Katalog

Emilia Szczap, 2020-06-17
Tuliszków

Awans zawodowy, Wymagania

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

- n +

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażuTulinek, dn.07.06.2019r.
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko opiekuna stażu)
Pani
Ewa Siepkowska
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
w Tul
ul. Haliny Oleksiak 3
32-740 Tul

(imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa i adres szkoły)


Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pani Joanny P
Nauczyciel odbywał staż na stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.
W tracie odbywania stażu Pani Joanna P realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tul Planie Rozwoju Zawodowego.
Przyjęte do realizacji w Planie Rozwoju Zawodowego zadania były realne do wykonania i gwarantowały rozwój zawodowy nauczyciela przedszkola. Uwzględniały również potrzeby przedszkola, zadania do zrealizowania oraz wymagania potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Przedstawiona przez stażystkę dokumentacja jest kompletna , prowadzona systematycznie i prawidłowo zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela

Moja opieka nad stażystą opierała się na wzajemnej współpracy i podejmowaniu działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczyciela i rozwoju placówki. Dążyłyśmy do realizacji wytyczonych zadań zgodnie z podpisanym przez nas kontraktem o współpracy.
Pani Joanna P dysponuje dużą wiedzą merytoryczno- metodyczną, potrafi organizować i ciągle doskonalić własny warsztat pracy. Jest osobą bardzo otwartą, komunikatywną do której można zawsze zwrócić się z każdym problemem i uzyskać pomoc, co doceniają jej wychowankowie oraz rodzice. Cierpliwość i łatwość z jaką nawiązuje kontakty z ludźmi powodowały, iż doskonale radzi sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi. Przyjazne , życzliwe nastawienie do otoczenia, umiejętność bezkonfliktowego i dyplomatycznego działania przyczyniały się do podejmowania i realizowania zadań przez stażystkę w sposób konkretny i skuteczny.
Pani Joanna P uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym. W pełni wykorzystywała nowe doświadczenia zdobyte podczas obserwacji zajęć, wzbogacając swój warsztat pracy i umiejętności. Koleżanka stażystka chętnie dzieliła się interesującymi spostrzeżeniami z obserwowanych zajęć z opiekunem stażu.
Pani Joanna prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu . Zajęcia prowadzone przez nauczycielkę stażystkę były bez zarzutu. Dała się poznać jako fachowiec w swojej dziedzinie. Zajęcia były różnorodne, ciekawe z dużą ilością pomocy dydaktycznych. Często korzystała z metod aktywizujących. Stosowała przeróżne formy i metody pracy, dopasowując je do możliwości i umiejętności danego podopiecznego. Wdrażała własne pomysły na realizację wybranych zagadnień. Podczas prowadzenia zajęć stażystka wykazywała się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu. Prowadzone przez nią zajęcia wyróżniały się kreatywnym podejściem i w najwyższym stopniu angażowały każdego z wychowanków. Pani Joanna prowadziła zajęcia w sposób w pełni profesjonalny, z pasją, adekwatnie do potrzeb dzieci i zawsze była bardzo dobrze do nich przygotowany . Przed rozpoczęciem zajęć omawiała z opiekunem stażu ich cele i założenia. Każde zajęcia były omawiane również po ich przeprowadzeniu, stażystka dokonywała oceny stopnia realizacji celów zajęć, ich przebiegu, potrafiła prawidłowo formułować wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych zajęć.
Stażystka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce ( dziennik zajęć, karty obserwacji ). Przeanalizowała Statut Przedszkola, Koncepcję pracy przedszkola, Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz regulaminy, procedury i przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Pani Joanna uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, brała czynny udział w spotkaniach Zespołów Zadaniowych. Uczestniczyła w pracach nad tworzeniem i analizowaniem ankiet dla rodziców dzieci przedszkolnych.
Szczególny nacisk kładła na współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Organizowała uroczystości z udziałem rodzin dziecka, zebrania otwarte i pedagogizacje dla rodziców. Rodzice byli przychylni tym działaniom i licznie w nich uczestniczyli, a także oferowali swoją pomoc.
Regularnie współpracowała z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Turku w celu wspierania rozwoju dzieci wymagających pomocy specjalisty. Jej współpraca dotyczyła także biblioteki miejskiej oraz instytucjami użyteczności publicznej takich jak: Komisariat Policji, Straż Pożarna , Miejski Dom Kultury i Gmina w Tuliszkowie.
Systematycznie uczestniczyła w konferencjach metodycznych, warsztatach i kursach doskonalenia zawodowego. Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego posłużyły Pani Joannie do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Posłużyły temu konkretne rozwiązania metodyczne, wykorzystanie przykładów interesujących zajęć , stosowanie różnorodnych metod oraz różnorodnych technik pracy.
Swoją pracę wychowawczo- dydaktyczną planowała uwzględniając potrzeby rozwojowe swoich wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Czyniła to przez wnikliwą obserwację każdego dziecka w grupie, podczas rozwiązywania bieżących trudności i problemów z dziećmi. Prowadziła z dziećmi zajęcia wspierające ich indywidualny rozwój i zajęcia rozwijające ich zainteresowania.
Wykorzystując swoje umiejętności obsługi komputera oraz kompetencje w zakresie technologii komunikacyjnej, w okresie stażu wykonała wiele ciekawych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, opracowywała i zapisywała scenariusze zajęć, prowadziła systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego. Internet stał się dla niej cennym źródłem informacji. Poprzez Internet porozumiewała się z innymi nauczycielami, usprawniając pracę i przyspieszając wymianę informacji. Internet, a w szczególności strony poświęcone wychowaniu przedszkolnemu, były dla niej inspiracją w doborze tematyki zajęć, dostosowanej do wieku i zainteresowań wychowanków.
Podczas swojego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego Pani Joanna zdobywała i stosowała wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Pozwoliło jej to na właściwe planowanie pracy i zajęć z dziećmi z przedszkola. Poprzez prawidłowo konstruowane tematy kompleksowe, właściwe dobieranie metod, form pracy dążyła do osiągnięcia zamierzonych efektów oddziaływań i realizowania określonych celów.
W ramach umiejętnego posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Pani Joanna zapoznała się z przepisami dotyczącymi szkolnictwa, śledziła nowelizację aktów prawnych, inicjowała dyskusje na tematy poznanych przepisów. W pracy zawodowej potrafi posługiwać się znajomością dokumentacji przedszkola.
Pani Joanna jest nauczycielem pełnym ciepła, wrażliwości na krzywdę dzieci, bardzo dbającą o bezpieczeństwo i rozwój intelektualny powierzonych jej opiece dzieci.
Postawa Pani Joanny, jak też stosunek do dzieci oraz wykonywanego zawodu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jako opiekun stażu bardzo wysoko oceniam pracę i zaangażowanie nauczycielki, uważam, że spełnia wszystkie potrzebne warunki do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego.


..........................................
(podpis opiekuna stażu)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.