imprezy, np. pieczenie ciast, ciastek i babeczek;
- organizowałam i współorganizowałam konkursy wewnątrz przedszkolne i między- przedszkolne, w których udział brały dzieci wraz ze swoimi rodzicami:
a) „Karta bożonarodzeniowa” (rok szkolny 2017-2018);
b) „Zdrowie ważna sprawa” (rok szkolny 2018-2019);
c) „Konkurs na maskę karnawałową ” (rok szkolny 2019-2020);
- podejmowałam inicjatywy charytatywne, w które angażowałam Rodziców:
a) zbiórka nasion w akcji „Nasiona dla Afryki”, zbiórka nakrętek i baterii;
b) „Szlachetny zajączek”- zbiórka zorganizowana w przedszkolu dla jednego z wychowanków;
c) „Okulary dla Afryki”- zbiórka okularów dla potrzebujących; przekazane Parafii
w Konarzewie;
d) paczki dla chłopców z domu dziecka; zebranie pieniążków na prezenty dla dwójki
chłopców z domu dziecka w Gryficach, zakup piżam i bielizny;
e) udział w WOŚP – zbieranie do puszek funduszy w 28 finale;
f) zbiórka karmy dla schroniska „Reks” w Kołobrzegu;


Uzyskane efekty:
 potrafię analizować dokumentację dotyczącą dziecka dostarczoną przez rodziców do przedszkola;
 potrafię przygotować arkusze obserwacji dziecka z podziałem na obszary rozwoju: fizyczny, intelektualny i emocjonalno - społeczny, z których czerpię wiedzę na temat wiadomości i umiejętności dzieci znajdujących się w mojej grupie przedszkolnej;
 potrafię analizować prace wykonane przez dzieci i zaobserwować ich ewentualne postępy lub sfery, które musimy usprawniać i doskonalić;
 potrafię być otwarta i ze szczerością, ale i z wyczuciem informować rodziców
o postępach oraz problemach dziecka;
 wiem, że formy współpracy z rodzicami, tj. zebrania, rozmowy indywidualne (zajęcia otwarte, konkursy, akcje charytatywne odbywające się z udziałem rodziców, itd.) powinny być na bieżąco dokumentowane w dzienniku zajęć oraz w specjalnym zeszycie rozmów z rodzicami;
 potrafię zintegrować rodziców wraz ze środowiskiem przedszkolnym poprzez organizowanie zajęć otwartych dla rodziców;
 potrafię zaangażować rodziców w przygotowanie imprez przedszkolnych – przygotowanie odpowiednich strojów dla dzieci, poczęstunków, rekwizytów;
 potrafię wraz z innymi nauczycielami, ale również samodzielnie zaplanować i przeprowadzić konkursy wewnątrz przedszkolne, w które zaangażowane są zarówno dzieci, jak i ich rodzice;
 potrafię opracować regulamin konkursu, przeprowadzić rzetelne głosowanie w celu ustalenia najlepszych prac i wyłonienia zwycięzców;
 potrafię zachęcić i zaangażować rodziców w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola;
 potrafię budować pozytywny obraz przedszkola w oczach rodziców, jako placówki zaangażowanej we wszechstronny rozwój dziecka i miejsca otwartego na współpracę z rodzicami – dla dobra dziecka.
 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Podczas swojej pracy zawsze bacznie obserwuję dzieci znajdujące się pod moją opieką.
To właśnie ich pomysły i zainteresowania są najczęściej inspiracją do podejmowania przeze mnie nowych wyzwań, przeprowadzania zajęć i realizowania programu w nietypowy sposób. Dodatkową podpowiedzią są dla mnie rozmowy prowadzone z dziećmi i ich rodzicami.
Wprowadzałam dzieci w „świat sztuki”. Uważam bowiem, że twórczość plastyczna oraz muzyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka, która tworzy bazę dla prawidłowego rozwoju we wszystkich pozostałych obszarach. W trakcie mojego stażu, wzbogacałam zajęcia z dziećmi o różne formy ekspresji artystycznej:

- plastyczne (wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, tj. rysowanie – kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelowymi; malowanie farbami plakatowymi, pastą do zębów, węglem, cukrem i barwioną solą, kolorową pianą; stemplowanie – dłońmi, paluszkami, stopami, patyczkami higienicznymi, gąbkami, widelcami plastikowymi; wydzieranki, wyklejanki; lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, itd.);

- muzyczne – wykorzystywanie muzyki współczesnej, klasycznej, przebojów dziecięcych i przebojów z dawnych lat, m.in. „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Mało nas do pieczenia chleba”, itd., muzyki ludowej oraz muzyki tradycyjnej w innych krajach oraz wykorzystanie instrumentów w zabawach muzycznych i muzyczno – ruchowych, a także instrumentalizacja utworów;

- taneczne – wykorzystywanie płyt z materiałów szkoleniowych – nauka prostych układów choreograficznych do takich utworów jak „Chocolate”, „Taniec Połamaniec”, „Papaya” i wiele innych.

Wzbogacałam prowadzone przez siebie zajęcia o elementy nieszablonowe, sprawiające, że omawiane treści były ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci:
- przygotowanie zajęć z wykorzystaniem rekwizytów, tj. zajęcia teatralne;
- wykonanie pacynek i zorganizowanie teatru cieni z pomocą dzieci;
- przygotowanie foto-budki na dzień pluszowego misia;
- zajęcia przedświąteczne – choinka i ozdoby choinkowe, bazie kotki, pisanki, kartki
świąteczne;
- wspólne wyciskanie soku marchwiowego za pomocą sokowirówki oraz degustacja;
- pieczenie chleba z ziarnami – z poznaniem wszystkich składników oraz całym
procesem wzrostu zbóż i wypieku różnego rodzaju pieczywa; pieczenie ciasteczek
owsianych;
- przygotowanie sałatki owocowej;
- przygotowywanie kwiatowych obrazków z nasion słonecznika, dyni, kukurydzy,
siemienia lnianego itp.;
- „Przedszkolny Ogródek Delfinków” - wspólne sianie owsa na ziemi i rzeżuchy na
wacie oraz obserwacja procesu ich wzrostu, rozmowa na temat tego co jest potrzebne
do życia roślinom;
- Warsztaty piankowe – Pan Pianka;
- Warsztaty „Kuli Śnieżnej”;
- Warsztaty bombkowe.

Jestem autorką projektu edukacyjnego „Zdrowe przysmaki to lubią przedszkolaki”, promującego zdrowy styl życia niezwykle istotny w prawidłowym rozwoju młodego człowieka. Był to projekt całoroczny, którego celem było kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe – dzięki projektowi edukacyjnemu, który został przygotowany właśnie po to, aby pokazać dzieciom zalety świadomego odżywiania się, nauczyć dokonywania właściwych wyborów: wybrać to, co zdrowe i odżywcze, choć z początku dziwne i nieznane. Poza tym chciałam, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe, wartościowe pokarmy. Realizowałam także projekty o tematyce ekologicznej i zdrowotnej „Z ekologią nam po drodze” i „Zdrowie ważna sprawa”.
W celu stworzenia jeszcze szerszego wachlarza możliwości do rozwijania zainteresowań dzieci zorganizowałam oraz byłam współorganizatorem różnorodnych spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów, tj.:
• Spotkanie z policjantami;
• Spotkanie ze pracownikami Straży Granicznej;
• Spotkanie ze strażakami;
• Spotkanie z wójtem i pracownikami urzędu;
• Spotkanie z pielęgniarką;
• Spotkanie z żołnierzem zawodowym;
• Spotkanie z pracownikiem latarni morskiej w Niechorzu;
• Spotkanie z pracownikiem Poczty Polskiej w Niechorzu;
• Spotkanie z bibliotekarką szkolną;
• Spotkanie z masażystką;
• Spotkanie z marynarzem;
• Spotkanie z kosmetyczką.
Organizowałam i współorganizowałam wycieczki dla przedszkolaków. Podczas odbywania przeze mnie stażu odbyły się następujące wyjazdy:
• Wycieczka autokarowa do „Zakładu wodociągów” w Pobierowie;
• Wycieczka do Ośrodka Zdrowia;
• Wycieczka do Stacji Ratownictwa Medycznego;
• Wycieczka do Fun Parku „Pomerania” w Dygowie;
• Wycieczka do „Parku wieloryba” w Rewalu;
• Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Goliat” w Rogozinie;
• Wycieczka do Motylarni;
• Wycieczka na latarnie morską w Niechorzu;
• Piesze wycieczki do parku oraz na plażę w Niechorzu;
• Wycieczka do OSP w Niechorzu;
• Wycieczka do gabinetu kosmetycznego w Niechorzu;
• Wycieczki do Domu Kultury w Gryficach na spektakle teatralne pt. „W krainie króla Lwa”, „Miasta Polskie w bajce i legendzie”;
• Wycieczka do Szczecina na rewię na lodzie, pt. ”Królowa Śniegu”.


Uzyskane efekty:
 potrafię zaplanować wycieczki w wieku przedszkolnym, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort podczas wyjazdu;
 potrafię stworzyć dogodne warunki dla dzieci do zdobywania przez nie wiedzy
w różnych obszarach edukacji;
 potrafię pomóc i doradzić dzieciom w wyborze odpowiednich środków potrzebnych do pracy, jednocześnie proponując im niekonwencjonalne rozwiązania;
 zapewniam dzieciom warunki do rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań;
 rozpoznaję i uwzględniam potrzeby rozwojowe dziecka;
 potrafię opracować i realizować odpowiednie formy i metody pracy z dziećmi zdolniejszymi i mającymi trudności w nauce;
 potrafię zorganizować i przeprowadzić zajęcia i zindywidualizować je w taki sposób, aby wszystkie dzieci były zaciekawione tematem i z chęcią podejmowały działania;
 obserwując zainteresowania i pasje swoich przedszkolaków oraz śledząc nowości na rynku oświatowym potrafię opracować, wprowadzić w życie oraz zachęcić koleżanki
z pracy do współudziału w realizacji nowatorskich projektów edukacyjnych;
 poprzez tworzenie szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, nowatorskich projektów edukacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wyszukiwanie ciekawych miejsc na wycieczki przedszkolne potrafię stworzyć pozytywny i atrakcyjny obraz naszego przedszkola w środowisku lokalnym.

 Udział w realizacji programów profilaktycznych:

Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne:

- Program edukacyjny, pt. „Kubusiowi przyjaciele natury”- Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
- Kampania społeczna, pt. „Cała Polska Czyta Dzieciom”- ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut, w przedszkolach, szkołach, świetlicach itp.
- Kampania społeczna, pt. „Akcja Sprzątanie Świata”- celem akcji jest promowanie niezaśmiecania środowiska, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
- Program edukacyjny, pt. „Czyste powietrze wokół nas”- celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole:

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach - celem diagnozowania potrzeb dzieci z problemami i realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.

- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją oraz ze Strażą Graniczną - celem spotkań było wdrażanie wychowanków do właściwych postaw zgodnych z zasadami bezpieczeństwa, uwrażliwienie ich na różne sytuacje zagrażające ich niebezpieczeństwu
ze strony ludzi, jak i zwierząt oraz zapoznanie wychowanków ze specyfiką pracy policjanta, strażaka i strażnika granicznego.


Każda forma współpracy z podanymi wyżej instytucjami znalazła odzwierciedlenie
w dzienniku oraz w planie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Natomiast bogata dokumentacja fotograficzna z tych spotkań została umieszczona na stronie internetowej naszego przedszkola oraz na Facebooku przedszkola.

Uzyskane efekty:

 potrafię stworzyć warunki, w których dzieci uczą się być odpowiedzialne
za bezpieczeństwo i zdrowie swoje i osób znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu;
 potrafię zorganizować spotkanie z przedstawicielami instytucji, tj. straż pożarna czy policja, w celu wzmacnianiem pozytywnych postaw wśród dzieci oraz aby nasze przedszkolaki zrozumiały jak ważne jest zaufanie do służb mundurowych i aby potrafiły to wykorzystać w sytuacjach zagrożenia;
 dokumentowanie wszystkich form współpracy z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi nasze przedszkole;
 dzięki podejmowanym działaniom tworzę wizerunek bezpiecznego przedszkola, dbającego o dobro, zdrowie i życie dzieci znajdujących się pod naszą opieką;
 integrację przedszkola ze środowiskiem lokalnym, przez co promuję nasze przedszkole w najbliższym otoczeniu.


 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych:

W trakcie roku szkolnego organizujemy wiele atrakcji i imprez dla dzieci, które są związane z treściami programowymi i z porami roku. Wszystkie są zaplanowane i zapisane w harmonogramie imprez, który tworzymy zawsze na początku roku szkolnego.
Wśród imprez dla dzieci, do których tworzę scenariusze, przygotowuję zawsze materiały i dekoracje są:
- Dzień Przedszkolaka
- Dzień Chłopaka
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Bal Karnawałowy
- Walentynki
- Święto Kobiet
- Święto Wiosny
- Dzień Ziemi

Jednym z ważniejszych momentów w życiu dziecka jest publiczne wystąpienie dla rodziców lub dziadków i zaprezentowanie swoich umiejętności – recytowanie wierszy, wspólne lub indywidualne śpiewanie piosenek oraz taniec. Aby stworzyć jak najlepsze warunki do występów w pierwszej kolejności zawsze skupiam się na opracowaniu scenariusza, który będzie atrakcyjny w pierwszej kolejności dla dzieci – aby wiersze i piosenki były na miarę możliwości moich przedszkolaków. Zwracam również uwagę na poziom trudności piosenek dla dzieci, które często mimo, że miłe dla ucha i zabawne w treści, to jednak w aranżacji nie do wykonania przez 3- czy 4- latki. Od kilku lat oprócz recytacji i śpiewu, ewentualnie śpiewu z pokazywaniem, włączyłam taniec, w którym moje przedszkolaki zawsze świetnie się odnajdują i wspaniale się bawią muzyką. Oprócz scenariusza, tworzę zawsze całą oprawę, czyli dekoracje niezbędne do występu oraz elementy stroju, tj. opaski, muchy.
Wśród uroczystości przedszkolnych dla rodziców i dziadków przygotowuję:
- Spotkanie wigilijno-kolędowe,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Rodziny,
- Zakończenie Roku Szkolnego.

Oprócz imprez dla dzieci oraz uroczystości rodzinnych staram się przygotowywać szereg zajęć otwartych dla Rodziców:
- adaptacja przedszkolaków - tydzień adaptacyjny dla dzieci z rodzicami - zajęcia otwarte;
- warsztaty świąteczne – wykonywanie stroików i bombek;
- warsztaty piernikowe - pieczenie pierników wraz z dziećmi oraz ich dekorowanie;
- warsztaty kulinarne w ramach projektu edukacyjnego- „Nabiał i produkty mleczne”-
wykonanie pysznych zwierzątek z różnych rodzajów serów;

Uzyskane efekty:
 potrafię rozwijać wśród swoich przedszkolaków postawę twórczej aktywności, ciekawości i otwartości;
 potrafię stworzyć dzieciom warunki do pokonywania swoich słabości, do uczenia się współpracy, kulturalnego zachowania oraz budowania świadomości
i odpowiedzialności za wspólny występ;
 poprzez organizację imprez otwartych dla rodziców potrafię poszerzyć formułę nawiązywania kontaktów z rodzicami i potrafię przy tej okazji zachęcić ich do współpracy i pomocy we wspólnym przygotowaniu imprezy;
 tworzę własne scenariusze imprez, co roku wybieram inny repertuar muzyczny, co dodatkowo wpływa na uatrakcyjnienie imprezy;
 doskonalę swój warsztat pracy oraz odczuwam ogromną satysfakcję, po każdej imprezie, która kończy się sukcesem (zadowolenie dzieci, pochwały ze strony dumnych rodziców oraz dyrektora i kadry pedagogicznej);
 potrafię zintegrować nauczycieli z naszej placówki w celu zorganizowania imprez przedszkolnych;
 buduję pozytywny wizerunek przedszkola.


 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

Aby nie popaść w stagnację i stale się rozwijać, a jednocześnie zapewnić pełny rozwój swoim wychowankom starałam się wykorzystywać w procesie dydaktyczno – wychowawczym atrakcyjne w swej formie metody pracy. Źródłem tych nowatorskich metod była dla mnie bogata literatura oraz czasopisma pedagogiczne, w których bardzo szeroko są opisane nowinki metodologiczne. Aby uzyskać solidną bazę twórczych form pracy z dziećmi, brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych między innymi przez ZCDN, Empirię, Edumuz ale także w ramach WDN. Starałam się także samodzielnie wyszukiwać nowatorskie formy pracy z dziećmi na stronach internetowych opracowanych z myślą o nauczycielach.

Wśród nowatorskich metod, które wykorzystuję w swojej pracy, w celu umożliwienia dzieciom wszechstronnego i naturalnego rozwoju znalazły się:
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
- Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss;
- Metoda Kinezjologii edukacyjnej- usprawniająca obie półkule mózgowe;
- Techniki relaksacyjne:
 Masaż relaksacyjny;
 Muzyka relaksacyjna;


Uzyskane efekty:
 Doskonalenie warsztatu i podniesienie jakości pracy z korzyścią dla mnie i placówki w której jestem zatrudniona;
 Dbanie o wszechstronny rozwój swoich przedszkolaków.


 udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:

Mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Starałam się brać czynnych udział w przygotowaniach moich wychowanków do konkursów przedszkolnych i poza przedszkolnych. Dzieci pod moim kierunkiem uczestniczyły w licznych konkursach plastycznych, technicznych oraz recytatorskich. We wszystkie imprezy i konkursy zawsze angażuję wszystkie dzieci, dostosowując poziom zadania do wykonania, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości.
Dzieci przygotowywały prace, pod moim okiem, do konkursów:
• Konkurs plastyczny, pt. „Łabędź”- konkurs powiatowy;
• Konkurs plastyczny, pt. „Jakie znasz zawody?”- Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie;
• Archidiecezjalny konkurs międzyszkolny „Pod Skrzydłami Dobrego Anioła”;
• Konkurs plastyczny pt.”Wielkanocna pisanka” – Przedszkole w Rewalu;
• Konkurs Recytatorski Małego Przedszkolaka w Rewalu.

Wszystkie dzieci, które zaangażowały się w przygotowania do udziału w tych konkursach, przygotowywały swoje pracy z pełnym zaangażowaniem i z wielką dumą odbierały dyplomy
i nagrody, a następnie chwaliły się swoim rodzicom.
Wszystkie otrzymane podziękowania i dyplomy znajdują się na specjalnej ściance wyróżnień w naszym przedszkolu, co dodatkowo wzmacnia poczucie własnej wartości maluchów, a we mnie wzbudza radość, że mogłam się do tego przyczynić. Informacja o laureatach konkursów wraz ze zdjęciami pojawiały się oczywiście także na specjalnej tablicy dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Uzyskane efekty:
 potrafię stwarzać warunki do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych;
 wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne z użyciem niekonwencjonalnych materiałów;
 dbam o rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności u siebie i swoich wychowanków;
 promuję twórcze dokonania dzieci w środowisku lokalnym.§ 7 ust. 2 pkt. 3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela:

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która skutecznie wspiera procesy edukacyjno – wychowawcze. Przez cały okres stażu starałam się nabywać i doskonalić swoje umiejętności związane z obsługą komputera, dzięki czemu potrafiłam opracować następujące dokumenty i pomoce:
- arkusze obserwacji dziecka,
- scenariusze zajęć i uroczystości,
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
- analizy semestralne i roczne pracy dydaktyczno - wychowawczej,
- informacje opisowe o dziecku na prośbę rodzica - do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- pomoce dydaktyczne, np. obrazki, zagadki, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, ankiety,
itd.,
- materiały w ramach pedagogizacji rodziców (artykuły oraz informacje na temat wydarzeń przedszkolnych),
- zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
- opisy wydarzeń przedszkolnych na stronę internetową przedszkola i Facebooka przedszkola,
- biblioteczkę z dokumentacją fotograficzną i filmową z różnych wydarzeń przedszkolnych,
- tworzyłam ordery i dyplomy dla uczestników różnych imprez przedszkolnych oraz konkursów organizowanych przez nasze przedszkole,
- podziękowań dla rodziców i dla instytucji współpracujących z naszym przedszkolem,
- obrabiałam zdjęcia, które miały trafić na stronę naszego przedszkola w programie Microsoft Office Picture Manager i Paint,
- projekty edukacyjne i wszystkie materiały, które były potrzebne do ich realizacji.
Prowadziłam zajęcia z użyciem tablicy multimedialnej korzystając z dostępnych programy edukacyjnych.
W swojej pracy stosowałam także technologię komputerową do opracowywania różnorodnych kart pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam zarówno podczas obowiązkowych zajęć z grupą, jak i podczas zajęć indywidualnych z dziećmi. W ramach urozmaicenia prowadzonych zajęć wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, tablicę interaktywną oraz korzystając z dostępu do Internetu oglądaliśmy zdjęcia i filmy oraz ciekawostki o tematyce aktualnie omawianej na zajęciach.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej, dlatego korzystając z zasobów internetowych cały czas wzbogacam swoją wiedzę, by uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukam także ciekawych konkursów i dodatkowych inicjatywach, które byłyby atrakcyjne dla dzieci. Do technologii informacyjnej zalicza się również kontakt telefoniczny, a tą drogą często kontaktuję się z rodzicami moich wychowanków w celu uzyskania lub przekazania informacji o dziecku. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat dostępnych szkoleń i warsztatów. To również dzięki technologii komputerowej miałam możliwość zapisania się i uczestniczenia w kilku szkoleniach internetowych oraz e-konferencjach, które są bardzo ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego.
W ostatnich trzech miesiącach roku szkolnego 2019-2020 technologie informatyczne okazały się niezbędne do prowadzenia nauczania zdalnego poprzez platformę Dzień Smyka.


Uzyskane efekty:
 nabyłam i udoskonaliłam umiejętności obsługi komputera;
 potrafię wykorzystać technologię informacyjną do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej oraz wszystkich materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć oraz imprez przedszkolnych;
 potrafię gromadzić i opracowywać materiały niezbędne do prowadzenia strony internetowej przedszkola oraz Facebooka, tworzę, edytuję i obrabiam zdjęcia, filmiki
i opisy na stronę internetową przedszkola;
 poprzez efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi potrafię uzyskiwać wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób, wzbogacam i podnoszę atrakcyjność zajęć, pogłębiam zainteresowania dzieci światem techniki, potrafię dostarczać radość z nauki i zabawy na komputerze, pobudzać aktywność dzieci i motywować je do działania.


 Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego:

Przy użyciu komputera prowadziłam także dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu, który był jednym z moich źródeł wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego, mogłam również w szybkim tempie zdobywać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy jest plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Korzystałam z portali internetowych wyszukując nowości wydawniczych, śledziłam zmiany w Prawie Oświatowym, korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, korzystałam również ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli zawierających ciekawe pomysły na karty pracy i niezwykłe prace plastyczne, tj: www.menis.gov.pl, www.pedagogika.com, www.interklasa.pl, www.edux.pl., www.literka.pl, www.awans.net, www.awans.oswiata.org.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.eserwisNauczyciela.pl, www.printoteka.pl, www.pinterest.com, www.krokotak.com i wiele innych.

Uzyskane efekty:
 potrafię korzystać z komputera i dostępu do Internetu w celu: ułatwienia sobie codziennej pracy, wzbogacenia swojego warsztatu i podnoszenia jakości poziomu pracy;
 poprzez technologię komputerową potrafię dotrzeć do wielu ważnych informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli;
 wiem jak wykorzystywać Internet jako źródło wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego;
 potrafię dotrzeć i korzystać ze stron o tematyce oświatowej oraz ze stron z publikacjami nauczycieli odbywających staż;
 dzięki technologii komputerowej byłam cały czas na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
 potrafię komunikować się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu
i z innymi nauczycielami;
 potrafiłam udokumentować przebieg stażu.


 Publikacje w Internecie:

Od momentu powstania strony internetowej naszego przedszkola, regularnie publikuję tam opisy ważnych wydarzeń z życia placówki, harmonogramy imprez przedszkolnych, porady dla rodziców. Przygotowuję również materiał fotograficzny dokumentujący przebieg zajęć mojej grupy, uroczystości i imprezy przedszkolne, konkursy, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco ważne momenty z życia swoich dzieci pod adresem: http://sindbad.przedszkolowo.pl/ lub na Facebooku przedszkolnym.

Na portalach edukacyjnych: www.edux.pl oraz www.profesor.pl udało mi się również opublikować własny projekt planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz autorskie scenariusze imprez przedszkolnych.

Uzyskane efekty:
 potrafię opublikować opracowane przez siebie materiały z życia naszej placówki
na stronie internetowej przedszkola;
 potrafię opublikować autorskie materiały, tj. scenariusze, plan rozwoju zawodowego czy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej przedszkola oraz w portalach edukacyjnych, dzieląc się tym samym swoimi pomysłami i wiedzą z innymi nauczycielami.


§ 7 ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.


 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie:

Z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi,
z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami koordynacji psycho – ruchowej, coraz więcej dzieci ma problemy z pamięcią i koncentracją, czynnościami manualnymi i samoobsługą oraz z zaburzeniami mowy. Dlatego też podczas odbywania przeze mnie stażu uczestniczyłam w bardzo wielu szkoleniach i warsztatach
z zakresu psychologii i pedagogiki (udział w każdej zewnątrz-przedszkolnej formie doskonalenia zawodowego jest poświadczony certyfikatem).

Przez cały okres stażu studiowałam także literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki
i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Korzystałam ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, ale także samodzielnie tworzyłam prywatną biblioteczkę, którą wzbogacałam o nowości związane z powyższą tematyką. Bardzo pomocne okazały się także czasopisma: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”, w których odnalazłam wiele przydatnych artykułów, dotyczących sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Chętnie korzystałam również ze scenariuszy zajęć zamieszczonych w tych czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Korzystałam także ze stron internetowych: www.pedagogika.com, www.interklasa,pl, www.edux.pl., www.literka.pl,
www.eserwisNauczyciela.pl, www.printoteka.pl, www.pinterest.com i wiele innych. Wszystkie wymienione pozycje bardzo ułatwiały mi codzienną pracę z dziećmi, zwłaszcza
z tymi, u których zauważałam jakieś problemy. Szczególnie pomocne i chętnie wykorzystywane przeze mnie były propozycje zabaw, piosenek i wierszyków wpływających na wielozmysłowy rozwój dziecka, ale także propozycje na wyciszenie, pomoc w stworzeniu atmosfery sprzyjającej koncentracji były i dla mnie i dla moich dzieci bardzo potrzebne, wręcz niezbędne.

 Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:

Jako nauczyciel kontraktowy podejmowałam także współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą przedszkola. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryficach. Na stałe współpracowałam z psychologiem, który zawsze służył radą i w miarę zgłaszanych przez nas potrzeb organizował dla rodziców konsultacje psychologiczne. W czasie odbywania stażu nawiązałam także współpracę
z logopedą, która przebadała całą grupę dzieci 3- i 4- letnich za zgodą rodziców. Rodzice dzieci, które potrzebowały pomocy ze strony logopedy zostali poinformowani o podjęciu dalszej pracy z takim dzieckiem.

Uzyskane efekty:
 poszerzyłam zakres swojej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki, dzięki czemu bardziej świadomie podchodzę do problemów moich przedszkolaków i jestem w stanie bardziej pomóc i doradzić ich rodzicom;
 potrafię we współpracy z zespołem do tego powołanym opracować IPET oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka;
 wiem, jak wykorzystać zdobytą wiedzę do zintegrowania grupy, rozwiązywania zaistniałych konfliktów, zapobiegania agresji, m.in. przez stosowanie odpowiednich metod relaksacyjnych oraz aktywizujących;
 potrafię nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistycznymi poradniami w celu pozytywnego wzmacniania dzieci z trudnościami.
§ 7 ust. 2 pkt. 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


 Analiza przepisów prawa oświatowego:

Jednym z punktów, które realizowałam podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego było dokładne zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego, zarówno w obrębie zapisów dotyczących awansu zawodowego, jak i wszystkich innych zagadnień oświatowych. Najbardziej wnikliwie przeanalizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty, tj.: Kartę Nauczyciela oraz Ustawę o systemie oświaty, ale dużo czasu poświęciłam także wszystkim nowelizacjom w prawie oświatowym, których na przestrzeni ostatnich lat było naprawdę bardzo dużo.

- Zapoznałam się z ustawami:

•Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku oraz na bieżąco śledziłam zmiany aktualizujące Kartę Nauczyciela (m.in. z dnia 13 kwietnia 2018 r. ustawa – Karta Nauczyciela - Dz. U. Z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730)
Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela na przestrzeni ostatnich lat dotyczą:
- ścieżki awansu zawodowego nauczycieli (zmiany dotyczą: art. 9d ust. 4, 4a, art. 9g ust. 1, 3, 5 i 8 Karty Nauczyciela);
-oceny pracy, która zastąpiła ocenę dorobku zawodowego (zmiany dotyczą: art. 6a ust. 1, 1d, 4, 5, 10a, 10b, 10c, 14 i 16 Karty Nauczyciela).
Te zmiany dotyczą bezpośrednio mnie, jako nauczyciela, który kroczy ścieżką awansu zawodowego, dlatego z wielką uwagą śledziłam nowelizacje pojawiające się w zakresie tych zagadnień.

•Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
- Zapoznałam się i analizowałam pojawiające się rozporządzenia:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Nieustannie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często odwiedzałam stronę MEN (www.men.gov.pl), www.kuratorium.szczecin.pl, www.ore.pl, www.prawo.vulcan.edu.pl, monitorprzedszkola.pl oraz portaloswiatowy.pl.

 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

Od początku mojej pracy jako nauczyciela dbałam o to, aby dokładnie analizować i śledzić wszystkie dokumenty regulujące pracę przedszkola. W momencie rozpoczęcia stażu w dalszym ciągu poznawałam organizacje, zadania i zasad funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola.
Zapoznałam się i przeanalizowałam:
- Statut Przedszkola;
- Koncepcję pracy przedszkola;
- Plany: Roczny Plan Pracy Przedszkola, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Plan Doskonalenia
Nauczycieli;
- Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Rekrutacji do Przedszkola, Regulamin Organizowania Spacerów i Wycieczek w Przedszkolu, Procedura Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Procedura Przyprowadzania
i Odbierania Dzieci z Przedszkola, Procedura Postępowania w razie Wypadku Dziecka
w Przedszkolu, Regulamin Korzystania z Placu Zabaw, Regulamin Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego dla Pracowników Przedszkola, Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego Nauczycielom;
- Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
- Programy: programy wychowania przedszkolnego: „Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej” wydawnictwa MAC Edukacja autorek Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej (rok szkolny 2016 – 2017 i 2017 – 2018) oraz „Wokół przedszkola” MAC – autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej (rok szkolny 2018 – 2019
i 2019-2020),
- rejestr wyjść grupowych w przedszkolu (na podstawie § 2a rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r.).
Wszelkie moje działania oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.

Uzyskane efekty:
 znam przepisy prawa oświatowego, których znajomość jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu przedszkola oraz w mojej pracy;
 potrafię interpretować treści tych przepisów w celu podniesienia jakość swojej pracy i podniesienia swojej świadomości w prawach i obowiązkach, jakie obowiązują nauczyciela;
 potrafię śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego;
 wiem, po jakie dokumenty sięgnąć w celu zdobycia wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki jaką jest przedszkole.


WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ

Okres stażu okazał się dla mnie czasem niezwykle wartościowym, czasem intensywnej pracy, ale i zarazem okresem rozwoju osobistego - pod względem zawodowym jak i osobistym. Stałam się nauczycielem dojrzalszym i bardziej świadomym odpowiedzialności jaka na mnie spoczywa. Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach stażu na nauczyciela mianowanego, uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.
Podejmowałam szereg działań mających na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej specyfiki zawodu nauczyciela, wzbogacenie i unowocześnienie mojego warsztatu pracy. Na bieżąco dbałam o poszerzanie zakresu swojej wiedzy, zdobywałam i udoskonalałam umiejętności pedagogiczne, wymaganiami stawianymi przez codzienność w pracy z dziećmi, potrzebami placówki oraz zgodnie z wytycznymi płynącymi z nowelizacji prawnych.
Zdobywana przeze mnie wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wpłynęła na jakość mojej pracy, na poziom komunikacji z dziećmi i ich rodzicami, na tworzenie coraz bardziej atrakcyjnego obrazu naszej placówki w środowisku lokalnym.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych
i edukacyjnych wynikających z potrzeb funkcjonowania placówki.
Zawód, który wykonuję jest dla mnie przede wszystkim powołaniem. Wykonuję go z ogromną satysfakcją i oddaniem. Pełniąc funkcję wychowawcy dbam nie tylko rozwój swoich wychowanków ale także dziele z nimi radości i smutki jakie spotykają ich każdego dnia.
Konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością realizowałam wszystkie założenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. Punktem wyjścia w planowaniu mojej codziennej pracy było uwzględnienie indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, ich zainteresowań i pasji – podążałam za nimi i wspierałam je. Każdy dzień w tym zawodzie daje mi dużo radości i satysfakcji, a radość i zauważalne postępy dzieci, utwierdzają w słuszności podejmowanych przeze mnie działań.
Problematyka środowiska lokalnego oraz problemy współczesnego świata stanowiły dla mnie punkt wyjścia do podejmowanych działań profilaktycznych dodatkowo wzbogacających proces dydaktyczno-wychowawczy. Myślę, że wszystkie podejmowane przeze mnie działania wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy i funkcjonowania mojego przedszkola – uatrakcyjniły jego ofertę w oczach środowiska lokalnego.
Fakt, iż mój staż na nauczyciela mianowanego jest zakończony, oznacza ze zakończyło się tylko pewien etap mojego rozwoju zawodowego. W dalszym ciągu zamierzam doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Bycie nauczycielem to jest wielka odpowiedzialność, ale ogromna satysfakcja – decyzja podjęta przeze mnie w sprawie dokształcenia się na studiach podyplomowych, aby móc pracować z najmłodszymi dziećmi, była najlepszą z możliwych. Uważam, że w żadnym innym zawodzie nie miałabym szans na własny rozwój na tak wielu płaszczyznach. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej doskonałe i atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

Patrycja Krzewicka
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.